Goudsche Courant, woensdag 19 april 1871

Ml ill t IfVi livj 1 1 1 Ml ni 1 1 i 1 l i il i van 2e 7e l II 7 H II It II 7o 15e i If II 3 II H i tt ir e ile 0 1 II 2 II II 2 II 21e ile 2 tf II 0 If ft i II aie lie 5 II II 7 II II la II 51c fiSe 3 If II 2 II II 6 ft 5e Sle 3 If n 7 If If 10 bo von tSli ff Ü If 1 II ft 1 47 43 I0 Ah zonder nenceBkiiudi liulp o erledi ic komen voor 5 m en 3 vr in tie 1 vr mui t 2e 7e 1 m van t7e IBe en 1 ni van t Kie iile levensj Kir Totaid 7 m en i t V 1i j e gegeven 3 vr AIs overleden nnn de pokken komen voor 1 m en 2 vr in t le 2 m van t le 7e 1 m van t 7e 15c 1 vr vnn t 15e 21e 1 m van tSle 31e 8 vr van t 31e Ble en 1 vr van tSle 65c levensjaar Totaal 3 lu en 6 vr H De coimnisaaris de i koningi in doüo provincie heeft goedgevonden te bepalen dat de aflevering van ile jj dq BiUioHalc uxilitie voorde lioUtiiig van dit jaar in te lijven uianseha pen uit de gemeenten bclioolendc itot de verschillende militiekantons dezer provincie xal geschieden o a te Woerdöi üomla en Schoonhoven Donderdag 11 Mei Jleii Schrijft ons uR den Alblasserwaard dd 14 April Hoe verbazend de prijzen der hooi en weilanden nog steeds stijgende ztjn kan ook daaruit blijken dat op de publieke verplichting van liet griusgowaste Nieuw oort en Liuigerak gemiddeld i en vijfde meer werd beiteed dun hel vorige jaar Ongetwijfeld briHipt de sahaartte van hooi en hut weiiiigp uitzicht om hi l vee spoi dig in hot vi ld te kunnen doen veel daartoe bij de oüniiumiste oorz iak daarvan is echter de enorme duurte van vee en zuivel tengevolge waarvan de zoogciiaamde kleine veehouders elkander hel gebruik der te verhuren Janderijcn betwisten daiii bij pubiii ke veilingen de waarde der meeste perceelen hunne krachten te boven gaan Uit Stolwyk meldt incn Nabij dit dorp geriuikte een rijtuig waarin zich een uit Amsterdam naar Berkcnwo ide gaand heer met jïijiie eclitgenoüti bevond tengevolg i van t sclirikkeu vau het piuird in de ijde Wetering liet gevimr voor de beide rijdenden was dreigend De dame kou men bIicIiLi redden door een gat in dun k te breken en baar daardoor heen te trekken Hij de stemming in het 2c kiesdistrict van de Kriin eiieiwaur l lioofdplaat Stolwijk is herkozen tot hoüfdiiigeland de heer W l ocr Lz te Stolwijk en tot hoofdiugeland plaatsvcrvanger de heer C de Jong te Berkenwoude ïc Ondewater is beroepen de heer J van Heerde predikant te Lemmer Bij de te Stolwijk gehouden stemming over het al of niet voortbestaan van het kiescollege is met ÏO te n 19 stemmen tot het in stand blijven vanhet kiescollege beslist Bij de te Berg Ambacht plaats gehad hebbende stciiiniing van stembevoegde mans liduiatcn is met 37 tegen 15 stemmen besloten gcdiii cnde de 10 eerstvolgende jaren het beroipen Van iircdikautcu enz aim den kerkeraiwl op t dragen Vierjaren geleden was met 99 tegi ii 5Ü steuinien tot instelling van een kiescollege besloten Bij de verkiezing van i cn lid van den geincciiteraad te Zi veiihui eii m plaats van wijlen den lieer J van Ijcciiweii zijn uitgcliraclit 0 sttmuien uaiironder érii van oinvaarilo De voNtreklc meerderheid bedroeg iil oo ao sii inmen l r werden mt cbnieht oj de heeren J Paul Ilz 2fi en laii der Toiiii 1 ht de overige waren venleelil oodiit er tiisschen Iwide genoemde heeri ii eeiic lierhtenimiiig zal moeten jdaata hebbeu Dezer ilaf eM iin lan de Iweoiie kamer der staten generaal vei seliillenilc wetsontwerpen toegezonden lot het verleuieii lan iiiUiiialisalien Diiai onder bevinden zich sommige p rsom n iu Ivngelaiid cbore i i ol loclieliting diuinan wordt dom de ngcermg gezegd voor zooveel noodig wiirdt liierbij liermiienl dat den 12 Mei lt 70 eene iiieiiwi iOiigi l elie wet is tot stand gekomen waarin o a liet bigiiivel is aiingeiiunien dat een liritseh onderda