Goudsche Courant, zondag 9 april 1871

7 7 iiddi iTsaüles m iPilviud uta it mrt de Mulhüuscüdic quae stii Il t l iM itIst icli dut de Uititii ip U ooiifiTciitic te bi rd j liniclit is Parijs i April 10 uur auiouds Het kauoii OU cvvc crvuua liouilt aiiu j deu K linden immiddiif hoorde meu het luin di n kimt mui MontrouRC cri tussclien A nirri N uiteme He forten Hicètre Ivry uu hiireutun waren ook sliuifi mtt de iirtillerie in Vers ulles l p troepen van VersuUes hdibeji e u levriiilifteu iiiinval teijen de poMtie di r tedi rideu Ixfrimuni Te 6 uren w ifi de barrieadi op U linej BurgeiiijU St ind CiHjoitiN i m Nicolans ouders fi van bet fii K Mes Tlitüdurua Jacübus toniLliB oiuleis 11 Druer tn H L BluklanJ Auim th i ia üuiIlis U MoUivaupiT oli A lAijnhof 7 MiiriH Klib ibLtli ouilLra 1 V laspers en i E Zttantnbur r licnit onilirs J vali l ijk tn A Anker OvLHLFiii N 5 April G de Kol te Iiuisvr van A Frankrijker 33 j 6 I C Moons 1 ni O van den Lng 7 j 8 in 7 I Il van leeuwin J POKKEN EPIDEMIE Van 1 tot 0 April aaiigitast 13 iv Vroegere opgaven 48 Ie uuMi 01 V m welke er 17 overleden 71111 ADVERTEMTÏEH Ondertrouwd J F C PRINCE II A J WERNINK 11 Weyens familie omUaiidighedm geen fSS RECEPTIE 1 Algenieene kennisgeving J § Gouda 7 April 1871 f Ondertrouwd § S W BEGEER Si te MET jip G VRIEND m Den Haag G April 1871 r w Voor de deelneming bij het overlijden van ons eenig kindje betuigen wij mede namens onze betrekkingen onzen dank Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER J D FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 8 April 1871 van Gulpen De Heer on Mevrouw SNEL Buskes betuigen bü deze hun dank aan allen zoo van hiijr als elders die bij de gebuorte hunner Dochter blijken an belaug telling gaven Voor de vele bewijzen van deelneming betoond bij het overlijden van onzen gelieidea Broeder den lUer HENRU LOUIS ALBERT UB NEEFF VERGROEÖEN betuigen wjj onisen hartelijken dank G V KAULING Gouda D H KAULING UE NhKH 8 April 1871 Vkikikorshn Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden zoowel bij de ziekte als bij het overladen van ons geliefd eenigst zoontje betuigen de ondergcteekonden hunnen liartelijken dank P A ZON NE Gouda 8 April 1871 W J ZONNE 1 E RlIlTKR De ondergeteekende verklaart dat de beschuldiging die hij gedaan liceft aan Van HUK en zijne Vrouw IS ON WAAR A VAN LEKUWKN Lokaal UT en VKIli IAAk Oosthaven to GOUDA V Eenige voorstelling te geven door het Jil itiun ul Tüouoi lgi cl U lup iMii Jlntii frpen Met medewerking van Mej 0 Bemimuns onder het botuur van den Heer ELOY LEMAIRE ZONDAG 16 APRIL 1871 MATHILDA OP UB fln diMikschriflcii ïfiicr jonge vrmw Beroemd Drama in 5 Bcdryvcn door EUG bUE DVARNA Welkom hiei svaiineer vertrekt gij Kluclit6 iel in etn bedrijf door T Dl CAJU Aanvang ten V ure Prijzen der Plaatsen 1 Rang 99 Cents 2 Rang 49 Cents SMT Loting voor de plaatsen op den dag der voorstelling des morgens te 10 are Attentie s v pi MAANDAG 10 APRIL 1871 VOLKSVOORSTELLING in het lokaal TIVOLI Het Gezelschap bestaat uit 14 werkende Leden Met goed bezet Orchest Eerste Rang 40 Cts Tweede Rang 25 Cts Aanvang 7 ure Bureau geopend 6 uur Namens den Tooneel Directeur JOH rONRAÜT GEEN INKT HEER Amerlkaanselie Wondcrpcn Verkrijgbaar bij Wed A C SCHOUTEN Markt alhier Prijs 25 Cts per stuk Ipeiibare Vcrkooplng De Notarissen S