Goudsche Courant, vrijdag 21 april 1871

a ji iii i i i 1 lu h I il dui i rpi i iIm lil li li l 111 lu i l lull krtril IIH I u i Ik IIiI o iIi r II c II Mil uMi ii Den l i Oi Viliii i il rmr ili i ilr lii zciidiii r i iii 7 ki li n iiii l i iliiiiiciMl rr r i l lii jni ldrlni V Züiidi IVkjijiil u lliiiriiKiii n laii ilr imliiilaiiri Ie l U B ll l l i li cTril MUI dil Imlp Cnm II ITII lilikkm ilo K inot cliinir q rlir iir i iiiiii alrii lii ii dn il i is il nr li ii 11 t i van Itijuli ik ortii ii r aM hIii i iaii lul lii liiur viindrllul lajiilïii lii Miiliiil iiii l Mil iivrili inilii il l Vii Voorts isi ni iHU iii iai iii ilaiikl iiro lirriiiiii nr pi br u lit dr voort lolliiig dunr lid Knu ilisoli liithflihiTij tnoiu i Iijo i lsclin c i hi l fi n lo vilcolr van de V UTeiiii iiij jr i oii on ilii lUl Ljulilro pliraolit terwijl bot oi il i iittij l mol don woiO li ilat it t Uootic Krui ook in vrodi tijd bij liot vooiioinon vim bimioiik iiidsolie riui pon ton al oiiieouo lo iilo mogo Blrokkiii l p rpkoiiin on vpraiitwoordiiiL van don piiiiiin motstcr word daarop iiai i ioii on aoooonl ho oiiiloii mot ooii hali wilcio i iny 12y 0 i IJo onlvanuMon bodroip ii i h 7 i j lil do plaal9 laii di ii hoor ijlok dio ludaiikto uoid tot Ud van Itot bo timr üol o i ii do lioi r 1 V Wntorliiiüi toruijl do lioid volfjoiin ro i tor altrodoiidc Iioorrn dr N H do Kan ir n dr Voistiiiaii wonion liorko on lloii oi r iaii dnri m d sCiisslo liiiil i o riip pl i ili uur do Mvia v at iv mot het alilo 7 milo w union gulaaii Tonvijl somiiii U ii daarmiHlo liohooll sro jiokiijdors wildon oiHb it oiiiioii liolt iï n oliocl in u orooioilouin o vina nut art 1 van lioylaiioni u ild ii andoro i di iroldi ii l osparon tot aiidoro doi l inib ii Bij iiii rdoihoid van Ftoinmoii word ooiili r liol u io a ii miio ii loriviji do uitMMiint a iii li l l iMiir Ton lollo rlolitli do Noiir ittor om wi onl v iii bmk tot do loili 1 v in Int ilaim o miid i or haai bol iondoii ijvor on Iniio kraolili niodow orl iin lol iK i oikiii van l oo 1 ili i oii i i i riii Wij vorni iiion dal ili 1 so iie di r fd doiuli mui de veri Oiii ini h l i n kiiii i hooft fioko oii tol voorzitter don heer W J loirinijn Droogloever on lot vnaiideUlrau er don hoer W l rinoe Ter tereelilzilliii r iii di roolilirnik l liollerdain aii Dinndai 11 virsclieon ftia L oliiif o een l tjarii mei je dat den arm had ebrokon on thans no na z os weken te zijn verpleegd met verbonden vooiiiitstokeiidei arm moest aan Zij is woonaelili Ie Moordreeht waar zij dos ibiai s in ooiio baaiiil rij met het wiel to draaien luui l werk is N volbr iolitoii arlioid bezoekt zij de avondsohüol van don hoer Lallenian om de onontbecrlijkste kundij hetlen op te doen Wit lat doel tnitl zij ook in de avond van 6 Maart 11 ten omstreeks zeven uur den fjaiii der school binnen düoh werd zoo luidt haar vorhiud teruggehouden door dat een knaap zijn been