Goudsche Courant, zondag 23 april 1871

M m ¥ i om mÉfmÊKlKÊlflHÊ Zoiiilag Ü April N 1040 1871 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdvcrlenticWad voop Gouda en Omslrelien 1 Ix Uc iul Int liij KER 10 spowlige bedie do gunst J LLEMAN mlcwey wjjk D 53 JONGELING als ktst oi lt zich aan als AISTER T DE bTfiUR cnt or op de Turfsingel iD I vraagt tegen 1 Mei Pr haar werk en een Loon 55 met tc koop lOP te ffoucfa op een bed beklante Brood ijndo in het Huis u BAKKERIJ met 11 een vrjjen GANG N DANTZIG Turf ïpkooping cheuiet 1871 des voormid iioodig de volgende Auw bij den Heer t t te Gouiia van een Nen WOLLEN Notaris A N Muit iddinxveen van 8 tot 10 ure ilon te bekomen Staten I OUDA molijk uit den Handel oden van eenige kies ln bij de aanstaaudo or de Provinciale 8ta r aan de Hetren iicii IJzciHlüorn I lid i 11 van Overijssel EGGEN AT gting 11 dato 7 Aiiril 1871 11 Hoer Kantonrogter aauJAMii iNIEl M rd te Ouderkerk aun de echt lieden NKZOON en AiAIMA ANDLIGTING tot uitgave van on do kuiusti ii do lütdofo iliijl CU het drijven i 111 ill Stimts Coiiniiit I luiaiil dl vorciHclite A FK 02iTr I 3 iniTa BUI1GEMEE3TER cu WETHOUDERS van Gouda gezien het besluit van den heer commissaris des koniiigs in de provincie Zuid Holland van den 22 Maart 1871 A n 1917 1 3 afd Prov lilail II 44 betreffende de beschrijving voor het pateiitregt over 1871 dat is van den 1 Mei 1871 tol den 30 April 1872 brengen ter algemeene kennis 1 Dat op den 1 Mei aanstaande een aanvang zal worden gemaakt met de beschrijving der patentpligtigen Tabel 14 n 37 tot 40 zijnde de slijters tappers kolBjliuiakroeghouders enz en met het rondbrengen aan de huizen van de declaratoiren die na verloop v a drie dagen van wege den ontvanger der Directe Belaitinge weder zullen worden afgehaald waarby gemelde patentpligtir ett worden herinnerd aan de bepalingen van art i der wet van den 24 April 1843 Staatsblad w IB dat zij hun beroep niet mogen uitoefenen dun nadat zij de helft van liunneu aanslag over het dienstjimr 1870 hebben voldaan en nadat het verschuldigde over het voorgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverd iHrvan zul moeten blijken alvorens de pateut acten aau hen zullen kunnen worden afgegeven Dat zoo 3 oedig mogelijk hunne aanslagbiljetten zullen oiien bezorgd de patcnt aeteii in gereedheid gebracht eu het tijdstip tekciid gemiuikt waarop die zullen worden uitgereikt 2 Dut met de beschrijving van de gewone patentpligtijen over den jure 1871 liego uien zid wordendeii 6 Mei aanstaande en dat de verklaringen aande huizen der Ingezetenen sullen londgebragt worden terwijl do wederinzjiineling dier verktiiriiigeii op denachtsten dag nadat zy zijn uitgtigtiven behourt plaatste hebben op wolko verklaring die kooplieden of winkeliers welke Imskraid willen verkoopen of vimrwerken maken zulks zullen moeten vermelden ton eindedit op hun atiiit uKgednikt worde hen hierbij herinnerende am art 21 der wet van den 2 j Jaiiuarij 1816 Siaatsftladn 7 luidende konpliedcii uf winkeliers iu sti deii plaatsen of ten jilatte lande op hunne verkhiring irvan melding tc inakrii en zich deswege aan te even oiiverseliiüig of dit alleen in de gemeente hunner woniiig dan elders pliuits heeft 3 Dat do registers der palentplUjUgen zul en worden gesloten den 31 Mei aimstaaitJcn vvordende wijders de beliuighebbenden ver czen naar do Bepalingen van artt 10 en 37 det wet van dei 21 Mei Staatsblad n 34 haiiiloleiide ziio van de erpligting van hen welke bij dealgenieine beschrijving tyu overgeslagen uls van de boeten ti geii het vcrïuira van en gebreke in de aangifte zelve tc verbeuren 4 put do eigenaars vaste Imurilers of andere vaste gebruikers van hinnen rnartiiigm zich Ier bekomiiig van PATICNT zullen moeten aangeven op het Raadhuis dezer gemeente ten bureole van 11 11 Zetters medebrengende huinieii mcetbrief en hun patent van het vorige jaar en zulks ran den 1 tot den 15 Mei 1871 De Zon en Eeestd igeii uitgeïonderd 5 Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde OudernemerB van vermakelijkheden en deliitaiiten van loterijbriefje die beroepen niet vermogen mt te oefenen alvorens het