Goudsche Courant, vrijdag 14 april 1871

1871 Vrijdag 14 April N 1036 GOUDSCHE COURANT mm Cl Aflvci icnlidiiad vour Ooiiila en Dinslrckcn Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VinjF AÜ In de Stud geschiedt do uitgave iu den avond vnn DINSDAG DONDERDAG m TKI DAG De prjjs i cr drie miiandoii is 1 7 franco per pust 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 regels ïi 10 nten iedere regel meer lü enten GROOTE LETTEKS vordou berekend naar dftatsriiinitc Afzonderlijke Nommers VI IK CENTEN De inzonding van advertontiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag dor uitgave Kennisgeving BUUdKMEKS lKU cii KTIIOUDKRS diT r ini i iitc jüudii liri ii Ut ki iinis van alli jr Ai i plifftige ini cwli iipii wier naiiHii viiiirkoiiirii up ili mippletnire rcfrislirs vmir hel dirii lj iar 1 70 71 dal dl l ATKK ni Al KN iii jn irdlind ni iip ili Se i creiarie dr cr f i ii i iMiti iTki ii b i ir ijii Haiiiicrr ij zicli d iiirtoi piT =iiüMlijk iiainurldiu van dcu 11 April tot CU iiiii den iS April d iaiMniivulKOndi dl vi Di middaffs van Hl tul di s namiddags 1 iiiv b i Dnda uitiri ZoudiTd znllcnde ivirtcnkoinfilii M i biit van 17 ücinbcr 1 S2 I ili binnen iliin tijd dooi di belaiiphf bbiMub ii nici arfrcliaaldi TATHX l EN door den Deurwaardiir der Diivcli lii liisUiiL Tn aan liiiuni huiKfn li jfi n bctuluiK van timi cmln wiirdiii iiil reikt terwijl di nalalii im vcrvallrn in ciiii lioctc van vtjfti n jiililni bij ddii ii zij iiaiii cvniaml wiirdeiidc hun PATKNT of een aj chnjt van lutzelvo niet kunnen vcrlooni n GouD v den 11 April 1871 De Secretaris De limgeiueester DKOO01 KK EltrailTI M V v n liKli i MZKMIOOUN BUITENLAND Biiillenlaiulscli üvcrzlciil Parijs i ebi mbirdi i rd door ili FraiiM lun Men heriiiilcrt zich nog de krrrt iin uoidi ilir uit Frankrijk opifinj tm ii dl niin i lirrairiKialU n inaakti ii 0111 l arijs lu t lot aii Sin hIkiil li dnni ondcrgann Hoi riep inrii nit di liuoliKt dir bi vrh uildr wereld du plaats nar de eliij ibap hare meeste schatten verliorgeii heeft eii aar de kiiiisi liare llieest i rootsehe erken liieft sanieiii eliraelil dat Parijs hit Eldorado van allen dat zen duir de barlmrei van t Noorden worden veriiletterd met liiinne kanonnen Neen dat wil Frankrijk nul het al weten te toonen zoo nolt bin nu dat timer dan een spreckiiijzi is wanneer men ze l uri i c csl la trance Missehien want nog niiinlrr dan ooit kan iiion treden in de raadsbesluiten der geHcIdi in dezer werpld is Parij ook door dien als eiiieeneii tegenstand het lot un Stnial shnrg iintgaan maar om in dat van Met te ileelen Veel was te l arijs veranderd iniiar l arijs zelf iiiel cojil ii f had van jt VruHHtevs niet veel geleden Waaraan t dan ook te danken as deed er iiii weinig tne maar Parijs as niet verpletterd de liarliareu hadden hun verwoestingsH erk met tol zou er durven doiirdriJM ii Kn thai Thans eiler lalrleii ile mitrailleii es voor Ie poorten en sturleii de kiinnnskn rls in de straten Thans ider ordt ir vnui dr li i id lail der besehaafde wereld een In r n iL n iii i ii nul ineiudig meer verblllrnim il ii Ii liu Umi uien wat voor een lialf jaar een werk van liaiimeii i iiiiemd