voornilstak waarover zij struikelde met hot onfjolukk ii gevol dat zij i iel en deu arm Iirak Dit voorval wekte de alifomoone ileelni mir p in die uomeonto on Do joiiijon die van dat feit werd beklnagil ontkondü dat hij deu oon zon powio t zijn die door hot vooniitstokon vaiiln l boon lii l oiiuoliik loul veroiirznakt Vijf j otiiii on ii oharf e en MJf a doeharge werd n gehoord an de laatsloii De twooilo kamer liooli Dinsibi hare work aini heden lior i In i komen zijn om aantal u ls oiitworpeii lid iiioiiw lioii onnlo lid do hoor riiiilills heeft na li I iI1i im i d r iMiiderilo leilon illiii genoinen Ilour ilin liouu on raad zijn inge ondoii de aaiihovoljiiTsliiten ter Vorvniling van tw oo Mierliiri in dat cillo e a i den hoi r do a einliio il m rkif Mrli pil iiiidoi i i M M iai Ie riekt Il l a ili n luin ir aii marine 1 1 loirenile lift liiiHolijl aii e ulliolrron Hel liM tiinr aii het alL mie i o Ni dei aiiilsolio Vri ili bond li li 11 l ilon op onliep ialilon lijil iim ill tfiimn ill tl 11 iviarin Int zi lio i ui ih I pi olia li I I I I n i 11 1 r i r ji i II N I I Il 1 i i 1 1 Mm doih aan lid Ihuihlml nml dal lo 1 Do Mmr loiloii dio do ininotor van inanoion aan ilo iil iiii ondor i r IiIim iIo Kathiliokon om adios orloi al oiiilorn orpm iijloii i on inlironk inakiiii Min warino oiiiloi loiiiiiiif i iroiiloori aan prol Dol op ih l nonuoordioo i ii lnokoiiisliijo liolaiovn Vnn liiio or lo liinolioii ui ui ijii niuodif on slrijd loI do solinldoi olioi i m dm slaal liol iunvornomont Oil Int loor lnk dor p iiiM ljko oiil i illiaarhoid hooft lo loil oorbiod oor do opoiibaro bolaiiHoii oiu Do i yi j olool t iiiil dat dit honoht waar is tv hior oiibokookto iiiaalro oh n in da vna sohaal to j slollon lloo ITO 1 lid Tolirok aan kloino uoniii on in do Diiaool iii a i ii i i i om I 1 1 1 1 I KljSSOl IS April Do oorroHioiidoii van i v l V M ll i a l lllljkl ml llol Milt l 1 1 o 11 Il I I I 1 1 I I t I A v to orsai ii oi i korl dal do ih iii io van 1 1 M dil I I iiiilon lono viuiiu our don roolilor 1 1 1 I I I oanl ion laii lo oiiinii i dii iolit I niiial ij i opoo l liail ii li door voriUin i kill van hit lovon lo boroinon llol w im ih vrouw Parijs l l I M 0011 a oiit Min p ilitio f dozo als i ii o op i T l oi iillo do voorposten dor j i r pon M ikl ardo dal zijne i ail on liifi jko 1 as ar lal n do no i li rii iviikon I kot ra iort vai don I ïaalslo l i i n lot vanlioop was vervallen oinJal zij g l e leroenleii noiiori il wordl p Z o il dat do aanval f otn ondorkoiiion had llou vreemd dit klonk liloek j I I loopor von nabij 1 sv on het station van Cla Int Uioli liij hdorzook vva ir to jiijn 1 0 man moot J i ar is a ni lli t iej oiKiolitif e weder maakt vol oiis liovel zijner superieuren in de itv wonen on t m ieilijk do iial ionaie L iirdeii bijeen te breni en en daar is oen liii is ol kamer lo vindon w olko lij bo i P ti loon bliJMii üo Mot cf On