Goudsche Courant, vrijdag 14 april 1871

lanilp iial Il elnei lile 1 er nil aeht 1 1 M ihl lull laii II i i il nol ii Is a daal ei II 1 n iimb r 111 t a Ill 1 en I lel llTI Bij kon besluit is ten laste van don slaat pensioen luieeiid a in l T de long gi vv njksvelilwachter kl te ioinla leii bidrago van ƒ 2 i8 sjaars Bij de verkie ing van en lid der Iweeile k imer in hel lioofdk esdi hiet Uoeriuond zijn nitgebr ieht Dili liiiiniin iiko eii de liei r J II Knii he per liiet l m 1i ver linilll de 11 ide lli l ri M lltb 11 lereliljlleli l e linn l lthhc ill In lleii ilii ir llllll l edlietii p nulell Diinr een 4 elnkklu tne id ri iniiidl en IMIiaeli de luiiifdreni iineii at wivi Inen een pele lii II na ir de e e ani eni wilde pl l Itll ll lill M In e VelNlllliuellei de t lurlu uil IIIMI iiei 1 i e ini nen t i wiiiTii dn lieei i ii V diieteiirs van beide ton niition ile f ii di overbreinjen Zi j naren virunltif d mui li tneen hun te waeliten stond Heidon zijn Miiir tmidfr viin de riidieale republiek N het Ie M rwoiidcron dat onder zidke nm t tiidiLTliedeii In 1 aaiilul leden dor ei iiiniiine dnl ijii oiit lai neemt teeiK prooler wordt De liuitsleii die dit gedaan hebben de liecren Hnno en Lelevre zijn mannen van iirnote lieua itilliedeii en eei rlijkheid I Hederiin Het Juiinial Oj iricl deelt liiiii oi t ijlni mede zonder eeui e iiillefruMi liet l eit is dan ook nit ieli zeil te weKprekead om eunhiientiiar iiiiodiif Ie lieliben De h er l il i re al niiilewerker verbonden aan de lla t iel die beroim beumt te krijgen over de onller tl ntlillu Te Marseille do eeiiifjc plaats wa ir de optandbuiten l arijs vasten voet lu eft knnneii krijfden is deorde goliiel hersteld de oprüorliiij oii zijn overwonnen De profeetunr waar hot rovointionair eomitéKittini hield is door de troepen bozet ecu SOÜtaliiisiiTKenten zijn in hot t liatoan d lftteviui eu gezet de prefect aii Mni soille luliniraal osnior en eenigoandore tioo e ambtenaren die de opstaudelinyen nietweder wilden loslaten zijn op vrije voeten gesteld Uit l nrija wordt van den Uden s avonds iure geschreven Het ariilleriegevocht wordt steeds vooiigezot Het schyot dnt hot doe er troepen van Versailles is om door huu vuren e hel tton dat er achler de Porte Maillot barricaden U erdcdigiii sw erkon n orden opgericht on hot sanientrokkou vii troepen aldaar onmogelijk te maken Volgens de laatste berichten die ik ontving bobben He troepen dor commune zich binnon Ie muren teruggetrokken Hot is mij hoog jt nangenaam te kunnen bevestigen dat beide partyen moereu meer bezield w orden dooi een concilianteu geest en dut men eeu tegen iii krijgt om dou burgeroorlog voort te zetten Zelfs begint de lieer Ernest Pieard een gematigder toon jegens Parijs aan te slaan ook generaal Oluserel heelt heden ochtend een zeer vorzoeningsgezinde proelamatie mtgevaardigd Boviudien beginnen de blauen iler muiters een anderen toon aan te slaan Het blad la Commune bevat oen artikel getiteld d e verzoening De Cri dn l eiiiile gaf reeds eone basis ten boste waarop eeiii veivooning tut stand zou kunnen komen Van morgen ton I O ure hebben de gedelegeerden van de Union ItepnUicaine eone vergadering gehad met nelittien loden dor commune Men heeft gesproken over eeu plan van traiLsactie dat hellen avond men zal alsdin opnieuw vergaderonj definitief geformuleerd ter goedkeuring zal worden aangeboden Wordt nnai het daaroimreiit eens dan z il het morgen naar Vor iillos worden gebracht Men mag dit aaiinierkon als eone ernstige poging om een einde te maken iiiin den biirgeroorloi Nogtaii bitttijfil ik hit zeer sterk of dil Mi oeniiiüspliiii te VersaiUis eeiie goede oiit aimst al ti beurt vallen Algemeen iii iakt iiieu de o nierkiii dat de l arijzonaars tegen bet lo i r lan eisiilles eel meer moed