Goudsche Courant, zondag 16 april 1871

Iv rLl W a hvijli lcii of ilr k 1 iort esproUn 11 1 is die iinii de Ikdi bijstnnd tot aau reyeerinp en met 10 nieeite l is liop1 1 hebben iLiarnu de tijt solicnduij van Kid iu8 ma de ijde Il opgedragen Apos1 1 hebben ontvangen 11 m ongehoor namno onaer gemeenten liii f ten nard op den kansel tegen iL ïteerd en in spijt i Imp over hem nit ate bij vouitduring lil het overig gejwiin ïij jaren achter ajin en n et h len nnidschap verbt n rstokt zondaar ver rispelijKheid vaii lenlijk verklaard heb uen atinueitten Met y vooraan in hunne st der jaren de frischnap heeft behouden katholieke kerk een imde leermeester van 1 priesters een man tlians nog venlwligt uppen niet meer aan iKig voor eenige inaanlenschen verklaarde n zijn geweten verleer te handhaven het te bestrijden en te i e middelen waarnieuwe leir door clt wegeiH zijn geloof e overheid eene verdan ten g olge van ntelijke en nog iikht Si 11 plaats gehad voor Ie groni wet lii sflhopien de opilijke UI inm s arissen te pai hjke niacht e het eu e i daat heeft staat ij mdige uitde jde der bisistoliscli aiVibt h idvun die leer en de n in het zwaartepunt Blosbare strijd tussohen W de plichten van den ïe majesteit regeering k zijn op grond van thl van bjsoherming I it verder b nnendrin leener zoo gevaarlijke I reeds in gevaar ge rgers te handhaven ic fgeteekendeu uwer van Binnenlandsehe i iiheden van kerk en zoeken met alle ten evaailijke gevolgen verkondiging bij de wijs te verbieden en len te nemen opdat 11 staat langs wetti I mlen wezigen onderteekend inité de noodige vol liliiigen te dezer zake IJK ifdstul en weerklinkt e vice admiraal von aar an Lissa is na I tiet in het gewoel 1 11 der zee zou hij ijn ontsteking het ge I oudheid gut zijn leven Int 1818 ollioier bij de bloei ij ier man J IV bnitcngewone po I hij niet zdo ctr t 1 r niiiug in den ror III lau den Itaho M Mijiniiiilighi ld ijn ii tti r taanbiire aan I Il Il ini i in Ml MT i iilijke luaiiiie die door den oiigi hikkigen liria Mn limrM ifo in hel le en t eroep n lu TmittlioH liaar roemrijki n aanvoerder en verfegenwoordigcr iig geuoot hij de opofferende aanhankelijkheid an officieren en manselMppen als staalman hij was lid van hi hccreii liuis het VI rtroiiwen der waarachtig liber ih piu ty die hij stan ha tig ondersteunde De unrgerij vooral beschüiiHile hem ixh parvenu in de edelste heteekenis an het woar4 Weiinig mannen heeft de staat aan e wijaii welker verlies zooneer is te betreuren BINNENIAND GouuA 15 Apttll In eene gistereu a ond gelionden vergadering der afdei liiig Gouda van de Liberale Kiesvereeaiging voor dat hoofdkie di triot iju de navolgende tweetallen gekiuen ter voorziening iii de drie vaeatiires die ten gevolge der perigdj ekiinltrediug in le pfovingiale staten zullen ontstaaq Eerste tweetal mr A A van Bergi iJzendoorn te Gouda aftredend lid en J v d Dreggen Az te Waddinween iiveede tweetal J Drost Az te Moordreeiit attredend hd en L M van Kooten te Gouda Deiile tnoet A A 3 van Iterson en mr H J Kranenburg beiden te Gouda Men schrijft ons uit Woerden dd 13 April Men is hier algemeen van gevoelen dat het bij de aanstaande verkiezingen voor leden van de provinciale staten zeer wensehelijk zoude zijn den heer Bisdom van Vliet door een nieuw doeh vrijzinnig lid te vervangen en dat iemand uit Woerden of omstreken i aarvoor in aanmerking kwam Men zegt iat ten gevolge daarvan de heer A Knijtf llz grondt igenaar en steenfabriekant en wethouder der geniei 1 tl iiietveld wonende op den hm e Kopenhagen onder Rietveld even als hier ook in de omstreken ds e aiidid iat voor lid der prov staten wortlt genoemd Deze De behandeling der trif aken hij t kautongencht alhier is 11 Woensdag tot nader orde moeten mtgeateld worden wegens zïekte van d n ambtenaar van het openhajr ministerie Oin die reden is ook gecne uitsprank gedaaji in de zaak der drie jongens waarvan reeiis vroeger door ons melding is gcm iakt Dinsdag jivond was voor ek r een genoogelyke avond j voor de leden der Amhachtstand vereeniging met hunne j vrouwen daar zij door de znrg van het bestuur eene tooneelvoorstelling kouden bijwonen in de zaal Kunstmin der soeietpH Ons üenoegen De rederijkerskamer de loiidsbloem