Goudsche Courant, vrijdag 14 april 1871

ümhIW vrrMlliL ri III Il Kl llHp lil l H l lld ildni I 1 il di u i liinmrii iiil r ini lii llr inl i u ii dal In ku cii crdi ii nil I aliriiiiMiii 1 miiii ii di In i r 1 J Ilri i dvi ld II 1 rn iidiarlit ids houlUiiit land 111 dr In I r k K iiiii li 1 i iiU lunirilili i rlaiicl plttiitsM i Minnor ternijl niet H van M V atriiiiiirii Jfkii Tii wti d all liii iriliii i aiid plaalsMr aii i r dn lipor II I ikam li Hnr irlil 111 licl dl nil kii sdivir vaii di Ki iiupi i i r ii ii d liiK rdpl ial OiidiilM ik a i I Nil is mei i iii i i üyi ii i i lirarlili i iddi i Iriiiiiii ii lul lini rdiiii claiiil h nner l ili Iicit I Komj d Krimpmi a d Uscl tot duainr liciiirdiiii an l plaalsvi rvaiip i r in di pliial s un di ii lii fi A lliKi iiidijk tv telt liu i lii i iiiniad bi iKiiinil tiTwijl df o t rii t sit miiu ii aren ntt lu de N S Cl vuil Dinsdag Iri at nicii lir volgiMido Jnarnc niinicn ij plaats in voor lid volirnndi chrijvcu üene belatKjrijie Jf et Mi nlu i r ilc liodactpiir Bijna nlkn staat van nigiili omvang yiudit onder Int vraagstuk liue liest e i meest reelitviiardi te n gilen den verkoop van bedwelmende drunken Heeds eeno ezoMde staalkuislioudknnde ziet en erkeul ii de lii staande toestanden een ki ker en u it iii den l V iii i heii oorlog peseliied is en ff e tot regtlliKj van tien ilrankrn kimp in ikn staaf Oltiv Drie stelsels aii drankeerkoop lieperkeiule etlen zijn in verseliilleiide staten b proil d De eeislewet bekend als de Maine wel lieel l eer beperkl iiiil gediuiii daar ij overal aar de iin enii rlieid der beVülkiiiy niet zeer voor ei ii geheel al selialleii aii den verkoop was oeiio doode letter bleek Kene taeede wet aan de eersie in ininnid gelijk iiianr lut pl iatsen steden en dorpen bepaald blei k nog meer onvoldoende De derde Mare lielastiiiuop den verkoop ten bate van de seliatkist Iieelt i m iiniin lul volk iets geli ial De Iii mjIIvuil mux tJliio liei tl nu de proef geiRMiien nie een Merde teliiel dat debisie llitkomHlen belooft en dat werkelijk reeds belangrijke diensten deed Wat de e wet oo ijnnstig uiiderscbeidt is dat Ie gir t de s volks er overal iirtij voor trekt en dal ij luiten de Miniiiiig en strijil van staiitspartijen ligd V n moge nu de gemaakte bepaling het bestaande kwaad al niet met wortel en tak uitroeien vfr ieliting irroote beperking al ij zeker iuinbrengen De voornaamste artikelen der Ohiowet ijn dei e De wet verbiedt den verkoop van bed elmendedranken aan minderjar gen en maakt vervolgingvan oiertnding de er Ix piding voor de politie enreehlerlijke iiiuelit verpliehtend De H et verbiedt den verkoop aan peisonen die als hebbelijke dronk iards bekeial stiuiii Kn in dit artikel sehiiilt de eigenlijke kraehtDe wet ma kt en eiken drankverkooper en tevens den eigeinar i iii liet huis waarin de drank verkochtWordt beide solidair aansprakelijk voor alle sehadeii welke veroorzaakt worden door personen die in athuis dl luk drunken Woordelijk liiidi de wetsliejialiiig dus ledere man M oiivv kind vo d werkgever of ander persoon die iii pei Mjun emeiidoni niidilei van oiiderlioiid door i ru hesrlnuikeii persoonof