lid wordl nii door de l rausi iiu elf lerriel l l an iji ia iril door h Diiil elirrs maar ibnir de I l ni eli u liul IrlMol h l llllllVI il iru ril 11llluer flL il iU U M lk il il ili l l l 1 I Ull l lilU gen il 1111 1 M 11 i i Ir I ijd w lic ll u ni i il t leli kan l 11 liu zijn dal een Milk die ellendige figiiiir iiiaaki III voor t arme Frankrijk nas er geen ki n e liet niiie l den strijd aanvaarden wilde het niet de dagen van t selu ikbewiiid vernieuwd zien De re geer lig die zieli Ie Parijs lieelï opgew U en bood te weiiii kau eii oor eene heir ilmeuile oplossing vi n alle ipiieslieii zij was een auialgama aii Ie veel lieteriinene besliniildeeli n om ilnnr aam Ie kiiimeii zijn ij liood elfs ueeii wiuirborm ii aan dut de republiek zij I dan Ie Mininiinisli che werki lijk Z M gevestigd worden h iiiI men M eesile d t de kei erlijkrii er ouder Hoiiilen Feiie rees trounens du j thans MTin iedelijk waiil nog e us ir iliirfl hier beslissend spreken oiin rgroiul is nu l blijkt dat de regeerini te ii iilles Mae Malinu den hertog van Ma eula lot njiperbevellieblier heeft beniieind Men lieeft gelachen toen de eomuume danliaidi t il ipperlie rl ielilier beiioriude is de keu e van deii I vriend A Napoleon lil niind r belaehelijk W ri eering te Ver ailles ln efl een parlenienliiire nederlaau leelils welen te oi ikonu n met de bi dreiging v iii li ar oui la te zuden lu inen liet betrof de beuoeniiug ih r inaires l e meer t derlieid ivilde die duor de niiiuieipale laden doen jilaals hiliben doeh de lieer Thiers verklaarde d it 1 hij in d il geval het gi ag niet kon handhaven De atgeiaardigde Laiudois veiv oelil hein driiigei d op i lat punt iii ast te houden want eide hij gij zijl oi misiiaar T oeii Thiers iil hield werd een ameuilemenl aaiigeinimen dat in de strilen boven de L U tlDI ielen de regeering de maire benoemen al Iiiles Favre heeft in de nat Mi gaderiug niededeeliiigiii gedaan inei de ogingeu om tol het sluiten aii den vredi te ierakin Al de rr eeriugenhadden haar sym i illin betuigd iiair de regi eriiig te Versailles De regerriim had de linlo door de Diutsiiheis ainigebi den geweigird De Dnitselie regeeringhad altijd dr reu eering die berustte ip het algemeenslemreehl aK dr reiiige weltigr lieselion l die we zeiilijke waarborgen aaiilinod I elder ileelib Favrr mede dat een lid san de eomnmiie een nieiledeiling had gedaan aan den Duit i se hen gevolmaehtigde l alirirei de eommune oorilee lende dat zij even als geheel Frankrijk U eboinleii w is door het vredesieidrag Irid recht om te welen in horven r il il Daar op dit schrijven van de eomiiiiine geen aiit voord volgde rielille deze zieli pi r eireulaire tol de liiiilenlan Kcliire i ei ringeii en berielilte dal zij met alle naliiii in vrede wilde levru Favre Voorts biriehtle Favre dat de op tiiideliiigen lel zilver op het miuislrrie viui builruliiudsrlir z ikcu hadilcii wi g i n tnirii irdaar eidr li j i ipolitieke inanifes itii s waanlonr de li drii zii li aaulirveleu Ik verlriiuvv dut dr nrlijl r lirvnlkiiu zal opslaan om de orde te iurstilleu Oii e ilappi re ariiire kan rvkeuiu ii OU e lornijdinu rvriials wij rekenen op haar nmed Vindt dr