Goudsche Courant, zondag 16 april 1871

i871 Zoildii IG April N 1037 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdvorlonlieNad voor louila en Oiaslreke De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VlüJDAG In de Stiul peschiedt de uitgave in deii avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs jier drio maanden is 1 75 fruuco per poat 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel lueer 10 Ceiiteu GUOOTE LETTERS worden berekend naar plaivtsruinite Afzonderlijke Noniniers VIJF CENTEN Do in onding van advertontiën kan goschiedon tot één uur des namiddags op den dag der uitgave 1 n o C i CLx Pe HURGKMEi sri R en M niOUl KUS van Goud i doen te weten dat bij Koninklijk beiluit van den JO Junnanj l 7l n 2 is goedgekeurd il t v m den I Mei i tot den 31 Pieeniber dtuiraanvolf ende ten behoeve ibu cemeeiite tiouila worde s Ik M u e m KKLASTINli 01 HET jLM M Aour iel d 1 VKUK lu örKl l betretl tot lilt bedran m lut r i uNbi liut an den lö Peeeraber I 70 lutfjidnikl iii te vorderen overeenkoiuBtip Ie vuoiseliriftdi dei KHüli l E MNd van den i Febrnarij i 1 Maait iMiti zijnde de luhond van genoemd Uaadsbesluit alfi volgt De raad der gemeente icuda be luit Kr jad te rek neu nut dm I Mei 1S71 lot en mut den 31 Deeenditr vun d i jHHr ten l elioe e dier gemeente worden jeheven eeiic belabtiin oji het gein aal voor oo veel betreft a de Tarwe of Tarwe ui t Snelt of ander Graanvermenjrd van tic e guldtu b de Spelt of Spelt nitt ander Graan dun Tarwevermengd vao eetw gulden tien centt Een en ainler girekend over fwadtrd kiligranunen Mecrdire of mindere hneveelbcid wordt naar evenredigheid in de belasting berekend Van de e Ihla tiuij n injgtMd a 7 arwe of Sjielt gilieel enu nteii ijnde ten dieiiPte der huiukrijiii tioidierijen en y j T rwe of Spelt tei dicii te an giv egde f i briekeii mits de T irwe ten ininsto voor een derde en de Spelt ten minste oür em tiende geibilte nut mout zij vinneugd ten ware de aard dei labneitie e iu iiidere ilsilau door JiurgiDieenter en WWuiudei ün te siluijven vermenging iioodweiiil g niogt uii clii n e lilt ten dienste in e en eiHjenu i l vun eldert ui t dl huiboveu aain i nm liui ielheil mout onder t je igt win de Ainbtenaiin bij dm invoer woiile veruieunil Mimede yal op hel van elders ingevoirde Mul en Celial ei iie belistiiig geheven wouli ii ten beilr i ge als volgt an ongibu hl TarneuuLl ticti gulden oiigebndd Ispeltmieel ti ii i iililui tii i ioil II gebmiil Tarwiiiiiil hut juhhii tn it en cjf ll l te itn 1 budd pilteine I mw gulden ticee en veer ih II iiiuihuiM l uivihioud line ijiddiU drie en iiuiij itiiU 1 ongibiuld piltibrMod nc il e i zeeenlig cents II gebuild Tan ihrood me gulden vier en tuck tig ct iitn II gebiidd Spillibroi I mn jiil l n tine iint II liisel iiit tiue giildtii m lil m njjhg iei l II Koek van Tarwe en Kliin iul leiie giildn vier t ntii Ei ii lil iiuilei gil lil lid over hutuLiii lidugmuuinii meeidire oriiiindiii hm ve Ih ui ii iur evmiiil luid Miei vun T irwi v iiuii il uut ninl ni iudi i i nii III lut d IV 111 id knuist lirowl w uill at dl l II til I llhl I I 11 llui I n I uu 1 111 il v iii eli viiiiiiii ii UI I uiil r ihiii Tarwini il i u lut biood lUarMUi id koiu tig is dwilfde lieladiiig ils v iii speiteiiied ui spellebrood veisebuldigd Ue invordering gesehudt overeenkouistig de veronh uiug ii i de iiivorili i ingvan den 2 Eebiiiaiij il Miuiit iMiO iiil i in te lul KV ter openbare riuulsvei ii idering VI11 dl u Lideii Dueuuber lt 7ll De Secpetnris De Burgemeester niKKini I K l l KOim I IN n KEliGfA TlZl N DOCRN Eu IS lueiv in ifkundiniug geselued waar het be iiü it dl 11 U Apiil lijl De Üecretnns De Burgemeester URdOrw i K l l litll Il N BKiUlf IJZKMXiOltN BUITENLAND Hiiilenlaiiilscli OverzIcht Voor oover int ile Iwi estrgdige telegraiunun Uit l rijsen Versailles niet eeiiige aarschijnlijkheid kan o i UI lakt inden de troejien der commune Ibnsd i ideroin iii het open veld li t onderspit hebbeu ged ilieii dueli ou het vuur van bet fort Is iy waaronder de nat gaiile zich retireerde de troepen v iii ei s iu es hebben gedwongen den aanval op te geven en hunne vorige pusitu n te herneinm Uit berieht is 111 e is uUes mil bevisligd au d iar wordt iok II v in een nuuive eircidiure v in den heer Ihiii oil te betigm dat ili comninne in h uir proclaiuat ih de veilu m liaur troepen aks overwuiiiiiigen helft voorgi tild en au een andere niedideeliiig Min den pie ideiit van de regeering die