Goudsche Courant, woensdag 12 april 1871

ff J 1 1 1 5Ï 1 ü i Be Dii Ie umU ii ni nr de e cipiTilir i mi liikl ilu teii evolM ii vS i Int Inte lii niilh kl i ii di r liiie iiu deiN eneni den sp ed v i inii de di ii iliiiiiide iu dis üivhieht uiiivii lie n l ne dii iii i li im lul uil ll l ll h l lie l imophiiuilelijk iliielitl I iljeii uiiTfïexeld e en Imiiiier ipi iii de i n vt Ideu evniiiii 11 wiiiir IJ leh vuil liiiiuie uiiiloiMi iiiitihmn en zieli Int voorkom ii in viddiirbei loi 1 j iNeiL hudd in Ann le p roote iiieuRrt der nntioiiBlii j ardi i is lu t gelukt lU ii spo irni Min Itoiiii m te lier iki ii i i iiluiips zij te Tiirijs lcnif s l i rd ijn DÜITSOHLAND De Aiiïsl llhj VAij d elt de v lu n le el kl l ring mi le üiiderteekeini door H Katlioliiie profes soi i ii en loeeiu i ilei L i i l t M X A ui diMi lieiT Uijkaias l e u StiulUs pru nt lr If niitiiis von llollinser lioogl eriiai in ili kerk lijk jTcscluedenis en senior der tlieologisclie f ieidleit Ae lit iniiniiiteii geleden liebb ii wij m ov t I stetpminf met da overige lioo selioleii lu Duilselihiiid geprotesteerd tegen de leerstolliiigen dio de l uns met de meerderheid vmi liet zoogeiii md VnlUMiuisch t oncilie den MS Juli d s i origen Jiuirs n in de Katholieke Christenlu ld ti elitte op te h gen iSudert lieii tijil is het te Kom iiaiii e mgeii werk vnii duang voortgezet en terui de Du tseh uati ieli op de ulilgveklen hare ereniaats oinh r de volkiaiil T aarde venvierf lieefi e u groot aantal nits lie üissdioppeii aich geleend tot de weinig eervolle tiak laii iii dienst eener onchristelijke diringelaiKhj di geuel Mis te verdrukken tallooze vromi en eerlijke gemoeilin n in vrees en verwarring te biviigen de standvastige belijders van het oude geloof te vervolgen en ons allen Kooveel mogelijk in de boeien t knellen van een nbsolutisme hetwelk zich tracht te dringen in fle plaats van ge oiid verstand en recht an traditie en hvangelie Wat moet daarvan worden Wat moet er van de Katholieke wereld wat moet er v 11 ons Vaderland worden wanneer het 111 de Katholieke kerk niet meer geoorloofd zal zijn wetenschap en beschaving oprechtheid des harten en rij moedigheid van spreken met godsdieiistzin gepaard te doen gaan In zvdke tijden van g lar vvaarin elke steun van buiten wegvalt is het ile lak der Hoogescliol ii ich als de laatste en üd geve onverbreek iare sl iui der mishandelde waarheid staande te houden Vóór alles waren op u Hoogwaardige Heer de oogeu der natie gericht Jij hebt aan die verviachtingen voldaan en door uwe verkleriiig van 28 Maart aa de Katholieke wereld een waarborg oor iieilaanbrengende ontwikkeling gegeven het recht van vrij vvctiMischappelijk onder oekgcliandliaafd en aan ih jaarboeken der Al 1111diener Universite t eeiie blad ijde van de lioüg tc historische beteekenis toegevoegd geplaatst bij het pmit waar de eeiie weg voert tot eene zoogenaamde deemoedige onderwerping die men zonder acht te slaan op recht en waarheid viui u eischte en de andere tot eene zware maar onvermijdelijke plichtsvcrvuUiiig hebt gij mannelijk den richtlgen weg gekozen Hoogwaardige Heer volhard m ilen kamp toegerust met liet hecht en glansrijk s liild der wetenschap Moge dit voor alle verilervers der Christeulie d een Medusa schild worden Jp dit k rpunt in de hrist lijki geschiedenis denk ii wij 11 111 devraier van den moedigci Cratrj heft iod uwe leugentaal noodig Wij en ilnizencien getrouwe liaiten met ons antwoorden eliik gij Hoogwaardige Heer hebt gedaan met e a duul lijk en v istber ulen neenl Ml nciien Vpul 1871 Wijders wordt uit Muncli i nemeld dat de hofkerk alwaar prof Pollinger