Goudsche Courant, vrijdag 28 april 1871

tÊÈ 1 li V r 1 si iiiiwi I fCfc Uiis a i HUll lH en eindelijk lil door de Ill u ilM a at sleri IMII i MI eu diKil L eiiieeiule de iialai ale vooruimr l m niiderlinuil der e tin a i i ken r via dea lal di i i r iiilr Mrila i rM il lil lil r da iaa a irdea li ai V Ill dl e lil ma lil Ic ei ielu ii I I i liikl i eehli i v i die el II iiUcii aiiuel de lieer Tliiev iil ld riat iveiiiij lu liebheii unulic St lut Bllll IC lleineli inwpl de eirrultiire v in ilen Friini lien miiii tcr vnu jn tiiie dver de aaiiv illen vim ekeie liladi n op do natiaiiale M rji id riiig i r liet iiiitwooi d dat vol ciB de Alut d Orira loor l liiürs niin de viijiiiel 8elaarsid j e ai K düii uit P irijs ziai zijn gei eveii f Ctliit eii im meer knielit lieliinii dun men vim die zijde ice nKiii i Verder lilijl l de tae taiid iioK ti od i rtezelfd A in ila liiifi ai Neuilly zid ele ïea lieid Horden i yieii ver A ijilere i io i lu ijruuU aanval hea inl wiianoe bij de V er iuilimeu nu ern li laii beslaal en waarvoor de t leliereidseleii zijn afge iiiipeii Yo eiib Pa ii elu lieriel len oi den de in urirenleu weder eenijr iiadi el l iif eli ae l hebben aan du b tterijen m de Versa i aiieii i onr de beraeiude elilindeerd i ioi e va i ii8 M u weet eeiit r dat d rarijzeii ia i r r r zijn niet bun ovi ri iiiiiiiiu Ma rbaleii He eiuebl van de lie l ie v u SI Peiii door Fraiiselie lro ii l ji l lat la ia jm i it Ii berielit dal de l a lie b Ii i i r laii de l a lie sold lea die va i li t lii ieilaiid e i iiliera ku iimen v ijheid i 4e eii bad oai de Dnii lie liiiii te as eeri i li irek lierli lalib trmU U t reii in den rijkial ifr iu ilat niet alle ii betali ec ina ir ook oii lert ek iii r iu den deliiiitiev u i il de voorwaarde il vail de üiitadmiaj der noord rrnten ENGELAND Indien de l ii elsehe buru i r uoü weet boe omtrent den staat der openbare amua leijeubeden ic Selooveii en t i denken zooi bij daarvoor waarlijk reen dank verseliuldiii d iiaii oiiiinur volksvei t onwo ordigern die i i het Laycrlmis door j rilllge uiivalleu en vreeiudsoortiu e verklariiifjeii id bel mogelijke doen om dei r in ierin der natie liuii inedi led n eu zicbzeUcn een lad vo ir de üi ü en te diaiiien Kerst was t de oorlog en varen bet de phmneii to li erürj anisatie die gelegenbeid jiavcn tot de laeeat te eustnjdige verzekeriii eu omtrent bet al dan niet voldüeude van Kugel iud krij HWi en en uu dut terrein is af esloLeu iin ble len ile finaneien en des beeren L jwe s limlH et weder ruime b au tot een parlenientiir steekspel lielijk ineu iveet heeft het te en voordi c ministerie vaii alle kanten zoowel van liberalen als van oonservat eveu de bitteistii verwijten moeten hooren wegens zijn overdreven iiinisilieid üieri lieid scbaiuleliiki d natie oi leer iide kiubbelznelit Eu z e d lar treedt m Ie l eer h aweelt op met ten mot e in dm lai iiiideude aldus llet buis iniwkt bezivaar tegen de tinaiicieele voorstellen der regeeiing tot belliug van verhoogde belastingen en is van meening dut indien s lau ls aaugelegeubedm met behoorlijke sijaarza uuheid door het giaiviriuaaeul v erdia beheer de hiaten van de b Vi lkiiig aaniinr j z mdi ii kunnen verlicht of een grouter be li ig t eed i m kunnen worden tot delgiag van de uatiOiiale seaiiid Die motie deukt de heer laweett aan zijn e lUiga s voor te leggen Wen verbeelde zieh de verbazing eu verontwaardiging vau de Eugek