Goudsche Courant, zondag 16 april 1871

IV Oiidergcteekoiulp heeft ile oer UEd k oiitvuug t Ic brritlik ii van opue p oganto SOllTElüNü VOOTIJ J Ji TlB EIST ZOIs EItiL d l TELS zoowel voor Dames als Kinderen WOLLEN EN GEWERKTE CIIALES EN CHALES LONGUES Nieuwe Fransche en Saksische Robes Stoffen VVV Ami Trïï lES TOÏLE ÉCRÏÏE 1 w m i 1 m Eene fraaie Collectie Glacé en Fil d Écosse Handschoenen PARASOLS IN FIJNE KLEUREN Botcriiiarkt wijk A 58 I SAMSOM De Onderjjclcehendon hebben de eer hunnen ge achten Bejyunsüjiers Ie berichten dat zij onlvanjren hebben de nieuws e modellen MA lTli LS IklWTILLES COSl UMES en KE iE MA TELS eene yrootc coUeclie JAPO en IW TEESTOi FEI eiren zwarte ZI IDE GLA€É en GAKEiV IIAl DSCIiOE EL eene ruime keuze in BKODEIilE Tevens zijn zij goed gesorteerd in LAIlEi S BUCKSiiL GS witte GOEI ERE en wat verder tot het vak belioort Zich minzaamst aanbevelende hebben zij de eerte zijn UEd Dw Dienaren BAïlLMMN é Co De ondeiifeteukeuilu bericht aan de D i iiea dat zfl uit l arijs ontvangen hooft eeno sthiiducCollectie Brillajito PARASOLS on eoi ucttcENTOUS CAS zich uiin aam laubevcloiuie hoeft zfl de eer zidi met do luoosto lioogaclitïug te noemen UEd Uw Dion ires e MarktJijl V d A ANEVASCINT üi cnb iri Vi rKo piii oH te GOUDA Op MAANDAG 24 Al lML r71 do voormiddags ten Kif ure m liet logimeut lu Zalm aldaar v m Een W1NKKLHÜI8 itiauclo en lifjsfoinii an de Westhaven te roiKlii Wi k M N 142 kadastci Sectie l N 598 De openbare verkoop van hef tweede op hot pi uipl ikbilU t voorKoiiieiulo HUIS en EliK h1 mot j osch dl n t iwi l hot UIT DE HAND IS VtóRKOCHÏ En op DIN bl AG 25 APUIL 1871 des voormiddags ten Noijen ure iii het lokaal aan de Peperstraat Vi k K N 2 17 aldaar van eenen Inboedel bestaande lu Mahomoliout n en and ie MKUBELKN wa nondor tone fiaaijo BOEKKNKAST oen Hirceleinoii KAOTIlKIi en Nadere inlichtingon ziju te bokonion tenkantore van den Notaris W 1 FOR riJI TNDllOOULEEVER te cui a ÏN EEN KlÜlIOlÓNIERSrAFFAIRE WORDT een Jongen gevraagd Adros aan hot liiiuau do u oui iiii 0 Piil are Vrijwillige Vdidopiii ten overstaan v m don Nolnr s G J SPHULJT icsideiende te At d l h ü opAVOKNSDAd 1 APRIL 1871 des voorimdaags tui O ure aan de Büuvvniauswoiiiug bewoond door CoRMiis JoNduWbUK lu Kort Schoüuouwon ondor Slulin k van 21 KOEl JEN gekalfd hehbonde of op t kalven staande 1 VAARKOE O PINKEN 1 PINKSTIEIt en 2 ZELKiEN waarvan oen mot biggen 1 Zwart Mcrri 3 aan Ui5ljarig il luodo divoise BOUW en MELKGEREED StllUTEN orEXBAHE Vi UKÜOr op RUANDAG 17 APKIL 1871 svooim 9 un ton overstaan van de Notarissen MON I IJN on MST 111 de Niemvsteeg alhier van eene nan ie liiko partii MAHONIIHOUTEN MEIJHLLEN wauonder KABINETTEN SECRET RE EET SPEEL WASCH en andere TVFELS STOELEN vooits SPIEGELS sdiiLDEüliËN i diivanten bedden met toobohooren KACU UELSon KOOKFOÜRNUIZEN PORCj EIN glas en AaRDEWERK en tindelik tc ie oo goed nh nieuwe vigilante TENTVVAGEN en ZES STEL COMPLETE PA vtlDENTUIGEN Zciturdags on op ver ook ook des Zondags te voren te len Er bestaat nog gelegenheid tut het bijbrcn jon van oederon iiiHla l i hk t 111 ilni kiini VERKOOPING van eene aanzienlyke partij FMEBEHMRIJTUMM te SditidaiH ten overstaan van deu Notaris Mr K A POOÜ IMAN op Woensdag 19 April 187i dos voorniKld igs ton 10 ure voor de M dhoudeiij aan de Plantage van don Heer J ïAIv aldaar F S van der Staal COMMISSIONAIR IN EFFECTEN te J vtteidam heelt de eoi bij deze kennis te geven dat hij ich met MEI aanstaande als ïoodanig zal vestigen te tO DA Beleefdelijk beveelt hij zich aan Openbare Verkoop iii ton overstaan van don Notaris MONTUN te Gouda op DINGSÜAG 18 APRIL 1871 s voorm 9 ure aan de hofstede van den Heer M BOTH aan de Oude Gouwe te Gouda van 14 MELKKOEIJEN 2 PINKEN 2 SCHOUWEN BOUWen MELKGEBEEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD enz Daags te voren te zien bÏÏKGËMEËSTËR en ETHOUDERS van Gouda geyion do verklaring van den alhier gofo Giivlon fioiioi skuiidige den Heer Dr N H 1 1 K V TE1 dat hot tot stuiting van den vdoitgiügdd alhiir Jieerschendo pokkenepi deuiie noddifi is om het bed en tof bohooren waarop het a iii de pokken overleden knul van WILHELMUS AANLEEST genaan d AALTJE v LEEST tydens ijne ziekte gelCf BU heeft alsmede de lyfkleederen van dat kind te verbranden Over ogende dat hier aanwezig is het geval bodoelil bij Alt Ï9 alinea 2 dor wet van 28 Au u tiis 1 51 Staatsblad u 125 BeJuiton te outoigenen m beslag te nonen en te doen een duleu bed een peluw gevuld met eegras twee l u sens waarvan een gevuld met duleu en een mot k if oen katoontii cu een wollen deken een laken tn stol bodgoidi nen twee knssensloopen eon ii iioudermantel tw 00 doeken een japonnetje een mutsje en twee lükjes Zullondo dit bi sluit op do gebruikelijke wij e door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden ia de ioudscho Courant Gedaan te Gouda dtn ld April 1871 Burgemeester on Wethouders voornoemd De Sociotaris o Burgonieoster lllidIK II I II Idl Il I l liUK I N IJ hNIKJOUV