veel in or vollianling aan den dag legi i u il iii in don stiijd tegen Tm sen Van den anderen kant legt het leger aii l rsailles en looral de olfieieron eeu oiivorselir ikkenlieid i iii deii ilau alsmede een wil 0111 tl rverw iiinen dien men ti iu iil s oeiil toen liet gold l arijs t geu den lliiil elien MJand te verdeiliL eii De lil er i eseliize OU ten gevolge lli i ene lie ige wonrdi m is e iiig met den lieer l a gearresteerd zijn Dll lelt V unit lolner lieden niet lieM sli iI door de liiiit oflie t elo org ineii der eoinniiine maar e inniin wordt het tt geiigi spr iken Daarente eu i het onjuist dal ook oen deivilijke niaatrogel op generaal Inserel zou zijn loenipa t iisteren liep er een n riie it ilat lo deii den eersten l aaelidag de ki rkui i i loten onilen moetenblljlen Dl IS iinjill t Wil u i lel elil derklokken VI11 niiiiiler ilaii iri m Ii l llil JuiiiiKil Ojlhirl deelt mede dal de eiiniini sio 111 11 de li iiiieaile i i wedir geooiisiiliieerd InfI i lihiinl iii men nm en opmiiken d it iiieii k i l l ll ll Imop geM ll d liei ft o 11 s r ialgl i elil De incline aii de ii iiiili Kr Inopl een gernehl dal het goiivernemoiit va i Versailles de li r insehe b ink geuuiolilii d heeft om der eommnne een bedrag van z es millioen Voor te seliieten Hel blad In Frmiei al uiit moor or eliijnon Hot l rlil Juiinui beiat bedeu een k ielilii artikel om de eoiuniiiiie oiidi r liet on 1 bieiinen Hal 1 h i ii plielil 1 lil li iMil der vor oi 111114 b reiken iMoii M rzekert dat de lepiiblikiinsolie antorileilen van liet stadlinis zieh doen bedienen door do onde bediend 11 in de deip il n eii heer llaii sni iti eii wol in grooti livirei 011 korte broek B £ L a I Ë Antwerpen is Maand ig i otiiiiro geweest van een ileiiioiis ralie leii i iiiiste vau het wereldlijk ezag des piiiseii lil n nolging aii helgoen onlangs ti IJrussel pla iis had word door oen paar dui end mannen vrouwen eu kindere 1 een optocht door de stad gehouden met i i ii woi lorbeeld van de Heilige Minud en een aiiilal lianiereii mot den naam van l iiis IX De mannen liepen ii lul midden de rouwen on de kiiidereii laiiL s di beide kanten an dou stoet j de ireloougen van iedere gemeente wi rileu aangevoerd door hure pastoors 011 RUSLAND Het Journal de St Petcnhonrij wederlegt de beueriugon der Ihe iilpost omtrent de zegepraal der Oii ti urijksehe politiek np de oonrerontio te Londen mot belrikking tot oe elieepvaait op don Donau liet Journal verklaart dut liie iiid in do eonferontie geen Viiornemen iiad doen blijlen om lumr bevoegdheid tot de Doiiaii della nit te strekken eu derhalve dl neutralisatie au de daar be taande iiirieht ngon geen iioderlaag voor Itiislaud iiihonden De venb re bewering van de yj iendposf eu die vau lonl Knlield ni het Kii elsebe lagerhuis dat de Kn isehe nota van lil üel feilelijk was vervallen door het aaunoun 11 van de be bnle i der conferentie is eveneens onjuist He mrgendheden bobben alloon iii de in het tiogm Jilaals gi had bebbeudi afinjzing v iii llii l iuds verklaring acte genomen Van beide zij i i oiiidiL t liet Journal de St Pelersbuiirg werd zoo iel inerleL nis gemat gdheid in aelit genomen wnnnneo men elkander lecbts kan gelukwonsehon GoUD t Vi Al RII f i li i i a oiid word eene vergadering gehouden vai de a il lioiida der liberale kiesven enigiie liiioi iliii sierelaris uenl vi r l ig nil ebi iehi over lul il 1 1 jii I jaar dat weinig belangiijks opleverde Ilil uelal lillen beilnieg 11 doch or was eer veel gi lirek a iii bebrnj telling geweest Uil do rikeniiig au dm ieniiiiigmoester bleek dat de linaiiliiele luestiiiid niet iingnnstig was or ol eus went na breedvoerigi di eii sie het voliieiiil Dl ifdiiling liiiida ih r liberale kn i mi iiiiiring loor d il liiioldkie ldi triel kenrt af de veraehI e I IJ ke