Goudsche Courant, zondag 9 april 1871

te mnelep terugroepen VeiilHa ildi l i iieelii n cb iil ib r 7 Yo 7i Hchji I e niiiu M bot iiniie dii niieli il ml zoo wa n beproefde Li rankrijk erineenlert ll t is wat eir ik l liiiii hiirt iioi li door himne iili il i iil hi fde tot on bnid briiiiien hl bill II leh omei iif ilen l t ij geiieiaiils hi bbi ii Met yijn lafi rd ij dien ons een tiieedi ii l niiaiseben inval om en Inis luien indien i nj u iiiit liaust 11 op nieuw i mdom inij te acliaren opdat vij te zaïneii nog enw Kunnen bewijzen dat wij i etrouw uan 0118 Niij een bewijzen i ij ons vaderland dat ij war F i eii IJl l it A i oiiei wiiali oor 0113 land kunnen opolb reii en itervi n ou dat noodig is oiiib r den dui eiidmaal berli iidden kreet iod en Frankrijk Dat wan on o atVrlieidskreit laat liet ooic de roep kijh diu ons bereenigt Il mibonilli t is 0113 rende voiei Indien uwe broeders ouders Parijs wordt steeds treurin er liet j etal winkels dat iri li teii wordt vefm eerdert zieli mit dendag Veertien daf eii geleden was liet onmogelijk een fiacre te vinden voor minder dan ft fraiies per uur Heden staan lange rijen rijtui en langs ile trottoirste waehten De vroeger liet meest be oehte routesvan minibussen zijn tlians iiitgestüneii men le ukter bijmi geen gebruik meer van Hij gebri k aanpolitieageiiten verme rderen op ie Imiileiards ilebtjdelaars van elke soort en iii ele straten wordt niettegenstaande de pralende proclamatie die b eommuue beeft uitgevaiiidigd om dat te verliieden inbst openbaar ba ard gespeeld De zwakheid der eommnne als bet 0 dadenannkoitit blijkt ten duidelijkste uit d lievigc taaldic hare pvoelailialicu en ollicieusi organen voerenIfa een proelaniatie aan de nat garden zegt zij De royalistische samen weerders hebben ons aangevallen In weerwil van oie e gematigde houding liejblren zij 011 aangevallen Daar zij niet meer op het Pran elie leger kuiuieii rekenen hebben zij den aantal beproeft met de pauselijke zoiiaven en de keizerlijke pobt e Niet tevreden raet de gemeenschap met de departementen af te snijden en verge fsehe pogingen te doen om oui d 5or den honger te bedwingen hebben zij tot bet uterste toe de l niisen willen navolgen en de hoofUtad gelininlnrdeerd Heden morgen heblieii de struikroovers van Charette de Vendi ei rs van Cathelineau de Bretagners van Trochii ondersteund door de gendarmen van Valentin het wcerlooze dorp Neu Uy met schrootviiur en granaten vermeld en den burgeroorlog met onze nat garden ingeleid Er ijn doodeii en geuouden gevallen Jeko m door de bevolking van Parijs is h t oii e plicht de groot bt id te verdedigen tegen deze schuldige aanvallers Met uwe hulp zullen wij haar verdedigen De ri du Peii ik richt zich tot de vrouwen Tyaat ons aan Versailles gaan zeggen zoo wakkert Jules Valles Ie d nuis de l i halle aan bit de V rgaderiiig het reeht e buiten is negann en l arijs niet Het bevir Ste misschien van a len Een ander artikel van de Mot d Onlre somnie rt de Panjsebe afgeva irdigden met de vergadering ie Versailles e breken Nu de scha idelijke aanval is beïonnen op bevel van dim he r Thiers grlooven wij lat de algevaardigden van Parijs onmiddellijk Versailles ulleii verlaten om raee te werken tot de verdediging van hunne kiezers Niet én zjil naar wij hopen meer zitting Willen hebben in de helsche vergadering die ons ongelukkig vaderland in den burgeroorlog stort Ztker üor Altijd zou hij vervloekt zijn de vertegenw