Goudsche Courant, zondag 23 april 1871

lïi III diiit ip den iikkei v illi 11 min p I m ii eU Behntcn wi lke du lij iiillin s drr erlrdi lei i li ii clii ill hel liuM h ijii i rp i lierd ludiT iipliini li ii l i rii Kleun kinderen sprlm cip liel laeia vuii li L f roote fort en l unne cmduiN volgen liet vnnr als gold liel een geuoiie HeiNlr j van l i lieiiili Hieid onder eeiii gevaar Zie iliil seli il ra ikt de l oilo Miiillot l ardoii niadame Int valt re hts van de jiom l een weiiiig ter reeliter zijde Zie aleciil th nis springt de gr naat Waarlijk gij lielit gelijk liiijiilieer O van daa j is het iiii t veel hij onders ni iar Op nienw is e in bundil geheime papieren die op de Tuilerien zijn gcioiiden openbaar gemankt Zij maken de 25ste nflevering n t Het zijn alle rapportcu van den luci li fi pefc vu pjit i den keizer loopende dter liet jaar 18fi7 Zij handelen over alles over den inislnkten up stund in Spanje in genoemd jaar over hot adres van antwoord der Badeiiselie kamer in antivoord op de troonrede waaraan eeiie naninerking wordt vastgeknoopt dat de eenheid van Üuitschlaiid als een feit beseliouivd wordt over de hooge broodprijzen te Parijs die reden tot ongcrustlicid geven over het congres te Meehelen waar men zich bitter heeft uitgelaten over den maatregel der keizerlijke regcering waarbij de openbaarmaking der Enoyeliea in frankrijk verboden wordt over het congres te Lausanne waar de moest buitensporige socialistische denkbeelden ontwikkeld zijn over het congres te Genèvc waar de universeele republiek en liet atheïsme ziju geproclameeril over de beschuldiging tegen de bankiers Finard Fonld C ingebracht dat zij op de eerste uitgifte der Mexicaansche leening 13 inillioen gewonnen hi bben terwijl zij in waarlieid nagenoeg het bedrag luinner inselirijvingen liebb n verloren over een artikel mint Journal des Actiounaires u it een diepen indruk ter PariJRohc beurze heeft gemaakt en waarin op den ontredderden toestand van s lauds financiën wordt gevezen teruijl veider s lands iiistcliingen op de hevigste wije worden aangevallen en het algen icen zcdeiibedi rf ooweJ als het verval der letterku idc aan het veii ieilijk keizirlijk régime worden t egcschrevcn over het verblijf van vele revolutioi aircu te Brussel wier eoaiitc aanhoudend de werklieden tegen liet keizerrijk traclit op te ruien over den toestand in Italië waar men geweldig ti geu Frankrijk uitvaart en openlijke geschriften verkoopt waarin gezegd wordt da het bevel oui Garibaldi te arresteeren bij Montana uit V irija en Biarritz is gekomen eu waar de voordceleii van een bondgenootschap tuasehen Italic en rruiscn breed uit enieten worden enz enz Aan het slot wordt gelegd dat in weerwil van de revolutionaire elementen ui Frankrijk de massa s geheolit zijn aan den keizer en njne dynastie docli de onzekerheid ivaarin de bevolking voortdurend ten aanzien van s ke zers bedoelingi ii gelaten wordt werkt n idcclig Zij vraagt zich tolkeiis a of de toekomst oorlog of vrede in li ireii schoot draagt de oorlog met de daara in verbonden idtb iistingcii v iii vaderlandsliefde of de vrede met zijne veiligheid en vermindering van het oorlogsbudgi t Zij vraagt ieh af of de keizer al dan niet weer eeiie liberale wen ding als van l J Januari vil maken l c keus tnssehen dit alles is moeilijk Jlair zooviel is zeker dat Frankrijk waar zooveel revolutionaire kiemen aanwez g zijn meer dan elk