Goudsche Courant, woensdag 19 april 1871

1871 Woensdag 1 April N 1038 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adver eniiehbd voor Gouda en omstreken De uitgave dezer Courant geachiedt ZONDAO WOENSDAG en VRIJDAG In do Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geploatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUllüEM ekster WKTHOUDUKSvan Gouda gelet op att 1 der verordeninf P t zuiver liundeu van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan bijzondere personen toebehooren Breiip eu tor kennis van de eigfin reu dir Slooten langs de beide zij l n der Boelekade en der daiiraangrenzenden Zijslooten dat op Maanduf den 24 April J87I over die ateren zal worden ffe lreven eene seho iW ten einde t onderzoeken of ze behoorlijk gezuiverd zijn van drijvend vuil en andere slofVeii die de cïoorstrooniinfr van het water kunnen belemmeren of stank of se uKielijke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en ton koste van gezegde eigenaren behoort te geschiei iii GoiiDA den 14 April 1871 Burgemeester en Weihouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DllOOGLEKVEU POICTUN van BEUGKN IJZKN DOOttN BUITENLAND UuUciilandscli Overzicht Er v lt ttix weinig te vermelden van tgeen in en üHi Parijs geseliiedt Er werd eene beslissing tegemoet gezien d w eeue beslissing met de wapenen want eene deputatie die uit l arijs naar Versailles met verzoeningsvoorstellen gezonden werd kon het met den heer Thitr niet eens worden Mae Mahon eehijnt eene af iiclitende houding mui te nemen waarop hij echter waeht ia niet duidelijk Het talmen is in deze ouistundiglieden i cn groote misslag dien de grijze Uuizot in de Turns wel tracht te rechtvaardigen maar de voornaamste Engelsche bladen en daaronder de ïï vic ook bestrijden zijne redeiieering Toen eeninaa t besliul genomen was had de re eering niet alle krachlen waarover zy kan beseliikken tegen l arijs te velde moeten trekken Toen Wac Malion t o i ierbeu lhebberscliap naiivaardd liad men verwiieht dal hij a thuns liaiidelen ou en toch blijft hij wacliteii waarop toch Het spreekl an zelf dat de gissiiigeiMallous ziju Terwijl sommigen t toeselinjv Mi aan de er meerderiiig van zijn leger door de nil Dnitaeliland komende voormalige krijgsgevangenen zijn er anderen die ii ts gehei l anders aeliter zijn gedraai zoeken Zij brengen dit in verband met een telegram uit Engeland dat Napoleon ziek is ii zijn kniner houdt Hel zou niet voor t eer iju dat ongesteldheid t masker was voor afwe i heid en men zou er zich dan niet al te zeer o er moeten verwonderen als de man van 2 December plobeling t VerHiiilles ver eheen In hoeverre deze onuaaisilujnlijklieid op de afwai htende houding van iniloed kan ijn iv niet eer duidelijk Meer grond iiie iii n wt Ite laat ervoor een durdci Ue nationale vergiulering heeft de gemeentewet met 49i tegen 18 stemmen aangenomen Binnen Parijs traelit de commune waarvoor men naar bericht wordt in Engeland belangryke Bommen verzamelt zich op e enaurilige wijze gtild te verschaffen De miiiisteriën de kerken en tjians ook het liotel van den heer Thiers worden van zilverwerk k roofd eeue onteigenmg ten algemeenen unite zoniler schaileloosstelling dat naar de Munt vervoerd wordt om in de smeltkroes geworpen te worden en in den vorm v n francs te herleven SleclitJi 7 steinnien werden tegen de nieuwe redactie van de Üuitselie constitutie iiilgibriielit Pe clerieale purtij stemde voor iu weerwil dat haar merkwiuirdig amendement op treeht van Uc Pruisische mmister vi financiën von C inpliaiisen maakt een wetsontwerp i erecd voor iii n landdag ïsafttoij d sliiutsbulasting jp het gemiml en het geslacht overal zal worden itgc i haft de iiejastini op het geslacht zjil door de gemeenten kunnen worden geheven Men weet dat het vorige ontwer an den minister door het heerenliiiis is verworiien omdat de afschatfing dier s aatsbdasting alleen voor Berlijn werd bepanld De Bciersche regeering heeft de bisschoppen en aartsbisselioppen die ijveren voor de onfeilbaarheid openlijk den handschoen toegeworpen Zij h eft niet alletii geweigerd hare toest mming te geven tot de afkondiging van het dogma maar dit verbod op scherpe wijze gemotiveerd De ongetwijfeld zeer opmerkelijke omstandigheid zoo lezen wij iu de ministerieele keimisgeving die tot dit doel is uitgevaardigd dat door vele bevoegde personen van het tlieologisch sfcmdpunt uit bedenkingen worden geoppt rd in hoe errp de bi sluiten van het vaticaansehe concilie geldig zijn kan in dit opzicht geen beslissing te