Goudsche Courant, woensdag 12 april 1871

mm x i f nmÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊi alliiid llii l bu r d II iMUiiiiL dHT jiliiiï i hnldii is i rlill MTlu ti rilli I u is fut dlls rr iri iif n Dr Iii mkliiik i imc iior TOoti nMi oinvaiif lie iiitkuiiist liarrr mnp ii die roiidcmi thans inriT dan li U lu brid muidif kiipitiiiil nii s ii ii stx bvurl wordt iiin vi rbrolM ii d I M vü ir pDcd zon iliLiuliTini inoiird lieele ontbinding I aan hot bi stnnrs rdmilinsf te doen llii tuur ItaT da iin htcii en hezwaruu Jii t houden dezer zijne luedu srbei iliT lutiTiiationnlc p af als zijn gc iillijk zuu zijn als ir dcu kapitalist i rijzen daardoor bl draffeii allen en 11 daar het meerdere pitanl lireet in den lui weer iu hetver lere middelen ter I md moet iiu u naar ven ka it iJi t erk Uit een Blu enieene lakken en patroons ieil czinde kapitalia ijii moeten vak II einde ieder akk moet eeue eomI tot het imvinnen middelen iu t II I de industrie nifdo en ijereijeld crediet voerd lerp betreffende het k aanduiid der ver i ukoinst van toe e t raiulslai inii uitma I bepiiidd dat de te al bestaan uit 10 k lieden dat deze IV ekt en behandelt 1 id wordt geaeht men belast niet liet en aaiilhiil van den meenten des lands and lan werk op eene eoiumissie van raoek van den ar eent per maand it us een inlefr van lid die boven de 1 1 emeene vergadering nkomst aanwezigen iten ter kennis van be lit jaar 18 jougelin lden zeedieiibt na be kon instituut voor l orileii aangenomen h i 1 Sept Hiuist II dat hunne zonen iilaatst moeten vóór den minister van er oekachrift indie eii die geboren zijn lieereu bevelheblxT M hreven gipii mili lelleii dan die bete bekleedi li Is lui diit i elialle iiiin rJM iir niiiider kor i U e per eoiiipagiiie lull Tm II liij liiir Ie liiiido ULte WIJ e irczeleliell ieder aan ii Hel evol Ouk glllloi diMir lii liia iilli n eiiee kuiiiligi II ili vu eiiiilii i il rcliieeiiialie werd aaiibeMili n telilr bel liesliiiir mui dl iiaburi e geuieenli Jverseliie np de meest vnjire de j rle ellhelil til ilielllill Mior ile luien o ik i e i eiie lii ereli spoiil deu uil I ll iiin die kuii tbeuerkiiig te ondenierpeii hiervan ivns dat de roomseli kiillinhekiu ireM iiile iiiiii deii De raad van toezicht op de s Oorweg diensteii beeft ter algemeeiie kennis gebraelit diil de directie der Ned l ijiispoor M g iiiaii seh ippij iiaii liiire beambten heiift Mxirgesehreveii iroees verbaid op Ie inaken tegen ten reiziger die weigert bij Ie betalen wanneer hij vooiaiim van een plaatsbewijs s Crravenhai Hotterdam of s irav iiliage iii slerdani op een tu sseheiistation den treiinerlaat lutusscheii zijn de bei edigde beambten en bedienden van den spoorweg alleen lievoegd tot bet opsporen der overtreclin en van de spoorwegwet van den algcmeeueu iiiaalregel van inwendig besluiir iii art H dier wel vermeld en van liet in art Hiedoeld ri gleiiient Die bevoegdheid kun niet worden uitgebreid en in vermeld geviil hare onrechtmatige nitoet eniiig ninnin r ii iiileidiiiM q vcn tot strafvervolging Verder te reizen dan li tstalion waarvoor plimtsbonijs is genomen zonder keniiisgi ving aan den hiiofil conductiur en bijbetaling an de bijkomende vracht is strafbaar maar niet strafbaar is minder ver te rei zen dsm het station wairvoor het genomen plaatsbewijs geldt Men selirij t ons uit den Alblassenvaard dd IC April De strenge nachtvorst die in de vorige ueek in s immigi velilsloten ijs ter dikte van 