vorselmldigde palentregt te heb beu voldaan zij zullen zich tot hol doen hunner aangifte almede ton bnreclo vim 11 11 Zeilers moeten vervoegen v ordondi do kcniiiton markllie uokende patentpliijtiycn herinnerd dat ilo M uktiiioo lor hen niet vermag toe te laten heizij mot of zonder loodsen tenten kramen of stallen waniieor zij iiiol van pateiitaclon voorzien zijn O Dal liij het indionin vim l o uaar oliril li ii ingevolge at 1 dor wol vjiii iloii April 1 ïll blad II iMi i 1 i nr loii H 1 Il I ll mh lin lio i ii vnn hil iiiiiijl i lülj 1 irrii lnilililin mui i ooiits Inj den ontvanger der Directe Belastingen verkrijgbaar gesteld Gouda den 21 April 1871 Burgemeester en Wetïouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FOUTUIJN va BERGEN IJZENUOORN BUITENLAND Biillciilanilscli Overzicht In l Vankrijk blijft de toestand onvernndord In de laatste berichten van ons vorig immmer meldden wij nog de inneming van Asnières door de troepen von Versailles De minister l icard hoeft officieel aan de nat vergadering kennis gegeven van het behaalde voordeel en daarbij de hoop uitgesproken dat die overwinning gepaard aan den oiigmibtigen uitsla der verkiezingen door de commnne uitgoschreven veel zal bijdragen om den opstand te smoren Ook de rapporten der coinmiinalistisclic evclliebbers erkennen de n dcrlaag die zy hebbeu geleden nl t achten zij den omvang te verbloemen en door een ueroep op het regenachtige weder of op den panisehen ochrik die twee dagen achtereen de nationale garde beving den indruk te verzwakken Vrees voor dezen iiidrnk ia zekor de reden waarom de coranuinu op nieuw eenige ropiiblikeinsche bladen heeft opgeheven en wmirom hare organen een verzoeuender toon beginnen aan tc slaan eu een proj raiuma openbaar maken dat tot eer vergelijk zou kunnen voeren l jindolijk toont het aanleggen van barricaden en loopgraven in alle avenuén en straten die op de zuidelijke poorten ii loopoii dal de commune ovortingd is dat spoedig de strijd buiten Parijs ceii worsteliiig biimon de stad zal worden die zeker niet minder bloedig en hevig zijn zal l r is to Versailles sprake van het indienen eencr wet volgons welke zij die geplunderde of iu beslag genoineii voorwerpen koopen strafbaar zonden zijn Aanleiding tot dezen maatregel zou gegeven hebbeu het p ivn aan de commune toegeschreven om de schalkaniers der Varijechc kerken en de meubels der leden van de rtgeering van Versailles te verkoopen lüj een andere wet wil de regeering zich het recht zien toekennen om in alle andere departementen dan waar de nationale vergadering bijeen is don slaat van beleg af te kondigen onder voorbehoud van do nadere goodkonring iler kamer zoo van don maatregel zoll als viu zijn liandliaving Ziehier het oordeej van een Engelsch correspondent over de jonge lieden die in de gelederen der muiters strijden Nooit zelfs niet tc Londen heb ik zulk een afschuwelijke troep wezens bij elkander gezuiii Het ehijiit dat zij altijd beschonken zijn zij zijn het waarschijnlijk al geweest sedert 18 Miuirt dus gisicren werd het juist een maand Zij zijn nog niet gevaurlijk voor hot publiek maar kunnen het zeker eens worden Op hot oojjenblik levert de burgeroorlog nog alle genoegens voor hen op die ze manr kunnen wonschen voedsel gelegenheid om leeg te loopen en den geheolen dag over allerlei tc praten met allerlei mensolM n te fraterniseeren en natuurlijk zich gratis te bedrinken Daarbij gevoelen ze zich zeer gowiohtig in hun uniform en met hunne wspens vooral wanneer ze iemand kunnen arresteeren en den burger kunnen doen zien dat hij niets lieeft in e brengen leder die van vrede of verzoening spreekt is hun oen ergernia Kit deze troep zal ontwapend zijn en weer aan t werk gegimu zooals te Marseille het eerste althans nu na zeer veel inooite geschied is moet er natuurlijk nog zeer vool gebeiiron De Diiilselie rijksdag wil een nieuw gebnnw hebben dat m oreen steml met de waiirdighoid des larlomonts iranf Üismiirok wil dien weiisch gaarne vorMillon A Hoon hooft hij vi rklaard dat bouwen n viioriil jioil bouwen lijd veroisoiitc Het zou diiiirniu nog t wiit duren itr in iiiciiwo parlenioiil