tengevolge van zijn be i liiiiiken ijii Inl ij diltoeiidlig of lieijbelijk zij aeliade heeft icdedei lieeflrecht om in reebten tot sehadevurgoediiig te ur oilmen én den man die drank lerkoeht i ii den li eii iar vvieii het mis toebeliuort waarin de drank rkoelit werd Seliade eri ordiiig tot niet liooger d ni 200 dollars kan d mr den ri drreeli ir worilrii toegeue en over sominen daarboven iiioi t d ior i ene hoo eie reehtbank Würdeii beslist ledi ie boele aan een drankverkoop r opL eleL d wordt ooi 11 g zij iiiel geheel is aflieiaald eeii lastop het huis eii ua een bepaalden lijd d Min rechtswege Int hiii Mrkoeht worden opdat eenige Noï gil II vol jaar is de e wel in werking en reeds ia in bijna ied r blad in Ohio Icikens Ie lezen veroordeeling lol sehadeM m oeiliuir door diMiiki erkoopers uit te betalen Xiel illmi ien de draiikverkoo ers veel 8eli r er toe aan wie e verkoopen maar in meer dan eeiie plaats is ijjc lieilueliiieinle dnnik uil de herberg verlianiieii of de ilrankkroe op i r iiiinl In een enkel e root dorp in lliio Inleii I S kroe reii tegelijk lioM iiilien li iiiiMn de liiii i igenaar iin i r lil 11 eer onge ind Ie worden oni hiiii luns oor knie tl veihnren en hehbeii enkelen die eeiie huur loopeiide hiiddeii lil neils zoeken af Ie koopeii In dl 11 lain inu l ikin dr dr iiik i rkoopers hel hoold ip l i 11 d ii in i ir de reeliterliikc niaehl llllll linii p iiili doen inzien hil lil I ih ineen wel i n 111 lioM ll wal zij hnillie lerkl i l eil reehlell velu lihii Il iioeiiien Zoo dikivijU une v eiliiwi of llllll lil billijk bemnden kLielit indicul oiider Mll leil II Iki lis de lerkoopel s de biltere gcMilgellvail liiinue niiHilaad Nog lil de laatste dagen heeft een driinkverkooper 2 IIO dollais ilL MI ghl moeien betalen aan de w ednue van i en geneesheer aan wien hij di iiik had MM koelil llllll Il hij als dronkaard gestoricn vrouw en kinderen arm aehterlie t lu een ander geval heeft de drankverkooper 18110 doll moeten brtilen nan oen moeder die haai eenigen zoon haar liroodu inner door dcliriiifil tremen verloren had VVaaisi hijnlijk zullen andere staten de e wet ovcrneaien die in Ohio j I 1 giii 1 Uzijl er z uo harlsloehtelijli mede iiigenonien dal er eaiit iiis moed toi behoort om er openlijk legen te dnrMil spreken Zelfs diegenen onder de ilrnnk erkoiipers die hunne ank falsoeidijk pogen te Inmden iiehlieii een welwillend ooidcl over eeue el welke hun bedrijf Wie geen rechtsgeleerde is kan niel ter stind bepiih ii in hoeverre de in Ohio zoo welkome wet iNederhind kan dienen maar teretond valt in h d oog d il zij rij wat bezwaren niet lieefl welke een Maiiieof soorlgclijke wel ook liier onaaiinemelijk maken e S 1 XM S 111 1 1 TM Laatste Berichten Parijs II April ei i iiiri e in Hel kanon en geweerMiur heefi weder ci ii aanvang gemnnen bij de poorleii Pn rij 5 11 Parijs 11 April 10 ure den amnds De troepen Min Vei siiilles iloen een aanval in de richting van Moniriiiui 0 i dil oo i iililik wordt van dien kaïil een he il geweer en k inonviiar vernomen LOUd n 12 April Volgens den ti aii ml zon prins iiismarek alhier kennis liebbcn gegeven dal wanner Frankrijk voorlaan