Goudsche Courant, woensdag 19 april 1871

lul djoiis i ti l i 1 idir illll r llIlM dii h 1 1 lki id r iliitli 1111 il u ld U t iJ lil 1 1 roi 11 oom i op i iii 1 ol 111 1 l i u ondi 11 II UI tiUl Ir I1 Im 1 1 UOlll lllUC 1 laai ia ii l la i di dii rc mn iitrii aii oplri kkc li niet 01 dl i vnii lilt woord drakoii yctton dl icliuiidi n iipl CU f i i ililrilt di ii kri i l ü üommnnc ik zou nfi ls liever wiUeii dan n hemmuen Maar eer ik u kun liefliehben dien ik n toeli eerst te ki nnen Kii als ik uw gelnat wenscU te zien waar zal ik het vinden Als ik uwe f ediielit verlan te raden waar moet ik die zoeken Si liriknekkeiide lin wie ijt ijij toeli jij lieht uwen naam in plaats van l rai knjk tcc teld en om uwentwil wordt eeae f elieijle bcvollcing gedood Ziedaar alies at ik yimVn Mjeyt Comniusol Dot noodlattiff wbord vervolRt mij overal Ik inceiule het te verstaan door hot in den i onei ti r Jk r i op te vi tten eommuue of i enieeiiti raad door de burgers j ekuzen eii uiet de lieliartigin der gtiueeiitelijke belipigcn en aaiif elegcuhedeii lietast Möóte n daarom leweer en kanonskogels en granaten do heuvelen batterijeii en verschansingen die door de I misc iju ontruimd met lykeu bexauien Maar die geuifeiiteraad is er Hij ia aaii enomea voorgeschreven door do wet Daarom behoefde waarlijk het bloed van Leconite en Clenieiit Thomna niet te worden vergoten op de hoogten vsH Müiitinartrc Daarvoor behoefden geen nationale garden te vallen geen ongewapende burgers te sneven onder het vuur hunner medeburgers op het plein Vendome Miuir neen als uieii van den nanni het woord tot de zaak doordringt dan ziet men dat het geeiie municipale aangelegenheden geldt De eommiine die te Montinartre te Belleville te Ménilinontmt op het stadhuis is afgekondigd en toegepast heeft even weinig overeenkomst met de coininiiiie die hier door den burgemee ter en elders door den lord mayor wordt vertegenwoordigd als de nacht gcnieeiisehap heeft met den dag Wat te Tarijs bestaat is niit ééiie commune maar eene groep van tien tot twintig rcrgaderingen die op eigen hand zich hebben opgeworpen en slechts deii naam met elkander deelen De commune van het stadhuis bestaande naast het centraal comité heeft op hare beurt het leven gegeven aan de commune van het uitvoerend comité de commune v in het comité der nationale garde de commune viui het comité der algemeene vedigheid de commune van het comité der fiiiancién de eommnne van buiteiilandsche zaken de commune van een hoop andere comité s wier namen niet zijn te onthouden l e e andere coraiuuncs stellen alle burgers in staat van bc ehnldigin j en dan zijn zij almachtig Zij nemen besluiten tegen elkander eii dan lijden zij aan onbeperkte onmacht Het eene comité gelast de opheffing der dagbladen en de arrestatie der journalisten der priesters en dat comité wordt gehoorzaamd rfren laakt een ander comité het onzinnig gevangen i n loaar geen enkele der gear steenleu wordt il uirom losgelaten De commune ia overal waar slechts een majoor een kapitein een sergeant of een wachtpost der natioiia e garde vier met chassepols gewapende mannen onder zijne bevelen heeft om een weerloos burger bij den kraag te pakken Ziedaar de commune zooals zij ti l arijs heerseht De heer Thiers heeft den 12 dezer de volgende dépêche aan de prefecten gezoiulen Laat u volstrekt niet