Goudsche Courant, woensdag 12 april 1871

C h kil i IW m K it j i 14 l ► üüllandsclie Sociëteit van Levensverzekeringen opgerigt in den Jare 1807 te Amsterdam VOL GEFOURNEERD Directeur P Langerhuizeii KANTOOR lleguhersdwarstriiat bij het Koningsplein X 301 Contracten van DOORLOOPENDE Verzekering met aandeel in de WINST BELEENING VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering WEDUWENen WEEZEN PENSIOENEN Uitgifte van LIJFRENTE BRIEVEN zoo dadelijk ingaande als uitgestelde BELEGGlNHt VAN GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVERLEVINGS KASSEN te verdeelen na verloop van 10 15 20 en 25 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJl RENTEN Generaal Agent de Heer T Draijer Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en bij HH Correspondenten kosteloos verkrijgbaar Correspondenten jn Ziii u 1Iüi l a N o Burgerlijke Stand Gi itnni N 7 AjM Anthonm Mann MIiIiih J V M Kromme en A vhii Uruwi ii 8 N lUji oudi ri W Boot ei C I kuin 10 Johnnnis oudtit 1 vnn hbcu eri M A Cullemjii JohaoDct oudt ri H vuu der Mbrb en J van dor Puol Üv HUi iiN 7 Ai ni M dü Joiip 7ÜJ C C de lïcii H m 8 S du Gruil l j R m 10 A A den Btlfer 1 j 10 ra K de Ctranf U m H Ulok I3j ADVERTENTIEN Bevallen van een Meisje A BOER IJpELiA Gouda 8 April 1871 Voorspoedig bevallen van een Zoon M A VAN ESSEN COLLEWIJN Gouda 10 April 1871 Bevallen van een welgeschapene Dochter A NABEU geb Leusen Blocmendaal bfl Gouda 10 April 1871 De ondergeteekende betuigt zjjnen welgemoenden dank voor alle de blijken van belangstelling die hem ten deel vielen na zijne beuoomiiig tot Wethouder dezer stad Gouda 11 April 1871 J A REMIJ De Heer en Mevrouw SNEL Buskes betuigen bjj deze hun dank uan allen zoo van hier als elders die bij de geboorte hunner Dochter blijken van belangstelling gaven öPE lUaE VIllUvüOPI G op MAANDAG 17 APllIL 1871 s voorm 9 ure ten overstaan van de Notarissen MÜNTIJN feu KIST in do Nieuwsteeg a hier van eene partij aanzienlijke staande en draagbare MAHONIJHOUTEN MEUBELEN SPIEGELS BEDDEN en ander HUISRAAD Zaturdaga en op verzoek ook des Zondags te voren te zien HEEREN REIZIGERS voor Gouda en omstreken genegen zijnde zich nog met den verkoop van eeu Handels Artikel te belasten adresseeren zich onder letter R aan den Uitgever van deze Courant JMjt de Hr Mr E 0 ni ijw Pi nnis Dardiei il de Ir II VltlLst mjoiif Goriiidum de Hi C UE Gijmi a ii Gouda de Hr W J Foiuuuv Diiooi i iEvr ii Notaris 1 Gnii CnliiKji de llr 1 Lwmiij Leiden de eereii Li mjn iV Ei i u Schiiuwburgzaal KUNSTMIN te l u a ili iti iigni üiu Uolh jfüor ili tlinij DOOll HM KOTTEllDAMSCHE TOONEW iE ELSCllAl onder directie van EnuiRii Bamdkiui ZONDAG 16 APRIL 1871 MARIE SIMON OF DK On hfimnt i m lift lujiti ft df O laintrt Nieuw groot beroemd drama iii vijf Uednjvcii TOT sLor De zangziekc Behanger Grüüte vuudcvillfl iu eeu bedrijf Entree 50 Cents de persoon Aanvang half aciu ÖNTVANGEr de nieuwste modellen van MANTILLES en ZOMERMANTELS de stalen der ZüMERSTOFFEN Beuevens eene groote sorteering HANDSCHOENEN BRÜDERIEN enz W VAN DER