Goudsche Courant, woensdag 19 april 1871

S van CREVELD Mr VLEESCHHOUWER ill li ii langen Irociicndttal wjjk 1 ii 15 lieol t de eer xijneii Htwlgciiooteu eu IT verdere IVgunatigors te boricliteu dat hjj thans werkelijk zijne allhire hoeft overgebracht in het huis van wjjh n den heer A van VLIET Mocht hü zicli reedH sedert jaren verblijden in veler Ivgunstiging thnn i mulat hij zyne zaak heeft gevestigd in een uitmuntend ruim en luchtig hikaal vleit hij zich aan al o billijke eisehen vülk iiiieii te huimcii beantwoorden en zal hij daartoe voortdurend met den be sten ijver al het raogelijko doen om liet genoten vertrouwen waardig to bljjven Er wordt gevraagd EEN FLINKE LOOPJONGEN goed kunnende lezen en schrijven zich te vervoegen bjj A QUANT Kleiweg Wlt Ten spoedigste worden gevraagd jj Groot en Klelnwerkei S bjj J CAHEN Spuistraat 43 Ilapc tegen hoog loon eu vii t werk Ërftiuis te Ilckeudorp De Notari ssen 8 L üEKWEIJ te Woerden en C A VAN IJLAillCUM te Oudewutcr zullen op VmjDAG deu 21 Al UlL 1871 des morgens ten 9 ure op de Hofstede UogaardsHOEVE bewoond door de Weduwe JAdOUlIS KOÜIJMAN in de gemeente Ilekcndorp nabij Oudcwaler verkoopen 21 KOEIJEN kalfdragcnde of die reeds gekalfd hebben 2 UUISTE dito 5 PINKEN 1 SïlEliPINK eenige KALVEREN I bruin MEIIUIEPAARD 1 ZOC met KEUJEN eenigc SCHAPEN 2 beslagen UOERENVVAGENS 1 8Ï0RTKAR 1 ARRESLEDE 2 SCHOUWEN mitsgaders BOUW en MELKGEPEEDSCIIAPPEN Daag s te voren te zieu Breeder bij Billett ii BUIICEMEESTER en WETIIOUDKRS van Gouda gezien de verklariug van den alhier gevestigdeii geneeskundige den Heer Dr N II K KANTER dat het tot stuitiiig van den voortgang der alhier heersehende pokken epidemie noodigis om het beddcgüed endelijfkleedercn gebruikt door het kind van ABRAHAM VAN REEDEN genaamd PIETER tijdens het ann de jiokken lijdende was te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 09 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad ii 125 Beshiiten te outeigeiicn in beslag te nemen en te doen vernietigen de niwolgciide voorwerjien als ee i zeegras en een veeren kussen oen wiegdekc iilje twee sclioudeniiantels en zes stuks lijf KleederiMi ZuUeude dit be sluit op de gel riiikelijke wij e door afkondiging en iiaiiidakKiiig ter i ieiibare kennis worden gebrugt en gejilaatst wonli ri in de jüudsehe ouraiit iedailM tl doiidii 1 11 17 April 1S71 Uiirgciiicexler eu WellidiidciN Vdoi iiociiid De Sci retiiris l c l nr v inc ster LiUl l l lih KlU JIUIiJ i lil m l N l UliMH ill MAliAZI IN VAN ündergeteekendo heeft do oer de ontvangst to berichten der Nieuwste Modellen van Voorjaai s Mantcls eii Maiitllles KLEEDJESSTOFFEN CHALES DOEKEN BRODERIES en CRINOLINES benevens eeue grooto partjj GORDIJN NETELDOEKEN LAFFNS Bi KS T a VESTEN HANDSCHOENEN enz enz My gunstig aanbevelende heb ik de eer hoogaditend te zijn UEd Dw Dienaar Oomla V W D SCHENK IEMAND bekend met beuken van Hennep kan tegen behoorlyk Loon geplaatst worden Opgave van ouderdom en waar gewerkt hebbende wordt verlangd Britven franco letter A B bij den Boekhandelaar U L FUNKE Hecrengracht bjj de Hartenstraat to Amsterdam l romilGI ilEin A llaar Extract Pit borcugenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenscbnp eu gelouterd door de ondervindiog en het gebruik is eeu hanrmiddcl geheel eenig in zijne zaraenstelling geheel nfwykend van alle andere tüt nog toe uitgevondene hnarmiddelen Dit extract vereenigt alle voortreR elpe eigenschappen in zich welke tot versterking eu voeding van het haar en hoofd dienstbaar zijn het verfrlseht en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijbt haren weder gezond zet de wortel vast zoazelPs dat de reeds verouderde en vcrilenste baren ueder langzamerhand opkleuren under dat het Evtract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit llaar Extract builen alle andere ha noiie of pomade welke altijd met vet of olie verbonden zijn is dat hierin alle velnicngseleii zorgvuldig vermeden zijn die wel voor het oogeiiblik ccnigcn glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof eu vuil en liet dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eenc volledige gebruiksaanwijzing iv 4U üts per flacon verkrijgbaar bij Mej de Wed BOSM VN Gouda T A O VAN DHÏH 1 U KELLER Bolkrdnm F A BOUONIE Kissinger Pastillos uit de zouten van de Rakoczy te Kinsiiii eii van voor trelfeljjke werkingte geii traagheid der spijsvertee riiigs organen be zwiiarlijKc ontlasting lilcckziicht blocdsgelirek hiiin irrli ii lcii en neiging tdt jiclil en senipliiileiislicid De lle dl l ilstilli M elke Ie zouten lilt een iilcr li akoi zy Iw iit Kost 5l t IIcimMs te ioiida hi l Apotheker 1 II BOKltó te lII nlani in alle Apotliekeii KOiN liEllUJ MINEIl WATKU HllZKVDIN ti lllei ill well geen tweede middel vin len ffl oo eenvoudig on doeltrell end tegen Hoe8t Heeselilieid enz als de alomDekonde Um huHne zuivere UestaII d dooien gerenümmeerdo en ijl blaauwo zakjeU ii 30 Cents verkrjjgbaar te Gouda bij J C N ViiKUMiNOKN en de Wed A C Sc jutkn te Woerde bj I i T ü£N Beuo Den Heere J G PO PP pract Tandmeester Weenen stad Bognergasse n 2 Het is mü een aangename pligt overeenkomstig de waarheid te getuigen dat ik mjj door het gebruik van het ECHTE ANATHERIN MONDWATER van zijne heilzame weldadige werking op het tandvleesch en de tanden overtuigd heb Doordrongen van een gevoel van dankbaarheid kan ik niet nalaten dit veldadig middel aaii allo Ijjders uit echte belanglooïe overtuiging ten sterkste aan te bevelen Hoogachtend FlUNS ISIDOB PROSCHKO Doctor in de regten en in de philosophic K K Staatsambtenaar Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkclie op de Hoogstraat wijk A 123 j te Rotterdam bij F E van Santen Kolft apoth en A Schippereijn € blaauwe poroeleiuwinkel te s Hage bij J L F C Snabili 5 apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altenn apoth te Amsterdam bij F van Wlndheim € verkoophuisj Ie Oudewater bij T J van VreuDiingen te Schoonhoven bij A Holff sÏTOÖ KrvsrÏE a E N Van GOUDA naar Moordrecht 8 51 1 24 3 31 Nieuwerkerk 8 51 11 33 1 24 4 33 9 53 Cnpelle 8 51 1 24 3 31 RoTTERUAM 8 18 8 51 9 11 11 33 1 24 1 58 3 31 4 33 7 18 9 53 Zevenh Moerkapellc 8 21 12 55 8 46 Zocterra Zegw aard 8 21 11 36 12 55 3 28 8 46 9 56 Voorbnrt 8 21 12 55 8 46 sGBAVKNn OE 8 21 9 44 11 36 1Ï 5S 1 66 3 28 7 21 8 46 9 56 Oudewoter fi 54 lU 11 34 S 28 6 36 Woerden 6 54 10 11 84 3 28 6 36 8 46 llarmelen C 54 11 34 12 56 2 33 3 28 6 36 8 46 Utrecht 64 8 33 10 11 34 12 66 2 33 3 28 Ö 36 8 46 Amstekdam over llarmelen 11 31 12 66 2 33 8 28 8 46 Utrecht U 54 8 33 10 11 34 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 37 3 13 6 21 NieuHCrkerk 6 31 9 46 11 6 12 30 3 7 6 15 Cnpelle 6 24 10 5 B 12 24 3 02 6 09 lloTThliDAM 6 15 8 10 9 35 10 50 12 15 2 55 6 8 15 8 27 2 8 8 19 Zevenh Moerkapelle 6 30 12 35 6 10 Zoelerm Zeg uird 6 21 7 54 12 26 4 10 6 1 Voorburg i iJti IS 11 5 46 s OiiAVKMiu E 6 7 I0 8 10 55 12 5 3 57 5 4Ü 8 5 Oudewi ler 8 30 1 4 4 11 9 31 Woerden 7 55 s 2 10 57 1 06 1 2 56 4 5 9 25 Il irmelen S H 12 51 l i l 3 4 9 20 ll iiti NT l s 10 50 12 35 1 10 2 35 3 35 i t Ammi kium over ll irinclen 7 15 10 15 2 20 8 30 l irci lill Cl s o i 4 II O iMnl l iuk Villi liiiiikaiiiii tèat toll M t 1 lOT ii B ea iM 5111 i Mfc i tal lat ftlpi WliK i ioiikiiHiHtmt lawièikt l l ltltlMlltt Hyt lMlk ll fèMI É l Si i is ii titi Bi ï jtWiVe sW h hlafiiTiiliiii dMHKriit r H iMallM hk tiolin Wilt m Wfis mk kfxmm ii miknv mu a t i tr h innll a i Hl p S ïï iii i 4 ïi ffi 1 Jx r KSï A S S Hl L tlJ K asar OK p Kti iiii aii i ininw ii iiilifiiüiwiHlMP iplX