jordiger van de Seine die de ell ndelingen welke Varijs doen bomb irdeeren met den naam bonorables colirgnes zou durven iH stempclen Tut nog toe zijn de heeren Floquet Sclioelcher en I ockroy te eenigeu dit aan deze n iiiig eerbiedvolle opeisehing gevolg hebben gegeven Paar deze heeren zich ni t naar Versailles hebben kunnen begeven maV M de dagbladen van l irijs den brief openbaar dic 1e redenen an hiin ontshig opgeeft en tev eiis over hun gedrag ui de laatste tijden inliebtiiigi ii geeft om te tooiieii d d ij on i hulilig ijn uut lut F ran61 he bloed d il is msloit ij t i i h n of hunne andere colliga s hun voorbeeld iiUeu volnen liet is gediiuiil selirijft de I lirysehe eorrespoii gaan liei al leli biirgerooilii den gisten 11 i pr I veroordi rld eiken sin iid te omli I nu t kiiuiu I ontti i kki ii ami den bloed r li jd Zou het bloed dat heeft gevhieid hot begin ijn van de onafzienbare eatastro Hi die iiivermijdelijk wivb De loiuinnne had gisteren dooi eeiio lailitaiie maar vreedzame denionstratii geinstalleerd moeten würdeii De dag dlo voor haa een feestdag moest zijn is in i en rouw dag veiandi rd Omstreek U uur lokten twee kanoiiHcbuten die met korte tiissehenpoo en elkivar opvolgilen mij op de boulevard Ik meende eerst dat zij deel uitmaakten van het feestprogramnia weldra vernam ik dat zij bet bugi wai van ee Vi bij ourbevoie Ik nam een li iere en liet mij brengen naar de porte Maillot Men toonde niij da ir sporen viih een granaat die p i 111 de straat w is ingeslagen en in den gevel vau i een luns tevens selii ule had toegebracht Ik lioorde nog twee kanons elioten toen het vreemdsoorti e ge luid d it uen altijd herkent indien men het slechts eens heeft gehooid het geratel van een mitrailleuse Daarop stilte Wat was er gebeurd De bruggen waren opgehaald van tijd tot tijd werden zij neevgelaten om eene afdei ling der nat garden den doortocht te verleeiieii die zich iu goede orde terugtrokken Men ondervroeg ze maar zij wisten niets Ik besloot een betere gelegenheid af te wachten Tegen den middag werd de brug op nieuw n erge aten mmir om doortocht te ge en aan een triungen stoet üp een baar lag een nat garde uitgestrekt bleek het oog bijna gebroken Een geweerkogel had hem in het hart getrollen Verscheidene bewoners van Neuilly vergezeld n den gewonde Een van hen een aelitensvvaardig laeuseh die naar bij zeide het gebeele drama bad bijgewoond vertelde mij dat een aantal nat garden ongeveer 1500 men sterk en bijna allen behoorende tot het 218ile bataljon omstreeks ö uiii het station van la Gareniie waren gaan bezetten nabij de pont de Neuilly in het gezicht van den rundpoint Courbevoie die ingenomen werd door de voorposten Van bet leger van Versailles Het was ongeveer aeht uur toen een piket jagers te paard eene verkenuiug deed nabij de stelling die de nationale garden bezet hielden V eiiiig tijds daarna kwaineu pelotons gendarmen of republikein3che garden te paard Toen een afstand van Zfi meters de beide partijen scheidde ging de bevelhebber der gendarmen grootend vooruit Hij wilde aan de nationale garde een toespraak honden er viel echter een schot dat lieni trof en doodde Do geiidannen antwoordden door een pelütonsviiur en de trijd begon Hij was met van langen hiiir Kanonnen op den r mdpoint van Courbevoie geplaatst en eeiiige schoten van den Mont VaMrien dwongen weldra de nationale garden zich terug te ti kkcii en den pont de Neuilly onbezet tt laten De nationale