had die taak welwillend op zieh ge iomeu l e keiizi der stukken was zoo geregeld dat allen die aanwe ig waren hoogst voldaan huiswaarts kci rden De zaal as eivol en het was een genoegen de uitstekende orde die er heei schte te i ieii en die bewees dat gepaste uitspanning ook bij den ainliiiehtsmun op lioogen prjjs wordt gesteld De uitvoering voldeed algemeen en menig applaus viel den werkenden leden cler k imer ten deel Na afloop der voorstelling werd door den president der vereeniging de kamer bedankt voor hare pogingen om de vereeniging meer en meer in bloei te doen toenemen Tot griffier by het kantongereeht te Woerden is benoemd de heer mr A C de Raaydt advocaat te s Gravenhage Woensdag is t Boskoop door stemgcrcehtigdm der Herv gemeente met 72 tegen 5fi stemmen besloten dat het recht tot benoeming aii ouderlingen en diakenen en tot beroeping van jiredikantcn voor de volgende 10 jan ii niet weder door een lieseollege maar door den kerkeraad id w orden uitgeoefend De zuivere winst der meststoti en te Groningen bedroeg gediirciidc de laatste 11 jaren een som van 101 914 79 ilehalve dit behmgrijk geldelijk voordeel voor de gemeente werd bovendien de algeraeene gezondheidstocstjind bevorderd door de wijze waarop de exploitatie dier stoften plaats had In de Ned Induafrifel wordt mit de onderteikeninp V Ij een punt besproken dat m betrekking slaat tot de iirb iders i iia stie Het betreft een or eeiudiidi hiushondelijk belanf loor den werkman Wlulr an de schrijver Mwruit weet dat alle arbeiders vrouwe op zijne hand zijn tirwijlhet eiken patroon nidgi lijk 1 11 ill 1111 onili r i enige looiisverhooging of geldierlii s jiiiiniiih ijiun werklieden een groüte dienst Ie be ij iii namelijk Int oii i ili f van dj uitbctiding der weeklooneii op den terdag avond Hierdoor ontvangt de werkman ecr t des Zaterdagavoiids laat des zomers eer t ten 9 ure of later zijn loon waarop de vrouw elfs in orddijke huishouden reikhalzend m te wachten om de inkooix ii voor den Zondag te kunnen bewerki telUgen Hij ontrangt dat loon zelfs nog niet toos afgepast aan de werkplaats eoodat hij i et ndcre kaïiier iden beginnen moet om het geld luers dikwijls lu een kroeg te gaan wisselen eer de verdceling gemaakt kan wor den om daarna nog een langen wcf naar eigen woning af te leggen Dan moet de vrouw in plaats r ie i ian ire e riendelijk gelei en rust if te wachten zich haasten de noodige inkoopeii te gaan doen die dan overhaast en zonder dat zij een scherp toe ioht kan houden op hetgeen zij ontvangt moeten geschieden De man vermoeid te huis gekomen zoekt veelal liever elders verzet dan gpi in het ongezelii i e bnisverirek aan den dooden haard te blijven zitten In het beste geval vindt de vrouw ten 10 of 1 nvf te huis konunde dun man in rust en waar het anders gesteld is volgen d n latere tehuiskomsten waarvan de schrijver liever geeu beschrijving geeft De heer v L beveelt daarom aan de uitbetaling van het loon te doen plaats hebben op een mor genuur an een anderen dag der week Sedert lang werkt het steUeu van den betaald ig op Dinsdag morgen om 12 uur aan de rijks erven en marinewerk plaatben zonder eenig bezwaar iiitinuntcnd Behalve in verschillende werkplaatsen van bij ondere nijverheid te s Hage wordt aan de gemeentelijke werf aldaar mede des Dinsdags uitbetaald Te midden van velerlei onmogelijke wenschen van en voor den werkman vraagt de heer v L daarom in deze een welwillende schikkijig in zgn belang waaraan niet de minste geldelijke schade voor den patroon verbonden is De redactie van de Ned Ind verklaart an deze beschouwing met ingenomenheid een plaats tt hebben ingeriumd en ondersteunt vrijmoedig het voorstel van den heer v L te meer omda een aantal leden der vereeniging au en voor Ned Ind reeds sedert eeiiigen tijd eij iet de meeste voldoening in den aanbevolen zin ie nitbetiding der weekloonen hebben geregeld Laatste Berichteiii Versailles l Apnl d s middays De overwmiuiigeii die in de Farijsehe bladen aan de insurgciiteii worden tDei cseiireven ijn uit de lucht gegrepen Dinsdag heeft geen gevepht plivils gehad iensdag hebben de insurgeiiten wel is wimr een geweer en kauoiivunr geopend maar zonder doel daar geen ijand tegen hi n over stond FarijS