Goudsche Courant, vrijdag 21 april 1871

1 wrj w JÏ dm lil llodi ii ivcilcrd 1 11 nchi ld i nt 10IIANNES llKNI lUI sK lils 11 nnumdon oud GüUDA II TUhTKK MAN If April 1871 V M TUSTEllMAN v n Plank Eenhjc kcimiMjeniKj Schouwburgzaal KUNSTMIN to Gouda aïctlf fu xMi üoIli iL oorütflliufl iu dit saizoon DOOR UKT ROTTEKDAMSCHE TOONFCELGKZELSCIIAP o i l T diri ctie vnn EuiiMin IUmiieiu ZONDAG 23 APKlii Ib x MM SiUTIIlIl OF DE VEROOKDEELDE UIT HET UAÜNO TE ROniEFORT Nieuw groot Drama in 5 Bedrijven met een VOORSPEL TOT f I OT VECHTEN ÏS WIJN LEVEN Vaudeville in één liedrijf Frijzen der Plaatsen HII Leden met buune Dames en Kindereu 1 Rang Tiü Cents Niet Lodi n 1 Kang 75 Cents 2 Rang 50 Cents 3 Rang 25 Cents Aanvany half acht we precies om tijdig te eindigen Zie verder f roote Billet coii en kleine Affiches STvan CREVELD Mr VLEESCHHOÜWER in don langen Groenendaal wijk I u 15 heeft de eer zjjnen Stiulgeuooten en verderen Begunstigers te berichten dat bjj thans werkelijk zijne all aire heeft overgebracht in het huis van wijlen don heer A v n VLIET Mocht h zich reeds sedert jaren verblijden in veler beguuhtiging thans nadat lijj zijne zaak heeft gevestigd in een nitnumtend ruim en luchtig lokaal vleit hy zich aan alle bill ke eischen volkomen te kunnen beantwoorden en zal hij daartoe voortdurend met den besten ijver al het mogelijke doen om het genoten vertrouwen waardig te l lijven By deze heeft de ondergoti okende de eer te berigten dat bj hem steeds vorkrij buiir zijn differente soorten THEE herkonistig van de om zyne Theeën zeer guns ig bekende fimia JOH JOS STEllCK i Zn te ylmKicn aw alsmede dat hij voortgaat met den verkoop van besto EAU DE COLOGNE ii I ÓO per gowouo fiesch on bevoelt zich tot hel leveren van beide artikelen bij zijne Begunstigers voortdurend aan herinnerende tevens dat hjj voor do firma BTERN C te Haarlem Agent zijnde bestellingen aanneemt voor allo soorten van MANILLA TOU VEN COCO S TA1 1 IT1 N LOOPERS en MATTEN waarvan bij hem steeds stalen voorhanden zijn Goiula J C i DÜTILH April 1871 Vi iiilraat Emser Pastill s uit dl zouten van do Kdmm VViiiiiims üoiaHKON NtN liori id door goni i siK i ri U a inl i voloii t gen niaagkwaloii iIh oatlmno xcrslijming uurvorinnif opri pin 4 i f loi Ido Mmis orlj crillg l iijs vin dl m ploiiilm nli ilmis i l d miiar iilloon o ui rv il i lil mhuImihIi n io l itiil t bij Apotliokor 1 II IU KI S io liull ulam iii allo Apolliekoii Uo Adminlatratio van do Uotsbronnen Openbare Verkoopliijj op MAANDAG 8 MEI 1871 dos vo n nudda ton II ure in hot logement Tivoi i to Ooi van N l Een HUIS en ERF TUIN eu SCHUUR aan de Turfmarkt H n 51 te Gouda kad sectie B nommer 1284 zijnde in het Huis vier net behangen en geverfde kamers keukeu zolder enz Te aanvaarden 30 Junfl e k N 2 Een IIUIU en ERF aan de Keizerstraat K n 182 eu 182a te Gouda Bestaande lip Huis ui twoe afzonderlijke woningen als BENEDENllUIS met drie kamers keulien zolder plaats bleek en gemeens chappelijke poort uitkomende aan den Raam en BOVENHUIS met twee kamers keuken zolder enz kad sectie D nommers 301 en 149G Verhuurd bij do woek N 3 Een HUIS en ERF daarneven K n 183 ook uitkomende in de Kamemelksteeg kad sectie D uommer 302 Verhuurd bjj de woek N 4 Een HUIS en ERF aan den Korten Tiendeweg D n 80 te Gouda kad sectie C uommer 145 Bevattende het Huis een zeer ruimen WINKEL en voorkamer daarneven binnenkamer en keuken eu boven eene groote kamer keuken zolder enz Boven eu benedenwoning by de weck verhuurd N 5 Een perceel uitmuntend RIETLAND gelegen over do stad Gouda aan den Goudtrakschen dijk gemeente Goudirak strekkende tot halver LJsbcl kad sectie C nomraer 079 groot 54 Ares 20 Centiares Verhuurd tot voorjaar 1872 Alios bioedor bij billetton omsclirovoii on information ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Uit