rcirriniii Ir Veisiilli niet veel s vmpatliii mei du tll arijs i ilit imit luiuilrr lu I i eval I lili I lillirld tu rlirii dr IriUll ili r roliiuli Il de 111 11111111 van t ii lviii rriid i a j aiii l iluu uu i in brslagiii luiu vaii i i lil iu iiiil ili gi uw rlykste maat regelen om di burgers te dwingen voor liiuir de wapenen op tl alt ii zir daar t werk waarmede ij lir handen all en reeds vol zonde hebben Diuir komen i aii uo bij de nanvalleii der Versailhinen en lil alles maakt dal t geen wonder zou wezen wanneer de voorspriliiu n tkwam bit het rijk d T cominime zijn einde nabij is dl grvrehtru ilrr laatsli dagen betreft danrover grvru de v idgeude beriilib M eeiiig nieuws Zaterdag werden dr oprratirn Irgen de ort Maillit voorlgrzi l oowrl i v ballerijen die in de alMe ilr Liiiii lianip s iu het hoseli aii Boulogne en iu dr av uiie dl Nriiillv aren opgesteld als liet ge hut van dril r ii i tri 111 Moutroiige aangekomen Op dien il i lirdrorg het verlies der insurgenten iiiigeiioog 71 man Zondag ging wider onder een eanhondeiid kniioiigel uhler voorbij W rdi rom lie iiial le zieli hot gevreht tot het liiMfdpuiil de porie Maillot Echter uu en dan komen kl ine seheniiiitseliiigeii op andere plaatsen dan alda r en bij de Zuidelijke furiën viior z ooiils Zatnila te lülliineourt waarde iu ui riiti nliet onderspii dolven en Zondag te As niïris aar zij iiver iiiiiair s bleven In de lii iNt dagrnzijn uit Dnilseldaud een talvan Ireiaen nu I l ransrhe krijgsgevangenen naar Frankrijk vrrlrokkrii op aanselirijving van den Pruisiselien minister vaii oorlog beperkl z eh hut transport tot do hnietruepen en niet t il de garde en de niobilugarden Men schrijft dit toe aan i eii overeenkoinstmet de F rausehe regrn ing die op de linietroepenhet meest bouwt om de opslauilelingeii te kuniicube strijdcu l r zijn weder oneenigheden ontstaan tusselien Turkije CU Kg vple De a e beriehttedat de khedive gi ucigerd heeft aan de regeering te Konslanliiiopel iinigr l iirtrii en ka ernen af Ie staan op de kust van de Roiiih Zee De Porie had op den afslaml van deze finten a iugedrongen iu het belang van den gezoiidheidstoesland van de TiirUclir lioi pen in de Uooile Zee De IttiVie I ll asliington wordt gemeld lat het huisvan vritegeuwiiordigers di amnestie wet iiangenoineiiheeft waarbij allen die aan den i istand hebbendeelgenomen in hunne politieke rechten worden herslehl nut nitziinderiug U r leden van het eongresdergefrilerei rdeii an dr ollieii reu van het h ger en vande vl lilt der i rceni irde Stilten die aan den opstandderluamiu en vim de li dni der oonventii n van do virseliillrudr M iirii die lol de besluiten tot al soheidiug vaii dl rnie mrdeivrrklen F R A N K R LI K De pi rs iiiidriv iudl i riir beluiudeling die haar met siiiarl Ie zwart te daueii vim lii l kiuzerrijk doet terugvvriiselieu liet Jtuirniil ilrs e7 7A ¥ de kw eekschfiol ril i f liewaarpl Mis van de ei Ir tr idit i n drr l raiiscliü jillll lllli tii k 1 ii v elii 11 11 Im i 11 iiikrl liMviml d it dit orraail nul rp ilii w ijzr lii rft i rll iiirrn Du 7iw ï dlI lil lil 1 dr l yirfmr I iliii hrlibrii du iiili ive Ir l arir i i laakl h I e r liorgaan het