Goudsche Courant, woensdag 26 april 1871

ii rii HAAST ü Het Hoeden en Petten Magazijn van de erven PROOST ZUIDERHOEK op de hoogstraat wordt binnen vijf dagen tot alle prijzen finaal uitverkocht OOÜDA 25 APRIL 1871 tuffen dril middi i ii u ip hm hdi siiiu kdiiii ii i Uyiic mniisi liii i K ii vd lukuidi positii iii A iuicn De AM el Oru re bil u M d it n ucdi iintiiticMin VrijmotfielMrn icli tul dcii luir lliK r heelt bif f ii liii inde teil bchoovo van de mwiiiicrs van Ncudly c n wnpcnetd itnnd te eisolien Zij luiden wijdiTs eeiie oliikknif iinn op den jfrondsliig van de rkeiii iii f iler Kenieintelyke vvijdonimeii door litl Gouvcriiemenl vim Versailles De heer Tluers heeft geiiiitwoord dat liij bereid i ceiie waiieimehorsiiif toe te tiiaii ten enide aan de bevülUiiijf der bedreigde dorpen de jfelegeiilieid te geven Jich te verwijdi ren Éeiie ecliikkiiifï op den voorgostebleu grondslag beeft liij eeliter van deliaiid gewezen Hy verklanrdi icli te huk U ii honden aan de gemeente t die door de nationale vergiideru Wfti f u dgeKenid De kerken 8t Roebe en Sulpiee ijii heropend nadat liaie giestelijkeii in vrijheid waren gesceld Londen 2t Apnl in bet Parlinii its gibouw was een groot aantal erklieleii bijien komin om by bet Lagerhuis eene petitie iii te dn neii tegen bet voorstel vau dm Ivimseber der Sib itkisl om tine belasting te bi Ten op de lucifeis Er had geene verstoiing der orde pla it istild lilt UI llldl tot i gi lu line Wc lmealh In lut lloog rhu s ibeldi lord Kindierky midi dat bij een ontwerp al indieiidi hel welk ten grondslng al beblidi oin mar aanleiding vm di Insehikkiiigeii genomen door het eoniili sann leden van liet Laguhiiis iniitn ilin Ie ondenlriikkuig van di iiusila li a die d vereenigingen in lut lusihe gi ialVh ip vvorddi 1 1 dl even Burgerlijke Stand üEHOBi N 21 April U ilicni omliTfl P lloviin eii T OvFRiLiii l 21 April V van Tongeren huii r nn J Lugthart 70 j 22 A Anker linisvr vin J nn Eijk 80 j 5 in 23 t van Dant7i 3 m V P van Ileeden 2d C van Dierin hui i r an F G F L Choilitr 43 j 7 m 1 4 V Sehüuttn 5 m Overleden te Gouda don 23 Apul 1871 in Jen ouderdom van 43 jaren vrouwe C van DIEREN echtgenoote van F i F L CH MILIEU Kapitein der Infanterie Volstrekt eeni je kemiUijcvimj Tot mijne diepe droefheid overleed lieden aan eeue plotselinge onge steldheid in den ouderdom van 59 jaren mijn waarde cclitgenoot do Heer JOHANNIS DROST A di 4 uszooN in leven lid der Provinciale Staten van ZuidTIolland en Hoogheemraad an Sclueland MooRuiiEoiiT M M C l ISKÜMAN 23 Aiinl 1871 Wed J DRÜST A Eenige kennisyeviiKj tuin Jam die en vrienden Heden overleed do Heer JOZINUS JOHANNES VAN SON in den ouderdom van bijna twee en zestig jaar G m 2 April 1871 1 1 BRAtiUAAR Krte Te t Openbare Vrijwililse VerKoopiiig van een KAPITAAL HEEREMHUIS met annexe PAKHUIZEN staimde op den bosten stand te I aasfne tl bevattende de woning beneden vijf Te aanvaarden 1 ugustn s 1871 Het 00 l L JI Jh behangsel waaimodo de bovon voorkamer is bekleed wordt uitgezonderd Deze verkonping zal plaats hebben op M AANDAG l MEI 1871 des m io 1 uur bi L UlANKhN te s ten overst i in vaii den aldiiar gevesligdeii NotaiH J i iJROCWER NIJHOFF Een TONGMENSCH geschikt voor een Kruidenierswinkel k au dadelijlc geplaal t worden Brieven te bezorgen onder letter K bjj de Boekhandelaars J van BENTüM ln ZOON te Gouda len l crlangt öp een KOOPMANSKANTOOR aanvankelijk zonder salaris N VLUG J0N6MENSGH l l a 15 jaar oud bekend met eenige kantoorwerkz aamheden en goed schrjjver Brieven franco bij A QUANT Kleiweg Bij deze heeft do ondergeteekende de eer te berigten dat bjj hem steeds verkrijgbaai zijn differente soorten THEE herkomstig van de om zijne Theeën zeer gunstig bekende firma JOH JÜS STERCK Zn te Amsterdam alsmede dat hij voortgaat met den verkoop van beste EAU DE COLOGNE a ƒ 1 50 per gewone flesch en beveelt zich tot het leveren van beide artikelen bij jiie Begunstigers voortdu rend aan herinnerende tevens dat hij voor de firma STERN C te