Goudsche Courant, woensdag 26 april 1871

I mWIWMHV 3 WP m m i m j if p 1871 Woensdag 2tt A i N 1041 s GOUDSCHE COURANT DJieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meor 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzoudorlijko Nommers VIJF CENTEN Co De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De inzending van adveïteütiën kan geschieden tot één uur ues namiddags op den dag der uitgave ItHOÜDERS van van den alhier Ben Heer Dr N j Ktuiting van den Icude pokkenepi en toebehooren US HELLEMAN het aan de pokIft alsmede de Igff rbranden ezig is het geval iJer wet van 28 f 125 pi men en te doen prwerpen als atroo H stroo ptels n zebruikelflkc wjjze ing ter openbare jilaatst worden in April 1871 ers voornoemd urgemeester tlllGËN 1JZEJ4D00RN ITHOÜDERS vm van deu alhier i i Heer Dr N H tuiting van den Itnde pokken epi ned en de Igfklee van HENDEHl NDRICA tpens i iH te verbranden pzig is het geval der wet van 28 i 125 men en te doen Hrwerpen als 1 jen met stroo en e fn t brinkolyke wijzo l ing tür openbare laalst worden in I April 1871 rs voornoemd Hiiinomecstcr KC KN IJZISNDÜOKN jLFK 03sr3Dica iiTC3 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goudtt Gezien het besluit van den lieer Cüinmissaris des konings in de provincie Z dd II illiind van den 22 Maart 1871 A N 1917 2 S Afd l rov Blad N 43 betreffende de bcsclirijvlng voor de personele belasting dienstjaar 1871 72 doen te weten 1 Dat de ontvanger der directe belastingen aan de woningen der ingezetenen op den 6 Mei aanstaande en voegende dagen ter invulling zid doen bezorgen een Beachrijvuigibiljut Inlioudendc ceue korte schets van de grjndsliigen der voornoemde belisting hetwelk aeht dagen na di uitreiliing dooi of van wege dien ontvanger zal worden afgehaald terwij zij we lke bij de beschrijving geen biljet zullen hebben ontvangen gehouden zijn om de vereischtc behoorlijk ingevulde verklaringen vóór of iiiterlijk op den 31 Mei dezes inars iu te dienen ton kantore des ontvangers al a ir de biljetten ter invulling sleed verkrijg iaai zullen zijn 20 Dat tot tegenschatters zijn aangesteld de Ileeren VV AN llEiUMEL A AN GENT P M ROOSENDAAL en G A OUDIJK Wordende de belanghebbenden voorls in het bijz nder aandachtig gemaakt 1 op de wijzigingen welke bij de wet van O Ajjril 186 8t mtsl lad u 59 in de wet van 29 M iart 1833 Staatsblad n 4 zijn gebragt ah a aan art 17 der wet an 1833 ia toegevoegd de volgende bepaling Wegens Vrouwelijke dienstboden die up den 1 Mei des jaars waaro er de belasting loopt ouder lan 18 en jonger dan 21 jaren zijn becb aagt de bclii liiig ƒ 5 00 zonder toepassing van het opklinnneud Lirief artt 19 lett ij en k dier nt iaiii i uld bij att 10 der wet van 1813 wordt gele en als volgt Dienst en werkboden in gi bouw en instrihiigen gestichten of inrigtingeii vermeld onder litt c en tl van art 5 § 2 voor oovoel zij geene belastbare diensten verrigteii regt tieeks ten behoeve van hen die aldaar in eenige betrekking of als leden werkzaam zijn De eenige vrotuvelijkc bediende o erigei naar de eerste derde of vierde klassebebislbanr iii dienst viin den belastingpligtige nelke geene aiulce beibeuden houdt en vier of meer eigen of aangehuw de kinderen kindskinderen of pupilloii bij zich heeft in voneu die op den 1 Mei des jaars waarover de belasting loopt jonger dan 21 jaren zijn c De twee eirste paragi apheii van a t 27 der wet van 1833 zijn gewijzigd