deze lek den dienst heeft wiiargenomcn onmogi lijk d menigte kon hi v atteii die naar t gebouw stroomd I er tidegra if werden hem van alle kanten verkliriugen s m iidha sie en gelnkwenschiiig ii toegezonden De aartsb sschop vaii Miinehen heeft naar aanleiding van de v rklariiig van den hoogleeraar Didlinger een herderlijken br ef uitgevaardigd tiai hetmge dat het hier niet een vra igstnk geldt t uelk nog opgelost moet worden maar e n twidk door ei u rechtmatig algemeen concilie reeds beslist is dat het geschiedkundig onderzoek niet boven de kerk gesteld mag worden lli t beweren als Ziiiiden de besluiten van het concilie oiivere iii baar zijn met de ooiistitntien der Kiirop e ln aten en verderfelijk voor Dnitsehlanil wordt dom den aart bi schop tegengesprok ii I ll eeiii onjnisti voorstelling i n hatelijke nankliieht genoemd De v ikl iring van d Dollinger die door het vasthouden ami ziuii Iwa dhigrippen zieh van de kerk ai oiid it toont z gl de aait liisschop dat de ho igKrriur hi t lioof l ili r b vv ging tegi ii het eimeilie is Hij het n men van iiia itreg leii tegiMi dr Dollm ir al oow d hit vaar voor de kerk als de lief l vo ir den dualenden broeder in h t oog honden u nl n De l jsl 111 1 ui ni iil I kunnen verzekeriii d il d I l ii v iii h t kapilhl u g v r l rld zijn van gev j l Mi nntr ut d houding d r Curi t g ii iver d II ui iiocimI lioogl i i ir maar h t liiirin lens ijn dat de iloor Ir Dollinger voinxi ld uniiikiiin t uu ijii M llim 1 v ril iligini g nv i 1 1 1 1110 1 uin l n ilair H gispiok 11 li Il lil 111 11 v iiw l l il v iil ie I ipp 11 l i ii l n hooi ira ir overgaat ai men h in 11 igina i s aanma11 ai 11 len t rmijii stillen tot inid n erpiiig BINNENLAND iöun 11 Ai iui Eene coinu ssh mi de 1 den v iu het scherpsehiitter korp liurgerphgt heft gist reii deii ne erdcn k mim dm lii cr 1 F C l ri lee namens vele li den e II bi wij van l laug tillmg aaiigeboibni bij iiel g iilu Zi a s i l i it e 11 ilv T Vlilieii lie table met bompiet en luscriiitie I it de e gemei iite schrijft men aan Het Vaderland h ii volgenden weinig bemoedigenden brief De vour i ji ren o igerichte liberah kiesvereniging voor liet distriet Gou a yal eerstdaags hare v ork aamheih ii voor dit verkiezingsjaar weder beginnen door namelijk u ir eandidateii voor de prov staten om te z en Aan de beurt van aftreding zijn de Leereii van liergi 11 IJ cndoorn llrost en Bisdom van Dl eleelorale eainpiigne begint met onder de gunst igste voorteokenin Althans hier ter lede is verdeeldheid gekomi n en kwaad bloed gezet ter gelig iili iil eener ve kiezing voor den raad waarbij de eandidaat der vereeniging de heer V Jlessemaker door sommige en wel de invloedrijkste led u is tcgengewirkt onder andere reden dan persoonlijke tegeniiigenomenheid vooral steunende op den st ind des candida its die tot de neringdoende burgerg behoort De ijverigste leden der liberale vereeniging hebben deze geheum tegenwerking want uicinand li eft in l zijn naam den geko eu lieer Post Drost aanbevolen den absenten leden zeer kwalijk genomen Het is echter te hopen dat deze grieve samenwerking voor de keuzen in de staten niet ziü beletten Anders ware het beter voor gemeenteraadsverkiezingen een afzonderlijke vereeniging op te rielitcn Hierbij voegt zich nog liet gerucht dat sommige buiteuafdeeliugen onzer liberale vereeniging bep iald voornemens zijn den zeer conserv itieven heer Bisdom van Vliet op de lijst der candidaten te pl iatsen waarschijnlijk uit achting voor dien invloedrijken grondeigi n uir Weusehelijk mag men het achten dat die leden niet vergeten dat di prov st iten tevens knvirs