Goudsche Courant, vrijdag 14 april 1871

cottBtr jiaH i nKiU DIG f Tsoaévertfflöfs llüdi ii oiitviiiKi ii wi lii l li i iiiiH l iTi t ial mi o viiiirili Itrm dri i ii llclnnMlhrucilcr JAN WILLKM KKKDI llüiv v vn I 0N KN BOLDlN i lou 10 Mimrt 11 l Malta m ilfii ouderdom van 51 jivnr ovurlcdi ii ih Uit ullur uaaiu J E VAN DüNOEN BüLülN i Gouda 12 April 1871 LokaaTTNUT en VEIl AAr Oosthaven te GOUDA Eenige vooi s lolling te govcu door het l itioiu il Tooncelgo i hi Ini J uhiTrpfu Met medeHurkiiijj van Mcvj lii i itsM Ns oiidur het liestniu vai den Heer ELOY LEMAIUE ZONDAG 16 APRIL 1871 matuIlda OF I E r deuli cliri tru lU iu r jonoi üroiui Dcrmnul Urnma iu 6 Hnlrijveii duor EIJG SI E DAAllN Welkom hier vranneer vertrekt gij Kil chtspel m con biJryf door J Dl tAJl Aanvang ten T ure Prijzen der Plaatsen 1 Rang 99 Cents 2 Hang 49 Cents B Loting voor de plaatsen op Zaterdag den l j A nd des morgeii te 10 ure Verder kunnen laatseu besproken worden tot Zondag namiddag te 3 ui e Schouwburgzaal KUNSTMIN te Gouda vüm mont üolltsuoor jlolliujj DOOll Hi T BOTfEEDAMSCHE TOONEELGEZELSCHAP onder directie van Eduaud Bvmhmuj ZONDAG 16 APRIL 1871 IlIARIE SIMON Oï UK clicimcii iMii lu t Iiistffl Ie I laifrf Nieuw gwit liiriieinil ilinma iii vijf liiilnj cii NOü i lor sr oi De zaïijüzlHic Hcliangcr Gruotc vnudrviUe iii in liiilrijf HH Leden met hunne r amos en Aniiraiiii hittj mlit iw EMSER Pa stillcs nit de Uiten an dl koniiiiiWil lelni ibronJt nen nl E l V tensi Iripiiclijk imnbevdicn t i niiia igaaiKJiii iiirig brekkigo adcniliiiliiigcii I ll ifi iv cl lii vddii i ul in gejilonihi crili ildii cn iiicl i liiiHks i iiiui ii a 50 eeiits allci M dn crv il i ht Ie doiutu J H lK EHS te tin l u m 11c AlidthcKcn De AUMIMSlinilK i IS i i lUMMlUONM N VMAUX BUITENGEWONE VOCALB EN INSTRUMENTALE oivtiimisi M njut medewerking van het Park Orchest onder Dirocti d li er Op Woensdag 19 April 1871 des Avonds tea IIALK ACHT UHE IN IICT Lokaal Ni UT EN Vermaak Zij die nog nauen s het BE sirni CORN S B SMELT S van CREVELD Mr VLEESCHHOÜWER heeft de eer aan xüue geachte Begunstigers te berichten dat hjj van plan is iu het begin der volgende week te verhuizen uit den Korten naar den Lang n Groeuendaal in het huis van wijlen den heer A VA VLIE l wijk I n 15 terwijl hjj deze gelegenheid waai neemt om zich voortdurend iu de gunst van het geëerde publiek te blijven aanbevelen Openbare Vrijwillige Verkooplng van een KAPITAAL HEERENHUIS met annexe PAKHUIZEN staande op den besten stand te Uaif trecht bevattende de woning bineden vjjf vertrekken nieerendeels behangen en van stookiilantsen voorzien keuken met wi lw aterpomp beste kelder en marmeren gang hoeen twee ruime vertrekken en i ulder en biedende met de Pakhuizen en ruime zolders daarboven uitmuntende gelegenheid tot uitoeieuing van allerlei bedrijven Te aanvaarden 1 Augustus 1871 liet GOUDLEDEIt behangsel waarmede de boven voorkamer is bekleed wordt uitgezonderd Deze verknoping zal plaats hebben op MAANDAG 1 MEI 1871 des morgens elf uur bij BuNKiN tl llimstrechl ten over staaii van den aldaar gi estigden Notaris J G BROUWER NlJllOFF Bij B H MAASKANT ziet het licht AAN Z M den Keizer van Dultscliland nu IIN INIl l Dh AI S Kw l II Ih Bl lll UN 1 0011 C VAN DEN OEVEH Pnil te Until rdaiii l ij di i i iii uiiili r t Kruin l njs 10 int I OUllu hlUlv villi Itllllkllhlll TE IKIOOI Een FLINK HUIS met liRüUTEN TUIN 4 KAMEHS KEUKEN enz op du Turfmarkt Adres onder letter K bjj den Uitgever dezer Courant Dic uclke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het besto oordeelcn o er den Inat het ongerief en tijdverlies viin dat artikel en zoude gnnriie ontheven ijn dien te moeten gebruiken chiu er bestaat een middel allen icr oogea nog met tot in den hoogsteu graad zyn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door bet bestendig gebruik van Dr Chantomelanus Oogenwater Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogea voelen wedcrkeeren zoodnt men iu vele gevallen de bril Hcder zal kunnen vaarwel neggen eer éi n flaeon IS opgebruikt Muur vooral ook zij die nog geea bril behoefden te gebruiken is dat het middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven bg velen ja I Bij oneindig velcu is toch reeds het beginsel vnn verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op d it men vuurtdurend verpligt is op verdtrci ifatand te zien dut letters zich dubbel verloonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginueu te steken enz enz Welnu gebruikt l r Chaiitoinclanus OOGENWATER en IJ zult u beter bevinden Het is verkrijgbaar Ti ill et per H ieoii bij T A O UETir Guiidu J J BEÜZEMAKER Icukn J 11 KEMiEU weste igenstrant Rotterdam Mej L A StMouTE s ScIlL ïïEB Oostmolenstraat J J GUOENllUlZEN C Utrecht en meer bekende depots in ons rijk BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van dun alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr N H DB KANTER dat liet tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het bed en toebehoorcn waarop liet aan de pokken overleden Kind van PIETER HÜOIJMELIER tijdens zijne v iekte gelegen heeft alsmede do lijfkleederen van dat kind te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art GO almea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en ie doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een peluw gevuld met stroo een kus eu met stroo een kussensloop een laken drie rokjes twee jurkjes drie doeken een omslagdoek een wicgkleed een paar kousjes en een pet Zullende dit besluit op de gebruikelijke wijze door afkondiging en aaiipkikkiiig ter openbare kennis woideii gebragt en geplaatst worden in de I ioniNi lio Courant ieiliian te t ad den 12 April 1871 Hiii fjii iiii estcr I ll Wi tiidUiliTs voonidemd De Sei i i taiis De l iii g ni ti i j lUliliiliI I I l li I iilil I I IN V IN 111 iKii iS 1 1 1 MKiOUN lik 1 ïtl t ii KHlffmi 1 I Wl Ij W Oiu i il tii nil iJI iJi i Sf rti i ta i T iJnini lil lilt nËimMmp fcL rnmmm If 111 lilt mmMmp m IkMij i iaBïi 4ln i DUkiiM tal n iiwiliii l i S e i wii iiiww4 I dl r Il Uur 41 t ki i k 1 7 i