door aKc lie geruchten uit het veld slaan De meest gewensclite orde lieerselit in Frankrijk enkel Parijs maakt hierop eene uitzondering De rPgeering zet haie plannen door en zal eerst tot hanflelen overgaan al zij het oogeiiblik daarvoor gekomen acht Tot zoolang zijn de bewegingen onzer voorposten van geen beteekeni De raededeclingen van de Commune zijn even Het leger kaliti en vid vertrouwen nacht niet eene volkomen gerustheid het beslissend oogenblik af en zoo dè ri seeiing niet onverwijld tot handelen overgaat is t aUeen om de overwiniiiiig nimder bloedig en zekerder te maken Het blijkt uit tal van versehijnseh U dat de opstand aan uitputting lijdt Ili eds zijn vele tusseheupersonen te Versailles aaiigekoii n om met ons te s ri keM niet uit naam der iiniiniine zij weten dat zij als zoodanig met ouden onlvangin worden maar uit naain der oprechte n publikcmcji du Int behoud der republiek vmIIiii en de ovci imhiiicii opslandi Iiiigeii niit haid beliandcld ducln u i h u Het antwoord hit ij oul aiisriii lichbcn wason ci iiidcilijl dil 111 ii iiibliik Miiill il 11 m nul lii ili ci il Icn ij door d opstaiideliiigi ii ehi n Uil hoofd iin het mtvocrciiil i iig zal ei rlijk de licrliaaldi lijk door lil lil irf ili4ili VI iklaiiiii II iiakoiiuii Wal de iniiilers aanhaal alli n du de vvapciis uilen nidiiIi 4j cii lic moordcn i ira uüi en lultje oudu d ziUhii het leven behouden De onu elukkigc werklieden uilen eeuige weken lang de ondersteiiiung behouden waarop zij t ren l arijs jil even als Lyon als Marseille en de andere slidca een door de buvolkiug geko i ii geniecuteraad hehbeii die gelijk iii de ovinge sli diii over de genieeutclijke aangelegenheden lii l l l stuur zil voeren ziKial hij goedvindt Ma ir oowil voor de Bteileu als voor de Ijufgurs is er slechts i ciie wet eene enkele on voor niemand zal er een privilegie zijii ledere poging t it seheiiriiig door welke partij ook in Kr inkrijk bepioehl zal evenals in Vmerika plaats had nadrukkelijk te keer worden gegaan Ziedaar het antwoord d it telkens gegeven i s niet aan de icrtegeinvoordigers der Commune met welke de ri gecring zich niet in aaniaking zou kunnen stellen maar aan alle maimcn ter goeder tiouvv die te Versailles gekomen zijn om met de inzichtOB van de regeeriiig hekeiid te werden gemaakt ENGELAND De plechtige opening van de internationale teiitoüiistellinir te Londen zal plaats hebben op 1 Mei e k Tot bijwoning daarvan zullen genoodigd worden de hoofden der gemeentebesturen van al de steden in het vereenigd k niiiikrijk de voorzitters der k imers van koophandel en de bestiiinrsleden van verschillenden wetenschappelijke en kuiisllie eude verceuigingen ISij die gelegenheid zal iu de nieuwe Uoyal Albert Hall onder hoofdleidiiig van Sir Michael Costa een groote uiuziekale nitvoeruig worden gegeven Daarop zuileo worden ten gehoore gebracht de volgende werken eeu koraal van Chevalier Piusuti vertegenwoordigende de Italiaansohe muziek een psalm van Gounod vertegenwoordigende de Fransche muziek een ouverture van Ferdinind Hiller vertegenwoordigendo de Duitsche en een cantate van A Sullivan vertegeiiwoordigencle de Britsche muziek De uitvoering van al deze tixinscheppingen zal door de compoiiisteu persoonlijk worden gedirigeerd DÜITSOHLAND Sedert cenigen tijd heeft bij de Duitsche journalistiek meer en meer het