Goudsche Courant, zondag 23 april 1871

De Oudergeteekeucleu liebbeu de eer liunneu j eachtcu Begunstigers te berichten dat zij ontvangen hebben IDE IsTIETJ WSTJï n OIDBLLElSr COSTUMES en REGENMANTELS EENE GROOTE COLLECTIE JAPON en MANTELSTOFFEN I httn M¥wM lillii ëUÏÈZ 0 y EENE RUIME KEUZE IN TEVENS ZIJN ZIJ GOED GESORTEERD IN EN WAT VERDER TOT HET VAK BEHOORT Zich minzaamst aanbevelende hebben zij de eei te zijn DEd Dw Dienaren BAHLMAM é CO Gouda April 1871 Schouwburgzaal KUNSTMIN to Gouda Sfu tcdc rn luntstc Üolli iüoorstfllitt5 in dit saizoen DOOR HKT EOTTEEDAMSCUE TOONEELGEZELSCHAi onder directie van Edüaed Bamberg ZONDAG 23 APRIL 1871 Ilil ® M¥BIIi OF DE VEROORDEELDE UIT HET BAGNO TE ROCHEPORT Nieuw groot Drama in 5 Bedrijven met een VOORSPEL TOT slot YECHTE IS MIJN LEVEN Vaudeville in één Bedrijf Prijzen der Plaatsen HH Leden met hunne Dames en Kinderen 1 Rang óO Cents Niet Leden 1 Rang 75 Cents 2 Rang 50 Cents 3 Rang 25 Cents Aanvang ImJf acht ure precies om tijdig te eindigen Zie verder groote Billetten en kleine Affiches Liëdcrtafel 7 AP0LLr en apdebling Üames Zangyereeniging 0 €iBii f op MAANDAG 1 MEI 1871 ten 7 ure in de Sociëteit ONS GENOEGEN Na afloop BAL fubheke Verkooping op drie maandln credim op MAANDAG 24 APRIL 1871 des voonniddags teu 10 ure en zoo noodig de volgende dagen in het hotel de Paauw bi den Heer M Vbrmaat op de Markt te Gouda van een groot ABsortiment ZIJDEN en WOLLEN Ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAR gevestigd te Waddin evcen To zien Dienzelfden dag van 8 tot 10 ure Op de kijkuren zijn stalen te bekomen Attentie Aan een gunstig bekend staand Begrafenisfonds kuniicii pcr niieii gqilaatst worden als BODK o iiaunenii lijko vooiwii mlcii Uneven friiiiio ietlei lii k ii lioi Ivliiuuleki ir S A WEINIU X K Simi liutuithtm Door toevallige omstandigheden TE KOOP Een Singer Trap Naalraacliine Brieven franco onder letter N bij den Uitgever dezer Courant WÖRÏyFGÊVRAAGD ALS Reiziger in Wijnen Gedlsteleerd een Jongmensch bekend met het vak en eenige relatiën kunnende aanbrengen Bekendheid met Gouda en Omstreken strekt tot aanbeveling Condi tiëtt nader overeen te komen Adres franco onder letter W B bij de Heeren G B VAN GOOR ZONEN Boekhandelaars te Gouda Mejufvrouw TfiRWEN vraagt tegen 1 Mei eeno Dienstmeid oed voor haar werk en een burgerpot kunnende koken Loon f 55 met veel verval Gouda 9 April 1871 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr N H DE KANÏEE dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het bed en toebehooren waarop JOHANNA van HOORN wed van KLAVEREN met haar aan de pokken lijdend kind HENRICUS NICOLAAS van KLAVEREN gelegen heeft vóór zij ten gevolge van hare eigene ongesteldheid met dat kind naar het gasthuis werd overgebragt van welk bed met toebehooren de persoon van HENRICUS PAUES eigenaar is te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 69 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een bed gevuld met zeegras een peluw gevuld met zeegras een veeren een zeegrab en een dulen kussen twee dekens twee lakens en een stel bedgordijnen Zullende dit besluit op de gebruikelijke wjjzo door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsehe Courant Gedaan te Gouda den 21 April 1871 Burgciiu cster on Wethouders voornoemd De Si i i etaris De Burgoiueostor juuda iJrul vau Uiuikiuau MWilfl ii i i l l H t t DIUKlf III VI 1 101 II IIN UI H h N 1 l l 1 01 N BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr N H DE KANTER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het bed en toebehooren waarop het kind van ELBERTUS HELLEMAN genaamd CORNELIA tijdens het aan de pokken lijdende was gelegen heeft alsmede de Iflfkleederen van dat kind te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 69 ahnea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een matras gevuld met stroo vier kussens gevuld met stroo een wollen deken een laken twee oude sohoudermantels een stel bedgordgnen en tien stuks lijfkleederen Zullende dit besluit op de gebruikelflke wgze door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsehe Courant Gedaan te Gouda den 21 April 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De St retaris De Burgemeester DROOGLEEVERFOKTUIJN van BERGEN IJZEJJDOORN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr N H DE KANTER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het beddegoed en de lijfkleederen gebruikt door het kind van HENDRIK VAN DUUREN genaamd HENDRICA tpens het aan de pokken lijdende was te verbranden Overwegende d at hier aanwezig is het geval bedoeld bfl Art 69 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als twee kussens waarvan een met stroo en een met zeegras een sprei een deken twee kinderdekeus twee lakens twee kussensloopen en twaalf stuks lijt kleederen Zullende dit besluit op de gebruikelyke wyze door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsehe Courant Gedian te Gouda den 21 April 1871 Burgemeester eii Wethouders voornoemd r e Si Lretaris De Burgeineestcr UliUüi ini VLKIOUU UN VA Ul UGLN IJZLNDÜOKN Hal helt kK ki i H i mi èailwi rui fgnla ijW tfiüfikmi WK füWiMitl i i nii i z 1M II WU 1191 Itiiiifiiiiil 1 111 4 k C TS 2 n li lei t S 1 N tftll 1 7 z 1 l h id J e