Goudsche Courant, zondag 16 april 1871

bavrn en gij vi i i it ons de ndddeleii WaiMi ii wdiWt MJ geep Tineenti lijki niu iiliMlcii iii grcmti Mlg leB die nitl ilufi iet eenti a d ge ag ijii Ijenueiiid Omdat demagogu iii dr yni ilr De heer ijangluis viiuii lier niet reehtvaardig ben die vóór het aniciidemeiit ztjn tot vijanden der orde te verklaren Hij wil tol geen prijs den liee Tliiers het gezag Siien verlaten want tie beer Thiers is onmisbaar Hij bezweert hem er geen kabuiets uie stie van te maken fielt zonder de benoeming iler maires blijft bet uitvoerend ge ag genoegzaam geivapend dank Ai zijn overige agenten De heer Thiers antwoordde dat in steden die door de deniagogit worden be erkt de prefeet niet in conflict mag komen met den mairc il men den burgeroorlog vermijden Het amendement der commissie werd daarop luiiigenomen eu vervolgens het ovi rige van het art afgehandeld waarop de heer Tirard nog als amendement had voorgesteld dat het besluit der af ettiug van de mnires altoos gemotiveerd moest zijn l at amendement werd verworpen Keu ander mnendement om de adjuncten door den gekoycn naire uit den gemeenteraad en nog een ander jin hen door den gemeenteraad op voordracht van den muire te doen benoemen werd verworpen De heer Brisson stelde daarop voor het geheele art 9 nog eens aan een hoofdelijke stemming te onderwerpen opdat zou blijken dat zoo bet de kamer behaagd heeft op hare eerste beslissing terug te komen er een aanzienlijke frai tie bestait die meent dat het be=te middel tot herstelling der orde s liet vertrouwen in het algemeen stemrecht Art 9 werd daarop met 4 J7 tegen 40 stemmen aangenomen Onder de rluchtelingen die te Versailles zijn angekomen behoort ook de beroemde t haiu Demannen der commune iii zijne wijk wilden hem metgeweld nood aken om ten strijde ti trekken Te elfure ïeiden zij is het verzameling Zorg ditgij opkomt Hij vergenoegde zieh met hun zijn iMkervoette tooneti die sedert inaariden krank is en dien hijslechts met een pantoffel kan bedekken Doch demannen der commune vonden dien kraiiken voetgeene afiloende verontschuldiging en verklaarden onderhevig vloeken dut zij hem vv d zouden leeren loopen Dan zoudt gij mij sprak Ohaiii een gioi teii dienstdoen maar ik twijfel aan uwe kunst Cham begreep dat de bedreiging ernstig gemeend was en toen detrom te 11 uur zich liet hooreii was hij reeds opreis De Soir deelt onder den titel De raoreelezegepriml een opmerkelijk artikel mede De schrijver van het opstel constateert dat de nat vergadering er eel toe kan Inibri ugen oiii de bloedige botsingen die ons zoo eer bedroeven te doen opliouden Wnarnit spruit de aarz elende bonding van de Parijscheburgerij voort De ooizaak is dat Parijs eenc restauratie van de monarchie verwerpt en dat inen de monarchale neigingen en de gevoelens van de meerderheidIer vergadering wantrouwt Zoniier nu te willen e slii sen of dat wantrouwen deiigdeliik gegrond is Weuscht de Soir dat de nat vergadering er rekening mede houde en tl ans iets dergelijks doe ah Hendrik IV deed op dc ibig toen hij uitriep l arijs is wel een mis waard Met andere woorden de Soir raadt ler vergadering aan den opstand te out wapenen en zieh de medewerking van de l arijsehe burgerij te ver ekeion door ronduit te verklaren dat zij de repnblikeinsche beginselen voorstaat l arijs zegt het blad is zulk een verklaring wel wiuird DÜITSCHLAND Omtrent dc vergadering van Katholieke ingezetenen teMiimhen Van verschillende ijdeii waren pogingen aangewend om aan bet coudiet tnssclieii den aartsliisscli ip en prof von Dnllinger een einde temaken lletiag in de liedneliiig de aak m dier voege te seliikken dat Dollinger zijne geesti lijke fiiiietiin vrijwillig zou nederleggeii alvoreii bet iiartsl issebop ielijC kapittel strenge maatregelen tegen hein u tvaardig le Onder ben die op de e ij e aNiuig dc zaak willen smoren lievinden zieh eeiii e Innigst iinlonlrijke sf lalslieninblen mannen die laii een wciiim xdlclucnileii vrede met Home de voovkiiir e en Ikimii eii ojieiibaren l lel iloi ii iiiolkuliieii l nl ij op lUlllie pogiii i iii K luiuvaiikriijk ei 11 he icdigind lesii ia i jiiifiili 11 rrkri grii liimiildela In el l icli i eii emnilc gi ninul In q uuIi ml ib bri ri ii mju Wiilll pr irureur ni iu iMal i i il vou Miiy opperucreii onii innester graaf Ijodi wyk Nadat d heer von VVcdlf de liijeeiikoinsl liad geiinninb inri nrof HiiIk 1 t woord Zijne rede was eene historische uiteenüi tting vou den loop viyi tiv Vatii aaiiscli