e bo p rs Waar roept de T unen waar wil bet geachte lid heeu Gelooft hij werkelijk dat de bevinding van de laatste mtumden ook aau ons de noodz akehjkhe d niet oplegde tot verbetering onzer middelen van delensie Meent hij dat we te veel doen door onze deuren van sloten eu grendels te voor ien Zoo ja dau zal t ons meer dau belang v kkend zijn heui emeu ander eens reelit breedvoerig te lio iren uiteenzetteu Voor het ininislerie diaLlstone moet t intus sehen eeiie tiiet unaangeii mie verrassing wezen zoo plotseling in stede der hatelijke de ngd van seiirapeu zieh de beiallige uudeiigd van veik visteu te zien Oimgewreven D U I T S O II L A K D In d ai Duit ellen rijksdag gebeur Ie in delaal te dagen weinig belangrijks atnr la liei i idsiaagde men eenige ui i u mer hit dol uirl eeld ge der vi rl el kallHiias lid ii a lie i r er maar Min kb ten sluit wi d d v ior ilelien vior ti l 1 ICen g vi raiiihri meei ii i i k illiell en het 11 1 il Il 1 1 1 01 l url i C M I I II nul lid iia lii p kinid Ma iiie in L r m liien Ihude ld l h Ie ata I lal I i L l fit M M n i lij d 1 I l i e hlMiir k alien i j zal eiU M ll lol Ii d lilt di eil 1 1 mei st an IIij zal met ia i i aing liedere a a 11 1 laii lioiale i ie Mniieheii eire liaiidleekeninüeii Il ril Ill rr dan U i gezeten li ir er en l iii adei Te Sti iiatMliurg is de z er ibigeii eun bijeenkomst gelioiideii wiiur een adres is aiingenoaien dat aaii den lliiitielien rijksdag zal gezonden worden Inliet ailre i wa ir ip I iiii hien Int r zullen terngkoinen wordt u eprote leu il tie eii i rbrokkeling d r provineii u liet etuk hehelsl ii ariikelen he e nlllui sie door den bondsraad belust metbet o Klirzo k van het wel inl wero lot vereeiiiging vnul ilz asLothariiigeu met liet Oml eiie rijk heeft dieuet ii iiif en men in den vol endeii vorm Alt I 1 d 1 i jk r 1 1 d i lo loo p 11 irede alge tune land trekeii Klzaa en Lotbaring 11 H orden ouvermuiderd de in dit artikel voorlieiiouilen nadere rege ing hunner gr nzen voor altijd met hel Diiilsehe rijk vereeuigd Art 2 De groadnet van bet l uit ehe r jk treedt in KI as en 1 01 Inningen den 1 lanuari 1 71 in werking Bij liesli t v 11 den keizer kuiuien met toesleniiniiig van den 11 iiid i ia niM le de len der oonstilulie read vr H i w ird n lere oerd i e n iodige wijZ gin en v in iie eiaslitataworden op grondwettiaen wei a t gesteld Alt Tot lat de r ndint v u leet l ait li i jk vo ir Klz i i eu Lolh iringeu au kraebt Hordt o l it de keizer in KI mö en Lotlinriui eu met to leiiii iM g van den hondsiaad onbeperkt l et reeht van Htt ving uit Niulat degrondwet is ingevoerd Ih l i lal rijk tot l il b j dl wet dit mders is geregeld d it r lil lik iu z iiken die overigens uiot t it zijne 11 e ili id liebooren Alle andere rechten der stuatsregeeriiig oefent de keizer uit lil de gisteren geboudeu zitting van den Duitselien rijksd ig constateerde von Bismarck bij de beraa Isl igiug over de credietaanvrage de langzamevordering van do vredecouferentie te Brussel en hetvaste besluit der Duitsehe regeeriiig om r ts toe tegeven uiaar zieh luui de vredesprelimiuairen te houden Voorts wees de rijkskanselier op de selnule die voor Du t iehlaud uit de Frauache verwarring V oortvloeide at de iuterviaitie betreft hield Bismarck zieh aan bet bekende beginsel geen interventie tenzij de Duitsehe belangen mochten iu gevaar komen De toon waaro i von Bisnnirck over Frankrijk sprak was