denkbeeld vehl gewonnen dat wel de keizer van Kusland een vriend maar daarentegen de Jrootvorst truoiiopvolgej een tiijci btander van Pruisen is eii dat men bis te eenigir tijd in Rusland eene vijandige politiek tegenover Diiitscliland te gemoet kan zien Die bewering wordt thans 111 eene lierlijnschc eorrcspoiidcntie bestreden mit de volgende opmerkingen In de Russische kringen hier ter stede alwair mi ii op dat punt zeer goed met den stuit van zaken in Husland bekiiid is staat men verw oiiderd ov er die veronderstelling ten op ziehtc van di a troonopvolger v ieiis persoonlijkheid en eigenschappen volstrekt geene aanleiding geven om hem als een vijand van IHiitscliland te beschouwen Hij het Hof te St Petersburg doet hij hetzelfde wat ook in de meeste andere landen een kroonprins ge woimlijk doet Hij neemt den schijn aan vaii oppositie tegen de p irtij die de macht in handen heeft maar als hij eenmiml aan de regecring zal zijn geko men zal men ondervinden dat hij jegens de andere partij met wie hij als kroonprins scheen te syinpatlusecren slechts die houding had aangenonien om meer van nabij met haar bekend te orden De tegciivioordigc houding van d n llussischen troonopvol4 er kan dus volstrekt niet gelden als een bewijs dat hij voornemens zou zijn later met de tegenwoordige rcgccringspartij te linken Het is een opmerkelijk feit dal bij de promotien die onlangs bij de Pruisische armies zoowel in Pruisen als in Frankrijk hebben plaats gehad een aai tal ullicii ren vaii burgerlijke afkomst althans meer dan ooit te voren tot hoofdofficieren zijn benoemd Tot nu toe waren er bij de gciijc en a tillerie weinig ach Ilijke ofheicren maar bij de andere wapms vmus het zoo goed als zeker dal alleen adellijke personen tot hooldotüeier werden benoemd i n van dit stelsel IS men nn algewikcn Men verwacht dat het voorbeild lutwelk Pruisen ten deze licd t gegeven in andere Dnilsche staten navolging zal vimleii vooral nu ook reeds in Hessen en Kaden bealolen is aan de iiietadcllijke offieiercii gelijke aanspraken op bevordering te geven als aan hunne adellijke wapenbroeders OOSTENRIJK Hel s iliclijk overschot A i Icii V ice admiraal regitUinll IS op l aa fl li Maamlii met lti ouI niilitair Vd lüou ter aaide hi ti ld ls i en In wils dal de lenoeming oMrIcdciie i ll iau irni uil tti din Oceaan groote aclidiie jii iumI nio aaicji uu i kt worden ilut Ie iresideiil hr Viiienigde btali ii op de langs Ie h graliselieu weg onhangeii tijding van den duiul van Ti uillliof dadilijk den gezant alhier den hier Jay iipili oeg der keizerlijke regeering zyn innig lei dvve en lu kinnen Ie given wegens dit smartelijk verHeb t ok an de ijde van Pruisen zou dm minister van oorlog voii Hoon opgedragen zijn ib i amdie het leedwe en van keizer Wilhelm te bi tuigen ls opvolwr van Te ettliolT nociiit men den viecadiniiail baron W iilli isturtt Aaiinc ien deze echter reeds vOoi leiiini juren aan hel hoofd stond van het ministerie van koophandel is deze beu nipt waarbeliijnlijk ZWITSERLAND De commissie belast met hel ontwerpim ccntT pcwijzigde bondscoustitutu heeft hare werkzaaii heden ton uiuli gebracht Haar ontwiirp bevat de volgende hoohlpunten 1 21 Samensmelting der landweer nu t het bondsleger 3 Reorganisatie der Zwitsersche strijdkrnoliten 4 Oefening kleeding wapening en uitrusting van het bondsh ger