garilen hebben naar men e t lü a 2 5 doodeii en minstens evenveel ge ouden Vijf garden werden gevangen genomen en ouiniddellijk gefusilleerd DUITSCHLAND Een dagblad liet zich uit Miinchen berichten dat koning Lodewijk II den grij en heldenkei er Wilhelm de Duitsolie kroo i van Lodewijk IV din Beier wilde ainbieden ofseboon het nog onzek r is ofLodewijk de Beier ieli nirt de kroon v ui Hendrik II kronen liet die zich in de seliatkanitr te Miinclien bevindt dan wel of hij zicIi bediende van de kroon die 111 Weeiien wordt bewaard Alle dagbladen iianieii bet bericht viver ij hebben de band geleend tot het verspreiden van on canard lu de schatkamer te Munchen bevindi i zieh twee kronen een oude en een nu uwe Daar koiung Mat II de la itste voor zieh lieift luteu vervaardigen k iii er van deze wel geen spiake zijn Wat daarentegen de eerste betreft haar k irakter van antiipiiteit kan baar in geen geval wo rilen betwist en lum deze eigenschap heeft zij ook hiiar verblijf in Mmiohen te danken zij is echter geheel zcmder geldswaarde nocl uit ond noch uit zilver bewerkt en bevindt zich in een volslagen ruïneU 8en toestand Dat zij ooit bet hoofd van Hendrik il of Lodevvijkdei Beier Ik eft ve derd daarvan drangt behalve onze leiyenaelitige correspondent niemand kennis Bij zulk et i stui d an zaken behoort er inderdaad eene gevbugehle f atasie toe om bet sprookje uit te vinden dat kon g Ixidewijk II den grijzen heidenkeizer Wilhelm de Dnitsche kroon van L wijk den Beier wil aanbieden en eene I nog grootere onbesehaanidlieid om dat de vreldals I een feit op te dringen Het debat over de constitutie van net duitsehe rijk dat Duisd ig werd geëindigd was nut zonder interessante jiassngi s irooti n indruk n akti vooral de Miiiu lii iisehe itgev iardigde baron Staufenberg door de voorle ng vini de pauselijke allocutie van 2 i Iuni 1808 die het zwarte centrum eer onaangenaaiii trof Terwijl de verdedigen van het voorstcl eichens erger van vnjziiinif en ijvir voor pu Mrijheld gi lijkhe d en ovirv loeien luiuliii i biginseleii 111 dit stuk door den paus pli ehtif eriloi md Wat later de li er lleiclienspergi r verseh m u lul i lul midden bracht over de eigen lardiglu di n vi den stijl des pausen kon dien indruk ni t nitwissilien De stijl is hur bij aak de 1 oofdza ik is de bibbcl iunige iiouding der ultramoutancn dio allti b gniselen vnn vrijheid voor welke zij in protest i tsehe staten met zoovei 1 sohijnliaren ze b lijken i itlio8 ojitredui met b ii elldi n pathos van kerkelijke reeht innigheid vi rvloiken zoodra zij niet staten te doen hebben welker bivolking uitsluitend of ten minste voor bet grootste gedeelte katholiek ia Onder het opscliril t Xujtwi kcy e ffeumiinri lezen wij In de liir Hl 111 Zfi over die beide 1 1V T oud II ot Duitsehland het volgende De rijksdag heeft ons reeds op menig leerzaam en vroliikbeid vcrwekkind debat onthaald Maar twee g lehtige namen zijn tot nu toe in den rijksdag met genoemd geworden Weissenburg en Luxfmbiirg De fanatieke vooralanders van iï n hoofd voor het gezamenlijke Duitsehland wrijven ich met zalige tevredenbeid in de liauden omdat in de voordracht over den Elzas van den afstiiud van Weissenburg 11 111 lieiereii geen sprake is j zij gelooveii dat deze voordraebt den Elzas np cwig ungedeelt maakten dat bet daarbij zal blijven 1 U is echter niet het geval zooals de heeren zich spoedig zullen kunnen overtuigen Wat nu verder Luxemburg aangaat zoo was zonder