iiniicr land met ENGELAND De Oliihe deelt eenige b J oiiderliedeii mede omtrent de scliikking widKc lussclien de genu ugde F ngelscli Amerikaanschc eoinm ssieg troilen is tot legoliiig van de reeds eer hnu en tijd hangend gi bleven verseliiliinnten tuasehen de kabliietlen van Londen en Wasni iLit m met bi trekking o a tot de JUtbama J it speei ile punt zou vülgena genoemd blad aldus geri geld JuUni Overeeiikoinsti hel aiingenonieii bej bi iel uilen de reelamatieii die ten op ielite aii hel Miar iiig gerezen zijn onderworpen worden aan de r nnnu nie nn vijf leden resp aaiigeii ezen do n pnside it Irant door do koniiiiiin aii Fniii land dm k i ir van lirazihë het eede i nnot sc i ippe ijL iouverneineid van Zwitserland en den konunr van Italië eerste e of lid Te lu i nineten 11 1 V itej 1 eomiuii ie al ti Vatihin tiin veigaderen binnen zes maiii den na ile bi kmeliliniiig dezer overeenkomst ten einde de verant vonnlelijklieid van Kngeland voor ieder hier geldend geval te c in tateeren on de te vergoeden selnnle en int nssen op te maken Deeind b li isin zal moeten la d n genomen bii ien t e liijreiikoui t e leiileli p 11 liitn lil w firI 1 lil 1 i iela Uil leiraiiLjd v ordm jaren ia well e de va door d gl nii den 111 11 malie n 1 It i HIt t i aM tin IM U 111 i t lil 11 loiJl Kiu M till hijci iikonnii lltllIM l Cl Culll ii ir al i 1 Ullf ilrliu ind il il I ind lil dcHir liii l ind es 11 Hinden iiad il di 11 0 111 lil Uil en e l iilder blijkt I d lt l ll l l llln in slli met zijn lot ilusier gevoliide hondiiig Ih i i i i beginsel zijn vcrantuoDiilelijkhrid erkent voorde schade aan eiii oorlog voerende partij veroor iiakl door een laartiiig d 1 in zijn hiuunszoil zijn inUcrii t ü dat hel Noor l inerikaanselie tioiiverneineiit zijnerzijds het lieginsi l rener arbitrage heeft aangenomen dal lot hiertoe vidstandtg was nfgeuezen De uroute rood repnhlikeiiHelie meeting in llydepark is t itial in hel at r gevallen De o toelil be £ nd lioofd akelijk uit jongens en ainerige jeiigil e hoewel vele personen aanwezig waren om iets van de demonstratie te zien bleef er slechts een 6 l d d isr iJvol jtera werd Noch Mcnotti janbaldi noch de heer Reynolds waren tegenwoordig en de redenaars waren allen dezelfden die bij de vor ge gelegenheid het Hoord hebben gevoerd thans bijgestaan door eenige vreemdelingen l c speeches kwamen allen hierop neder dat de Parijsche commune zeer moest worden geprezen De l ln elsche regeeriiig werd geducht doorgehaald ei alle Üngelsche republikeinen zelfs Charles Uradlaiigli als onwaardigen gebrandmerkt De Marseil aise was het teeken tot naar huis gaan Een aardig incident deed zicli voor Een negenentachtigjarig heer sprak op een andere plaats in het park tegen ilc demonstranten en veroordeelde de repiiblikeinsche beginseh U Hij sprak echter zoo zacht dat ivciiiigeu hem ver toiiden zoodat de meesten zijner hoorders hem voor een verdediger der roode zaak hielden Zij die beter wisten maakten er een grap van en de mystificatie was volkomen Men wist niet wat hij zeide maar bewonderde den grijzen rooden npublikein die al zijn best deed de monarchie lieh s zeer zacht te verheerlijken DUITSCHLAND Pr lost DöUinger is eindelijk in den ban gedaan een maatregel waarover hij niet klagen kan daarbij katholiek zijnde en willende blijven zich ook aan de wetten der kerk behoort te onderwerpen Wij ontzeggen den man onze achting niet hoewel