Goudsche Courant, vrijdag 28 april 1871

1871 Vrijdag 2B Aiirll N 1042 GOUDSCHE COURANT Nienws en Adverlentiehiad voor Gouda en Omstreken De uitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DiNSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Do prfla per drie maanden is 1 75 franco per post f2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op don dag der uitgave BUIT E NLA ND Bullenlandsch Overzicht Eene dépêolie van den heer Thiers berieht dat de voorbereidende mnatri joelen tot dca algemecnen aanvul op Parijs zijn afgeloonen Men lean dus eerlang eeue beslissing die door iedereen gewenselit wordt tegemoet zien De iiitsLig is bij liot fjaande weg terrein verliezen der eommune mannp i niet twijfelachtig IntusseliiMi lu cft de ffdieraal Ducrot men weet nog niet om elke reden zijn ontsiUg genomen Hy stom aan liet lioufd van een der vier legerafdeelingcu le andere zijn Douay Olincliant en Bonrbaki Een wapeiischorsiug wordt door de Parijzenaars eer gowenscht om de ongelukkige inwoners van Neuilly te hulp te komen die i hun kelders lersohnlen onder deu regen van gnin ten nit den MontA alérien mm gebrek ter prooi zijn Men verzekerde dat de vijandcujKhelen gedurende ceuige urim gestaakt zou len worde Tlii r8 schijnt geheel in het militairisme verzeild te raken hij houdt kleine revue en bemekt de ambulanees a iiistar de Napottfon Ken brief uit IV rijs geeft in de volgende bewoordingen de wijziging ajiu die in do hoofd t d de gezindheid van het raeerendeel der bevolkiiui heeltondergaan Het alles beheerschende gevoel der jburgers is een groote mntlienl Om er een eindaan te maken zou men zicli desnoods gewillig aande Pruisen onderwerpen Als zij op lil oogenblikPafljs biuneuruktt u zou het voor iedereen een grooteverlichting zijn Men zou het misschien niet luidedurven bekennen niniir met uitzondering van de veertig ii vijftig duizend personen die ten allen tijde deonderste lagen der hoofdstad uitmaken en wierUnengewoonlijk tusbehcn de verachilleMde gevanL eiuBsenverdeeld is zou iedereen ze als verlo scirs begroeten Men is nog niet begonnen met de afbraak van dekolomVendome Maar de verwoesting van denTriomfboog door de kogels van Versailles gajil goedvooruit de twee groepen naar den kant van Neuillyïijn geheel verminkt Meu heeft veel gesprokeinaii vandalisme der Pruihcii en men zou de verontwaardiging van gilieel Muropa gaande gemankt hebben indien zij het kleinste Parijsche gebouw hadden beschadigd Nu bel Bt zieh het Franselie gesehut metdat werk van arbaren reeht aardige straf voorzooveel hongmoei i ijdelheid Te miadeii vi zooveel moedeloosheid der bevolking en het miscreduït der commune winnen de aanhangers dei republikeiusehi ligue die ojireeht eene verzoening met Versailles willen gestadig ve u Of zij iets bereiken zullen zal de tijd nioeti U eer De Fransch krijgsgcvae gcmen die te lauiijnrg naar hun vaderland zuuden worden ingi scheept en met vurig verlangi ii de groot tran salhuitiselie stoombooten te gemoet zagen die reed op weg waren h n nf te halen moeten nog wai geduld hebben De Frainche en Duitsehe geiieraaN liebljen vcrieliil gekregen over hun vertrek en ten gevolge dmirvaii zijn de groote stoombooten leeg terugge a ui IV Engclsche regeering heeft liet hard te verantwoorden over haar budget Nieuwe lasten vallen nooit in den smaak van het publiek De Ineifersbelasting vooral is impojiulair laar zij dit aitikel treft met een reelit vnii ZSf van de wa irde Meltings proU tl l r ll ir teg de blaili ii oude ver een tijdelijke verhooging di r iukomstenbelaating gezien hebben De eerste storm in het parlement is echter reeda legevierend door len minister Lowe afgeslagen De beer White telde uiet meer of minder voor don bij motie te verklaren dat de nieuwe belastingen onverdedigbaar waren Hij verklaarde voorts dat h t budget op onjuiste cijfers berustte en dat het verse iiil tussohen deu wezenlijken toestand en de opgave der regeering een som van twee millioeii pond 24 millioen gulden bedroeg Disruéli was natuurlijk voor de motie Evenwel werd de motie vim deu heer White ir et 257 tegen ZSOst Munien verworpen Intusseheu scliijnt de positie der regeering niet houdbaar geweest ti zijn Immers in eene volgende mtting heeft de kanselier der schatkist verklaard dat het gouvernement wegens de bezuaren die in en buiten hot lagerhuis tegen het ontwerp van belasting op de lucifers waren aangevoerd besloten heeft dit ontwerp in te trekki n en teilen Donderdag een ander financieel voorstel in te dienen Fë a n k r ij k Volgens de offieiecle dépêche van den heer Thiers van W ui iisilaicavond was Asnières dien morgen door de troeprii van den generaal Montaudoii veroverd en liadiien de insurgenten daarbij groote verliezen geleden terwijl zij niet langer in staat waren de troepen Ie Courbcvoie te verontrusten De heer Thiers drukte hei vertrouwen uit dat de eoramune nu reeds door hare kiezers verlaten het v eldra ook zou worden door haar verdwaasde verdedigers die beginnen te begrijpen dut men hen bedriegt en nutteloos hun bloed