Goudsche Courant, woensdag 26 april 1871

MM f I li UI lll t nKduMlMt l IlL lt Zoo i di ii 11 liti r ii ill KiiiM rv i i ve iiior op ill ITU hi oiistigcii cu 111 fok de scliif rdh II iki fabcl van lde 1 1 eve vrinden rn liciidcki dot heet stak durft talen llik iiisscliin de fabel lat e buit nog I 4ele Ibondgenooj ü rosar nog vol I A Vcrheijen alhiir benoemd ii in3kirk te Ara on Bne vrouw cbraïit met een 111 ja t deze stad fiijn t n zij reeds i de Naar onze nprolin uien t VVaddinxijver I bezig geil vo Pns Ame dien aard i zij iu ting Kr die naar prioht om iverljn Zoover hi k va lager nvnc cht uldoi W Irnink bij ene rerbetcrde pryne 1 en lau hl tb homh Irrks è Turf lilt eei i 11 kac Miter I irht der lande boerin en huiae Ct ie ure is inrktjam kauierand muur yO ielen c e bij het L rand den e den heer J Mil s K rt 1859 Cjouili en moest iviug dftreden linten nu alhier hnpviu Schieri n to k al over aim Mn leven en Bpmlve dt ik de tonimissie dl 1plfeien vaii iiTivijl 11 de gelil es zB worden ain irt aan kan 1 deel ilksweh II 6578 orbraak staan in in ver voor f lil 11 der i ider 01 iiaarinedi In door de plaats dat g benoe 1 u welke nte hee igenome c I werk d lijven bestuur iet lieerinoetcB Alphen liet 1111 li en luiiiije Illliell 1 under il oor hl I tijdens 1 nil allei e iremeent v aa i p I M llflil mI I I 1 1 lunleie evniaakli iili miLiiii 1 l publiek toen liel al de se iiioliiiiiibeli ii vim een liij nndere seliodl uit de eerste emeeiile ileu Itijii iiij lueiiireii eii naar Alphen waar de niiilri ij er der lieil n lile seliool zich aan de te Aarlaiiderveen tijdelijk Imnepaat wordendegi7 cmd heidspolitio gaat oiitti ekkeii In de zitting der tweede kamer van Zaterdag heeft de heel dn Ciwmbroot aiiderniaal du regeeriug geinterpelleeril over t huwelijk der zee iiflioiiTüU waaruit geen ander resultaat voortsproot dan dat de miuLiter vim marine bij zijiic in de eerste kamer iiilijesjirukeii verklaring volhardde zoodat nu wol de wettige straf is wegijeiiomen voor die officieren die buiten s koniugs toestemming iu t huwelijk treden maar dat daarvoor ru al lii i n iar t p oe viie n r Tsf m aan t hoofd van t departement staat een disciplinaire straf kaa in de plaats treden Dus waar de wet stond stiuit nu willekeur en t was daartegen dat verscheidene leden opkwameii Dat de interpellatie dan ook zonder motie afliep was daaraan toe te Bohrijvon dat de heer de Casembroot zich willende haasten om te herstellen wat hij vroeger tegen den burgerstand bad miszegd te voorbarig was geweest arant het ontwerp waaruit de straf op t trouwen ïonder koninklijke goedkeuring was gelicht was wel door de eerste kamer lumgcnomen maar nog niet door den koning bekrachtigd liet zou iiiemistitiitioneel geweest zyn die bekrachtiging vooruit te loopen Zoodra echter de wet iu t Staatsblad staat mogen we op nieuw de behandeling de er aaugelegeiilieid verwachten tenzij de minister tot beter inzicht gekomen haar voorkomt door vrywillig lle beperking op te heffen In de aitting der tweede kamer v an gisteren zijn do algemeene beraadslagingen over de slaatsbcgroo ting voor 1871 aangevangen liet üutwerp tot afstand der Nederl bezittingen aan dekust van luinea is tijdens die zitting iugekonieu We hebben kennis geininkt met eeiic zeer belangrijke althans zeer lezenswaardige brochure die te Leiden bij Sehreuder van Haak is uitgegeven en tot titel iieeft Jlet viemre Duitache rijk en de Neder aurhti door den elirijver van Mississijmi een u eschrift dat wellielit iiiemaiid onzer lezi rs zieli meer herinnert doch dat M jaren geleden door iieu schrijver werd uitgegeven De nadere onisolirijving van dien raadselaohtigen titel is A edtr anJa tegentrourJige fitMttcieele nood Neiierlands amifpraken op krediet reddingsiniddel Du daarin ontwikkelde di iikbeelden ontmoetten lievigen tegenstand uoial bij de toen heersclieiiile partij lutiissehen werden volgen ileu schrijver al de a iiiL eneven Redd iii iiuiil leleii up Sén UB door de o i olgeiiile retreeriiigen verwezenlijkt CU el met de gelukkigste iiitkonibten voor