ijn voor de eerste kamer en dus de keu e v in eandiilaten voir d lt colleg een politieke btleikinis heelt liemoedigeiid is dus het vo jriiil icht nn I en alleen ijverige kr iclitsinspanniiider b daiigstelleiid liberalen ican eenige veriindemig te weeg brengen De iiiiitc van politieke ontwikkeling in ons district 1 niet groot de invloed au de gee teiijkli id prot en kath eu van aomm ge conservatieve grondeigenaars sterk Wij kunnen hieraan een zeer belangrijk feit toevoegen Door den vooi ilter van eene der voornaamste afdcclingeii is naar ons ten stelligste wordt verzekerd de heer Bisdom van Vliet als eandidaat der vereeiii iiig voorgesteld Het doet er weinig toe dat het voorstel verworpen werd het blijft een slecht Vüorteeken dat een iiian die gekozen is om in een der iifdeelingcu voor te zitten en tgeen nog gewichtiger is om hmir op de vergaderingen van t hoofdbestuur te vertegenwoordigen dat die mail zoo weinig duordrongon is van le liberale beginselen der vereeniging dat hij dat voorstel doen kon De heer Kijnders predikant te Alkmaar heeft voor t beroep naar Oiidewater bedankt lau den 2 April is te Utrecht onder leiding van dl 11 heer 1 II Kol eene algemeeue vergadering gehouden tot de oprichting eener Vaderlandsehe vereenigina oml r de zinspreuk or Je vrijheid recht ter bevordcriug ler bchmgcn van den werkenden stand De heer Kol opende deze vergadering met eene toespraak waarin hij h S op hit gewicht dezer bijeenkomst omdat ZIJ g hit leii belangrijk vraigstiik dat tot dusver door nieimmd 111 het dagelijkseh leven is opge ost De seliul l hiervan ligt zijns inziens aan kapitaal en arbeid belden omdat beiden niet tot den grond doorilnnmai di wonden nut diep genoeg pei leii De bij ons volk nog algemeen gehlende spreekwijs het geld is d iel van de negotie wordt door allin verslaan maar vraagt hij wa ir is de iel van het geld gebiev ii Kn zijn antwoord luidt de iel van het geld luit in ili bede op Int landsehrift der KiMiisehe niiint eu van de on e iitgedrukt Ciod Irseliinm FiMiikrijk en iod ij ni l ons valid 1 ir il it ieil a wel ip hit zijii i l iiia ir iiiit ip li lgi ii i is and T ii 1 11 kapilail a lus uut in er uitgaat van den elin t dijken lelregel dal lo iii u iariiiL 1 1 11 hlllKl 11 1 a 11 1 1 111 vel 11 loi l in l I i t lil lil ld nul bell 11 k iiuii ih t 111 sehul lig is il V lid lel inix ld de llliridi I IJll griji t dal liij II koningen dn iit 11 De besla ind iiiii ir il wal daartoe bepioilil wird w is tul diisv r oiiniaehtig om veiMudering lum te brengen Iiit inuliiHiiile IS mtslaaii spri ckl schooiikli ikeude woorden belooft gouden bergen neemt grooteren oinvaiig aan werpl hel m iskir if en doel de iiilkoinst liarer lilden vieii 111 de vi isHirikkelijke xliiu i die rnnilom oiis gl beuren llil w ii ll dan ook lliiiii iiin r dan vroegir dnidilijk il il Int kapit ial dm nl uil imoilig helft m iar eveniiiiii d aibiid lul k ipita il ini sen kan Zonder behaitigiiii vin de en stelren l wordt eene door Uoil gewild virhomLug verbroken de maalsch ipp j waarin rii t ne vaart en vo irsp i d oil knnn ai ngeeren ei 11 seliomvsjiel v 1 1 pliiii leung in i ird e looiUlag o u 1 indeluk ee h 1 i V tegemoet te gaan Na i iie to S iia ik gaf de lm r Kol i iii liet b sluurslid Gordeau gulegi nhehl om niidedeeling ti doen van deii uitslag van het door t bestuur dt7 i i dagen ingesteld onder oek omtrent de klaehteu ui bc warcu van kapitaal en ai bold ïenoeiml bestuurslid die liet i oudeii dezer bijeenkomst voorstelde ten eiiuhi zijne iiiiKluarbei ders te ledden toen d it spook der Int rnationale ijiic armen naar hen uiNtiekte gaf als zijn gevoeh