selierp Na von likiimrek vwerilc de bekende liebel h t woord tegen ib leening omdat de oorlog na Sedan niet voortgezif had moeten worden De heer Kiirdorlf merkte bierliij op dat dit niet het gevoelen was v ui de liuitseher maar v i de sneia ddemo erateii die sli chts iu vee Ka I li lel a van Dn l e iland gekozen waren Ten sjott werd de credjetuanvr ige iu derde lezing mat a gemeeue slemmen op 8 na aangenonUin tigeii stemden Kwald lieli l en de Idolen Diuirop volgde de beraadslaging over het wetsontwerp belreü cndc de premie leeuiimen dat door DeD briiek werd toegelicht De a e ei ardigden Behr en Lasker verklaarden met het begmsel der wet ingenomen Ie zijn maar wijzi ing e verhingen eu op grond daarvan vervvijziiii na een O iiiim = ie Bamberger s prik tegen de wet de beurs in den rijksdag te bren eii lelieen iiem nog gevaarlijker dan ilen kau el er bij te sleepen In het begin der üitting deelde Delbruck iu antwoord op een interjxiUatie vau EMien mede dat de overeenkomst met Z vitserland over den iottbardspoorweg vau 15 Tan tot 31 Oct was verlengd en het daarop betrekking hebbend wetsontwerp moeilijk Vü Jr October kon worden in gediend Do aattsbisschop van Keulen had onlangs aande godsdieiiFtlteraars der instidlingca van onderwijsgelast aan de leerlingen der middelste M hoogsteklassen vnr te lez en Ie den herderlijken brief uitKnida vau IN U 2e cene opheldering omtrent deonf eilbaarheidsleer en ie het verbod vau bet lezender H ainixr ii Mercur Naar aanleiding daarvanbeeft de l riiisiselie minister van eeredienst bij aanBclirijving iu de eerste plaats a an de provincialeschnole nniuissie te IVibleiitz bekend gemankt datde i Kidieii= ileeiMais iu de school aan geeue aim elirijviii a ii der kerkelijke oi erheid gevolg mogen geven dan ua vo irari i iiidi goidkeiiring van de direeiie der inriehling Aim deuzeU deii m iii ter is iliaus ter beslissing opgedragen lie ziak van een der leermirs bij het gyiniiasiiun te iionii Deze hul iu der lijd een adresle ei de onfeilbiLirheidsleer onilerteekeud eu wordtdaar uu nu door i e geestelijkheid belemmerd in zijn vuiirn iiieii om in l huwelijk te treden Hel Vicariaat etiei Ml t M i ei li ii ihvaar zijne brni i v iaait wei 1 1 ai 1 V n k ing van l i t iiiiHeLJ oo i ing il i 1 jiie deelneming aan het adreslael liiri i ie ii hrHirping lun lat ouhil ai lie l MM fiiBlMP EINNSMLAND iiii 11V 27 Aeuri Aan de versliii i n oi r l Tü der ri iaar en llidpbanken van bet alhii r evi ti d dejiartement der nifti tsi liiippij tot Xitt r i i t llr i itieeii v tjn wij in staat gesteld het voi einli omlrent deze nuttige inrichtiiurmi te oetleenea Wij dneii dal te eerder omdat WIJ ir i nne ineoeiverken om deze inriehtingeu meet algeaie n bekend maken Do Spaarbank De tijihomslaudi Jieden bleviu iu het jaar 1870 op deze iuriehline niet zonder invloed Er werd ƒ lUU minder inaeb ilu hel vorige jaar de gc lieele inleg b drneg 7 17 SI lli t aantal nieuwe b iekies wa l 77 en hel i lieel getal l iiH In de maanden Februan XLanr luni üeiooer en Dfceilt ber overtrof de inleg die derzelfde nunmden vun 1869 De t riigbetalingee w aren zeer aanzienlijk w ƒ H18 9 a7 d i MiDI meer dan het viirige jaar i Cebrek aan vertr aiwen voorlspruitende uit de daling I der fondsen kon bici veii de rideii niet zijn daarbij d iiirahting Z i li keud w ile aankoop van li t iapiei u hit i dei ing is De vnj li i a e riiitestaiid van beleenim en e U proj lohgatau