Goudsche Courant, vrijdag 21 april 1871

1871 i IJilag it AjH ll N 1039 GOUDSCHE COURANT Nieuws cn Advericiilielilad voor Gouda en Omslrckcn De uitgave dezer Courant goschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt do uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG De prijs por drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berukcnd naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiön kan gosciüeden tot éón uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Unitcnlaudscli Over Ji ht Ondanks de valwlir piriicliteii die uit Pnrijs verspreid worden omtrent de overwinningen van de muitere schijnen de ref eeriiij 9troc en vim Veriiullfs steeds vooruit te mikken Te l nrijs eehijnt nieu van de versleten tjiktiek mn nlle niuleeleii to verliloemen en nlle kiuinnselioten tut verwiiininfjen te maken ftceu nfitanil te kunnen iloen Op den i n nteii vrojf bij lonrl evnii en Asiiières hebben de Vii ailInrian belangrijke voordeelen beliaald ten jiiv il WiUirvan het uit een strntei iseh uoi i unt l elnu r jke kasteel Beeon is br et l it punt beliei rseht Aaiiières l e he r Thiers heeft ilen Hl ccue dépêche gerii ht aar de prefooten en amlen aiilorileiten wniirin hij tefft dftt de repreerinir t t geen knwiitiffo hnni ilin zid overj nan vo irdiil ij zulk eene lieliimrrijke lejjermoclit voreeiiisd heelt dal tef cnstanil onmon lijk is en het dempen van den oji tand zoo min nuyelijk bloed wd kosten In deze cirenhiire wonlt voiirl tec en iesproken het beweren dat het jr ivernement de repidiliek wil veriucti en hrt eeniije doel is ei u einde te maken aan den burgeroorlof de orde het erediet en den arluid t herstellen en de UnilHehers te betali n De eircnlaire herinnert er aan dat den uphtanilelinu en uralie al worden verleend indien ij de apenen nederie Ken Nog 7ei t de l eer Thiers dat als de oii landelin i U eenijfe kauiinsehoten loxsen zij l Hillrri doen vourkomen dnt er een ije eeht pdeverd is De liie iland zal gedurende een zeker aantal dairen vlezillde blijven Bij dcereet vim den Hi zijn de iiemeeiiteverkiezinp U op den 20 April a l strl l Zondn z iju t l arijs de a iiviilliii verki 7int en gehouden voor de verfjaderin an hel Htadlmi Zij zijn zeer vreedzaam ireleaulen maar zij hehluii een voor de eomnuiiie bedroefd risullnal oppeleverd Sleehts in één arroiidi eineut hebbi n zij een retiiltaiit verkrciren in onver iil een liarer eaiuliilalen ii ts meer dan het veri iiehie aehl b deel der leiimieu op zieh veii enii de Die eamliilaat is Meiuitli iaribnidi volgens U iipjr uc aii den Muf il dnlri met meer dan filllH stemmen t it lid an den jjemeen♦i raad ♦ pekozon In lie vijf overiire arrondissementen zijn aleehts 2O i 50 van de t7 81U ingeschreven kiezers opj ekouien In dat cijfer zijn bovendien noi bi ifrepi u de billetten van onwaarde en alle nitnebraehte stemmen waarvan het cijfer noodzakelijk dat van hit aiintal stemgerechtigden er iiiiiet overtrelfen daar er in een aantal kieslistnrlen verscheidene h den Ie gelijk gekozen moesten wurdeii leneraal CliHeiet verkreri iii lu t 1 arrondissement slechts ISlfiS vuil de l l r n Miiiim Zoo men illl i ei il hrmi nci nim dal dr cnliiinu in ileu sleik oidl I iImi il iü II Ic II iiiilisie niet knnnen ze ngeii dal di iiilla int ki iiiiii rk draagt van een levcndiir eiillene ia ine rn iieniniii