a lands financiën en liet ojieiibieu krediet Een dimelijken tigensland vreest de schrijver thans op zijn ouden iLig wider iimar ook thans vertrouwt liij dal hetgeen in ile eer te oogenblikkeii door velen met tegenzin met bitterheid wordt ontvaiii eii toch later bij kalme o eru egiiig zeer heilzaam kan worden bevonden Het is 011 niet mogelijk op alle onderwerpen in dit geschrift van fiO blad ijden a mgeroeril breedvoerig te wijzen Do schrijver is lie ig tegi u Dnitselil aiid iiigenomeu en Kraiikri k ordt door In in als den ridili rlijkeu beseliermer aii alle kleine sti eii voorgesteld doch daar die ridder voorshands ontHapend is inoiteiide kleine staten elders sleiiii oeken iiender andere groote staten zal In n lii eliernii n l e natuurlijke beschermer van Xedirlaiid zou Kngelaud zijn doeh dit wordt door I riiisiselie sympatliii n die liiin grond vind in den liiniilieband di r vorstelijke fainilien verlamd en meer i n mei r tiekt h i zich teriiï Keu verbond der kleine Lidii een liijiie dm faildes zou nadat Oeneiiiiiikeii zoo jaminerlijk ijeknakt en liet Duitsehe rijk zoo oppermachtig werd niet meer baten De oprichting van een Areopagus een rechtbank der volken die niet alleen de twisten tn sselieu rege ringen zou beslechten maar ook eenen reclitstoestaud daarstellen die thans ten eeiiPiiiniile ontbreekt bepaiddelijk ten opzichte der sehulileisclieis van staten wier behingen vooral bij de steeds toenemende verspreiding van publieke effecten onder alle klassen der maatscliapiiij toch wel ook eeiiige aanmerking verdienen is eene geilaelite waarvan de verwezenlijking tot de mogelijkheden liehoort wanneer maar iedereen goed doordrongen was van al de ellende voor spruitende uit den oorlog niet alleen maar uit het treheele militairisme aaroiider de e Inee nriiuelen voeriiamelijk worden bchanileld iibeme ne dienstplielitigheid en i die kolossale ilwaasheid Int Jlooile Kruis Als nagenoeg zeker zou mogen iiaiigenonien dat indien de pas geeindigilc oorlog iii plaats van zes maanden zes maal zes jnreu geduurd li id en er in plaats van sliehls eeiiige lioiidi ri il il i lid meLselien LMI of il inillioeii gi sl ielit u aren de strijd ii i de algi iiieene erwuesting en iiitpiitliiii li l In t daaisti lli n v iii nik een iireopaiig door de volken n zuiide geleid liebbcn Die iii eop igii s zon ai io lul ri lii nlili 1 ijii iler kleine staten Maar wal valt er iiiliissi lien liij oiilstrntenis van eeiiige Mnropeesehe Vii rsi lia ir voor eenen slaat van den tweeden ot ilirdeii r iiig Ie iloeii v ooi eenen sl mt nis iXederland eli l n aan de reu zen van het roüte D Ihiitsehe rijk van den Mlitairstaat rruisen üp het gevaar af geen enkel voorstander voor mijne meening te vinden alleen te staan onder de groote menigte op het gevaar af gehoond en gelasterd te worden verklaar ik als mijne gemoedelijke overtuiging dat er slechts iVn rationetle weg voor Nederland bestaat geene conscriptie geene militie geen hcirleger geene vestingen geen Vrijgsminister geen budget v an oorlog Wat zullen duizenden met selirik en verbazing uitroepen geene dra o Iers e ui g c ijt i gii n artillerie geen kanonnen trein I De gehoelc bevolking zal ovvr zulke buitensporige gedachte lachen nf verontwaardigd zijn tot zelfs de vrouwelykc dienstboden te Amsterdam en in de residentie die met weeklagen zullen uitroepen geene kurassiers geene grenadiers meer 1 Kn de bovvonerB van het vorstelyke s jravenhage die gcciie prachtige parades meer zullen aanscliouuen misschien zelfs de voortrellelijke militaire rau iekcorjisen zullen missen Het zoude niet kunnen verwonderen indien er op aangedrongen werd den verdediger van zulke buitensporigheden naar een krankziiinigeiigusticht te verplaatsen Wat beteekeneu de vierd half millioen Nederlanders tegen nagenoeg veertig millioen Duitschers Wat ecnige honderd kanonnen tegen even zoo vele dui zcndeii wimrüiider een groot aantal van mousteraelitig kaliber allen naar het beste luixlel Thans nu leeuwenmoed en heldengecstdrift zich niet nu cr kunnen doi n gelden nu de helsche