Goudsche Courant, zondag 23 april 1871

c i i jjiii ii w j i l PUI li l iM i iiBi MMMmrn losMim 1 11 min In i iv i Zijn i i iin lal d r iiiini 11 lu oi Hjk lu i ftiild d m aiI lul oudiTluiud ml de iiiküiubti ii dur kn k en de rrlribuUën voor lii t biv ic itii i H ti bi lri idcn zijn Bij ion pn l niiiiirlumd vn luT U lliii der werken van den lldlliiiidsclien IJ el met de verdiopiii vau de rivier lieiiedeii Joiida wordt f eklaat il dal de lloUand clie I l el iip een te lioni peil wordt elioudeii Hal 1 1 ii uli3el der aangrenzende lauderijru Ftrekt liij ilontlboit i s de rivier niet enoe uit j eiliept Waarop de niiiiistor heeft rfcantwoord Re lloilaiidscHe IJsel Er beataau ni t minder dan ISS dnikers en sluizen met eeiie gezamenlijke oppervlakte van 18 M waardoor de landen vater tiit den HoUandschcii IJsel inlaten Bij de in regentijden meestal heerschende westelijke winden blijft het buiteuwater te Gouda hoog en kau de Buiten lJsel aldiuir niet Ung we loopen oodat ook weinig of geen spuiing pla its hoeft De toestand der bemaling kan dan ook bij vele watersclia pen veel verbeterd worden het waterschap Benschop dit inzieiule heeft tot het stichten viu eeu stoomgemaal besloten Reeds in 1870 is begonnen met het opzuiveren van het profil van den Hollandscheu IJsel door nitbaggering hetgeen sedert geregeld wordt voortgezet het vak bij Moutfoort is echter niet onder de hiatsen waar die uitdieping het meest noodzakelijk is Al is echter het oorspronkelijke profil wat veroudiept zoo wordt overal nog de diepte gevonden van 1 50 M bij het reglement van politie voorden ïlollandschen IJsel vastgesteld bij koninklijk besluit dd 16 November 1SU2 Donderdag had ten overstaan van den te CapcUe a d IJsel resideeronden notirisM Achterberg plaats de gewone jaarlijksehe verhuring der jacht en visscherij over 1871 7 op en in de plassen in Schieland beüosten Ilütterdam die opbraclit ƒ 5319 Ofiichoon de opbrengst ƒ 7S5 iniiider is d m het vori ge jaar hebben de liefliebbers eiionue prijzen uitgeloofd in nauiiierking genoim n de vele ivateren die thans in die piassen ree s droog gevallen zijn en het schaarsehe vervoer van viich naar het buitenland liet verdient ti veiiB opmerking dat vi5ór de onteigening dier plassen door den staat en de provi ioie ZiiidlloUand de thans verhuurde jacht en visscherij den eigenaars weinig of niet opbracht In den iianiiddag van den 2den October 1SC9 heeft er op den lloUandsehcn IJsel cone aanvaring plaats gehad tnsschcn de slecpstoomboot Krimpen aan kil IJuel n 4 en de Tielsche stoomboot Jiliiiiraul de Ruijtcr tengevolge waarvan het acl terged ilte van eerstgenoemd vaartiiig is Dondcrdagmidilag ten 3 ure hield 2 kamer eeno zitting lni ekünioii is i oii onlHorp van wet tot verandering der iirensschoiding tusselion Dordroelit en Dubbeldam Tol rappoitours over het voorstel u den heer s Jaeob e h I tfiroiKbi oeiio stooniva ut 01 Noord Aiiiorika zijn doe de afdeoliiigeu bi uoomd de hh de Lange mui Uolt ti in Insinger iralldolle en Sandberg I e begruotinu H lldi voor lf 71 zijn aan de orde gestehl tegen Maandag aani t Ion elf ure Zaterdag ten elf ure zal do inlorpollaln plaali hebben van den heer de Casondiroot over lielliimolijk van zoo oirieieren llel Mollrllj i l lsli 1 1 1 liol dl r loniiiyin Miii wedi ii 1 1 ld l koiiiiin en de ko iiin iii HoiluHe w iieii liij ile ileelu ln id met tegenHoordig Iki weder was hoogst ongunstig De coininissaris des koniii s in deze provincie heeft bij be luit van 19 dezer goed e iiiideii Te bepalen dat hot in de maand Juni aanst te liouden oiideizoek vau do vi lofgangers der militie te land dat volgens art 8 van het besluit vanden t Oet ober lhi 2 l rov blad n 117 in do daarbij aangewezen lioolUplaiitcoii der nnlitiekantons moot pl iats hebben zal geschieden te Uouda voor de goiuoente iouda