coucilla eu het daarin vastgesteld dogma der pauselijke onfeilbaarheid Vervolgens trail de heer streng in eeue staatsrechtelijke beschouw ing van dat dognia waai na hy de vei gadering voorstelde een adres tegen de onfellbaarbeidslBer bij den koning in te dienen Oit adres luidilc nis volgt Aan Z M enz Het Vatioauiisohe concilie heeft in ïijiie vierde plechtige zitting den IS Juli des vorigeu jaars de leer der persoonlijke onfeilbaarheid van den paus in zaken van gi loof en zoden als eene voor alle katholieken verplichte geloofsleer vastgesteld ofschoon vele waaronder de meerderheid der Duitsclie b sscboppen ich tegen die leer verklaard en het pleebtig getuigenis afgelegd hadden dat in hunne dioceesen die de voornaamste zijn ten opzichte van bevolkingscijfer ijver voor de zaak der katholieken en algemeene beschaving deze leer voor de gewetens der katholieken vr Bind en onverstaanbaar zal blijven De nieuwe geloofaleer verheft den paus tot eenig en onfeilbaar wetgever en rechter niel alleen in zaken des geloofs r aar ook ten opzichte van zedelgke begrippen Naar de eigen verklaringen der pausen behooreii tot de zedelijke begrippen welke thans onder dat vermeend onfeilbaar pauselijk gezag worden gesteld alle heerschend denkbeelden van den nieuwen tijd Dat gezag strekt zich dus ook uit tot elke uit die denkbeelden voortvloeiende instelling en regeling waardoor de burgerlyke luuatschappij wordt bestuurd en die een teun zijn oor den modernen stiat dat is voor den staat die vrijheid des gewetens en gelijke rechten aan alle onderdanen waarborgt j voor den staat die eene scherpe grens trekt tusschen de wereldlijk iangelegeuheden tot wier regeling hij zich het uitsluitend hoogste recht voorbehoudt en de quaestien van gewi teii en geloof wii irover ieder naar eigen overtuiging of in gemeenschap met zijne geloofsgenooten naar de leer zijner kerk kan oordeelen De e uitbreiding der pauselijke onfeilbaarheid in den vorm van een voor de Katholieke kerk verplicht leerstuk is dus een gevaar voor ilen stmt en verwekt levendige bezorgdheid bij alle Katholieken die m de vrije ont vikkeling van den staat een ge egenden vooruitgang zien zoowel als eene vervulling van de woorden der II Schrift dut men den keizer moet geven wat des keizers en Gode moet geveu wat i odes is Dat beginsel is steeds in liooge eere gebonden door allen die getrouw nan het Vorstelijk Stainhins gehecht zijn hunne kerk eereii en lieflieblien eu de warme liefde voor beiden beschouwen als de hechtste grondslag van verstandelijke en zedelijke beschaving eene beschaving tot wier bevordering bet Duitsche volk vooral geroepen is in dezen tijd waarin men maar al te duidelijk ziet welke vreeselijke gevolgen de verwaarloozing van de phchten dfr staatsburgers en van de voorschriften van den godsdienst na zich slee t De geschiedenis van vroegere eeuwen leert lat pausen wegens de hun toegekende geestelijke macht tot iiiinenging in wereld ijke zaken zich bevoegd achtten om vorstel af te zetten en onderd inen van hunne wettige verplichtingen te ontheffen In de laatste jariii heeft men in eene pansefijke afkondiging gericht tegen een naburigen staut zoowel als m den Syllabus en in de Encyclica de bewijzen kuniieii zien hoe in de leidende kringen der pauselijke curie vele grondw ittig gewaarborgde rechten en vrijheden der staatsburgers als verwerpelijke dwalingen beschouwd worde i Nn dc bi S boppe i die in het concilie de nieuwe leer als eene dwaalleer veroordeelden tot op slechts weinige na zieb aan de uitspraak van de meerderheid der concilievaders hebben onderworpen en nn zij tevens van hunne leeken eisehen dat deze voortaan bet tegenovergi stelde zullen gelooven van hitgeen mil tot nu toe onder bisschoppei K bestuur en toezicht als de k itlioli ke naarheid werd voorgehouden en dat in de leerboeken van de getrouw gi bleven katholieke b eiuars in het kerkneht nog steeds geleeid wordt nu hebben zieli in Beieren vi i soliijiiseleii xourgeduuii die helaas maar al te zier geschikt zijn om bij d Katholieken vn s en verwarring te wieg tl lireiigeii lil bril li ilmii Iniililiii uf ili gi i ht Miariiil hit iiiiiuve Iriistiik is niir i sj rolt u wil 111 lerilaud de gei st ili r uaaiheiil is die aan da kelk u behiofd ali een ioddelijki n bijsland ot aan la t einde der dagen TegBU liet verlxid van s lands regi i ring en met uiniaelitiug der groiidwel hebben de luei Ste liiaseboppen de nieuwe Iqer verkondigd Zij hebben daarii edc Cl n verderfelijk vonilieeld