twijfel bet adres deb at do meest geschikte gele geilheid om dit punt a in te roeren doch de algemeeiie onzekerheid over de toestanden ia het Westen schijnt de libende redenaars bewogen te hebben vooreerst over de Liixemburgsche quaestie te zwijgen Htt behoeft voor bel overige nauwelijks bijzondere ernieldiiig dat het beginsel in het adres der meerderheid vastgesteld over de niet inmenging van Duitsehland iu de aa i elegeidieden van vreemde volken nietpraojudicieert op de verhouding tiisscl on Luxemburg eu Duitsehland Vooreerst zouden de Liixeniburgers zichzelf niet graag onder de vreemde volken gerekond zien eu ten tweede licett die verhouding haren oorsprong in het ZoUvi rein en is dus eene gewichtige inwendige piiBstie voor Duitscliland Over de beteekeni s dezer juiestis geeft eene onlangs in Echteriiach vtrsclieneu brochure vim Jos Brincoiir Zur Zollvereinsfrage zoer interessante en leerzame ophelderingen Wie zicli gaarne er van op de hoogte vvil brengen welke m vterieele voordeeleu voor de Luxemburgers uit hunne betrekking tot het Zollverein voorvloi ieii zonder dat zij daarvoor iits behoeven in de plaats te geven hem zij bovengenoenidi brochure zeer aanbevolen Het schijnt dus volgens het eerste gedeelte van dit artikel dat men iu Beieren nog niit van plan is zich bij de stilzwijgendheid vau het regeeriugsvoorstel over den afstand vau Weissenburg neer te leggen De woorden dat dit niet het g val is daarvan zullen de heeren zich spoedig kutineu overtuigen geven een soort van dreigenicnt van bet Beicrsche blad te kennen iets da mee oppositie tegen de zaak voorspelt dan een gewone bestrijding van het ontwerp iu den rijksdag door de 48 Beicrsche afgevuurdigdeu Deze oppositie toeli zou niet veel aan de zjuik verauileren en de bedreiging van htt blad geeft dus aanleiding om te deuken d it men in den bondsraad over een soort van schikking ten opzichte dezer piiïstie beraadslaagd Missehien echter is liet slechts een opbruisscbend uationnliteitsgcvoel van den Angsburger en moet er aan de gebeele viTZekering niet bet minste gewicht g h clit wor len Wat de Luxeuibiirgsehe i rsti betuft zoo beschouwt het bl id de veibooging van dit land tot Dnitscbland alleen ui verb uid met bet ZoUvereiu zooals ook ua de opheffing van den Duitsclien boud in 66 natuurlijk is Het bericbt dat uit Londen volgens eei telegram van eene onbekende plaats medegedeeld wordt als zou de afstand van Luxemburg aan Duitsehland beslist zijn wordt dus ook door het stilzwijgen hierover der Atujsb Zeit zoo goed al gelogenstraft Maar het is waarlijk de vraag of het maar niet te wenschen ware dat liet Londenscbe bericht waarheid bevatte Zonder eenige Bisinarcko pbobifi golooven wij toeh dat alleen Luxemburg dfi oor aak zou kunnen zijn van een eventueel conflict met ons land om at de Duitsehe eleineiiten in het groothertogdom zijne vroegere betrekN i gen tot den boud euz fcj noodt nog red u u in den zijn oin annexatie aanvechtingen op te wekken Het eeuwigdurend geschrijf en g jiraiit over bet verkoopeii of verkwanselen van Luxemburg over onze mede verantwoordelijkheid vo ir zijne Uizijdigheid ten gevolge van het Londei sehe emigres diiargesteld zou daarmei en eind nenii U Over eveiitiieeleu afstand van het genoemd gioot hertogdom a in l ruiseii met toe teiuminp der bevolking zouden wij lus nut sterk treuren Maar met bitiekking tot de niaiiii r waarop die afstand geselueilde zonden wij ons d ui gibeil vtrceuigen