Goudsche Courant, woensdag 12 april 1871

r N 103Ö 1871 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advciicnliebiad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave OOIM W i l s voorm 9 hsseu MONTIJN ilhier viui eene ruagbare MAHO IMEGELS BED k des Zondass to VcrUoonluff t s G J SPRUIJÏ s iel op WOENSs oonniddags ten f UI bewoond door t Schoououwen ende of op lkal 6 PINKEN 1 vaarvan een met luw eu MELK De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Wwmsilag 12 April ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF OENTEN ai groot is onze flen Heer MARS irschoül alhier die ist gedurende de ln wetenschappepr meer volwassene eu volgenden winIpu wy aan hen die hoogste aanbeve n daar de voor ischiedt TE KOOP rvies SOUPER JU 11 April 1871 ddags KEUWEN fingel R 331 liOOTEN TUIN op de Turfmarkt den Uitgever de 1 Mei aanstaande iNHUIS u behangen en ge3X POMP en verl rSJE T Vawco te I den Boekhande U Jcoi omische SoepI m de Inschrijvers ckeuing eu Veranti en wintersaizoen 1 dagen ter visie ecretaris des mid kunnen mededee 1 1 iral dezen winter Il ondervinden waariiot laatste jaar van jtortiön Soep uit te MIJN DUOOCI KKVKU liniiktiiuii BUITENLAND Bnitcnlaiidsch Uvcnslolit In lioevcrro de berichten uit Vei siiilles geiuut verdienen ia moeilijk uit te nuikon t zou iiUiuuis eene dwaasheid zijn laiiraau iilleen geloof te schenken eu de Parijsche berichten alle vertrouwen te ontzeggen Men zou bijna niet verwacht hebben dat de eouiniune het tot nu toe had uitgehouden en toch ecliijnt er nog geen iiuiestie te ziju van zich over te geven lUjua voor zeker l an uien thans aannemen dut de comnnine rekenende op het overloopcn der liuietroepen eu incencnde dat de Mont Valérien niet op de insurgeuten vure zou het voor luuir prestige noodig oordeelde om een aanval op Versailles te wagen en dus aan haar het initiatief tot den burgeroorlog geweten moet worden Met eenigc succes dat de regeeriug tot dusverr behaald heeft eu nog wel voornamelijk gesteund door ile misrekeningen det opstnndelingeii wier rechtervleugel door het vuur van den Mout Valérien geheel uiteengejiuigd wens bestmit hierin dat de aanval afgeslagen werd Nu zij hierin geslaagd is blijkt zij voorloopig oulimchtig om verder te kunnen gaan Wi l is waar ïiju aan een verder voortdriugeu zeer groote bezwaren verbonden doch na de nederlaag der iuburgenten zooids die uit Veri ailles bi schreveu wordt liad de regeering met de troepennnielit welki zij bij l iu ijs vereenigd heeft rieds veel meer kunnen uitrichten Kn dii iroui is het niet onwaarschijnlijk dat de regeeriug nog niet volkomen op het leger bouwt en de armee slechts daarom zoo door i hiers gcpr zeu wordt Donderdag is er weder den gelieelen dag gestreden bij Courbevoie De artillerie der troeiieu ari Versadles was op twee punten in po iitie gesteld de linietroepen waren geposteerd op de Imnels van ntcau en de artillerie der eommuue was ge jl ialsl in een zijlaan buiten de Porte Maillot ei op de wallen bij de Porte Nenilly Ten 2 ure deden de troepen van Versailles ecu aanval op de barricaden bij dè brug van Neuilly die door de insurgciiteii op nieuw opgericht en bezet waren De batten u der regeeringstroepeu bereikten de barricaden eu zelfs de Porte Maillot De iusurgeuten beselukten hunnerzijds over büfterijen en mitrailleuses die de regeeringstroepen bestookten Deze Inatsten zonden tira llenra af als lag het in hunne bedeeling om de barricaden stormenderhand in te nemen Later lieten zij dat voornemen varen en deden een thuikannval op de barricaden l il l ad gedurende i cu uur een levendig giwecrvuur ten gevolge Ten S a ure was het gcvi cht het iarihalili lm i l hii itiiI i il m eii lii l aanbod van hel leVdliilioiiair li w iiiil laii de liaiid ewezeii om het o perlievel over de troepen der commune te aanvaarden In dien brief ried hij het bewind aan oin ene keuze te doen uit hun eigen midden wimrouder zulke uitstekende nianiien gevonden werden als Victor Hugo Delesclnse generaal Billot eu anderen De laatste liecft naar aanleiding hiervan in de zitting der nationale vergadering vau Donderdag geprotesteerd tegen het beweren van iaribahli dat hij het vertrouwen lier opstaiKlelingen bezat en verklaard dat hij nooit eenig ander gezag erkennen zal dan dat der vrij gekozene nationale vergadering De meeting ter bevordering der verzoening is door de coniiunne verboden De nationale garden surveilleeren eiken sjioortreiu die van het Noorder station vertrekt Zij eiachen van de vluchtenden een bewijs van den burgelijken stand waaruit blijkt dat de houder gehuwd en boven de 3 i jiuir oud is lu de zitting der nationale vau Vrijdag heeft de heer Picard medegedeeld dat de militaire operatiën bij de brug van Nenilly inet volkomen goeden uitslaj liekrooml zijn De liarrieade was veriiiei i er l doch de verliezen aren grool ienenial Moiitaudon berichtte dat hij meester wa Min lui slagveld en dat men bezig was een bruggenhoofd te niakeii nabij de brug van Nenilly jeneraal Hisson is gesneuveld De minister eindigde met de verwachting uit te driikke