aii ijiir nationaliteit door natiiralisilie in een lllijkeii Iirt olTieirel M V lau niiitiMil ilni ri s njd van tnoih 1 Ikiiii I te l iiv i eliouilen iliinr de iimalseliiippiji 11 I foniit rimr A k i en de i lnuiiiirlie l tiidtit ni itffii a II 1 111 1 i n iiig iigen uil Nederland en lieli ili rlii iiiii ii ijii door Noord Nederlaiidi rs de volgende irijzen behaald DUAMA Iste prijs ft 500 en een zilveren verguld eeruietaal au de letterlievende i reriugiiiü Uüügcr zij ons Doel vim Amsterdam met üihiild en Boete 2ilc piija fr 250 en een ziheren Als bewijs van bijzondere voldoening is door dejury met eenparige stemmen nog ecu zilveren eeriiie1 I e r i rijl crskainer P i nest tvan Jtrecht Bede imneeUpeli ra in het drama zilv vrg eernietaal H Heddeu van Amstenlam rol van Van Vliet in Schulden Boete M V A Van ünimercn van Eotterdnm rol Van Panl in Kapitein Taul M J De Leur van Utrecht rol van Lazjiro in La aro de Veehoeder Beste tnuneelspeehters in het drama zilveren verguld eermetaal Mej E Verdiiyu van Hotterdam liefhebstur jol van de Markiezin d Auray in Kapitein Paul Beite fooneehpeehters in het hHjnpel zihereii verguld criuetaal Mcj Vlennng van rtreehl liefhebster rol van de Barones de Fourchevif in De Baron van fe Porceleinlcait Voor het blijsjHd zijn al de drie prijzen aan ZuidNedcrlaiidsche gcielschappen gegeven POLITIE Aan het bureau van Politie zija in bewaring een paar vrouttcnscliocneii en een glasgordijn l c daarop rechthebbenden knimcn die voorwerpen terug bekomen bij den lieer Commissaris van olitie Laatste Berichten Versailles l i Ajinl Heden is niets belangrijks O hel oorlogst erreiii voorgevallen De voorposten alleen isseldi ii laaiige geweerschoten Oe opstandelingen hebben in den afgeloopen nacht het kanonen geweervuur uit de forten Vanvrcsen Issy heriiieiuvd zonder dat een vijand tegenover hen zich bevond Van de troepen der regeeriug werd slechts één persoon gewond Het beweren Parijs lö April des niidd igs ten 12 ure In de eoininnnc worut ber iadslaagd over een ontwerp van wel op de iialionalc gardes die niet opkomen Het Journal OJieiel beladst het besluit dat van geen burger buiten den leeftijd van 19 tot 40 jaren a iii de spoorwegen en de H orlcii CHicliy l antin en aan die van Koiuamvillc tot iuui de barrière Orleans ecu pas zal gcéisclit worden Ook mag geen rec uisitie geheven worden zonder schriftelijk en ilüor dl delegatie van oorlog gezegeld bevel De euinmmie heeft gedecretcerd dat van elke gevangenneming onmiddellijk kennis moet gegeven worden De gedelegeerde van justitie zal binnen 24 uren omtrent de gevangenneiniug een besluit nomen indii U zij niet gerechtvaardigd wordt zullen zij die haar bewerkstelligden vervolgd worden Men begint weder in sommige wijken van Parijs paardenvlee sch te v rkoopeu Florence H Apnl Baron voii Kiibeck is gisteren vertrokken wegens l aniilicziiken De koning heeft heden morgen luidn iitie verleend aan den heer Brassier de Saint Simon die zijne geloofsbrieven als gezant van den Duitschcu keizer Z M aanbood Brussel 16 April De Independance behelst eene correspondentie uit Parijs dd 15 Ajiril volgens welke de verwikkeling ten einde loopt en hel bevestigd wordt dat de strijd te Asnièrcs op den moigcn van den 15dcn nadeelig afliep voor de geledercerdcii De streek ligl vol doodeu die zij verloren hebben De troepen van Versailles hebben zoodanige Vürdcringen gemaakt dat zy nog slechts een kilometer van de Portc des Ternes verwijderd zijn RiO 25 Maart De keizer en de keizerin vertrekken den 25 Mei imar Kiiropa Kt wordt thans gedeb itteerd over de voliiiiielit die aan de kei eriijkc jM inses als regentes zal gegeven worden Het goiiveriieinciil lieeil de seiiiitnren en afgevaanligdcn verZ cht den iu April le Hio te koiiicii De revolutie in