igohoiin lil gorood iijii lo nllioii 11 hnil oli pi r lilijl l zrkoiv l OmioH lii ui iiiin icii ilii louut II lif oiiMur ilo hriiii o u lo geering die op nieuw is aangewakkerd door de verklaring van Jules Fuvre iu de nationale vergadering dat de Duitsche regeering met zekeren drang gewapende interventie in de l arijsche zjiken had wiiigebo len De halfofficicele Frm Correap verklaart dat Favre dit hoogst waarschijnlijk gezegd heeft om zich bij de Fraiischen aangenaam tc maken want dat er geen woord M iiar is van het lumbod De stemming in den Elzas tegenover Duitschland schijnt merkbaar te verbeteren waa toe zonder twijfel de verwarde toestand vaii Frankrijk wel bet mtest bijdraagt Een aantal Elzassers hebben hun verlangen te kennen gegeven in militairen of burgerlijken dienst geplaatst te worden en op aanschrijving van den l ruiaischen minister van oorlog zal men da wenschen dorziilken zooveel mogelijk tegemoet komen Een groot aantal oiid maires en afgevaardigden van cantouh uit den B iioden Elzas hebben te Straatsburg een vergaderir g gehouden om te bcrandslagen over de toekomstige positie en organisatie van den Ekas Er werd eene commissie van vier leden benoemd om zoowel bij von Bismarck als bij den bondsraad op de uitvoering van het op de vergadering vastgestelde programma aan te dringen De Zwcedschi volksvertegenwoordiging heeft met 106 tegen 79 stommen het wetsontwerp betreffende de nieuwe legerorganisntie vervvorpen Men weet dat dit ontwerp vool bczwaroiider was dan de beslaande organisatie on de politieke toestand van Europa in de memorie van toelichting als drijfmid del werd gebezigd om het wetsontwerp tc doen aannemen De minister van justitie heeft bij de di eussie nog pressie willen uitoefenen door te dreigen mot ontbinding der volksvertegenwoordiging Het heeft niet geliaat Waai schijnlijk besoho t die vertegoii oordiging Eiiropa s toestand als niet wx dreigend als de regeering wel meent Do vorst van Ilumonië heeft besloten dat de nieuwe verkiezingen zullen plaats liebben van den 14 tot di U 20 Mei ihika de gevallen minister wien eerzuchtige bedoelingen worden ten laste gelegd en eenige andere mannen van hot gewezen bewind en de ontbonden kamer hebben een adres gericht tot de kiezers waarin ze de ontbonden kamer verheerlijken en aan lut volk van Rumenic den raad geven dezelfde mannen wederom als hunne vertegenwoordigers af te vaardigen Ze geven hoog op van den ijver door de kamer gedurende de afgeloopen ritting ten toon gespreid en bescluddigen het tegenwoordig miiiijterio van reactionnaire pogingen Zij Ghika en de zijn U echter vertogenwoordigen de vrijheid d wet de nationale grootheid den nationalen vooruitgang de nationale beschaving geestelijke zoowol als stoffclyke de nationale welvaart en de nationale onafhankelijkheid De verkiezing van den hertog van Montpenaier als afgevaardigde is door de Spaansche Cortes zonder discussie goedgekeurd De regeering heeft nu oan hem niet alleen maar ook aan de andere geiieraalü die naar de Baloarische eilanden waren verbannen verlof gegeven oin naar Madrid terug te keeren Ziindor twijfel zal deze maatregel een gunstigen indruk maken F R A N K R IJ K De droefheid over den burgeroorlog is te Vcrtuilles niet groot Tot s middags 3 uur stroomen de nieuwsgicrigeii dezen naar den kant van den Mout Voléricn genen naar de zijde van Bellevue om het sohrooten geweervuur gade to slimn De dames met tooiieolkijkors gewapend en de hebren met groote lorgiietleii om don hals maken rijtoerljos naar de plaatsen van waar men t bo l de krijgsverrichtingen kan volgen terwijl hot touristisch element wordt vertegenwoordigd door do talrijke voetgangers tussohen Villo d Aviay en Alonlrotout Op het hoogste punt vim den weg van Siircsnes stuit oen koffiehuis al Fresco waar de leeglooiicrs glaasjes eogniic en fleBsclieu wyn geliriiikeii lerwijl de granalon an den MonlVa lórion hun over hot hool d ioren N iig iipmcrkolijkor 18 do koolbloodiglieiil waarniode i e d irii lio tnovH uiidor ilon uootlcinlon sirijd zich mdiii ili Do M ldarlioid wnrdt door lion i iiat 4i rokoii vuiiitt i cl nil lil Lioirtaaiido ilo o raiiatoii dii im