een waarbiirii is aii een iiiiii i m rkiiorlillie il Zij gaal nicMeiiiiii met hare oiganis ilii ii vnort cn heeft een krijgsraad iiiL istelil en en slap irdlii iii np den wcf der Mieiali ti clie hervonniiig door iiiaalregilen voor Ie liereideii strekkende nii altliiiii in ik werkplaatsen die door de patroons zijn gesloten de coiipcraticve prodiieticvereenigingen in plaats van de tegenwoordige verlionding tu 8cnen patrnoii en arbeiders te doen optreden Bij den terugkeer der patroons die de stad helihen verlaten zal een jury de wijze van ovcrilraclit der werkplaatsen a in de vercenigingen en de seliadeloiissielling lum de voormalige eigenaren rcgi Icn In den Diiitschen rijksdag heeft gisteren de interpellatie plaats gehad van graaf Luxburg nver de belaiigi n aii de El asser industrieelcii die door de tolirrens aan Vransohe en ajui Dnitsehc zijde in zeer nadeelige oiii t eidn hedcn vorkecren De st uitsiniiiister lielhriiek deililr mede dat de invoer van goederen uit den l lzas mits van behoorlijke eertifieati n ïoorzien in Frankrijk was toegcstaim tot aan het vastslellen van den dcfiniticrcn vrede Weldra zou een wetsontwerp werden ingedieml waarbij di uiten invoer in den Klzjis werd geregeld Daan a hield ilo ver ailerinu zich bezig iiirt hut onderzoek van geliiiifsl rie eii De Furtscbritlspiirtij zal nog in deze zitting een voorstel doen tot het toekennen van reis en erblijl kiisti 11 a ni de al eMiarilii deii Men l ijfelt zeer of het Müiri tel iliKir de n Lreeriiig wel zal orden oiidcistciind div tci h beschouwt het niet toekennen daarvan aW een tegenwicht tegen Int idgcinecn stenireelit Keu aanzienlijk Diiilsch geleerde schrijft uit Italié dat UI dat land de openbare nieening meer en meer ten gunste van Duit i lilanil verandert Van Rome ze cl III Alles is liier iiiig ill ecu toestand vsn overi aiiü De iiii er ciciilijke haat der aeesti lijklieid dii dag en naelil peurt oji beli t iliLriin der Italiaaiisehe 11 cerinu aan alle soiilaten d e di 1 1 uitni iken van de be elling van Umiie is de a jsnliitie geweigerd dwingt dive tegen wil en dank alles in be it te nemen daar bare inschikkelijkbcid hare vrienden vertoiinit en den vijand slechts scbaamteloozer maakt Idcli misinklien alle iogiiigen der jeHiietcn om ophtaiid te MTUckken ten cmde daarin een voorwendsel te hebben om den paus te doen vhiehti n liet Homeinsehc olk hecht aan al wat de II Vader schrijft niet meer waarde dan elders aan de protesten van gevallen vursten wordt toegekend Zij leye i zijn vertocigen met een omerscliilligcii geed en acliten ze het papier niet wiuird dat er mede beklad verd z=i£= itscK6 a F B A N K R IJ K Onder dii letlcn der nationale vergaderin g heeft zieh een groep gevormd oiulcr den naatii van verecniging van vrijhandelaren Wat zy bcdoiden blijkt gcnoeg jiam uit den naam Zij willen een dam opwerpen tegen het bekromiicn handelsjsteeiu van den heer Thiers en den minister van fin incii n den heer l onyer CJnerlier die gelijk nien eet het prn etioiiistiseh stelsel voorslaan De vereeiiii iiig al trachten aanhangers in de kamer voor hare begrippen te winnen en viTviilgi ns in geiiieen schappclijk overhg maatregelen beramen ten einile ili IwL iii c ii van handel i U landbouw te lieschi rnieii tie en lul i evaiir dat hun MUI hooge Uarieveii dreigt De vereeniuing telt op dil