werktuigen met koel overleg op verren afstand naar zekere regelen der vcmioliugswetenschap worden gericht vermogen wij niets De verdediging door inundatie wa irop bijvoorkeur gewezen wordt beteekeiit zoo goed ah niets Het is volstrekt niet bewezen dat een leger nimr lie eischen van den tegenvvoordigen tijd ingericht en daarin is Duitschland eu vooral Pmisen de baas daardoor ook slechts gedurende ecnige weken iu zyn voortgang kan worden gestuit Niet minder gewichtig is het geld en wat beteekeneu dan de ecnige miUioeueii in de Nederlaiidschc schatkist aanwezig liij vergelijking met de honderden iniUioenen die uit de Fransche oorlogsschattuig in s rijks kas zullen vvurdeu neergelegd om bi eene volgenile gelegenheid vruelitliaar besteed te worden Zal ineii op het openbaar erediet stenuen Vermoedelijk zouden eer nog het eerste schot gelost i de ilVeeteii tol een peil dalen dat aan geene uegoeiatic zou l iiniH U gedacht worden In l toen zeker eene h loue mate van palriotismiis de bevolking van Int eiii den vorst getrouw gebleven Noord N ederhnd bezielde vielen de 2 sj il t u itioiialc schuldlirievcn van i ï tot 8 1 pCt Kn teen was het oorlog tegen lielgie iiiit 1i ceii een opperinaclitig rijk I i i e ttiiisieling zoiiilc al erw aarsehynlijkst op niets anders iiitloopcn dan dat er vijftig of hüiiderildnizenil zoo niet een nog gr ioter aant al nieiiseheii geslacht of verininkt dat er eenige proviiicién totaal verwoest onileiselieidene min of meer aanzienlijke steden pl at esi l oteii en ecnige honderd milliocnen oorlogssehattiiig bitiald züiiden moeten worden Al oo geen leger geen conscriptie geen inilitiirplielitigheid ireen budget van oorlog l Ma ar w at dan Mleeii door edi ijke kracht zal Nederland het dreigend gev n ar inissehien kunnen kccrcii Wat heeft Nederland in de Iti eeuw zoo groeit doen orden Dal dit plekje land de elder i miskende mensehen reeliteii eerde dat er gelijk recht gelijke burgerlijke en sdiatkundige vrijheid bestond voor elk 11 I en iegelijk dat de wet personen en eigendom bcselierniile en gestreng was jegens den misdadiger dat ieder tot welken stand ook behoorende het verhelfeiid gevoel bezat van eigen w iarde en het bewuslzijn dat de mensch hooger bestemming heelt dan alleen vorsten en prii sterkneeht te zijn Dui zeiiden der beste burgers uit alle verdrukte landen brachten in de zestiende eeuw hun talent en hunne nuttige jedrijvigheiil naar het vrije land hetwelk hen liefderijk opnam en rijke vmchtcn van zijne edele gastvrijheid oogstte Zoo zal het ook heijen gebeuren indien de burger hier bevrijd is van allen niilitaireu dwang alsmede van de zware lasten die het onderhoud van ni aanzienlijk leger den inge eteiicn oplegt Duizenden van brave burgers vooral uit de hoogere staiidcii begeerig zich aan het barbnarsehe militaire dwangjuk aan den stuitenden overmoed van eenen zelfzuc htigen en verwaanden adel aan eene kleingeestige knellende bnreaiicratie aan ih heerschappij der hatelijkste middeleeuwsehe bi grippen te oiitirekken die liuanc zonen niet gedrild nog luiniler als kanonneiivoeder gebruikt illen zien doch ongenegen zijn met linn gezinden Oeeii iii over te si i zullen zich met hun vermogen lil Nederland vestigen de idi emeenc welvaart bevorderen en s rijks schatkel eliriii eii Men zal ons ten goede limidui il it we bij het kaalste punt iets langer stil geslnini lielilien Int was hel bilaiurijksle Velen zullen I met den selirijver nog uil t eins zijn Dat Nederland werkelijk te verdedigen on zijn wordt niet alleen door mannen van het vak maar ook nog wel door anderen geloofd jMaar dit is zeker inilien het te verdedigen is dan wordt I hoog lijd om t ook verdedigbaar te makeu Of niets of alles maar schatten te verspillen aan eene defensie die alweder volgens de mannen van t vak toch overal h iperf dat is iu geen geval Nederlands lul ing Laatste Berichten Havre 2S April Pc gemeenteraad heeft drie leden naar l arijs en Versailles afgevaardigd ten einde pogingen aan te wenden tot bemiddeling op de volgende grondslagen instandhouding