liever geen vertegeiivvoor digers mei den rang van amhassadeiir naar Berlijn benoeuii die rang ook voor de verlegeiiwoordiger vaii andere mogendheden in i rniseii zal vervallen StokhOlm l i April De koning is weder herslelil lerwijl de kouiiuriii vvednvve geheid genezen is l e Ier aardi stelling van hel stoOelijk overseliot van wijl 11 de koniugin al den 21 pla ns liebhen Weenea 12 April I e pnsidenl der Vereeni de Stilten van jNoord merik i heeft den je ani Ie Weo neu K r Iciegriud liisl gegeven aan de kei erlijke regeering zijn innig leedwezen te betuigen over hel verlies ihil deii si ial ei vooral de viool trof in hit sierven van den viee iiiliiiiraal reiretholf Vergadering van den Gomeontoraad niiiMliii U A iril Tii ii uuiili ih lu uri ii van IJirgeii I ht iiilüorn vüorz De iiiidih u dor vorige vergadi rnig vvordeu gtlc n en gi irii In ril I f i tuiiii 11 13 en voor iiotiru ntic iiaiigiiiinnca een hcsliiit v iii lili jjidijiut btatfii di zir iHoviiiciL l f iali iidt den urnnjn tut liet hiziiidin der gi nMeuterikL iiiiig i rdi r I iiigckoiiiL ii Vil adi L s vaii di i daw i Sliiin iii vt r orkviiili CQlw gratilioatu lil outlH llliig van di n liuefdi lijkiii o using l iai aaiiriun dir grntificatir vvurdt fmj tiid In tchikt ca liet tweede pniit verialt vau elf daar ilc uinsliig nog niet Ullgi ehri veli Is t cii idit rt van ini jnfvronw II Kdaiiw vcr iii kende iii a liiiiiirkiiig te knini ii vo ir di lain Ivkiii ii liu njiiderwij iri S 111 de vr liaiid MTki li aun dt liihM In iis liu jl De voor iltt r stilt voui een ondrrzui k la doen iiisti Ueii naarde Inkvvaanihi id dir snlliciliniti ii iijidat diKiiiia duur H en V ceiu iii idi iii lil dl II raad wurdu aaiigeboiieii en H dll liovrrcnknlllstli Iti l iti 11 Iliiur dl II iin ilt r urdin ter lnfel gi hraelit dr IiL iti kki ii til Ii i ki iniigiii viinli Mlldi lllll l ki aid V ni 1 oil I lul vuiiMLil van ern dir raailHlciU ii tol wijziging van art t lil I viiurdiiniig op d bi iml M n Iii In kkilijk di lioevei lliii l ihIiuIi nni die iiiiig veelInnnli n ijii iii du inkiU UI kigpl i il ell du liundilaal ni dal ailikel Uoidl gi lezen i cni aiMrinlie vnii den lieei Weslirlman ter n iilrn vu klaring van yu vuur lei in liiHifd aak bi im Iinili lul l Hl iaii van eiii laiid vuii li i v iatjrs petro liiiin lulls rigeniie voor beliuoilijkii bcrgplftalH Ter visie oia innUr Ie behandelen Ken vüiirBlel van 11 eu V lol nrliooging van de beInoiiiiig dir langliiider eu puitguten bij de breiidapuiten lie verhiaiging i r sluugleiJcr wordt viiorgcHtcU van 10 op lil fii dur apmtgnsicn von Hl op 12 e en wordt dat goedgekeurd liet rapport van de euinnii in van riibriei ge op hot vor zoek van II Kaaij inn af tiii a nu grond tot het bouwea van een liuin nabij de Kleineg brng eu op dat vau ccuige iiij ezi teneu die togen dim af land beivvareu iubrciigon liet rapport luidt nrwyuinid u wordt daarloo reniteiumift beeloltn l itii viiuifclel tot nf CU üvcrHrhrijvnig vau tweu oatcn wordt eoedgekeurd WoidL benui iud tut cnrutnr aan de latiju elio school do lieer Vv v i lurn Tot hulpünilerwij er aan de tuniieheiigehoul de heer J P oppello en aan de aniiM tioo de