Vrijdag 16 Juni voor h overige gemeenten van het kanton Zaterdag 17 Juni De fiunncii elo eominissic van den gemeenteraad te ir lfv f 0 stcld om den oorspronkelijk op 17 cents bepaalden gasprijs die tliauB H cents is ve verlagen tot 0 12 per kub meter Waarschijnlijk zal ie fabnek nog betere zaken maken als de prijs op 10 cents wordt gebracht Ook te Leeuwarden is d prijs van 12 tot 10 cents verlaagd In Groningen schijnt het lidmaatschap der prov staten eene niet zeer gewenschte betrekking te z ijn noch te blijven voor hen die zitting in dat college hebben Namen in t vorig jaar de heeren llanpot ten Clate en Modderman hun ontslag thans wenschen de hoeroii G H ülas M van der Tunk G O Stikker H de Haan en J Slot bij hunne aanstaande aftreding niet weder in aanmerking te komen In s fi ravenhage is door den heer Vrij lag Zijnen op den iedeinpten Ibirgwal een ijsfabriek ojigericht waarvan lul l aderland de volgende beschrijving geeft Die fabriek bestaat oorloopig uit een machine welke per uur 5 kilogriim ijsallcvert Bij de waarschijnlijke uitbreiding der zaak lal waarschijnlijk het nantid dier machines toenemen De machine is geen stoommaehlne zooals verteld is al wordt zij gestookt De ijsvorming berust bij de machine volgens de methode arrè hierop dat ammoniak die tnt een vloeistof samengeperst is wa inecr zij door een nauwe opening godrongen wordt weder deai gasvorm aanneemt Ooiijk iin alle lichamen om van vloeistof gasvormig te vv orden warmte noodig hebben zoo ook hier on die warmte wordt onttrokken aan de omgeving der in t dlooze bochten geleide buizen waarin de weder gas geworden vloeibare sinmoniak niistroonit Die omgeving nu is een vloeistof die moeilijk bevriest en dus zeer koud kan worden Kn in die vloeistof wontii nu tiisschen de krünkelingon der buizen in gesloten bussen met water geplaatst welk water t woldra o ik zoo koud krijgt lat het bevriest Dit ijs leveit do iiiaohiiic af Merkwaardig is eoliter dat Ie samonporsing van hot aniiuoniakgns tot vlocstof niet d jor een stoonunachiiio met perstocslel verkregen wordt ma ir door de oiitw ikk ling van hot ammoniakgas zelf Boven een vrij kalm Miurtje staat iir iielijk oen ketel met eoii oplossing van ammoniakgas in water en uit dien kelel oiit vikkoll zieh het ammoniakgas zoo levendig dat hot in pon trommel w iar het lieengcleid wordt en in do daaruit voortloopende buizen die zich st eds in moordere splitsen hit zoo benauwd krijgt dat het zichzelf tol vloeistof perst on zoo later aan do boven bosehreven ijsvorming kan dienstbaar zijn Daar het bevriezend water met f eon vreemde stof in aanraking komt is het ijs volmaakt zuiver al is het door do snelle bevriezing niet zoo helder als ijs dat zieh langzamer heeft gevormd Deuijl de weder gas geworden ammoniak wederopgelost in water en in een ketel gepompt wordt verl rnikt men niets dan de brandstof oii is de prijsvau het ijs void lager dan het gewone uit de ijskelders afk mistige Laatste Berichten Versailles 2ü April W nat vergadering heeft wn voorstel van den heer Lninet om eeno eoinniis io van 25 leden te bennenien die een beroep zal doen op den geest v in vorzoonins on aan de kaïnor de vraag zal onderwerpen of zij bereid is uut l arijs in ondorhandeliiig te treden rgosteiud door hot aannemen er proaiable qiuieslie Vei sailles 20 Ajiril amndt Do beweringen vervat in eeno oflicieele d pêche van de oommnue van den 19 dat iil de rarijzenaara de poMtioii weder hmhieii ingenomen die zij den 18 haddon verloren Zijn ten eoiiemnale ongegrond De l arijzenaar die op den recliteroever van de Seine w iren teruggeworpen hebben niet getracht te Aanières terug te kninen Do overgang lang do brug wordt belet door de batterij der troepen van Versailles die nabij hot station opgeslojd ia Pe gendarmes hebben giateren do hiii eii v in Asnii res