gegeven tut schending van de wetten des laniis ceu voorbeeitd dus van de zijde derzelfde herders die bij Int hun opgedr igi n Apostohseli ainht toeh eker geen last lii 1 lien ontvangen 0111 hiiuiie genieeiiti 11 voor te giiuii iii oiigeboor aaniheid jcgana dr overhi id In eene onzer genieentcn is eiHi godsdienstige tweospidf van den eigsten aard uitgebroken doorilien i en pust oor op den kansel le cn bet nieuwe leerstuk hul geprotesteerd en in spijt lier tAColwiuuiilCfll I ie e Oio ciuip o i neni Uitsprak door ee i deel der gemeente bij voortduring tot zielzorger werd gekozen ter ijl tiet overig gedeelte hem den man luet w len zij jaren achtereen 111 liefde en vrede had mngegaan en met w len zij loir de ïianwste banden van vniTidscliap verbonden was als een verloren verstokt mwdaar verafschuwde Br zijl güdgeleerdon in onberisj iilljkheid vmi leven en leer uitmuntende die openlijk verklaard hebben de nieuwe leer niet tu kunnen aannemen Met bewondering en eerbied zien wij vooraan in hunne rijen een man die onder den last der jaren de frischbeid en kracht der jongeliugschaj heeft behouden een man die bij de vroegere katholieke kerk een sieraad werd genoemd de beroemde leermeester van zoo menig bisschoj en zoo veel priesters een man 1 die de w arheid zijner leer ook thans nog verdedigt ofschoon bij de meeste bisschoppen niet meer aan zijne zijde heeft een man die nog voor eenige maanden openlijk voor iod en de menschen verklaarde naar zijne Innigste overt niging en zijn gr veten verplicht te zijn de waarheid der leer tëhandhnven hei tegenovergestelde al dwaling te bestrijden en te protesteereu tegen de gewelddadige middelen waarmede men bet heeft gevraagd de nieuwe leer door te zetten Tegen dien man wordt egeno zijn geloof en geweten door de kerkelijke overheid eene vervolging ingesteld Zóó hebbeu dan ten gevolge van het nieuwe leerstuk reeds smartelijke en nog mier onheilverkoniligende gebeurtenissen plaats gehad De nieuwe leer is gevaarlijk vcnr de grond et van den staat Zij mankt dt bissohoppeii de ipvolgirs dir apostelen tot pauselijke coiiiini sariss mi tot blinde werktuigen der onbeperkte pauselijke mui lit Zij vernietigt de waarborgen die het eoneordaat heeft vastgesteul tegen eene jegens den staat vijandige uitoefening der kerkelijke macht van de zijde de bis sidioppen die een zelfstandig Apostolisc ambt hadden Het noodwendig gevolg van die leer en de d uiruit gevolgde verplaatsing van het zwaartepunt ler kerkelijke macht is een onoplosbare strijd tusschen de plichten der staatsburgers en de plichten van den katholiek Het al voor uwe koninklijke majesteits regeering eene sclioone eene dankbare taak zijn O grond van bet haar grondueitig verleend recht van besoherming en oppert lezicht ove de kerk het verder b nneudringeii en de verdere verbicidiiig eener zoo gevaarlijke leer te verhinderen e i daardoor reeds in gevaar gebrachte rechten van staat en burgers te handhaven Mitsdien venneeneu de oudergeteekeiiden uwer koninklijke majesteits ministerie van Binnenlandsche zaken belast met de aangelegenheden van kerk en school eerbiedig te mogen verzoeken met alle ten dienste staande middelen de gevaarlijke gevolgen dezer leer af te wenden hare verkondiging bij de openbare instellingen vun oiideiwijs te verbieden en tevens krachtige snelle i laatregelen te nemen opdat de betrekkingen tusschen kerk en staal langs wettigen wet op nieuw geregeld worden Dit idres werd door alle aanwezigen oiiderteekend en vervolgens werd aan bet comité de noodige volmaelit verleend tot verdere handel iiigui te dezer zake OOSTENRIJK Een treurmare vervult de hoofdstid en weerklinkt in alle deeleii der moiiarcine de vice admiraal von T getthotf de held en overwinnaar van Lissa is na kortstondig lijden gestorven Niet in het gewoel van den strijd niet op de haren der zee zon hij zijn roemrijk einde vinden een longontsteking het gevolg e ii r veronaelil aamde verkoudheid gaf zijn leven plotseling den dooi steek Sedeit 1818 olPjier bij de marine was Tegeltliolf nog in de bloei ijner maiiiiilijkc krarlit 18 jaieu oud De biiiteiigewoiie popiilai iteit die hij genoot bad hij niet zoozeer te duiikeu aan zi ne i lenirijke im rwiniiiug in den oorlog vaii l i die twee prov in ieii van den Italiaan schen inval redde dun ii n zijne vrijmoeiligheid zijn edel oprecht karakter dat een oiiwei rstaiinbare niMitrekkiiiL skiai ht iiitiieii iide op elki i n die iiii t beiu verkeerde ls bevellii bbe der kei erlijkc marine die