vanwege den bon l en niet meer vaiittegc de kantons Het oorlogsmaterieel wordt door de kantons aan den bond uitgeh verd De bond kan arsenalen en verdere beiioodigde gebouwen koopen of pachten 5 Toezicht en subsidie vanwege den bond voor de werken in de Alpijusche gewesten tut verbetering dei bergrivieren en voor de houtvestcrijen 6 De spoorwegen in Zw itserland staan onder bondstoezicht en worden door bondswetlen geregeld 7 De bond is bevoegd om een lioogc school en verdere inrichtingen voor hooger onderw ijs in het Ieven te roepen 81 Lage invoerrechten voor grondstoffen en artikelen van comsumtie Hooge invoerrechten vooriutike len van weelde 9 Alle opbrengsten der inkomende rechten en posterijen worden door den bond gemd Aan de kantonsUri Grauwbunderlatid Tessmo en aadi land wordtsubsidie gegeven voor het onderhoud der wegen in deAlpen Do commissie heelt het voorstel verworpen om de belasting op en het bondsmoiiopolie van hetzout op te hellen i lü Alle bedrijven kunnen vrijelijk worden uitgeoefend 11 De ftibrieken worden door een bondsvvit ircregeld Toezicht op de vreemdelingen van wei e den bond 12 Boiidswetten regelende de maten en gewichten het bankwezen en de uitgifte van mniitbiljett n 13 Alle burgers zijn kiezers in de gemeente waar zij gevestigd zijn en een zeker bedrag imn belasting betalen De iiige etcnen hebben in eene gemeente van t en ander kanton de cifde gomeentj lpe rechten als Ie inwoners van laat t bedoelde gemeente Het recht om zich in den bond te vestigen of daar te vertoeven kan iemand enkel door een reohlerlijk bevel worden ont cgd De bcvoegdheul der kantons om het bargerreeht te verleencn aan vreemdelingen zonder dat deze afstand doen van hunne nationaliteit wordt beperkt U Vrijheid van geweten Vrijheid van godsdienst Burgerlijk huwelijk en burgerlijke stand Cocn kloosters mogen worden heropenil of op nieuw worden opgericht De Jczn iten worden op het bondagrondgebied niet toegelaten ficen ambt kan door hen in kerk of school worden waargenomen Geestelijken kunnen leden zijn van den bondsraiul De bondsraad wordt uitgenooiligd een rapport op te maken nopens de puEstie of het noodig is dat de pauselijke nuntius in Zwitserland ijn diplomatieke jiost behoudt l l Afschaffing der doodstraf Iti i Ihirgcrlijk wetboek itrafwetboek lï llejureiiilmn plebisciet van Int sjehccle volk of van de kanfonnnle bevolking vooruitten van burgerlijken of stiafn elili rlijkm aard De overuse wetten worch n door de IxiiulsvcrKadering vaslgestehl Is De kiezers liibbin het recht van initiatief Indien 50 UI Ü hiiniKr wijziging eener bestaande of afkondiging eener nieuwe wet eischen is de bondsvergadering verplicht een voorstel deswege te doen Ill De bevoegdheid van de bondsrcchtbaiik wordt uitgelii cid BINNENLAND GoIjIU KS Al KIl lua iiid Ma iil iju iu dc c v 17 luaniii 11 111 II vroiiwi ii t iedllliiide i v 1 1 uil ovi t II dl II I lic 1 o i I i T m i i 1 J Liitstci W If nul B1 lil JM U i j i Jdfi lml J iki fiMrtil B ii jlttéi ii iM ii il i H U4 mÈ m ir u Uj il i jltf M rfk mi nas i 5 t I mét Hl Mnrtilf taii w xi Mac pBiiit i iii i Kiij r 4 ir Il E iH oiilfinu k ijii iniji IM Hiè tjUd ra imeiit ft Jl te Mf ianiiiiihifWw i fWllICJIiif fe pB it S S N i èi ik k i l iilBiV t ulni wi w iii j i m ni i i if ifl i i iii ii w i i wi iii r g r iiii ii i i i i i i wii ii uropi i i