opotlcrt aan een za ik die tegelijk schandelijk en verloren is De Feiif eur deelt het bestuur der eoramune mede waarbij het uitvoerend ge7 ag voorloopig blijft opgedragen aan de gedelegeerden der 9 commissieii waaronder de e iiiiniune den adininistraüeven arbeid verdeeld heeft j die gedelegeerden worden door de commune bij meerderheid van stemmen benoemd vergaderen alle dagen nemen bij meerderheid van stemmen benluiten en geven lederen dag in geheim comité rekenschap nan de commune vsn de door hen genomen en uitgevoerde maatregelen Tot leden der uitvoerende eonmiissie zijn altoos volgens de Fengeur benoemd oorlog Cluseret financiën Jourde voorra ad Vierd buitenl betrekkingen Paschal Jrons iet arbeid en handel Franckel justitie Protot j openbare diensten Andrieu onderwijs Vaillant Igeinoene veiligheid P igault Donderdagavond werd uit Parijs geschreven dat de verliezen der gefedereerden in de gevechten in het park van Nenill en de avenue d lnkerinaun eer bloedig waren Dat verscheidene bataillons in hun geheel begoimen te weigeren te m irelieereii Dal er op het stadhuis groote ontsteltenis heer elite en de beer Delescluze te vergeefs trachtte do commune te versterken door er eenige elementen van bekwaamheid in te brengen Het aantal bataillons dat ich had aaneengesloten oin hun aiiti eoiiiniunale zelf tan digheid U bewaren en de ontwapening te weigeren nam laiig ainerlianil toe Kenige lef i e ingezetenen uit het kwartier des Ternes wildi ii ieh ii iiir Versailles begeven om te tiaeliten het l oinlmrdeiiunt dier wijk te doen ophouden Vrijil i wenl dv beur door NeJiililHiielilen lie liakt Men wihli er ili Inji enkuiiivt mui I et lUO bataillou beletten dat door zijn energickcn chef Poisson was opgeroepen Deze heer loopt met geladen revolvers en dreigt ieder die tracht hem te arresteeren neder te schieten De chef van het sedert ontbonden 1ÜC = bat Rochebruiie is gevangen genomen Bij groote aliiche is verboibm dat de bals koffiehuizen concerten schouwburgen die beschouwd worden als de prostitutie te bevorderen en waarvan de nationale garde door den dienst verstoken ia zonderlinge logica na middernacht geopend zullen blijven De drukkerij van den heer Dubuisson waar de dezer dagen ge sehorste bladen werden gedndit is verwoest Hij zelf ontsnapte nauwelijks het gevaar v in gearresteerd te worden Denzelfden dag Vrydag werd het gerucht dat de regeering te Versailles de 500 millioen aau Pruisen beiaald had en diensvolgeas de oostelijke en noordelijke forten bczetti n mocht te Parys stellig geloofd Wij weten icliter dat die bezetting door de oiulorleekeniiig van het definitieve vredesverdrag moet voorafgegaan worden Het bericht gi steren per telegraafaangebraclit dat St Denis door de Pruisen was ontruimd en door de Fransche troepen bezet is met al de toelichtingen daarbij gevoegd en aüc gevolgen daaruit afgeleid heden door eene dépêche nit l arijs tegensproken Thans heet het dat geen enkele Fransche soldaat in die stad is gezien en alles wat van de ontruiming door de Pruisen in omloop gebracht is voor een verdichtsel moet worden gclioiiilen De eerste tijding deu 22 dezer te Parijs verspreid dat de commune een betrekkelijk groot voordeel had behaald als naar gewoonte ten eeneninale in strijd met do bewering uit Versailles dat er geene militaire operation van eenig belang waren voorgevallen wordt eveneens door het officieel rapport dat heden per telegraaf tot ons kwam binnen engere en meer bescheidene grenzen beperkt en liM zicli oj in eene hevige kaniiniiade ten uevolge narvaii het vuur der VersaiU lanen tot 7 wijgi n werd gebracht De la itsten namen intusseheu alle maatregelen om een beslissenden slag te sl iaii en do onwillige hoofdstad met geweld tot haren plicht te brengen De pogingen om tot een vergelijk te komen nemen te l arijs ir omvang toe en duidelijk toont de bevolking hare ingenomenheid met de werkzaamheid der mannen en corporatién die zich met die moeiolijkc taak bela ten Niet minder dan 59 syndikalo kamers van patroons en eene vergadering van gedeIrgeerden van de syiidikale kamers der arbeiders en werklieden hebben zich met het programma van de repnbliktin clie ligue vereenigd Uit die vcrschillendo corporaties zal eene deputatie naar Versailles vertrekKen en iiogin ials een stap tot verzoening doen Zij gaat derwaaits met deze voorwaarden t Ophefllng van het de artenient der Seine zooals het tegenwoordig is sameii ehteld en terugkeer van de bij de stad gevoegde omliggende gemeenteii tot het departement Seine et Oise afsehalfing der prefectuur van politie en van de prefeetiiiir der Seine he tuur van Parijs door een gemeenter ind reelitstreeks door de arrondiHsementeii te verkiezen doch zoo dut op iedere 2I I Ü hewoners één raadslid komt hem eining van de niaires en diens adjiineten of van eeneeomniissio der uitviierende inaelit ilonr den giiiieeiitemad li Panji gieii andere krijg niaelil d iii de iialiiinale garde liela l mei Ie I wiikiim der il id en forten belluhii III iiji laii oorloL en liehoiidi n de toeliitinj viin