Kiilrerios schijnt geëindigd Ie wezen De Blancos zijn nog gewapend lli l guiivernemcn van Uruguay heeft belioefie aan g ld Parijs 17 April ieiieraal liisent zegt in zijn iii i ioit van den Uiden des inoigciis ten iielil ure dal leiie hevige wor teliiin lieill plu it ge had tiisschuil 1 11 liiiker eeiitnini i ii den reeliti rvlengi I mui den vijand De pauselijke zoiuiven erilcii omsingeld in de kerk van Neuilly Na lufliireii strijd werd de vlag der commune op de kerk gejiliiatst Donilirowsky bericht iu zijii iiipport vau cle i Kiden lies iiuddie s ie drie ure dat hij de gclieele nieuwe wijk aii jNeuilly brzet heelt drie barricades het vaandel der iaiiselijke ziuiaven en dat vau ecu regiment liiiictroepeu heell veroverd Bij ilecreet van diai Kideii zijn le ayudicahi kamers bijeengeroepen om een commissie te beiiOcinen welke ecu onderzoek zal instellen naar en vm statistiek zjd opmaken van de verlaten werkplaatsen te Parijs een rapport zal indienen eii deereleii onlwerpciir waarbij de voorHaaaden worden vastgesteld waarop met de cxnloitati der werkpla t n t n noedigste een aanvang zal word gemaakt niet door hen die de ateliers verlaten hebben maar door ecu coi ipcratieve aesociatic der wcrkliiHicn die er werkziuiiu zijn geweest Ecu jury zjil worden ojigerielit die bij den terugkeer der atroons zjil vaststellen de voorwaarden waarop de werkpl iatscn deliiiiticf zulh ii blijven in het bezit der arbeidersverccni gingen en de seliailevergoediiig oor de patroons INGEZONDEN Bij den te Lier Helgii gehouden Tooiicelwedstrijd voor Tooui elvercenigiiigcii en Kederijkerskamefs mocht de Kotterilamsclie Vcreeiiiging Vrede en Vriendschap het voorrecht sniakeu dcii tweeden prys te behalen iu ciHieurreiilie met 9 Belgische en 2 Ncderlaudsclic Verernigiiigen 1 laarenboven bchanlde de heer P A van Ommeren lid van Vrede en Vriendschap een eersten cenigen prijs uitgeloofd M or den besten tooueelliefhebbcr in het draiiyi Aan niej Verduijn in hetzehe medewerkende vïel gelijke oiiderseheidiiig ten deel Genoemde vereenigi ig die bij den tooneiilwcdstrijd in Augustus 1869 te Aiitweriien ook den eersten prijs behaalde is indien wij goed zijn ingelicht voornemen het te Lier bekroonde ilrania bij voldoende deelneming ook hier op te voeren Jiiarne zagen wij dat voornemen vcriVczenlijkt ten einde kennis te maken met cenc vereeuiging die achtereenvidgens twee malen Nederlaiid s roem iu de tooiieelwcreld in liet bniteuland handhaafde BurgerJijke Stand 5n 0UiN i l April Stiiiina lohiinna oudi ra van N Fftdij Pil A van ilrr Kli ijii It Klisabctli oiuliTH J J ooynimi en K Ouwel 15 tohnniia Maria onders V lorjó eti K StraviT 17 urnelia oudtrs M J Ilersclm n I van der Meij Cornelia oinlfis C Kuiiiijn en C vau den Oever Adriana Uernanla under A irovuunJal en C E Prouk OvmiLhiiEN IS April T hiini er 3 j 15 M Cal U i M vnii Leeuwen 22 j 16 II tlcr 7 j 2 Ill W J l otler i Ij 1 l revoo 47 j 17 W van der Mei 3 w II 1 A vnn I uijk w M do Zeonw huisvr van J liinee 39 j ADVERTENTIËN Heden overleed ten huize vnn den WelEdel Gob Neer J van LAKEUVELD ULANKEN zjjn geliofdo Zoon de VVelEilel Zeer Gel Heer FREDEIIIKUS AUGÜSTINUS van LAKERVELD BLANKEN in leven Med Docter t liotlen diii in den leeftijd vau ruim 5 jaren Uit idler naam J VAN LAKERVELI BLANKEN Gouda don 17 April 1871 Eeni e en algeineeiie kennisgeving Verzoeke van rouii hekhi rersehooml te blijven Aan lillen die oiiliuigs mjjn vijf en twin tig jarig verblijf in de e gemeente liebben licrdncht betuig ik mijnen liarlelijken dank J BROEDELET Gwida IS April 1871 GOUDA Togen 1 MEI a s te HüüR of te KOOP gevraagd een soiled ilEEKKiN lIl lS op een der lic sto standen van Gouda mei tliiikeii Til IN en bevaUende ti ii S KAlMEIW IJrie en y onder letter 1 aan t Bureau dezer Jouniiit