Goudsche Courant, zondag 9 april 1871

met liet dciikbci ld Iimimut h a ii ivii liroclnivc van donluxTv liomiuiJcn ontwikkeld dat allo snhijii vau verkoop daarbij vermeden moet ttonltn eu d il b V later lo bet fi lerl iii isolie V dk aan iizc n koning voor dn belangelöuiiai afstand van zijn soiivereiiuteils reelit eene behoorlijke 8 liiuleloo i UjUiii L worde aangeboden Niet alleen tooli lie rt Xedi rlaml beliin bij de huldiging van het principe dat de volkeji met verkocht mogen worden maar bovendien zou eeiie dergelijke regeling der zaak Nederland misschien voor vele toekomstige moeielijkhedeu vrijwaren ITALIË Eeii grooto ontsteltenis is onder de kardinalen en d ate jj te 1 t iiiV d dooi da zij uitgenoodigd zijn het bedrag v in hun jaarlijksche revenue op te geven om hcu aan te slaan in de vermogens belasting Zelfs oardiiiiT l Autonelli beeft een biljet t huis gekregen doch dat zooals een Florentijusch blad beweert ook de paus zou aangeslagen worden is vry on i aarsehijnlijk D Vt dit met de bedoeling der aiiii zij ie Heiligheid geg ven waarborgt n in strijd zou zijn bewijst de bepiding dat b i de hem toegelegde jaarlijksche dotatie z il genieten zonder eenige deductie hoegenaamd hieruit toch lilijkt wel de gezindheid om ook zijne andere inkomsten van belasting vrij te stellen ioveudieu ligt dit van zelf opgesloten in het hem toegekende Eouvereiiiiteitsreelit dat het ir uge dan eene afkeureiiswa irdige of een billijke bepaling zijn vrijdom van belasting medebrengt Intussohen zou het nog altijd tot quacstie aanleiding kunnpn gevi u en daarom is het te wenschen dat de senaat bij wieu binnenkort de waarborgiugs wct aanhanging zal gemaakt worden bii rover eene of andi re nadere bepaling voorstelle Het schijnt dat niet alleen door de clerioaleii maar ook door de liberalen deze heffing van belastingen ordt afgekeurd indien ten minste het bericht waarheid bevat dat men in Kome eene algemeen petitie voorbereidt om de resreering te verzoeken haar uit te stellen Waarom de zakki n der cardinalen die even goed als andere stervelingen de bescherming der wet genieten bevrijd moeten zyn van de bijdragen ia niet best te u rijpen BINNENLAND JOUD l 8 Al KIL Woensdag was het vijfden twintig jaren geleden dat do heer J Uroedeiet de bediening vau predikant bij de Nederl llerv gemeente alhier aanviuirdile De kerkeraad en vele geineejiteicden gaven hem bij die gelegenheid blijken van belangstelling Met bijzonder groot genoegen vernemen wij dat de voortreffelijke actrice mej C Beersinan i alhier zal optreden in Mathilda of de gedenkschriften eener jonge vrouw De talenten van mej Beersmaiis zijn genoeg bekend en ook het spel i er overige leden van het nationaal tooneelgezelschap van Antwerpei onder bestuur van den heer l loy Leftiaire werd alliier met genoegen aaiiselionwd We zijn er diui ook bijna zeker van dat de zaal Nnt en Vermaak op Ziimlag den IK April wederom t bewijs zal zijn dat de bewoners dezer en omliggende genieeiiteu op goed tooneelspel zeer gesteld zijn Na bi veii eiioeuid drama ml nog worden opgevoerd liet klueliKpel fFMom hier wanneer rntn il ytj Men leiyekert ons dat dit de cenigc voorstelling zal zijn door dit ge iKelnip te geven een reden te nicer om haar vooral niet te verzuimen Op de tentoonstelling van bloemen en planten in bet paleis mor wlhvl Ji dezer laü en geopend ziju door de jury o n liekivxnnl de beeren M F H Holfinan lid van de tvveedt kamer voor h t hoofdkiesdistrict ioiida te Voorburg en H Otto bloemist alhier De eerute ontving twee gouden medaille en 20 de tweede een verzilverde medaille Drie jonge heeren leerlingen der hoogere burgerschool alhier stonden verleden Woensdag terecht voor den kantonrechter alhier ter zake van t schieten iret vuui apenen zonder vergunning van burgemeester en ethouders Uit bet feitelijk onderzoek der zaak is gebleken dat een hunner een pistool loop had gekocht die door hem met behulp van een der anderen geladen en ergens va tirebonden in t plantsoen tegenover den l lnweelen Singel waani de di ide het wapen door middel vmi zwain zou oMtliraiiden De