v iii mier gewielit is In iiiilwooid op de voorstellen laii de ifgeviiuiilindi 11 iU r J iigui iiioet de heer Ihicrs de volui iide vrij gi matigde vourwa rden van ver leiiii 1 hl bbm i ii di 4eilii id dat de reijiiriiig dm n publiLi iii ehi II ri ieiiiii sv irm zal handhaven imii de diiliieiuiis van ili u op t ii d inmistu M rkiutn m liiL 1 Hl IJS al komen ouder viguenr dirbepalmj ett ï ui hit geiiiei iitereeht waaronder ook de 1 1 llnttselii rijksdag la oen mI ii wedir geopend er was mi r shehts eeii eiing aaiit il leden opgekomen liet wetsontwerp op de invoering vau verschillende Noordlluitsche wetten m Jieieren werd voor Ie tweede mnal gelezen en bijna onder disonssie aangenomen Volgens de half officieele Prov Corrap zid w iarsehijiilijk bij den rijksd ij nog en aanvrage v orden gedaan tot opening v iii een krediit Het uitblijven van de Ernnsehe beta mg voor de viipleging vau de Dnitsehe troepen op Fraiiseh grondgibieil schijnt de voornaamste oor iuiK te ijn van di fiiianeuelo ougelegenheid van Ie boiidsrigei riiig I m lierlijiiseh eiiiii spondmt van de Aii liI iiiiikt op dat het iloiu dl il iirblaih ii loopmd In iielit ihil hiaiikrijk op dm vast I sli Idi 11 lijil 111 gibiike gibleviu ih een 111 lult v lli il 1 iiulil irill II te bit ileii uilli el liUJlllst i li iiiknjk h ill V ilueiis de vredi spn linunaireu eiii ja ir lijd t il liil i iii v ni il i eiis ii leiuiijii en drie jaar voor de rest Waaiscbijnlijk is het verward niet de 51 milboen francs die Frankrijk op dit oogenblik ten aehter is voor vergoeding der verple iiigskosten olgeiis de Daily Nims zou de Duitsohe bondst I kanselier von Bismarck aan Denemarken een ni 5uw I voorstel gedaan hebben om du Sleeswijkschequffistte I te regelen en daarmee gevolg geven aan de eindelijke uitvoering van den vrede van Praag Bismarck Buu I Ie terugL ave van Noord Sleeswijk volgen s de door I llenmiarken voorgestelde grens aan Denemarken toeistiaii op voorwaarde dat bet tot het tolverbond toiti id I l e Diutsehe bhiilen beginnen meer en meer bun I aanilaoht te ve tigen op den olericalen strijd die in I ZiiKl Uuitsnlil iiid woedt en met den dag een ernstiger k irakter verknjiit De Volks Zeit iing behelst I een uituiuntend geschreven artikel over de vergadeI ring van uoubttlen t Muuoheii die zioh tot den komug van lieieren willen wenden met verzoek dat eene nieuwe regel ng der Intrekking tusscheii kerk en staat door liem zal worden tot stand gebracht Het blad zet in het breede uiteen dat die regeling slechts op een nieuw eoncordaat zou tiitloopen en betoogt dat er slechts één afdoend geneesmiddel in deze onhe Ispe lende kwestie is te vinden t w volstrekte seheuuiig tussclien kerk en Btaat F R A N K R LT K Thans ijn wij iii staat ofiiige breedvoeriger mededi eiinü en te doen over de discussie die den 8 in de natiniiale vergideiing plaats liad over de benoeming lUr ma res Het y art der gemeentewet was aan de orde Het bep ialde dal m de tceinoeiiten beneden e BOOD inwoners de gemeenteraad den maire en de adjuncten ut zijne leden z il kie zin In afwachting dat de bevoei dhedi II der niaires hij een nieuwe wet gereseld i ii al hi iiie beiioeiniti bij besluit geschielim 111 steden boven de liOOü inwoners ei in do hoordpl ialsen vau departefneiiten of arroiidissimentcn Mains lip Milki wij e ook benoemd zijn nf etbnar bj besluit afge itte maires ijii een jaar lang niet herkiesba ir l e verded lifers v an tnit kil w iaronder de minister l ie ird beru iien zieh op het iroM8ioneele kuiaktir der wet Anderen zooals de heer Lefèvre l ontal s bevveeiden dat het provisioneele in Frankrijk iiiaiir al te dikw ils definitief bleef en dat het met a iiig ng twee o itegorim van gemeenten tn selii ppen eene binten en eene onder voogdij Hij sliUle als aiii uli ment mor dat al de niaires door de gi mei iiter uli ii zuiidm g ko ou wolden en wihle de ipiirft e vau de beiiiieming der adjunoteu reserveereii t it na de beBlissing ovir andere amendementen die hunne benoeuiiiu door de maires voorstelden Zijii anieiidi iueut werd nut 2H5 tegen 275 stemmen Hangeiioiueii iroote agititie Me cimniissie verwijdert zioh om te beraailslaïi ii liij haar terugkeer stelt ile heer Vans naiuens haie lueerderheul voor de benoimiig der niiuiis en ailjiineten voorloopig bij bislint ib r rigieriiii Ie do ii m m li i den lu geineenteii Imveii do 2ii U lU 11 e i 11 lil li wlUpla itM ii v iii de aiti iiii n O uier i i iliip tl te luiin di lu i r lliieis lut voord