0 5 e m vormde begint voor de vroege vrucbtboomon en inzonderheid de steenvrucliten hoogst nadee igeii invloed uit te oefenen Ook voordetnin en veldvriichten ziet men reikbulzend uit naar zachtere weêrsiresteldheid Wat boven don grond is bevricl Het sterke noorderlicht dat in den atgeloopi ii nacht hier is waargenomen voedt het vermoeden van nog ucer droogc scherpe koude Men niehlt nit het Wesflund De akkerlvmiv heeft een giinstigen loop en alle ligl geleed in arnacliling van groei Z iam weer waardoor vnii het veldgenas eeiH niet minder gunstige iiitkonist mag venvacht worden dan andere jaren Wel is aar doet eene lioordsche koude zich sedert ceni e dagen gevoelen en zijn de meeste nachten niet vrij van vorst doch eene temiieratiiiir gelijk sedert het lii itst van Kebr tot kort voor het einde van Maart lii eft geheei selit behoort ouder de eldzaamlieilen op J i Maait t ieh teekende de thermometer tiH xr gelijk slaniide met Juni warmte De koude en de vorst komen echter nog niet te laat oin o i den plantengroei scli idehjke uitwerking te doen na vrocgtijdiiie Miell t Mk keliiig zon het gure weer integendeel veel meer eh ule berokkeiieii l e s eeii riii liten beiiinnen te bloeien over bet algemeen is daarvan dit jaar eiiiii Ie naeiiten Van pei7 ikini o n stelt men zich een geriiigen pluk voor tegen den overvloed des voriiren iaai s Det jonge hout seliijiit door den zeer iil issi linileii u inter vim schrikliare iialtidieid tot iriiige koude plotseling overs lande gelulen te liebben Appel en percnli iomen daarentegen belomen naar hunne zwellende bloemknopiien te ooril elen weder dil jaar het uitzicht op tien injeden oogst Veel stnnt op bet uitloo en als de nuordewiiid keert en bet neer tot zoelte neigt behoel i de iniiiiiiil Mei niet eens Ie zijn aangebroken om aller eire een bloenientooi van boomen en planten te iiaiisehouweii De weihinden die in Maart zich ovi ral als donzig groen lluweel vertoonden zijn wal aehl i iiil doch na eeiiine daireii wiirintc en onneseliijn herstelt zich dat spoediu komt het gras te voorseliijn en vei aal liel vee de stallen Van de winlernranen vi i iiel i roiil l elll elte evenals elders imiierstelb iiir diHiil evi oreii ten n eioli aiirvaii de ploeg door de akkers is u ejaii il om nieiiue voren Ie maken Haver en ger i op iiieiiu i e aaiil ijiide lillen iWn gevMUieii oogsllijil nel lil eluiiiien Tanve en r iU U c die wil loei op leeiiw konden lekenin d n u ileii hi biieii den verbouwer mis l jii Ui leiiM bappelijk iipslel van bel Vuw i spoort dl oiii akiii lier omvventeliiigen op en v iiidt die in hel te veel in het Ie Hciiiie of in de snoil der voidini smiddelen De vonriieilden worden iveiler oiilieend iaii lie dieren eii ilc miiat ehappijen of st iten door dezen gevormd Meu le ze leii weet welken invloed de viieding heeft op den volksiriiest ielykinatige voeding mankt afkeirig van veraiuleniii Vand iar de Nerv lende duur der regeeniig ioniieii in de dierslalen De ijeii zijn nioniii chaal wam zij eten altijd Intzelfde maar al in de lente liiuir voedsel lihii iuuiislof versch is slaan zij over i i i Sr iininiiirii De v ilde nans is een toonbeeld van liiHlii id en scliraiiilerlieid wint zij moet ich in hel vrije veO voeden met gras würnien slakken v isselien graankorrels beSMin tij moei alles voor lief niiiiiii nat de karige natuiir de vvinteri aiiiliieill De I inline gans die slechts van larween aarilapiiiien leefl is een toonbeeld van domheid De bond