heer L Kiuijswijk Na luaehtiging tot uitvoering ouder resumtiu eindigt do vergadering Kaïilon crcclit te lOiiila r i vonnissen van 0 Maart 1S71 zijn 1 1 wegens hel koopen van een onbekende verkooper zonder legeiiwoordiglieid van Iwee bij hem beki iide getiii i ii en hel niet iv mleekeneii Iniiiner namen en voornaineii p het d iarvinir bestemde reirister vei oordield lol une ir l ofte van 10 of 0 dai ell siihsnl evangenissLiaf Ji O wi L iis 1 hel als neleiih r zieh plaatsen op een mei honden bespannen kar in de g meeute Wiiddinweeii en 2 hel mei niuilbanilen van drie honden elke ill dl LT ini enle aiiilinweeu een voertuig 1 rokken lerooi deeld lol vier nlillioeti n elk groot M of een dagsiibsid gcvainjcnisslraf voor elke boete V I Helens hel laten loopen van pinimgediertt in ceiie openhare vaiidelplaals te Gouda twee nmal bi Lja ni veroordeeld tol Iwee gehlboeteii elk groot ƒ 3 of een dag siib id gevangenisstraf voor elke boete 1 O en L S weifeus hd huilen nood ziuik berijden V lil een met klinker beslr ial voetpad leOouda iinl ci ii kruiwaü en niel heladeii met glas iii nardeuerk leder vcroonleeld lot eene gcldboi te van 1 of Cl II dai siil i l i o aiigeiiisstraf 1 S ildi Hel als geleider van een methondcn be p innen voerinn r niel gaan naast de honden bin11 i de üeinieii Iloiidii veroordeeld lot eene geldboele v iu ƒ i ofl eeda eii siibsid gevangenisstrat O 1 wcircus hel l ileu slilsdian op h ii ojienbaren weg Ie iotid i v in een besp iimeii vo i iii i zonder lal de eiircniuir of een ander geschikt ersoon de tengels hield of oniiiiddelijk bij of voor de bespanning geplaatst was veroorili elil tol eene geldboete van ƒ 3 of een dag siibsal gevrngenisstraf Kn bovendien allen in de kosten van het reeliLsgeding iiivoiiierbaar 1 o lijl sdwang MARKTBERICHTEN Gouda l i pril lÜj eiuii handd bleven de prijzen ongeveer als in de vorige eek Tarwe Zeeuwsehc puike 12 a ƒ I ii Mindere ƒ 11 il 1 1 75 I older y Ti il 10 7 liogge puike 7 J a S S oer 7 ii 7 25 ier st Winter 11 25 a 7 2 i Zomer ƒ C a I1 S5 lliiitcnhmd hi f 75 a ƒ o Haver Kmte d 75 M I aime i i5 a I I O lleiiiiep Z iad ƒ 10 De veemarkt met uoedeii aanvoer het bestemelkvee ginL lamelijk V hl vaii de hand tweede kvialiteil zeel If iai varkiiis niet weiuii aanvoer en Ir igcii handel varkens ge elikt voor l ondeu vlugte vi rkoopen Aangevoerd S partijen kaas ƒ 22 a ƒ 2 1 liotcr l KI a 1 50 B u r g e r 1 i k O b t a n d Hl iinai N s Vjn il liisiiia uinleia T lansHCn en C van I ieiiweii tleertrnida Mariii Klisabelb ouders J Hoer eu A Vptl i ir U llcnjaniili lu ianncs Qnderd J 1 KlllvveKii M i Xijleuiiin 10 luhaiiua oudera P vau Dan en J M l iek Calhaiiiia ouder A Jlielveld en iM Schep U l eendeil iindirs A de Mol eu J Zorg 12 rilruiiLlbi W ijnaiid i onder 1 Slarreveld eu N J du Brnijii VVillunliia under J Slnijler en A vau Ommen OvMii iliih lil April A M lliiudijk i m 11 A van I er l t j i in 1 llooijnioljer ♦ j 3 ru 1 van llijn lini vr vau iV Veeriiiaii lU j 12 V Evorliiig 2 j t UI li 011 it j li tiiiidleinan fcuiivr van N h van lUnklaud 17 j ADVERTENTIËN Voiir spoodifr beviilleii van ccix Zoon M A VAN KSSEN OI I KVVIJN jonda lU April 1871