oogenblik S h e H wiiarnnibr de generaal nuibliaiidi lil I II i iliii iiiaei tiL den iieliourd die door de bevolking nit den Klzas en Ixjiliariugeu zijn afgevaardigd Deze hebben gewezen op don ongelukkigen toestiiiid waarin het fabriekswezen dier gewesten dreigt Ie komen door hunne inlijving bij Duitseldand Jn Frankrijk toch vonden zij voornamelijk voor hunne ariikcleu nfaot De markt van Didtsclilnnd kan hun loor dit eventmiel verlies geen evenredige vergoeding geven daar Diutsehland ten aanzien van fabrikaat teekening enz een gansoh anderen smaak heeft dan Frankrijk Met het oog hierop hebben de gevoliiiachtigden hel verlangen to kennen gegeven dat de Fraiuiehe regeering aan de i fdii a ierdc producten au hare gewezen onderdanen gedurende eeiiige jaren denzclfden vrijdom van nwhlen zal vcrleenen als vroeger Dat overgangstijdperk zonden de fabrikanten zich dan i nutte kimnen maken om op de hoogte t i komen van het Duilsche fabrikaat Do vereeniging heeft dit voorstel gunstig opgenomen en zjil niot in gebreke blijven om ten nutte iii har ge ve ii broniers werkzaam te zijn uitrent het k arakti r der in en voor Parijs stiijdeiide troepen schrijft i en c irrespondent dal de nat garde te vmik beoordeeld wordt naar hare gebrekkige medewerking gedurende den l rnisisolien oorlog en naar de daden van moordzuchtig geweld waaraan zij zich onlangs heeft schiddig gemaakt Men moet niet vergeten dat in den oorlog met Pruisen de nat garden der lagere klassen niet in die wanhopige noodzakelijkheid waren om te overwinnen of te sterven waarmede zij nii in den strijd trekken t Is viuir het zijn geen sehitterende troepen tegenover ecu korps Dnitschera dat maar ecu vierde van hun aantal telde zouden zij in het open veld geen tien minuten bestimd zijn iewapend zijn zij nog niet be t in vooral léel eenparig Aan hnniie nitruating is overigens in de laatste dagen verbazend veel zorg besteed Mijn indruk is dat zij als korps genomen hardiickk g zullen strijden tot het Inatsie Zij liebbcn hun eigen ollieieren gekozen en kunnen er dus zeker an zijn slecht unigevocrd te znlleii orden In dat opzicht geeft het gr Kitstc gedieile der Irocjieii van VerbaiUea hun wcini j of niets toe avaleri hebben zij iniuir behoeven zij ook niet Hunne alafotric eren galoppceren op omni buspaarden die ook voor de bespanning der artillerie gere piireerd zijn Hun artillcriaten mikken niet slecht m aar de olTieieren kennen hun vak idet Hun citadel an Montinartre ia imposant en zal wnarschijiilijk liiiii laatste toevlucht zijn Van de Versaillanen zijn de beste troepen hit korps gendarmes Zij zijn krachtiger en linker dan het mccreiidecl der l ïausche aoldaton De insurgeiiten vree en en linten hen Iegelijk De troe M n in Versnillis en land s het plateau van Chiitillon zijn liniesnldateii en caialerie De eersten zijn meestal reginienteii die in den omtrek van Orleans hebben geslreden Zij diagrii al de kenmerken van oon langdurigi n en ongelukkigen vchltoeht te hebbon meegemaakt Ik geloof nauwelijks dat aldelroepen van X erHailie nut elkander de charge vaneen enkel reginieiit der l ruisisihe landweer zoo ila men dat te yt Di iiis kan zien omle kiinnen ilnnrsiaan Zij hebben boven de nat aiile lie M Mnleel van lil tere diseipliiie cn bit Te ipiiis luan al du phvsiek bitrelt zijn zij al eien sleelil De ea alirui te