i dat de vergadering een votum van dankbetuiging aan het leger zou brengen Ook uit I arijs wordt liet bericht lievestigd dat de VersaiUanen de brug bij Nenilly bemachtigd hebben Ook Vrijdag is er den gansehen dag gevochten Het kaï onvum is met groote hevigheid voortgezet tusschen de batterijen van Versailles en de Porte Maillot Het schijnt echter dat de tegenstand die de comniuiie in Parijs omlerv ndt toeneemt De gebeurtenissen in en om Parijs schijnen t eenigc te zijn wat er in de wereld voorvalt iiltliaus overal eldius schijnt liet Paasclifeest in kalmte gevierd Zelfs in Duit iclihmd en ti Bucharest is t rustiger geworden althans in schijn F R A N K R IJ K De Virite verhaalt als volgt den dood van Flourens en het einde van het gevecht op 3 dezer De troepen der Comniuiic waren s ochtends te Reuil gekomen waar zich slechts een klein detacheiiieiit cavalerie bevond dat bij de nadering der troepen in alle liiuist naar de verder gelegene wachtjiost terugtrok Flourens en zijne niatisehiippeii bezetten hiero i het plaaisje K en duizendtal hunner trokken naar de kazerne waar de portier genoodzaakt werd de deuren te openen Anderen verspreuldeu zich in de kroegen lierbi rgen en in tal vau particuliere woningen De bakkers eu speksla ers moesten al wat men hun vroeg afgeven waarvoor zij bon geteekend door de Commune ill betaling oiitviiigeu Flourens liet onveiwijld barricades opwer eii om liet terrein vooi de troepen te VersaiUes te versperren Ken dicht eia doii van tirailleurs werd langs de Seine geplaatst eu de generaal l loureii J nam niet zijn staf Diiar heeft hij den diiod gevonden Naar verhaal v iii ver elieideiie iiiwoiiei vau Heuil die ooggeluiL Mi wafeii van lie Lieeii er voonirl had eene kleine itdeeliiii genilanni la oiitvanneii e nr verkeiiuiiig Ie doen eu was uu I il ii il jd ili Seine m trgi ti ok ken in weerwil van de waakzaamheid der tirailleurs Zonder te weten door wie het spoorwegstation bezet was kwamen de gendarmes onder geleide van eenige oHieiercn het oiulerzoekcn Zoiidra Flourens zich tegenover den vijaad geplaatst zag nam hij een revolver en schoot het op een der gendarmes af die zwaar ge vond werd Oniuiddellijk werd hij alsmede zijn staf omsingeld Ken gevecht met de blanke sabel volgde en de generaal der Conunnne werd door den kommandeerenden officier vau het debcliement door twee sabelhouwen gedood De twee adjudanten van Flourens werden ontwapend en gevangen genomen Een hunner was zwaar g woiid Het lijk van den gcueriuü werd naar het huis vau een landbouw er gebracht en vervolgers naar Versailles vervoerd Terwijl dit drama afgespeeld werd in de Avenue die naar Parijs leidt kwamen aanzienlijke versterkingen van Versailles voorzien van kanonnen en mitrailleuses De barricades in de groote Avenue werden aangevallen eu in den beginne hardnekkig verdedigd maar na het eerste élan lieten de nationale gardes die zeker gehoo it hadden dat de troepen de kolfvan t geweer omhoog zouden steken evenals dit U Parijs voor eenige dagen hadden gedaan doch zich in die hoop teleurgesteld zagen het terrein vrij en stoven uiteen Het werd bekend dat Flourens gedood was en die tijding scheen overal eene zekta c inoedclooslieid te weeg te brengen liet geweervuur hield eeiiigi oogeublikkcn op Een der olficieren v ni de natioiiah garde en ecu commissaris lier Coiniiiunc voorzien van een roode sjerp wisten echter een iiantil manachappen moed in te boezemen en om zich te scharen De kolonne zette hierop het gevecht in de straten van lleiiil voort teu einde van daar de boBsehen van la Cidlc Sa nt jloud te bereiken maar te uauwernood hadilen zij Keiiil verl iten of zij zagen het 113 regiment linietroepen voor zich De soldaten openden een goed oiiilerliouden geweervuur verscheidene mitrailleuses werden op het terrein gebracht en verspreidden dood en schrik in de gelederen der nationale gardes Op dat oogenblik het was vier ure sloegen de troepen der op staiidelingeii in de richting vau de Seine allen op de vlucht De cavalerie zette henna en maakte vele krijgsgevangenen Alleen de barricade op den weg van Saint Gcrmain werd nog verdedigd Het vuur dat de artillerie van Versailles hiertegen opende as niet sterk Het scheen dat zij de n itionale gardes wilde sparen want deze erkenden zelven dat de aanvallers luiu groote verliezen hadden kunnen toebrengen Eindelijk ten vijf ure viel een detaeheinent gendarmes dat een hoop vluclitiiden achtervolgd had de barricade van achter aan Toen de verdedigers zieh onisiugeld zagen gaven zij zich over Zij waren tweehonderd man sterk waaronder eenige soldaten vau de linietroepen De laatsten werden iii weerwil der sineekingeu hunner kaïneradeu op aaii leii voet gefusilleerd De nationalegaides werdengevaukelijk naar ersaill s gebracht De roode vlag die van di barricade had gewapperd werd door de ge iiilariin s geinnneii liet plan van eueraal inoy wa naar het scheen 0111 de t waalfilutzeiid n itionale gardes die zich te lieiiil beiondrii te oiii iiigeleii duor eene onitiekkeiide lil weging aciiier dei Mciut Valn ieu jeiinevillers en