doorzoelit zij hebben wel wapenen gevonden maar geen onkolon muiter Londen 21 Apnl lu lut Lii eilmis beeft de heer Lowe zijn finaiienole nied di elin jfon voortu ozil Ten gevolge vau de iiit aion voordo l ïer orgiinisalie zal hol 1 fioit L 2 73 out bolooiien De hoor Lowe stelde l il ilokkiinr voor oi n In laHim op lueifirsi door een verhoogiiig dor sueocssii reelit n veniaolilte hij bovendien eeno baat van £ S i DOO Het overige tekort stolde hij voor goed te niakoii door oen percontsgewijze verhoogiiig van do iukoiustenbelasling Het heffen der b lasting op lucifers werd door het huis niet 201 tegen 44 stemmen goedgekeurd Versailles 21 April De troepen hebben gisteren oraiige barrioades en huizen te Nouilly genomen w aar zij zich ook van eenige kanoiinen meester hebben genuuikt Een daarvan hebbon zij naar Versailles gebracht en aan den heer Thiers aangeboden die de troepen met Av v verovering gohik heeft gewensclit Voorts zijn tal van govamronen naar Versailles gebracht rriiisen verzet er zieh niet togen dat de Fransche regecring ter onderdrnkking van A i op e d ♦ arijs zooveel troepen hye enbrengt als zij noodig acht Alleen wenscht het opgave te bekomen van het aantal soldaten die dagelijks ter versterking aan de troepen worden gezonden Parijs 21 April e morgens Er is gisteren aan de zijde van Vanvres Issy Clainart niets voorgevallen Generaal Okolowich is gisteren te Asnières gewond aan hoofd en arm hij gaat voort met bevelen te geven In een officieel rapport wordt gezegd dat Neuilly dat iu den nacht van den 19 bezet werd door de troe en van Versailles nadat twee barricaden waren gcibandoniicerd gisteren door de troepen vau Parys werd hernouien De troepen van Versailles zijn aan den linkeroever dor Seine gerotranelieerd zij conecutreeren ook hunne macht te l iiteaux un Coiirbevoic Londen 21 April In hot Lagerhuis hebben veracheiddio leileu te kennen gegeven dat zij in den vorm van voorgestelde besluiten oppositie zullen voeren tegen de finaucieele maatregelen vervat in het budget Er is een voorstel gedaan om te besluiten dat het Gouvernement zal worden uitgonoodigd de artt 1 en 2 van het Parijsch tractaat van 1866 op te zoggen als zijnde die in strijd met hetgeen tot den bloei de onafhankelijkheid des lands en de suprematie der Britsche marine wordt vereischt Na I ene korte discussie is het voorstel ingetrokken Versailles 21 April De nationale vergadering hoeft de wet op de huren met 390 tegen 128 stemmen aangenomen Van den Mout Valerieii wordt een krachtig kanonvuur naar den kant der l orte Maillot onderhouden Burgerlijke Stand ïiunuiN ly A1111I Kniiirliia Uiiiidric i oii t s ï Mullaiirt CU C J jil ci S iartjr uuili ra D vuil iliiii lïcrg en S Tom Gcranla Maria oudcra il Schuiten en N l ot Frniiriseiis oiaiers vaii uuren en K Ueurkelis 20 Fruiieiscu Jt liaiiiica üiideia V ï van ic i avoordt en T J üüiiieiiB 21 MeuKia oiidim K vjii der l üst en M don iüankeii Heiidrie i ouders Itialieulnirg en ii vio OVHii iliKi 19 April M van Vlicl wed J van dei Mibt 72 j C Siiuon 04 J 11 M Maucnbu g 12 j J U Tijfclerinan 1 y 2 ui 211 T Willenis 3 5 m 21 A Meivogel ed H Grendel 72 j O vau Oudsliourii O in Gnii wii 21 A iril 1 i C I nneo en A J Werniiilt POKKEN EPIDEMIE V in 15 tot 21 April aangetast 4 Vroegere opgaven 09 Te zameu 73 Van welke er 3 ovorleilon zijn ABVERTEMTIÊM I m il Getrouwd J F 0 PKINOE rni t A J VVEUiNlNK Gouda 21 April 1871 J a iii ciMtyyniy 3V pjpnjyn v ci GJt ati J twiak ws i V Getrouwd ife W lïEUEEll il i VlilEiVD Dkn llA v i 21 April 1871 iflt té ii iy ji MyN W N M Hj ff I De Heer en Mevmuw v n heii WANT betuigen met deze liuiiiieii woliiieoiumilen dnuk voor du vele blijken viiii bolaiiostolliiig bij de voltrekking van hun Imwelyk oudervoudeii dvula 21 April Ib7l ëii y Vi atii c iiiciSiiï5ï ïiS cti aifeir ii icji c