Mrulelde zieli lerivijl zijn vocdingskring zich in den lAimuen staat verwijdde en hij vergast werd op t lelii reid vleeseli zoonet als op groenten ook de ii Zielileinder van zyn versUrid v erriiiuiile zich op gelijke wijze De tamme olifant die rijst beetvvorleleii aardappiden groenten rum en vMJn verorbert hoc boog taal Inj boven den wilde die slechts eene ei inormige voedmg in boomtakken vindt Wij hopen dut bij ile evenlueele uitbreiding van hel kiesrecht de olifanten iu lrti i niet l ingTr uitgeslolcn uilen blijven Hapert er nog iets aan hun politiek inzicht ib directie zon hun wal meer mm kunnen laten ireven ten ein h den gezichtseindcr van biiii ver taud te verrnimeii Hij olifanten en bij n eiischeii hangen de denkbeelden toch alleen af van hetgeen zij eten en drinken Dit haitvcrhelfend stel sel js iHi vvel iiiit van dil noch zelfs van hel vorig jaar en reeds sederl lang in al ijne on iniiighoid aan de kaak gesteld maar iiienvv is toch naar wij meeiien de toepass ug we kc in het Noorden wordt gevonden Het haalt o a het voorbeeld aan van een zekeren Uiezi r in tt lid van het revolutionair parlement te l raiikfort oolaiie liij ruiidvleesch zeevisch en kiiv aar at wa s hij rood re ubiikein toen hij zich echter begon te vergasten op giinzelev n pa teiljes veranderde hij van gevoelens en werd re ielionair 0111 na t t hel rundvleesch teruggekeerd te zijn weder repnblikein te worden Indien eens bij de verkiezingen de voorstanders der verscliibeiide kaïnlidaleii zuezeriken l irbol anijovis crocqiiellen t iai ten en dergeluke versnaperingen bij de kic ers aan huis lielen bezorgen Deze l iat sten zouden hier voorzeker veel meer op gesteld zijn dan op strooibiijetlen en bovendien niili de geseheiikeu wetenschappelijk iiilge oeht waren i etende lit dezelfde polilieke overliiiging komen als de gevers Ook is Int voor de regeering als zij den verkil iiii si ag bepaalt vooriaau var bet hoogste belang er op te letten of die al of niet op een vastendag valt Of de kiezer itemmeii zal als de lamme gans of als de vcreilelde houd nul een verruimder intellituelen gezichtseinder is mis ehien slechts i en ipieilie van boiiillonsnep ol rijslepap Al ons verstmid onze kennis eu onze wijsheid komt uit de keuken en ileii kelder De voli sseholen dienen dus verva igen te worden door volktrestauraties en bi chrisl lijke en maal schappelijke lengden door rundvleesch zeeviscli en kaviaar of vvel door pitli tir J o n tjrnn al naarmate de wetgever hel opkoniend gi slacht meer of nimder met revolutionaire begrippen d jortrokkcii willen hebben Laatste B ichten Havre a April Er zijn van hier kanonneerbooten de Seine opgevaren om tegen de opstandelingen te manoi iivreeren Wijder i van hier geschut over birbourg verzonden Dit is besteiud imi te werken bij een aanval op de fortui Bucharest l Parijs I April Cstimnints Hel Imirniil Offie e bevat de volneinle lierielilen geilah i ril van gisteren Sedeil den vroegen nioruen wordl een levendig kanoi viiiir iiiiilerhoiiden in de rielitiiig van Neuilly en in die van ViiiivrcM liij on e troe ieii naar den kaïil vnii Versailles lieefl eem Irnn aiiah sehe beweging plaats gehad iloeli ib I irailli i i i omli rvlennd door de iiatiiinale garde nooiLaakleii Je korpsen van Versailles teug te trekken en lliaiis lieliben de onzen weer liiiniie positim viiii den vorigen dag bii z et Te Issv lieeft onze artillerie hare Imtteiijen voornitL cbraeht en liouilt zij thans zeer sterke positii