re laleii kon jNadat zij nu hier diiu daar in woiin ii en do reihtciir boiileilon oen minnelijke i i 11 dio afyobrokon winlea verblijf hadden ooon i eliikk ni op do ol oiulo MionMianlon handhavinf ileii kresen zij oiiidelijk m r iiniiiii m oen iloiiki rm f p eommiinaal roelil aan alle ste pakhniskeldor te wonen i ii hier was arme nniloudo nowordun Po ni in zijii r eolloffi a in lietzelfile i va verkoonlon on dat sa ll s on t l arij oiitiiiiidiii iii do nationale ïij zioh II el ibirfden bekla ea uit vrees hunne be i adenii lo Vorviillos on In rkieziii ï van do iia trekkiui te verlie on Do rcohlor orkla irdo dal hij Imnalo voiio onHoovdi ino amin lii on wapenstilstand klagen zou en dat do vionw i ovani en ni ii t bliiven j j Iiandot bleven A i Gouda ïll atste Berichten 1 T ue V n L i e puike r i r ix Min i dore 1 l iUl a ƒ l Polder ƒ l lO a ƒ 10 75 MunCllOn l April De AV M uAo o ƒ K inide ƒ s KI f ƒ Niniwey 7 liO a ƒ 8 n meldt dal de aart l is eh ip van Miineh n t isloroii mr ƒ i i iill a lorsl W iiil r li 7 ii 7 2 pri l oS Di Dol iiigor hoof geoxoominnnioi erd t Ibto Zoim r ƒ u O i a i Uiiitonland selio ƒ 1 75 Versailles is Aprd On e in pm hebbon d f Lange S CO ipstaniliiin4di uil Colonibis geworpen waarlij mui HeniH p aail ƒ lil hnmio ijdt doodoii on giwoiolui welen on door de i ii d e i nen aanvoer ofse hoon de prij eii liO i uareii lik ven eonigen onvorkociil i aL i ro varkens i ii liio on mot gri lon aar oer dooh tragi II liaiido Aai irevoerd lil paitjon kaas ƒ 20 a ƒ 2 1 lï tr ƒ I D a ƒ 1 2 1 a totdat er raad was pes l aR I M A R K T B K U I C H T E N o 1 1 LI i igoiion wordl n o i uiaakl niorewordt ilaaiilo ir mui I o kanten kedrei il on alMniioedelijk lil lil l l insiirgi iil n verlaten orden iK O i l l 11 ae oi iie hl 1 uon eri eiiunt de spoiir o gi ii i i ap van Ikirijs ni t d pro iiioien on Burgorlijlio Stand ilDOltl N Ib Njilll Vlilllii lius OlliilTS Ci i gtTS CO M il 1 ll lur l J Williiliiiiioi lli iiri lli cinlii 0 II Willi ini CU V lliniili korl loli iiiiiiis Miirio onilern A J iis 111 A iii lil 1 Kiiimp WilliolMiniii umlcr s W van ilcn y ity en C Ilii Uilil iH iii ins lï inl I ilin Kil l in ia I J ileMiTi k 8 in F A iiiii I tI r i 1 1 Itliiiikcn fill j 18 V Itic ttcl l 1 il S K iinTiini l l il M M Mil HulilDij 10 J II A irl ik 7 w l J n N I i ivrl iiiil 3 w M 1 IIcijIiIdiii hi isvi v iii J vun ih r i t 41 j M vnn Wüciisi l I j 10 111 C niiwi l J April II Alli iiiiiii mi M SddiIith kDVERTEmTIËN deii aiiivoor van loM nsinnldol i naar l irijs afi esiiede i 1 1 111 zijn Min grond onlhloot Indien do le M n ii ii di li ii lo i arijs seliaarsoli beginnen te worden dan is dat alleen ilaarioin Ie ijtiii dal de imp ir tours Wirkeloüs bojven uil jiuQ aii i i 1 7 1 uetrmiwd M P V I WANT 00 N f II IJ MKI ZELAAU SI Am stI Iuiiam 20 April liS71 jy l Jcimjc en alyvDimie kenninijcminj RKGiBi iöctötywptïïctwc iweïwpïs5c iiicjwtii®ci5 Uevalloii