vastgebonden loop geraakte los en vloog door t plantsoen en over de sloot tegen den mmir aii een diT huisjes De bewoners viui dat huisje liad len de zaak luniijegeven I e i iscli van den anilitenaar van t openbaar nwnist rie was nvv ieder ƒ l botte of een dau MihsulMire L e aiii eiiis8ti ar en bovendien drie lagen gevangenisstriil al snietli solidair in de klisten De advocaat Kranenburg tr i als verdediger der jongelieden op Hij bijtreed de meening van t o nliaar ministerie dat liii ile e ian iiiede lielitigheid kan worden ged ieht teniijl het knopen vasthonileu en laden van eeiiig vuurwapen in geen geval strafbaar was gestold Hij eoucludeerde mitsdien tot oiilsla van reelitsvervolging voor de beide eersten tiTwijl hij voor den derde tot v rijsprnak concludeerde daar deze door zijn leeftijd l jaren niet geacht kon worden met oord ol des onderscheids te hebben gehandeld en ook de getidgep het wettig en overtuigend bewys niet bail len geleverd Na re en dupliek stelde de kantonrechter de uitsprudic vast op aanstaanden Woensdag Bij kon besluit van i J Maait jl is opgeheven het verbod van uit en doorvoer van ammunitie en buskruid uitgevaardigd bij kon besluit van 24 Juli 1S70 De gemeenteraad van Alphen heeft Dinsdag met 8 stemmen het votum van vertrouwen in B en VV ter zake van de bestryding der pokken epidemie aangenomen Drie leden ble en buiten stemming Het voorstel om inenting en herinenting op de openbare en bijzondere soholan verplichtend te sti llen is met tl stemmen tegen 3 verworpen De burgemeester die geen lid van den raad is ondersteunde het voorstel krachtig en verklaarde dat hij met alle middelen ilu inenting zou trachten te bevorderen Men meldt uit Woerden In de naburige gemeente Kamerik die eene bevolking heeft van 155Ü zielen behoort een groot derde de l tot den rooinsoh katholieken godsdienst In ongeiecr dertig huizen in dat dorp heersuben de pokken of hebben zij geheevscht Er zijn ongeveer 25 personen daaraan overleden Onder de aangetasten en duoden is g n roomsch latholieke VUen behooren tot de Nederduitsch hervormile gemeente Nu is hl t van dgcmeene bekendheid dat de liervormden hier op oorbceld van den prciukant streng tegen ile Kooinschen op voorbeeld van hun pastoor zeer voor de inenting gestemd zijn Wij vernemen dat er sprake is van het verleggen der depots van sommige regimenten infanterie achter de Utrcchische linie De depots van het 2 6e en 8e regiment infanterie zouden voor die verlegging in aaiinierking komen en op Leiden iouda en Woerden heeft men daarloc het oog gevestigd Te Woerden i door den minister van justitie en den minister van oorlog een locale inspectie gelioiiden eu bevon den dat liet tuchthuis a daar voor kazerne geschikt is De vrouwelijke gevangenen die t ians het tuchthuis te Woerden bevvonen zullen a sdan naar Rotterdam worden overgebracht t Is te wenschen dat bij die garnizoensverwisseliiig ook eenigszins het oog worde gehouden op de bolangen der officieren waaraan velen door den jongsten maatregel van intrekking der eerst bepaalde garnizoensverandering beduidende schade geleden hebben U ü Troostzang vervaardigd voor jlir F de Casembroot om dien te schrijven in het album van zijn vriend mr F J E van Zinnicq Bergman Iedereen heeft eigen reden Om te klagen hier beneden Dierbre Zinnic i Berregman t Kruis van d eeii is een bediende Viin den ander iemand wien de Bakker bij zJjn vrouw gewnn Gij die voor uw godsdienst al vecht Tegen l ceuwgcest ziet uw stalknecht Opstaan tegen u ziju heer In de Nieuice Botlerdammer Wederlegt de schurk o januner Uw vertoogen keer op keer Ik een Casembroot een jonkheer Loot van ndelijken tronk teer Weg ven spijt en wrevel schier Daar k een zoon van mijnen bakker Moet erkennen als mijn makker Als marine officier Zinnicq ach spijt lager afkomst Zien wij t meest plebcjisch kaf soms t Koren steken naar de kroon Stalknecht zien wij zoons van bakkers Kortom allerhande rakkers Heeren Horden ons ten hoon t II de geest van revcdutie Wiens viTderllijke pollutie NeiTliind in dien januner bragt O verzetien hij mijn Bergman Ons steeil s