u te keiiiie dat hit uut onbillijk zou zijn als verhooging van loon direct door den kapitalist werd gedragen alle grondstoffen rijzen daardoor niet want als het kapit ial dnuigt dragi 11 allen en het kapitaal z il er niet door lijdi ii 1 nar het meerdere onder den werkman komende kapu al direct 111 den handel gestoken wordt en zieh dus wcr nh tvereeiiigde k ipitaal uitstort De verdere middelen ter virbelenng van dm vvi rki iiibai st ind ni i t men iiaaihij meent zoeken 111 vereeniging van kapitilist werkbaas of fabrikant en werklieden Uit een algemeeue arbeidersvereenigimr wai rln alle vakken en patroons alsmede de werkende stand goedgezinde kapitalisten behooreu vcrtegenuoordiird Ie zijii moeten vakvereeiiiging U Ojigeiielil worden len einde ieder vak te kimneii vi rt g iiwooi ligeii Ook moet eene commissie van kla In binonn l worden tol het inwinnen van alle i ieven en kLi htm Plaatselijke arbeid kan direct V erlioogd worden zonder moeite oncurrentie behoeft 1111 1 te bestaan en kan door middel van vereeniging vernietigd worden Is het ei ne fabriek die met het biiiteidand cmieiir i n u moet dan moeten tot die vnieurrentii illi mogelijke midd len in t werk g steld woideii diaid un al de iniliisli mede bcvonierd word 11 Ook behoort en geiegeld eiediet vim zes miinmlen te worden ingevoerd Een vervolgens overgelegd ontwerp bet rellend e het doel de s imenst lliiig eu de werkznninheiil dir virceniging al in len volgend bijeenkom t v m toegetreden h den een onderwerp v in biraaiMaging uitmaken Daarin wordt onder anderen bi iald dat de te benoemen algemeeue v rgailering zal besLian uit 10 p itrooiis II eeii l Jen en SÜ werkbeden dat deze algemeeue verg ideriiig alles bespreekt en behandelt wat in het bi aiig vjji dm arbeid wordt geaelit dat zij eene cominissie al benoeiinai b last m t het houden v iii registers voor vraag en a iiib 1 v m den arbeid zooveel mogelijk uit alle gemeenten deshmdsj dat ZIJ zieh verklaart voor stilstand van werk op Zondag Z00V I doinlijk dat zij eene commissie van tie ielit beu lud en een tot onderzoek van deii arbeid van kindtren enz led r lid werkman betaalt 5 cent per maand donateurs patroons betalen minstens een inleg van ƒ 5 sjaars Donateur is ieder lid die boven de gewone contributie een op de algemeeue vergadering te bip den som bijdraagt Van de cirea lOO iii de e bijeenkomst aanwezigen hebben 2 S zieh als lul a iugi sloten De minister van marine heeft ter kennis van belanghebbenden gebracht dat in dit jaar 18 jongelingen nis adelbor4 A kl voor den zi edieust na beh I irlijk algelei d i aiuen op het kon instituut voor de mnriiiete Willemsoord kiiniiin wordeu aangenomen De idmissie heeft pin its op den 1 Sept naiist Ouders of voogden die verlangen dat hunne zonen of pupillen in dit j iiir wordeu ueplaatst moeten vi iór of uit ilijk op 31 Mei iniist ii ui den minister van marine een op egel geschreven ver oekschrift indienen Alleen zij worden toegelaten die geboren zijn in de jaren ll 65 en l S ti De minister van oorlog heeft heeren bevelhebliers in de militaire afdeelingen naiigesehreven geen miliciens t it korpoiMiil III er aan te stellen dan die liekwaani zijn ili 11 gr uiil beliooilijk te b kleeden Is geen tl r ikend iiaiit il mili ieiis van dat gehalte aiiii te vv ij eii dan verdn nl Int de voorkeur iniuder korpoiMiis dan het ma iiiiiini van twee pi r eompaguie aai tl slellin Dl Dvtfisi lir t uiildl h t v ii l Toen bij Int iiiibnkm 0 r pokk ii eiuilmin liiir te lande f jj lïji lil Ja liKWir IF paiiiiJSirrasSik tenafeliwulit juMn lIk teiii Hl lijnlii Ë km v fe rthlL Uw i il l r l ii l l liaM ll il Ml lÜP s