wij meeuen dat zijne vrijzinnigheid zeer beperkt is en eigenlijk de vraag betreft wie onfeilbaar is de paus of het concilie hetgeen wat de vrijheid van godsdiunst en geweten aangaat vrij veel op t zelfde neerkomt Maar ook het plan der Zuid Dnitsehe liberale katholieken om onafhankelijk van Rome een inlaiidsclie katholieke kerk in t leven te roepen die met het staatsbestuur zal harnn niieren is cene dwaasheid aarinede toch zou m i van Seylla in Char bdis vallen Ds kwaal ligt niet in Rome niet in den paus maar in hef woordje kerk met haar goddelijk ge ag hare goddelijke privilegit u en haar gewetensilvvang Een stiiats godsdieiist is even tiranniek als elke andere kerkvorra En werd dat plim uit gevoerd dan zou spoedig de waa neid van liet oude spreekwoord blijken dat als kerk en stiu it met elkander overhoop liggen het volk de lijdende lartij is in iar zulks nog oneindig meer wordt als kerk en staat vrienden en als twee handen op één buik zijn Met ongeduld ver iaclit de rijl sdii r de welsont erpen die hij nog zal lubben te beliaiidclen De ieacn ga in uit van het plan de zitting zoo kort mogelijk te l iten duren En kwalijk is hun dit niet te ueineu Iluu verblijf t Berlijn dat hen bovendien van de behartiging hunner eigene belangen aflionilt Iieblien zij zclven geheel te beko tig3n De forts hr tlspirtij is dus volkomen in liaar recht met hiar voorstel tot wijziging van art ii der rijksonstitntie d d dei afgevaardigden deze verplichting oplegt Fleisen verbbjfkosten zuil n voort lan zoo st lt Zij voor aan de afgevaardigden worden vergoed Of Zij eeliter zal slagen meeiieii vij te moeten betivijf len Wel zijn alle p ii tijon het mit haar eens hit het voor de afgevaardigden een ondragelijk Insl ia dat zij geen sch idevergoeding krijgen maar orst lÜsmarck is r tegen eu at zegl ge ioeg oor diens wil buigt de nationaal liberale uieirder ieid liet hoofd Il t zou ons zell s iiiit verwonderen ind eii de fortschrittspartij in de verdidiging van b uuvoorstel alleen stond T ü R K J E Toen de conferentie te 7 ouden aan den Sultan het vidle souveremiieilsieehl üvei den Bosporna toekende gaf de Tillies haar vreei te kennen dat de Tnrkselie st iatslieden aan bet cceren van een vloot zonden gaan om b u gchceleu on r jang v iii de Tiirksehe tinaiieien te bespoedigen derdaad lijken de l oil iiuiider dan ooit improdnetieve nilgaven d i r dl ee nioniiselie t jeatand van het land lioogat trinrii is De bi l i t incii i ijii op zieh elf oo hooi i iel niair nei 11 1 111 II kei uerki lijk vi iiiii II v in dr liiMi kii Ill aiepiieil luü dan ii de bi ia tiiiji n ov nnil 1 1 11 lt M eki i l iiel r i jk i I illig v in d den 11 boeren beurt d il de het bedrag de F Il dorp in lu moest in den lierf likuijl t in In 1 1 il iii bela i eihvig i zijii in i lli iidi i i lm I n gi volge dat d boer zi Ifs liij zi I iiii pi ollli rl De Kcgm ioilzi ikl bijii i lul iliiel lag leiimien oiu de zware l eiir kiinnen innen Soms zijn de it lust aan toe want het geoog t iiiil genoegzaani is voor iiiig 11 tii liuizen 62 1 00 t Wiildin van 171 11 1 afgeloopeii jaar piasters voor het gi uiii iide gras aan de regeering be talen terwijl hel hooi nauwelijks een waarde vertep nu oordigde van r IH i pi iate s AUeeu de uilrrste hooiuood kon de bewoners er toe brengen om vau het gepachte geen afstand te doen Zulke feiten staan ie o iVi korjeu tallooze malen voor Sedert de regeeriiig de periode