PALS Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris MONTIJN te Gouda op DINGSDAG 18 APRIL 1871 s voorm 9 ure aan de hofstede van den Heer M BOTH aan de Oude Gouwe te Gouda van 14 MELKKOEIJEN 2 PINKEN 2 SCHOUWEN BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD enz Daags te voren te zien Agenten en Boden worden gevraagd in alle Steden en Dorpen voor een LEVENSVERZEKERINGMAAT SCllATPIJ en BEGRAFENISI ONDS Aanbeveling Konmkluke goedkeuring lage contributie en hooge aanbreugpreniiën Adres met j raiHv brieien onder letter 1 n 171 aan het Bureau dezer Courant Oudewater de Hr 11 W HAENTiii s Dekker Burgemeester Rotterdam de Heeren Jan an deu Hüüi Zoon S liiid iiii de ITeercn P Loinnu C liiindnKiiii de llr Pmiih Kikkert Woeidin de llr d Glim M vi i u Malz Exlract Tegen Maagkwalcn gestoorde Sjiysverteering zwakte en verniiïgering Malz Exlract Prijzen 1 flesch 45 Cts 6 fl 2 20 13 fl f 4 40 De ledige flesschen worden ii 5 Ct berekend en tegen dien prjjs steeds teruggenomen Dépöt te Gouda bjj J C van VREUMINGEN te Woerden bjj HENlJ J v d BERG Bii B H MAASKANT ziet het licht Z M den Keizer van Duitscliland BIJ ZUN INTIIEDE ALS KeIZER TE BeULUN 1 0011 C VAN DEN o VER Pred te Rotterdam bij de Gem onder t Kruis Prijs 10 Cents Het losgaan van de tanden en liet ontstaan van tandsteen Aan den WelEd Z ücl Heer Dr POPP Het ANATHERINMONDWATER mij door een goeden vriend aanbevolen en dat ik van U heb doen komen s gebruikt door nijj en mijne echtgenoot door haar omdat hare tanden losgingen en tandsteenvorming zich openbaarde door mij omuut k dikwijls aan tandvleeschbloeding leed en n sterke tabakslucht uit mijnen mond mijne omgeving hinderde Uw Water heelt zich doen kennen als het beste middel in alle vier opgenoemde gevallen en ik kan niet nalaten U voor de uitvinding van dit middel dank te betuigen en den weiisch te uiten dat het algemeen bekend worde opdat zoo menige lijder hulp erlauge maar vooral opdat gij het verdiende loon voor uwe bemoeijingen moogt verwerven WtKNLN Graat TATTENBACH Te vfrkrggen te Gouda bij L Sclienk winkulie op de Huo slraiit wijk A 123 te Rotlerdiim by F E v ui S iiileii üoltf apolli en A Sehippcreijii it C bluiiuwe porceleinwinkel te s Huge bij J L F C Smibilu npoth j te Ltydeii bg E Noordijk te Utretnl bij F Allenn npolh te Amaterdiim bij F vnn VViiidheim € verkoophuis Ie Oudewiiler bij ï J vnn Vreuiningen j te Schoonhoven bij A VVollf Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kusinijer over welks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Bai m no den Hofraad Dr EiuiAiim en Dr Dibuf handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der sjiijsverteerings organen gebrekkige ontliistiiig blet kzucht bloedsgebrek als ook tegen hiimorrhoïden neiging tot jicht en scrc iuleiishcid Prijs per flacon 50 cts Depots te Goudahx Apotlieker J W BOERS te ll Mcrdam in alle Apotheken KON lUdEU MINKU WM EU VEH KNDINÜ Güihln Hink mui MniilvinaD tiém mi1 ut b I If w 1 kk l il iiknmijii ièflWiMéWf l PiK M faille k lm i Msia Bim n Ufa jiia tfui Cn k 11 w ij l 1 K JKj si H h l hlS mmmtÊÊ