lli April des avonds ten 6 ure In de rielil mg van As uères heeft een levendig ge echt plaats Het doel tier regeeringstroepen schijnt te zijn om door eene omtrekkende beweging naar den kant van Asnnros de detachementen te hulp te komen die op het Isledrande omsingeld zijn Gisteren heeft een infanteriegevecht te Neuilly plaats gehad dat door de iusurgenten is versterkt Ten 11 re deinsden de insurgenten op verschillende punten terug Dombrowski liet vragen om versterking van ammunitie Berlijn H April De rijksdag heeft de nieuwe rijksgrondwet bij derde lezing aangenomen met algemeene stemmen op 7 na De liberale rijkspartij heeft besloten tot eene interpellatie betreffende den iudustrieelen toestand van den Kl as alwaar groole partijen goederen liggen opgestapehl die noch naar Frankrijk noch na Duitschlnnd kunnen verbonden worden ten gevolgó der hings beide grenzen getrokken toUinien St Petersburg l April Het regeeringsblad meldt dat te Odessa laatstleden Maandag Dinsdag en Woensdag bij de Grieksche bevolking ernstige ongeregeldheden gericht tegen de Isracliten hebben plaats gehad De militaire macht moest met de bajonet tegen het volk in ni de orde te h Tstellen Eenige personen zijn gewond en ongeveer duiz end gearresteerd Ken aantal wiidcels van Israeliten zijn geplunderd Burgerlijke Stand Gebokvn 13 April TheodoruB üiidem i Kors en M OvereB Nicolnns ouders A van Kb en J P vnu der Het Annetta Johanna ouders C van der Klos en U Uosdain 15 Vriincina ouderB J Hinee en M de Zeeuw Ovtiii HiFN 12 April A G Klaare 1 j 8 m 18 A A van der MeijB huisvr ao C van Dillen 67 j H C van hardingen IC m J Bik 8 j i vau link 31 j POKKEN EPIDEMIE Van 8 lol 14 April iuingetast 8 Vroeger opgaven 01 Te zamcn ü9 Van welke er 22 ovcrledin zijn t Oudertïouwd H VERMEULEN en E VAN LEEUWEN WcgeiiB FiimiUe omstaudighedcu geen KEr iTiE eioÊjSa vSBÊn SmVlG j Algemeene Keunjsofeving Gouda 14 April 1871 De ondergeteeKeuueu ueiulgcu Lua opregten dank voor de vele bewezen van deelneming die zjj mogten ondervinden bij het overlijden van hun Broeder en Behuwdbroeder denWelEd Zeer Geleerden Heer A P P KIST in leven Med Doctor te Rotterdam P P P KIST R J KIST Princb 8tooml ml licnst MVitlJiarding AANVANG der ZONDAGSDIENSTEN op den 16 APRIL a 8 Van Gouda langs Waddin Tveen Boskoop Gousluis Alfihen Oudshoorn Hazerswoude Koudekerk Leiderdorp naar Leiden v v Vertrek van Gouda voonu 7 u en nara 5 u Leiden voomi 7 u en nam 5 u Ligplaats Gouda Bolwerk Leiden Haven bij de Zijlpoort ÜE DIRECTI E BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigd n geneeskundige den Heer Dr A ROMELIN dat het tot stutting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie uoodig is om het bed en toebehooren waarop de aan de pokken overieden GERARDUS OTTO tijdens zijne ziekte gelegen heeft te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 60 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een bed met veeren twee peluws waarvan een met veeren en een met zeegras een overtrek twee veeren een zeegras en een lendekussen een sprei een katoenen dekeu en een matras gevuld met stroo Zullende dit besluit op de gebruikelijke wjze door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsche Courant Gedaan t Gouda den 13 April 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGI KKVKKKOKTUIJN van HEUGE IJZENDOORN BÜRGfiMËËSTËÏÏ en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Di N H DK KANTER dat het tot stniting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het bed en toebehooren waarop JACOBUS NIEVELD tijdens deze aan de poWen lijdende was gelegen heeli te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bi Art 69 alinea 2 der wet van 28 Augustus iS il Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een stroozak een peluw gevuld met zeegras twee kussens waarvan een met dulen en een mot stroo een laken twee katoenen dekens en ee i stel gordijnen Zullende dit besluit op do gebruikelijke wjjze door afkondiging en ntitiplakl ing ter openbare kennis worden gebragt en gejilaatst worden in de Goudsche Jourant Gedaan te Gouda den 14 April 1871 BurgciiieeRl T en Wethouders voornoemd De Secretiiris Du Burgeuieester DiiOüt I I HKK I Mlill l liS VA N lU lil l U i M 0OUN