als volgt § 1 Die na den 15 Jlei irn perceel in gebruik neemt i voor dit perceel de belastiiuf naar de icr eerste grondslagen voor den tijd des lienb tjaai s die dan nog over is versehuldigcl § 2 Aan den belastiiigi lii iigc dii in den loop des dienstjaars een perceel verla it zonder daar n eenige roerende gued Ten of iemand iii iju dienst achter te laten wordt onthedlng verbind van zijn aiuislag naarde vier eerste grondsbigen voor den tijd des dienstjaars die dan nog over is indien d iarvaii door hem binnen deu tijd van eeiie ni i ti l vidui ude op die aarin hij het perceel De onthefBug wordt ook verleend over het drlemaandelijksche t jdvnk waarin het perceel werd verlaten indien de belastingplichtige daarna doch in den loop van datz elfde tijdvak een ander perceel waar oor hij belastingpligtig is in gebruik neemt Bij overlijden van den bdastingpligtigc treden zijne erfgenamen in dezelfde regten en verpligtingen 1 De aangiften volgens het eerste en derde lid ingediend worden als gewone beïwaarsehrifteu aangemerkt en b handeld d Aan § 1 van art 28 der bovengenoemd wet van 1833 zijn de navolgende bepalingen toegevoegd Ten aau ien van deu eersten grondslag kunnen behalve de iaarlijk che onzuivere hiiiirwaarde ook maand of weekhuren worden aangegeven Andere aangiit n worden aangeii erkt la niet gedaan Voor zoover de beh tingpligtige de aangegeven maand of weekhuren niet zelf tot jaarhnren heeft herleid wordt de eerste door vermenigviüdiging nut f en en de laatste door vermenigvuldiging met drie en dtr iij tot jaarhiiur herleid en ilzoo herleid als dr aangegeven jaarlijksohe onzuivere huurwaarde aangemerkt i Op hunne verpligting om bij hunne bezwaarsehnften ingevolge art 1 der wet van den 4 April 1870 Stiatsblad n 60 over te leggen een dnplic iat v ui hun a inslagbiljct tei en betaling van 5 cents bij deu ontvanger der Directe Belasting verkrijgbaar gesteld Goi D den 21 April 1871 Bur eniei ster en Wethouders voornoemd De Burgemeester VA llEItC KS IJZUMDOOIIN De Secretaris Dünnni kk i k i oüti ijn BUITENLAND Itulleiilandsdi OvcrKiclil Oiu ruit de gevechten in de omstreken van l arijs is weinig nieuws te vermelden Steeds kost de rtorstel pg talrijke ofl eis van beide zijden en de ware toestand it uit de tegenstrijdige berichten moeielijk op te inakeii Die van Versailles en de aanhangers der commune spreken elkanders tierichtcn geregeld ti gen Het waarschijnlijkste is dal 1 positien weinig veranderd zijn Het dorp Neuilly schijnt nu het to meel vaii den strijd te zijn in hevig geteisterd te worden men versrhaust zich daar in de hui en en betwiol elkander elke straal De Mont V ilérieu en de batterijen bij Conrbevoie gaan voort met bet werpen van bonimeu en granatin in de westelijke wijken der stad üieliy eu de onistrekeu van de l orte MaiUot De regeering te Versailles e t men wacht nog altijd op versterkingen om een besliss nden aam al te wagen Pouyer Qucrtier de niimster m financiën is naar het rriiisische hoofdkwartii geweest om verlof te vragen om 80 000 man in plaats van 40 000 die bij de vredes ireliininairen waren toegestaan om Parijs te vereeiiigen Alvorens de terugkeerende gevangenen voor dat doel aan te wijzen verzekert men ich aii hen goede ge iiidheid De comiiiiini mail u lubben strcds niel onwil onder de nationale gardi li worstilen Di lieethonfilen ongeveir 50 000 in git il blijven i m U oiivinuoeiil en hoopMil ondanks de geilden m