weeg brengen Daarentegdi is het van het uiterste belang dat door deze instelling en hare gevolgen niet alleen de innerlijke toestand der katholieke kerk maar tevens de tussclien kerk en staat bestaande verhouding zooals zij in Beieren in zwang was doortastende veranderingen ondergaat V dgens de n eening van het Beicrsche ministerie is het onbetvvistnaar dat zoo de macht die het opperhoofd der katholieke kerk heeft verkregen wordt uitgeoefend bcginse en der Beiersche grondwet met hem in botsing komen en in het bijzonder de laatsburgerlijke rechten van de niit katliolicke ingezetenen in gevaar orden gebracht Een nieuwe strijder or der de lagere geestelijkheid is opgetreden voor recht en waarheid de Oostenrijksche priester Mois Anton komt in een open brief aan het Diiit eh Oo tenrijkschc epi eop uil door de Ntue Freie J reann ter kennis van het algemeen gebraelit op tegen de beslnitcn door hel joiig te concilie genomen Hoe onwaarschijnlijk ook het gerucht is dat Rusland en Turkije het eens zouden geworden zijn om geineensehappelijfc te handelen ten opzii hie van de Oosters he cjna ln Hordt dit liieli van tijd tot tijd herhaald ilgi ns de jung le tijdingen int Kinislantinopel zoiidiii beide nioi enilheden het zelf eens zijn i rwurilni omtrent dv iwnineelc he illinu di i I oluiii Mirslendoinini II ir zon liepaald F R A N K R IJ K De generaal der commune Cluseret is een Gnribaldistiscli officier en iu Amerika tot generaal verheven Men beweert dat hij in Engelaud tijdens hij daar eene zending van wege de Amerikaansehe rcgecring vervulde de Fenians en het Engelsche gouvernement op eene wijze heeft behandeld die hem alles behalve tot eer verstrekt Terstond na den 4 September vertoonde hy ziek in Frankrijk kloppende aan alle deuren om een commando te bekomc i Hij is een van die eerzuclitige karakters die alles aan de bevrediging van dieu hartstocht ten od er brengen een man voor wiens zelfzucht alles in het niet verdwijnt Het gouvernement dat zul v een man afwijst verandert hem oogenblikkelijk in een onverzoenlijkeu vijand Van daw dat Cluseret tien hij niet terstond van het bewind der nationale verdediging een oommandeinent naar zijn zin kon bekomen zich geen oogenblik bedacbt maar des anderen ilaags het in de Maneilhise met onverbiddelijke woede aanviel Van die ure a in heeft men hem achtereenvolgens zijn degen zien anbicdeii aan de partijgangers der roode vaan te Lyoti en Ie Marseil e en niets was miniler bevreemdend dan dat hij terstond bij de geboorte der commune te Purijs verscheen om zich aan het hoofd der beweging te ste len Aanvankelijk door de jeugdige genoriuiU iif de schaduw gesteld die even dapper als dwaselijk zijn gevallen bij de eerste onderneming die hunne oner areiiheid heeft ondernomen heeft Cluseret ziek als hun erfgensaiu en opvolger de ledige plaatsen toegeëigend jeheel Parijs is in zijne Imnd en niemand vermag te berekenen wat zijne stoutmoedigheid gepaard aan zijne onmiskenbare en grondige kennis van krijgs ateii zal uitrichten niet de luuizienlijke legermacht waarover hij beschikt Wellic staat l arijs den rand des verderfs en snelt het eene verschrikkelijke omkeeriug te gianoet welke inde geschiedenis een onuitvvischbaar sjwor door tranen en misdaden geploegd zal achterlaten Nauwelijks twee niaandcn geleden schrijft do corrc pinident der Kluile Beige uit Bordeaux was ons grondgebied met Duitsehers bedekt en thans nu ue aehtmaal honderdduizend Duitsehers naar hun land terugkeeren en de Krupp s kanonneu weder naar Berlijn trekken stroomt de helft der nationale gardo van Parijs naar de wallen hunner stad phiatst daarop de vunrnionden die tegen den vijand zijn vervaardigd bezet op nieuw de fin len en wapent die met mitraillenses haalt de ophaalbruggen der vestingwerken op legt barrikades luin en zet posten en schildwaehteii uit tegen een oiizichtbarea vijand Wie zijl gij gij die daar nadert Ik ben een hVauschmaii Dat is niet viddoende Zijt gij voor de commune of voor Vtri ailles Ik weet niet at die commune is Ik ken alleen het goiiverneiuent der republiek All gij kiiit de eonimiine niet Dan zijt gij een knecht van Chiireite een handlanger van Trochii een moordenaar deh volks Sta maak nog één pas en gij zijt lies doods l Iii men doodt elkander te CUiniarl te Meiidon te Vain res te lss te Clintdloii o i den geheiligdeii bodem gedrenkt door sji ooineii bloed i verg iti li tut VI riledi inj de vadi rlainU Vailirlaiid Vreemd ooiil dal ik daar n erM linjf adriland lielioori II dn 11 tierL repi II iioy nel ol on i inoedir