der republiek vrijheid van gemeen lijk bestuur iu geheel li rankrijk Parijs 2 i April Jeeu enkel Fransch detachement is te Saint Denis binnengetrokken De geruchten omtrent de ontruiniing van de stad door d I misen zijn oiigi L romi Het pro4iiiiu iia laii de republikeinsche ligiie is den lieci Thiers voorgelegd het komt in hoofdzaak op t volgende reder iifsclialliiig van de prefectuur vaji hel departement der Seine en van de prefeetiiiir van politie de st id l arijs bestuurd door een geineentelijken rand die door stemming gekozen zal worden uut een lid voer elke 20 1 00 invvouersj die raad z il ei ii iiiaire en adjiiiietcu of ecu iiitvoerc idc commissie beiioeiuen het bewaken van l nrijs en van de forten zjil uitsluitend worden toevertrouwd aan de itationalc g irde behalve in oorhigslijd als wanneer troepen van de genie met de zorg voordo fortifieatien zullen belast worden de état major van de nationale garde zal door het gemeentebestuur gi kozen worden Wordt dit propramma aangenomen dan gelooft men dat de ligiie de commune zjil noodzaken om daartoe toe te treden Tot plaats konimaudant van l arijs is benoemd db kolonel Vcilia Doinbrowsky behoudt het opperbevel over de troepen llciiry blijft chef van den état m ijor liergent is in vrijheid gestehl en heeft weder in de eoiiimiine zitting geuoiueu Langs de geheele linie werd heden ïanw govoohten Versailles 2 + Ajiril des morgens ten i ure Pc aanval is nog niet begonnen alhoewel de Mdnt Vali ricn op de opstandeliiigeu vuur geeft Onze troepen hebben haicuton niet bezet Naar men verzekert zijn er moeilijkheden ontstiaii tnsselien lic eiiuiinune en de l ruisen tengevolge waarvan zij gisteien ile l i hieii lieblieu aangehouden die leveiisiuiddelen naar l iiijs vervoerden De batterijen der iiisnrgeiiten liililieii Int vuur der onzen llauw en zonder resiilimit beaiil woord Berlijn 24 Apnl llel wetsont verp betrelfende de leeniug van 120 millioen is met aluenieene stemmen op 6 na aangenon en In de hierover gehouden discussie heeft voii Mismarck verklaard dat ook wanneer Frankrijk het eerste half milliard der overeengekomen schadevergoeding betaalt de ontruiming der forten door de Huitschers volgens de voofw i irden eerst zal plaats helilirii na het sluiten van den delinitieven vrede He oiiderliandeliugen te lirUssel schijnen niet oo spoedig voort te gaan als men geweiiseht had h rankrijk scliijnt te hopen na eene versterking zijner knjgHiinieht gunstiger voonvaarihiii te knnni ii bedingen Dnilselilaiid zal eeliler in geen geval dulden dat aan de vrcdespreliininaircn afbreuk ordt geilaau Alleen bij het uitbreken der onlusteu Ie l anjs heeft Diiitsclil inil aan de regeering te Versailles eeiic bezwaren in den w g gelegd tot ceno afwijking van de preliiniaaireii Het is daardoor genoodzaakt geworih u tot groote fin inciei Ie opolferiugeu en tot het bijeenhouden van eene aanzienlijke troepensterkte omdat het in allen geval iu staat moet zijn aan alle eventiiïliteilen het hoofd te bieden Indien Frankrijk de overeengekomen kosten van onderhonil der armee niet voldoet d iii zal er op nieuw tot requisitien moi t ii worden overgegaan Duitschland zal zieli niet nieiigeii iu de binneulaudschc a ingelegenheden van Krankrijk maar de boudsregeering kan nu t de verzekering geven dat zij zich tot eiken prij s aan die toi zegging zal kniinen houden In alle geval toch rust op haar de plicht om Duitschlands recht eu belingen tn verdedigen wanneer deze in gevaar worden geliraelit Washington 21 April De werkzaamheden der commissie ter ake van de Kngelseh Amerikaansehc gesehillcu zullen liiniien kort zijn afgehiopeu De voonm miste niiileu zijn reeds m beginsel aangenomen De qna stien v in seliadevergoed lig eu eigendomarcelit zullen aan eene selieiilsreelilerlijke beslissing worden onderworpen De vaart liiiigs de St Laurens zal vrij ziju De Kngelselie onilerliandelaars zien thans nadere iiistriielien Ie jeiiioi t leii vertrouwt dal l ngeland de neiniiiikte selukkiiig zal goedkeuren Parijs iJ April t hhiiel rappoiti ert dat iiet mMi