tegen w erk ng de r oand idatuiir m den heel i i 1 s ti K M 4 K i u door sommige lellen de r e rei ii 1 gi ng liij kon lieslnil is o a lierbennemd lol pl iats erMiiigeiid kaïilonrtehlor iilliu I mr 1 Forliiijn Drooglei er Ibj kou bisliiii is aan 1 Smits van der fines op zijn il iarliie iinlian vir mk einol onl lau verliiiiil al leilarili l erü nili ii lit en bi noi nul lol ii l iris liiiinin hel arninibssi ii ent lii lenlain lei Z M hei II o a beiiuPind tot 1 luit kwartn rm naar oiidi iil nii iii uihlij bij het 4do n g iiif ib n l deii hut kw iri erm N i Torre vnn hel ko De minisler van binneiil zaken heeft do volgende missive gerii ut aan de coniniissariBsen des loningsin de veieliilleiide provinciën Het uitbreken vnn de veepest nabij To igeren in llolgiseh jimbnrg noopt op alles te doen letten wat bij verdiibbi lde w aiik aaraheid de stn ugste uitvoering on er wetten on bi sluiten verzekeren kan Ik geef u daaniin in overweging de burgemeesters in uwe proviiieie op hit ih eigend gevaar te w jz en en hun te verzoeken aan de veehiiiiders in Inmne gemeenten den raad te geven geen v n Oiude kooplieden bij dat vee lor te laten omdat deze ligt de bismetting overbreiigon Do burgemeesters zullen voorts wel doen door nauwkeurig ua te gaan welke bepalingen dor wet van 20 Juli 1S70 on der kon b sluiton van 4 Deo 1870 op besmi tielijke vee iekteii in hot algemeen on op de veepe t in het liij ondi van loi iassiiig zijn teil einde geieed te zijn om ingeval die z iekte ieh onverhoopt in hiinao gemeente vertooiien mix ht dadelijk III geheel iieed te ijn om met spoed te kniiiien handelen iolief hun ook Ie herinneren dat bij het oveiituoel uilbn kon der veepest toepas ing der wet steeds den noest mogelijkon spued ven isch en dat door hen do raad vui en jec iiniiii enlon veearts kan worden ingeroopon wanneer de dislricts vooarts of zijn plaatsvervanger virhindonl is spoedig over te komen doch in geen geval hot advies van oci niet gi e aininoerdon veearts iets kan afdoen indien op idviis van 1 en geoxaminoon lou vooarts een stuk vie wii ens veepest is afgemaakt loeten f h buiksiimewaiiden vau hot afgemaakte dier op eene goliee algezonderde i ii afgesloten plaats bovviiard worden tot de ki ii t van den distriets vooarts of zijn plaatsvoivanger opd it deze door bo iehtiging zich van den aard di ziekte cv ertuige De commissaris des konings in deze provincie heeft deze bovengemelde missive gezonden i11 de gen eentebosturon en er bijgevoegd Moolit de e nimp ons onvorlioo t op nieuw bez iokon dan twijfel ik niet of de lens van iider uwer zil zijn snel on doortastend handelen Gedeputeerde staten van Zuid Holland hebben bij besluit van 4 Men meldt iiil llna lreeht dat het besluit van hot bi stuur van den Hooi 11 Hoezoin tot hot stiohton Min een slooiiejematd nabij die gemeente door v Wput enle st iten van Znid llollaud en t lreelit isgnodgekeiinl Ms eene bij onilerhoid wonlt uit Capolle aan den Vsel berielit dat liede i den eersten i aaschdng in dou bof v in den heer W O A Lans aldaar de eerste me WO aanlappelon uit den koudon grond gedolven zijn Van lierg nmbacht worden gunstige berichten omtn iit den toost ind dor laiideriji n medegedeeld He weil iiiden krii eii weder eeiii franu groene kleur Ill bill III il iarziil men n eds eenig jong vee lil wilile De booii i n loopeii iilt devruehtbooiuen nopjieii reeds en beloven veel bloesem Allornege is men druk bezig er komen bijkans handen te kort liij il I iiiinin v i de lm I I Mei o ieiivallonde piaaliii i iii boiifiliiigelaud m lioofilnigeland pliials i i ml ïïif Hal In lVM J i hi fc o f 1 UI Kl u 11 tóntifcipa tóntifcipatêté ttW gg at aiMt l i titu tWlia pf M w m r ilE A s SI imdjl i St If M a W J llll llSli U If TOii ï r lui 6 1 ik t M f i BV 1 ii i j i j i i S I 1 1 to