van sehijnliervor mingen geopend heeft had zij veel eu nog eens veel geld noodig nooit waren de belastingen zoo hoog en nooit werd er voor verbetering van de middelen van verkeer voor opbeuring van handel on industrie minder gedaan De handel gaat daarbij nog steeds achteruit deela ten gevolge van den sleehtcn oogst deels van den Europeesohen toestand Roerende en onroerende goederen van de belastingscbuldigeii worden verkocht ora nog eenig geld in de schatkist te brengen Sedert eenige dagen ziet men geheele karavanen van boeren naar Weddin trekken om in de residentie van den Paeha zoolang achter slot te blijven totdat hunne vriendeu en bloedverwauteu den losprijs d i do beli atiiig hebben betaald Een treurigen aanblik leveren inzonderheid de in lompen gehuUbi uitgehongerde vrouwen die dikwijls in de geva igenis worden geplaatst omdat de mannen ep de vlucht zijn gegaan in dit opzicht heeft de vrouw ill Turkije gelijke rechten met den man Men heeft dikwijls den gouverneurs der provineiën de schuld gegeven van den treurigen tocstaii l van het volk eu menige pacha heeft zeker vrij w it op zijn geweten maar niet minder wair is hel dat de regeering eiken gouverneur die den ijzeren scepter met glaoéhandschoenen voert wantrouwt eu meestal van zijn ambt ontzet Gouda 22 Eindelijk is dan toeh di brug aan het einde van den Kleiweg gereed gokoraen en is de hieiijkeiioodbrii du oiige eer t vee jaren dienst deed vveggeiiomeii De nieuwe bnig is eu waar sieraad voor deze gmiemte Zij die naar bet station moeien mogen er eeliter wel op rekenen dat een minder geweiischt oponthoud d ior t open zijn der brug kau worden veroorzaakt Omtrent de bij de begrootiiig voor 1871 voorgedr gen rijkssubsidie ten behoeve van hel herstel der geschilderde glazen in de St Janskcik alhier wordt UI Ie t voorloojiig verslag opgemerkt dat eenige leden ofs 11 1 Ill op het b hond dezer merkwaardige kuustgev rjclitei prijf ftcliende rijksonderhond voor het bcvviiron ihiarvan n t volstrekt noodig achllen en oin der gi volgen wille oiira idzaam Voor het bezichtigen der g iisramen in de hoofdkerk te Jouda wordt van de be oi kers eene vrij aaumerkelijkc retributie gevorderd iiiueer de opbrengst dier retributie besteed werd voüi het onderhoud der glasramen zonden mar liel cliijnt de kosten vau lat onderhoud daaruit wel te bestri den zijn orde gebracht is liiil van het na onderzoek door deskiin ligeii hel werk aan b kv ar e liandeii toegez gd De g lui en ze ve oiidi I iiiii d I dl ki r lil ii iii I 11 e 1 1 srlukki M i il I lieiesi 1 I 1 I iihi w olih li Bij de memorie van beantvvoerding werd daarop door den iniiiist r het volgende aangevoerd iJ i bot vorig jaar ia voor lul herst l van twee der beschilderde glasramen in de Si Janskerk te Goiubi een rijkssubsidie van ƒ Jliï de Inllt der kosten verleend Dezer dagen had belzelfdi iilaiits Kerst toen D der 1 J ramen geheel vuur rekening der ki rk waren in rijk ingeroepen en waaruit bleek dat VI as toevertrouwü vorderen veel aan over rniiiie niiddeI II I ll dl r ramen iiaiig liaan wier if fJV f f V liti M f JS rf ii f i f I 1 iiiifr M jmssBiiii M IMiétajjridijuKiiiliit Illidwldtaki Hu w la lilliïJ4r iiiPiT s f iikivAoisiA vjèK ilu imiiikla li fe ï r p pfaUilliiislBÜieiKr i llii iiiaJeil ijii iio li Wi lenHiéitjMik j lapii j imiikiii j paJiirtfiiJjïijji = l WlinM f 6 mi biffifi bik 6 s 1 ik k ÏÏC I WWÜ iiJUHMMilgi vtum i nwf m M y il