rliezen maar di ii iriL e wolden traag en oiiverbcliiUig nus schicn ook door moedeloosheid ter neer geslagen De meesten komen niet op anderen weigeren dienst te doen buiten de wallen Uit Eiigelsche berichten van onpartijdige zijde blijkt dat de berichten oratreiit plunderingen en verbeurdverklaringen zeer overdreven zijn Men heeft o a bij den heer Thiers alleen ecne huiszoeking gedaan om bclangryke papieren op te sporen In latere berichten wordt nog verzekerd dat aan de Pruisen BtIO millioen door Ie Fransche regeering uitgekeerd is ten gevolge waarvan de noordelijke forti n aan de VersaiUanen znllen worden overgegeven en de stad Si Denis reeds ontruimd is Nog altijd hoopt men op eene verzoening en sommigen wenden steeds pogingen tot dat doel aan Het gebrek aan levensiniddelen en de ontevredenheid jegens de commune neemt toe Het voorstel v in de fortschrittspartij in den Duitschen rijksdag over het toekennen van reis en verblijfkosten aan de afgevaardigden i aangenomeu met 17 5 tegen 152 stemmen met het amendement van Elben c s om de vergoeding eerst te laten aanvangen met de volgende weti evende periode Dit is eene beslissiii van groot belang maar of werkelijk de leden het geld zullen ontvangen is nog ïcer twijfelachtig e bondsraad is er ook nog en deic staat geheel ouder den invloed van vorst Bismarck Men zal daar meer letten op den wenscli de rijkskaiiseliers dan op zijn gronden Zijne hoofdbedenking was il it vergoeding van reis en verblijfkisten langdurige parlements ittingen zou baren maar dit argumint werd zegeviereml verbannen door een beroep op het Pruisische huis der afgevaardigden die dergelijke vergoeding krijgen en desniettemin mi t verwmid Tlijke st loiiisni lic voortvarendheid do gewicliiine üuderwerpen aldoeii Even treffend werd de vries des kaïiselii rs vijor te diiorta stende inaatregeleii wederlegd door een beroej op s mans bekende ttjutnioulighii I I e ware reden van zijn afkeu lag natuurlijk in de overtuigin niet gebjk hij te veistiau i af dat door het geven i ui vergoeding Tour reisen M rblijfkosten de revob ioiinaire partij baas vov worden bij de verkiezingen maar wel dat de regrering h iren invloed op die verliezingen zou verliezen welke thans dank zij de gedwongen onthiiiiding van zoovele vrij iniiige mannen onmetelijk groot ip In het Engelsch lagerhuis heeft de minister van finaiieién onlangs verklaard dat er een tekort was van ruim twee millioen pond veroorzaakt door de onkoitten voor het leger Om dit Ie dekken sloeg hij voor eene belasting op de lucifers eene herziening van de wet op Int suceessie recht en eene veihooging an ile uikomsteubelasting De liieiferbehisting is reeds door het luns leiiigenomcn l e Eiigelsnhe bladen zijn o cr hit ali euiii ii niet deze inaatregeh U iiii het ministerie weinig iugeiioineii Ziehier hoe o a de Twu t zieli over de begrootiiig iiitiaat De grootste fout van het budget ia zijne i ub llijklieid De heer Lüwi heeft £ 2 713 000 nooi g het volgend jaar zal hij een gelijke som aanvragen Om da uiu te voorzien stelt hij voor JE 2 250 000 door diriete en t 550 000 door indirecto belastingen ti lieHiii één van de iloor hi iil aangewezen iiiiilililiii tot dekking hit verilubbeleu van de successierichten zal ii hi I iiiiiu enaniin wordt zeker in ons ruKineieel slelsil peiniauent worilnn Wiliiu zulk een liandelw i e s grMiiilijken do lieer Li e had dien wen iiiit bi lioori 11 ill te slaan B 1 Il i4