ii bezet llagiieiiv is geheel vrij I ll de bei ielili ii in den l inii i iir en in de Mol d Oidir omlrent de geveehteii van gislereii blijkt echter dat de Iroepeii van Versailles meer en meer veld winnen Wel lijden zij zware verliezen maar dit is ook bij de insurgenteii hel geval Intnsschei wordt er verib r voortgang gemaakt met het opwerpen van barrie ide Generaal luseret heeft bekend gemaakt dat er eene ba b e viiisie beiji i l De jihiaNelijke koiiiii iinlaiit heeft aan de troepen in de forten de order lierliaald van zich steeds tot verdediging gereed te h iuden ipaar niet noodeloüs ainmiinitie te verspillen Hij heeft levens op de burger een beroep gedaan tol de S i edige iianvulling der eonipiiüiiien Ue natioiiale uardrs ihe tol nog toe buiten de enceinte waren ijn er thans weer binnengetrokken Naar de inedeileeiiiigen van die troepen waren de aldeclingeii van Vei siiilles lic ig de Seine over t trekken en zieh iii de vlakte van Longchainps te concent reereii Londen m Parijs iri idei armidsi Ken hevige kanoniiade heeft heden pliiiils geluid waaraan hoofdzakelijk de MiiiitValèrien en lul marine gi cliut Ie Coiirbevoie deel namen De porie Maillot werd geliombar bicrd tegelijk met de Avenue van de lirande Arnn e tot aan den Are de Trioinphe en de Avenue des Ternes De laai Ie heeft veelgeleden De houwitsers vielen aanhoudend iicêr als een hngedmi Al de bewoners der wijk hebben de vlucht genomen Het aantal dooden en gewonden is aanzienlijk De houwitsers valli ii tot i iO nieters aan geeiie zijde van den rc de Triomphe De nationale gardes hebben de Champs Elj sécs ontruimd maar bezetten de aangrenzende straten liet comité doet het onmogelijke om van de iuKe etenen te verkrijgen dat zij naarde wapens zullen grijpen maar vindt weinig bijval Het aaiil il arii statiin neemt toe In de meeste gevallen iiiaki II dr auenteii der omniiine zich meester van bet geld der personen die zij kcmien in hechtenis nemen Versailles lO iril vre def morgemi Het b or sommige bladen verspreide licriclit alsof de Duitsehers Ie ersaiiles liebbeti doen vvetei dat zy zullen intervenieeren indien de oidnslen Ie l arijs niet voor den l ldeii gedempt zijn is onwiiar Kveii mivvaar i bel dat Jules hVivrezich gisteren naar liet Duilsehe lioofdkwaitier lieel i begeven ii iieriuil l aeiinnd is laii de irevolgen zijner wonden overleden liisteren heeft gedurende den f i neelen dag een artillcriegevicht plaats gehad tufise hen de batterijen bij de iiriig van Neuilly en die van de l arijzenaais aan de Porie Maillot Veel biizonders is ibiarliij niet voorLievallen Enkele houwitsers zijn doorgedrongen tot den rc bi Trioiii ilic de Ohauip s Kljsi cs en Mout mart re Heden morgen bi eft de Mimt ali rien een levendig vuur tegen de iiisiiriieiileii geopend MuilChOn Dl Brussel lO April De nz zymz awre meldt dut de Aiitvverpsche sigarenmakers den arbeid nog niet hervat hebben iedelegeerden van de hiteriwtionah vervoegden zieli bij de patroons om in naam der werklieden te onderbandeleii De patroons weigerden om hunne kwalileit van inandatarissen te erkennen zfl verklaarden allein met hunne werklieden te willen onderhaiiili b ii Brussel l Vpril De Jiidrpeiiflaiiri hnni eene i irrespondentie ml Versailles Wiiiriii ge enil ivordt dal lules l avri zich naar Berlijn zul bi nevei inii het sinitt 11 van den ileiliiiheven vrede Ie verliaasleii en den bondskaii ielier gi rii t Ie lellen oiiilreiil de vooriieuiens vim bet gonvcriiement Wil