d aan de bank een brnto win l van ruim S do ll o ik lle i Uitkomst is excplioniel Is dus de i liditeit der bank Ine te schrijvenann I de door haur gevolgde wijze van geldlieii gging dan mag ook niet voorbij jezieii vo zdeii dat de commissie van geldbelegging een veelomvatte iile taak had Aan de iu egger i werd een reutcbdlrag van ƒ 12B3 79 toegekend ƒ IDS 38 neer dan in 1809 Deze vermeerileriiig werd veroorziakt door eene verandering in lie berekening der interest sedert 1 Januari 1870 toch heeft dit elke twee laaaudeu plaats terwijl het voor dien lijd slechts oiu de vier maanden geschiedde Deze veraiideriiig geheel in t belang der inleggers vermeerderde uit den aard der zaak het werk liet reservefonds vermeerderde met ƒ 688 50 en klom alzoo tot ƒ 2971 2 i Dit bedrag vertegenwoordigt alzoo de netto w inst der bank gedurende de 131 2 i i i li ij b Stoud De zittingc i werd druk bezocht 100 bezoekers was volstrekt g en zeldzaamheid meermalen klom het getal tot M O lle standen waren eertei euwoordigd Dienstboden eu bandwerksliiden kwanieu er veleu Toch blijft hun getal voor toeneming vatbaar Ouderselieidene vereenigiiujen vertrouwden hare penniiigeu aan de bank too ij maakt zieh meer en meer bekend als eene zeer nuttige en goed ingerichte instelling De Hulpbank Ook dez e inriihtiug hoewel van veel jongerdagteekeiiiug verkeert in giunligen toestand Zij beantwoordt buiten t i tel 1 111 hairdnel Niet alleen de sl ilfelijke nelvaart der geldneuiers wordt door haar bi orderd u aar ook de l ieieg om orde in hunne zaken U houden diuir 0 i de wekclijksche terugbetalingen streng wordt uclet I r vierden in l 7ll 15 leeuiugen gesloten nl 1 van ƒ 30 ƒ 30 11 51 501 I 61 O 80 3201 90 90 U 100 UOO UiO fiUO 1 130 180 9 I 20U IPOO 45 ƒ 4980 Iu den regel werden de termijnen stiptelijk voldaan Eens moesten de borgen aangesproken terwijl mede eenmaal boete voor achteloosheid werd opgelegd Wat het beroep der geldnemers aanga it werd medegedeeld dat behalve door ei nige vzinkeliers voorsehotleii werden geuoleii door 2 uitdragers 2 melkverknopers 2 kleedermakers 1 broodbakker 1 broodslijter l koopman in wild 1 bode 1 touwslager 1 vleesehhoiover 1 sigarenfabriekaiit 1 metselaar 1 schoenmake I koopman in verfwareii 1 iiimierman en 1 koopaiaii in sehrijfbeli ietten Verscheidene geldnemers vroegen na alloop der leening andermaal een som aan De vereenigiiii gaat cliter gebukt onder gebrek aan kap al Wel werd tnetal der aandeideu met 31 d f IT n vermeerderd zoodat het geheele ka iitiml der bank op ultimo December bedroeg ruim ƒ 1700 wel werd ook door de spaar oank de 1 gelegenheid tol voor ieniii In tijdelijken geldnood bereidivilliL ld ip t li t hoog noodza keiijk d it hel kapitaal nilu ebreid worde Daartoe verdieat het pkial un van mei rdere aaudeeleu de voorkeur oindat de spaarbank of eene andere geld elii t r ei vunTe lil bnen de aandeelhouders heeftj op 1 ii f 1 laak iiil 11 11 en van aaudeeleu kan d iii il i ii 1 w irib 11 nu bevolen Ofschoon de a i ile v ia niiilriii ia i km pro memorie la nilg tia l keii l iii il eiHl nat 1 ald i dat haar ver iiiiie aan 1 li i 1 nu iit v i t telli n 3 o aan Üt Iti H S j i f i 1 iti i 1 i AiH V I aiitu 31 Klii i l ïi w y tflifli A nw Je te l ft iffrC ïf WiiïW Il 1 1 ftc l hup l Kt illS 1 K Ju iy a i Mijt ift x a t i i iMi mn m u L I Kom M vtii V f if Ui I Wa a k is Ua il lm y f U v i Mliiii = r j j v i i i v ctifajjj i I = T