luider I leder erg van Kigen longen dubbln kraelit l nsjmgel aatste Berichten Versailles fi April 10 5B uur s avonds De tocbtaud blijft zeer gunstig Heden hebben de troepen de opstandelingen uit hunne positie bij de brug van NeuiUy verdreven en de batadlons der nationale garde vervolgd Aan den kant vin Chatillon duurt de knnonnade der forten vau Vanvres en Issy voort Eene deputatie van kooplieden uit Parijs is heden alhier aangekomen en heeft met den heer Thiers eene langdurige conferentie gehouden over de middelen tot herstel der orde in Parijs Per telegrr jf v crdt c e iijzing op de beur M Lyon bericht Een telegram uit Limoges doet het spoedig herstel der orde vernachten Uit Marseille wordt bericht dat de rust geheel hcstcld is Parijs 6 April 11 uren s morgens liet volgende besluit is uitgevaardigd Al wie verdacht wordt van medeplichtig te zijn aan de repeeriug te Versailles zal onmiddelijk in staat van beschuldiging worden gesteld en gevangen genomen Een jury van beschiddiging zal binnen ii uren woi den benoemd om de punten van beschuldiging te onderzoeken De jury zal biiiuen 4S uren uitspraak doen Al de beschuldigden die volgens de uitspraak der jury gevangen zullen worden gehouden zullen dienen als gijzelaars van het l arijsche volk Elke e ieutie van een aanhanger van de coinmnne door de regeering van Versailles zal onniiddelijk worden achtervolgd door een drievoudige executie van de gemelde gijzelaars welke zullen worden aangewezen door het lot De generaal Clnseret egt iu zijn rapport wij houden het spoorwegstation bij lamart bezet en wachtea bedaard totdat men ens komt aanvallen Het Jonrnal Officiel logenstraft het bpricht dat ejoneenigheid zou Iwstnan tnsschen de conimnne en het comité H comité is door de commune aangewezen oi i ijn medewerking te Een dejiêehc an Berger t zegt Ik heb Neuilly duchtig versterkt ik tart ze om ons aan te vallen Parljfi B AprU 11 30 s morgens De troepen vau Versailles schijnen den linkeroever van de Seine te wdlcn insluiten zg hebben Bagneux bezet de nationale garden trekken terug Te middernacht is order gegeven om de stellingen te verlaten in de forten terug te trekken en zich tot verdediging te bepalen Een depêche van Bergeret meldt Gisterenavond hebben wij door een welgeiicht vuur aii de forten Issy en Vanvres de vijandelijki posten verdreven die ons hinderlijk waren De Versaillanen houden verschillende punten bezet die voor ons zeer gevaarli k zijn Een kolonne van den Mont Valèrien naar Neuilly vertrokken is door ougesteldlieid van den kolonel van de muiters Bourgaiii teruggekeerd De Versaillanen hebben bekend gemaakt dat zij Colonibes en Asnières zonden be eti u De burgers hebben de roude vlag nit i elven Den geheelen dag heeft ee i levendige kanonnade pliuits gehad die nog voorldiiurt De nationale garden hebben de magazijnen op de Lou re om ingeld en requireercn ook wapenen en mmntie Havre fi April Pold iten die in den strijd tegen de oproerlingen zijn gekwetst zijn alliier aiingekonien Men verwacht er nog nieei De re eeriug te Versailles heeft het beschikbaar materieel der mubnlanec opgevraagd Brussel e April De Echo du Parlement meldt dat Assy uit de gevanganis zon zijn ontsna t Aan de Jtoite Belg wordt uit Parys d 5 dezer bericht dat de pastoor der Madeleine is gearresteerd Brussel 6 April Een non die nit Parijs is gevlucht bericht aan het Journal de Uruïelles dat de kerken te Parijs worden ontheiligd en de priesters gevangen genomen Enkele pastoors zijn schandelijk mishandeld de grootvicaris is eveneens gevangengenomen De gevangenneming van den aartsbisschop is bevestigd De kloostas erden doorzocht en de re tors opgelicht Men erzekert dat 20 Jezuïeten zijn gefusilleerd De kloosters werden gesloten en bij nacht doorzocht Berlijn 7 April Volgens hier ontvangen bericht is het telegraafverkecr tusselien lloiigkoiig en Shanghai waarschijnlijk reeds geopend De kabel was nu t goed gevolg nedergelaten Weenen 7 April De vice adminud Tegethof is hedenmorgen na een kortstondige ziekte gesiorven Brussel 7 April Men verzekert dat de reis an den heer üuiilard