LACiERWEIJ te Woerden en C A VN BLARICÜM te Oui gteoter zullen op WOENSDAG den 12 APRIL 1871 des morgens ten 9 ure op de Hofstede bewoond door Tl uMs HouDiJK in Diemerbroek onder Papckop nabij hét station Oudewater verkoopen 14 KOEIJEN kalfdragende of die reeds gekalfd hebben 4 PINKEN 3 VARKENS 1 BOE REN WAGEN mitsgaders Bouw en Mclligcroe lselia pen s Morgens vóór de verkooping te zien Breeder bij BiUetten Bij B H MAASKANT ziet het licht AAN Z l l dcii Koizer van Uuitscliland BIJ JJN INÏlinUB AI S KhlZElt IL BtllLIJN UOC V i VAN DEN OEVEI Prcd Ic Jtottcrdaiii hij de Gem onder I Ki ins l iijs 10 ruil OPKMJAIIE VKIlkOOPI G o MAANDAG 17 APRIL 1871 s voorm 9 uri ten overstaan van de Notarissen MONTIJN Ou KIST in de Nicuwsteeg alhier an eenc partij aau icnli ke staande en draagbare MAHONHHOUTKN MEUBELEN SPIEGELS BEDDEN en ander HUISRAAD aturdiigs en op ver oek ook des Zondags to voren te zien Openbare Vrijwillige Vcrliooping ten overstaan van den Notaris G J SPRUI IT residerende te Ouderkerk ajdUsiel op WOENSDAG 19 APRIL 187JI des voormidUaga ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door CoiiNEi is JoNOEBttEUii in Kort Schoonouwen onder Slolwijk van 21 KOEIJEN gekalfd hebbende of op tkaU ven staande 1 VAARKOE G PINKEN 1 PINKSTIER en 2 ZEUGEN waarvan een met biggen alsmede diverse BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN Klein was ons getal maar groot is onze dank dien wij betuigen aan den Heer MARS leeraar aan de hoogere Burgerschool alhier die zich de moeite heeft getroost gedurende de wintermaanden elke week eene wetenschappelijke voordrdgt te houden voor meer volwassene mannen Mogt de Heer MARS er den volgenden winter mede voortgaan dan kunnen wij aan hen die vrienden van leeren z n ten hoogste aanbevelen er gebruik van te maken daar de voordragt zoo populair mogeljjk geschiedt Bij den ondergeteekenden TE KOOP Een Fraai SERVIES VOOR EEN KOUD SOUPER Te bezigtigen Dingsdag den 11 April 1871 tusschen 12 en 3 uren s middags A VAN LEEUWEN Fluweelen Singel R 331 TE ï ÖCD Een FLINK HUIS met GROOTEN TUIN 4 KAMERS KEUKEN enz op de Turfmarkt Adres ouder letter K bij den Uitgever dezer Courant TE HUUR te Gouda tegen 1 Mei aanstaande EEN RENEDENHDIS bevattende 3 KAMERS allen behangen en geplafonneerd groote KEUKEN POMP eu verdero gemakken met PLAATSJE Franco te bevragen onder letter B bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda COMMISSARISSli N der G conomische Soepuitdeeling hebben de eer aan de Inschrijvers kennis te geven dat de Rekening en Verantwoording over het afgeloopen wintersaizoen van af heden gedurende 14 dagen ter visie liggen ten liui o van den Secratans des middags van 12 2 ure Het is hun aangenaam te kunnen mededeelen dat zij steeds doch vooral dezen winter eene ruime deelname niogten ondervinden waardoor zij in staat waren in li t laatste jaar van uitdeeling ongeveer 30 000 portion Soep uit te reiken Güi i A 8 April 1871 Dk Kam Ui W J l iini TN Diiooi i ee mi Siiield c Wior ilter I idtiili Diiik van Hiinkiiiuii i m Ijii jj i i lïipiia WB K tó i KnffldiliiBkV irpwksiitafKtMi s kltiW i wiis i Kiiifflmi L l iiKi inkv v nisfluièHB iinölirwn m m k ïnWiiBiii tiïl Mi jÊl mi 1 1 km M è mi ir c k Il Jjlimjainliij i M tab K km 1 1 fH Ki t eiuéi i i éétkhiri s II f I Hl U a II K L r hS rtiil Éiiii f i il lMiiiiMWMJii