vuil ceii Zoon A VÜS VAN DER K VAAP Gouda 19 April 1S71 Berlijn lO April De I rov Cnrrri p egt dat do llleiIeilielllo ell ik r ri i i rin te Vi r lluos vol ells Aolko van Diiil eiu zijde aaiiblidingen Lol ooiie gowapeiido tieolionkoiiist oinlon zijn goda in van allen grond ontl lool en m rniooilelijk sloehtj bestemd zijn om op de oponbare opinie in h raiikrijk te werken Do DihImIio regeering hoeft zioh wel verplielit goaeht I zooveel moirolijk er toe bij to dragen om d bolemnioriiigen uil don weg Ie doen ruimen waarmodo do Fransehe regeerin bij de vervuiling harer moeilijke taak till i ovolge harer jegens Duitsehl aml aangegane vorbinteiiisson te kampen hoeft Zij heeft hel l raiisolie goiivoriieiuont in de hand gewerkt door zekere eonsnloiatioii bij de terngzonilinp der gevangenen in aolit lo nemen zij hoofl oonoos iöu verleend tot hot bijeeiibron van iiioordoro Kriinseho troepen dan volgons de vrodospreliminiairen geoorloofd was maar nooit heeft zij hare tussehenknnist in de binnenlandsehe aangoh gonheden aangeboden en zelfs nooit diuirtoe hot voornomen gehad Zij zou dmirtoo alleen dan knniion besluiten wnnncer zij meende d al de Duitsche bolaiigen in ernstig gevaar waren gebracht ♦ Ik viilloii vftii orno Doclitor V VVILLKMS lloSDKKOKÏKll Gomhh Aiiri 1871 i i niiji ki mif timixj ♦ lioiloii ovorlood ten liuiz o vanden V olEd il leb ilcor 1 v r l AKKRVKIJ IJLANKEN 7 1 11 folioi do lomi d WolKdel Zuur üel lioer KltKiiKlilKlS AUOUSTINUS v iN LAKEIiVICLI r l ANKK N in loven Mod Doctor lo Rullcrihiin iu don lofl liid van ruim 53 jiirei Uit iillor nimm T VAN l AKKIJVHlil HLANKi JN lixiild i f 17 i rll 1 71 I lonioo lil nh ji iiiooiio koiiiii su o iiii l ii oi i IK I ninii l tUiiii eoi i ioo If lilijci ii Frankfort l J April Hedeu voormiddag ia er een poging gedaan om het Imiikiorslmis van llothseliil l door middel van bommen met nilro glyccrinc gevuld is in de Ineht te doiin springen Door de ontjilolling van een dier boinmou is een man gewond er IS M ol virwoesliiig aaiigorie ht Ken dor daders is in hoehtoiiis genomen de tweede onlkwain VorsalUOS ia April r c moiyeni Onze troepen hebben gisloren avond snii ros bezel nadat zij lie iiisnrgeiiten o i genen oever van de Seine terug hadden gevvorpon line troepen maakloii oenige gevaiigeiii n en loden geriiiL verlies Zij heliben aan hot st ition van Asii ires eeno biilliTij opgeworpen die het verkeer laii is dr brug lii lel De zuidelijke forten die eistcren oen liovig vuur ondirliielilen hebben iii den afgeloopon naolil Int tilzw ijgen bew iaril l o ItorileaiiN liaililen i i tirin i enige oiiu eri oolilhellen Jilaals Do orde o ir lliaiis golieel hersteld Brussel l l April Naiir men voriieeii t zal de o nili r nlio liiir 11 arlieid welilia Mrtooiil liebhen Hel OM ril 14 heeft a iiilioiiiliiiil linfiotiik plaats Tol i i M r I ion i nki Ie 0 11101 11 aan I raiiki ijk lo ilaan Madiid m berieiil 1 dn i Ml l