IJaarlem Agent zijnde bestellingen aanneemt voor alle soorten van MANILLA TOUWBN COCOS TAPIJTEN LOOPERÖ en MATTEN waarvan bij hom steeds stalen voorhanden zijn Gonda 3 C G DUTILII April 1871 Z venUraat HUID Wie zijne huid lief heeft koope MALZZEEP Geheel vrij van minerale bestanddeolen van aaugenamcu frisschen geur verlijnl en verfraait deze zeep de huid verwijdert alle onreinheden als daauwwormen uitslag enz verweki eenen jeugdigen tint maakt de huid fijn zacht eu elastisch in één woord de IIOFFsciiB MALZZEEP voreenigt alle eigenschappen om eene UNIVERSEELE Toiletzeep te mogen hoeten Pr yzen 17 3 c 35 c enz per stuk en 95 c en ƒ 1 85 per 6 stuks Verkrijgbaar te Gouda bij J C v vN VKLUHiNOhN CU do Wed A C ScuouTtN te Woerden bij Hl N M J VAN DÜN Bk 8 Kissinger Pastilles üüWW i i i ii lam vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kiissüi ieyi over nolks Iwdrijke werkingen de geschrilten van den Hof raad Dr Bu t i n den Hofland Dr Eiuiiituï en Dr Diiilf handelen Bijzonder aanbevelenswaardig togen traagheid der spijsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzuclit bloedsgebrek als ook tegen hümorrhoïden neiging tot jicht en scrwphuleuslieid Prijs per flacon 50 ets Depots te Gouda hij Apotheker J VV BOERS te oitirdani in alle Apotlu ken KON UIUKR MINKU WATICU VKltZKiNDISti HAAR TIlEOPHILE nAAa Getuig schrift voor Haargroei Daar Pomades zeer schadelijk zgn waardoor ik overtuigd hen mjjn Hoofdhaar er mede to hebben verstikt zoo heb ik mijn toevlugt genomen om de AaIÉRICAN BALSEM van Prof MiNDüN aan te wonden en met dat gevoig dat ik mijn Hoofdhaar weder terug bekomen heb Aangezien ik als Doctor mijne Landgenooten van dienst wil zijn zoo kan ik dezen Balsem voor uitval van Haar Roos en voor de Toilettafel wezentljjk aanbevolen Amsterdam 1871 Get Doctor F L BOURÉE Op franco aanvraag te bekomen bij den eenigen THEOPHILE St Nicolaasstraat 403 te Amsterdam J 2 de Flacon Abshaubbins of Anil Rliiimatlsclic VValten Deze heil nam werkende Watten welke alom zoo vele wouderen van geneeskraobl hebben uitgeoefend bezitten nog behalve bare piiraisbarc werking tegen Kbumatiaehe ziekten de kracht om zeer spoedig aangeziehtspiju ro igheid ojigezwoUen t indvleeieh uitslag door braiiderigheid en meer andire kwalen van dien aaril te genezen Zij nemen alle seherpe detlen uit bloed en vlefvli z oiider aan hts iindecl toe te lirengeu of n iu andere middjlen schadelijk to zijn KoofdDépot liij A BKEETVELT A te Delft die deze Watten voor Jen prijs van iO Cents per pakje o j T A G VAN DETH Gou L Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerdev T W DKN UIL Sihoonloven A KAULINÜ Alphen i GOUDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wagestraat Rof c wm BUIIGEMEESTËR en WETHÖlV ERS va Gouda gezien de verklaring va i den alliier gevostigden geneeskundige den Heer Dr N H DE KANTER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier hoerschende pokken epidemie noodig is om het boddegoed en de Ijjfkleederen gebruikt door het kind van PIETER HOOIJMEIJER genaamd HENDRIK tjjdens het aan de pokken lijdende was te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 6 l alinea 2 der wet van 28 Augusti s 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen do navolgende voorwerpen als een peluw gevuld mot zeegias twee kussens waarvan een met zeegras en een met stroo een kinder en een wollen deken een laken twee kussensloopen een schoudermantel en elf stuks lijf kloedoren Zullende dit besluit op de gebruikelijke wijze door afkondiging en aanpbikking ter openbare Icennis worden gebrngt en geplaatst worden in de Goudsclie Courant Gedaan te Gouda den 24 April 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester 1 1 1101 111 M ii rmtiM Mi ïN ni lini V ijyKNPoouN è J ünr iéif Iiiifé iWirwMi lWw mmmft iifialoiiKJtrnfafai SiM JmmIi Mf Éllillliclil iilrll lfanllpll lnÉvptft I i iiiiik i AMr Uila lÉü MwWèlHWi h n N lB vé ilwi Ap jT j il t iw i i é4 i 7 il ii iWdiswit Kt B p iiJ H ii W iiimiitt ikffl skjmii 1