Ff mond aan Zee wordt mü bericht Voor eeuige weken koesterden wü do hoop dat de ziekte woldra zoude ziju geweken maarbittor werd die hoop teleurgesteld Honderdhuisgcziunen zijn aangetast en honderd vijftigzieken moeten verpleegd worden Tot grootedroefenis van de gehoele burgerij door de typhus nu ook aaugetaat de waardige geneesheer SciiiiÖDER vooT hem het slachtoffer vangetrouwe pligtsbetrachting rijst menige bedeomhoog God verhoore haar voor ons allen inzonderheid voor ijne vrouw en kinderen Do ambulance heeft reeds groote diensten gedaan maar kan slechts 24 krenken bevatten men hoopt dat er een tweede tent weldra komen zal Wü weten God doet het ons aan niiuir tooh het berusten valt zwaar Do typhuscommissie heeft veel te doen maar hoeveel doliefde ons toezond de behoefte is groot en stijgend Hoeveel geld gaat er uiet heen met hetzuiveren dor woningen wasschers oppas aers versterkend voedsel enz wekelijks is meerdan ƒ 7ü0 noodig on dagohjks vraagt menom hi ssennat vuur en lidit waarin modo voorzien moet worden Mocht do nood van Ji moiid door U konion omlor het oog van velen ensproken tot hunne harten De hofde heeft voolvoor hot geteistordo F ifmoiid godiiiin God zijgi diuikt in Nedorland is do holilo onuil utliaar Hij dit borijft hel ik weinig to vooi i n iilli ou d il ik uuo hulp voor r t mnnil ntiit r inroop I April 1S71 e KOOMKEli I kiuiIb Jliul vau Itliiilviiiiiii Dl oiidoi fotookoiido mimkl liokoiid dal Inj loh alhier hoi fl gi vo ligd aN ZADELMAKER belovende soiled werk en eeno spoedige bediening verzoekt hij vriendelijk do gunst Gouda I HULLEMAN 17 A ril 1871 TMnr en 7ïc i ef r wjjk D 53 Tovoiis kan oen geschikt JONGELING als LEERLING wonlon geplaatst De ondorgeteekende bovcelt zich aan als lINNlINNAJISTJiR zoowei ill als buiteu abuis ï dk STEUR ten hui7C VOD den Rijksveldwachter op de Turfsiugel Mejufvrouw TERWEN vraagt tegen 1 Mei eene Dienstmeid goed voor haar werk en een burgerpot kunnende koken Loon 55 met veel verval Gouda 19 April 1871 Broodbak kcrij te koop Wegons vertrek TE KOOP te Gouda op een der boste standen een zeer goed beklante Brooden Beschuitbakkerij zijnde in hot Huis vijf KAMERS WINKEL en BAKKERIJ met grooten TUIN daarachter en een vrijen GANG daarnevens Brieven franco adres Van DANTZIG Turfmarkt Gouda Publieke Verkooping op duik MA VNDKN flttblET op MAANDAG 24 APRIL 1871 des voormiddags ten 10 ure eu zoo noodig de volgende dagen in het hotel ofi Paaiiw bij den Heer M Vkrmaat op de Markt te Goiula van een groot As ortiment ZIJDEN en Tou overstaan van den Notaris A N MOLENAAR gevestigd te Waddinxoeen To zien Dien olfdon dag v au 8 tot 10 ure Op de kijkureu zijn stalen to bekomen Provinciale Staten DISTRICT GOUDA Eenigo kiezers voornamelijk uit den Handel en Nijverlieidslaud geen leden van eeuige kiesvoroonigiug zijnde bevelen bij de aanstaande verkiezing van leden voor do Provinciale Staten hunne medekiozers zeer aan de Heeren Mr A A van Bergen Uzciidoorii aftrodoiul lid L 1 f II mmm oud lid der Prov Staten vau Overijssel 011 J vA j Eii DREGGEN AZ Handligting Blijkens prou sverbaal lu dato 7 April 1871 is door dl i Edolachtharen Hoor Kantonregter van liol kanliin S hndidiovni aan JA REINÖIR GOUDIUAAN gedomicilieerd te Ouderkerk aan dm Av zoon van wijlen do echtelieden KHA NS G l 1 I I A N JANSZOÜN en MARIA ELSIIOUT voiliond HANDLIGTING tot do gohoolo ontvangst de uitgave van en de boscnikking over zipio inkomsten do uitoefening van hot Si liiiiporslM dnjI on hot drjjven van niTinu on li uold V II in III iloni pi lal inu ni lil Mii its Courant 011 Nu 11 M Kut II I ll 11II i 111 Cl II 11 uu do voroisclite hokoiulmakiiw is j i m liicd pnh IKBBIl n i h Ki è i KivMtiièiiTkrti iitwi iBt kW imituiiinktimkWmm W MUi lUiitnUxTr M 1 Z kr ij iiiiM iiin Til i r I