Goudsche Courant, vrijdag 28 april 1871

b atidHteaMÉtt iND ui V der Spaar en Ihilpï tiird diipartement der lyeintm n n wij in I ut deze nutti inricliI dat to eerder umdat i e iurichtingeu ineor bank Vél ill liet ji iT 1870 invloed Er werd voripje jaar de geHet iiantal nieuwe i et il M U de Oei ober en Becciti Ule maanden van 1869 er aiiizii iilijk t w r dan het vorige janr iirmtiudr uit d daling ileii niet ijn daar bij in uc luinkoop vim 1 belcriüiri en en pro bvutort Mi 1 Villi ruim t il e eptioiie d ik toe to ï ehrijvon aan van geldbele fjin dan rilen dat de oommisaie lattende tiuik liad leliedrag van 1263 79 1 in 18C9 l eze verdoor eene veramleriiig t sedert 1 Januari 1870 i den plaats terwijl het ur maanden geschiedde t belang der inleggers T zaak het werk de met ƒ B83 50 en Dit bedrag vertegen der bank gedurende ld zoclit 100 bezoekers 1 id ineennaleii klom het n aren vertefrenwoordigd idea kwamen er velen o neming vatbaar Onder rouwden hare penningen I zich meer en meer be n goed ingericht inbank V el van veel jonger dag en toestand Zij beantir dool Niet alleen de emirs ordt door haar 1 om orde in hunne wekelijksclie terugbeta ireniiigen gesloten ui ƒ 30 BOO iO 320 90 UOO 600 180 IROO ƒ 4980 rnüjiien stiptelyk voldaan ii in esproken terwijl mede edieid werd opgelegd emers aanga it word mede iiige winkeliers voorsehot i uitdriyers 2 mclkver iniü lbakker 1 broodalijter 1 touwslager 1 vlecseh 11 1 metselaar 1 schuen curen 1 timmerman en 1 Verheheideue grldnemer e 11 aiiilermaal een som aan hm gebukt onder gebrek t it il der iiandeeleu mei inierd zuodiit het geheeJe 1 Ueeeiiib T bedroeg ruim door de spaarbank d in tijili lijken geldnood t eti is t hoog noodzn l ebreid i unie Daartoe l meerder klik llf ii iiiileelen de de naii lielliiridir lieeftj in aiiudee r elioon UI iiuirie is i ihit haar 111 lo oaan iiilere geld i uidi 4li udii 1 I 11 ki ren Pil luor lel en Ml 1 1 ii ii iii vei iilinlii van 11 Diiedier oeiUek ill ll Het ii ii 1 diiiili j iliil de liiiiik np h i1 riiiilsllgen 11 gexestiïd Zij maakte een liriito iviiet 11 lO Yi lil ware het niet dut zij nog vele kosten iiioprichting te bestrijden had dau zou ongetwijleldhet dividend meer dim Ji Vn hebben liedi ij en Men ma dan o k 11 iiiuenieii dut in vi li enile jiiri 11 eeiiIioogor dividend zal kunnen toegestaan Gisteren niiild ig om een iiur had de tvveede di triet vei ra lei ins plant v iii Ie lihrrale kii vereeiugillg v e t lot l i sdi triel I e la tot li teM 11 viiu eaiididaten voor het lidmaiitschap dor provinciale staten De vorg uleriiig va tilrijker bi iielit dan de vorige er waren IS kiezer j tegcnuomilig Voor de eerste vae itiire zullende ontslaan door de aftreding vim mr A A van Bergen l izeinloorii waren aanbevolen de lili J v d Ureg eii z te Waddinxveen V V Kiiijn to Woelden 1 ïeliel 1 liiig te Ouderkerk ii d l i ool 1 1 Snel te Moor j drecht eii mr A A van Beiwu I l eiiil mrii t jmnla 1 De lieer 1 C Knijil veiv ooht niet in aaninerkiiii te komen De gestolde eiimliiliiten uirdeii niet leuler ninilie1 volen of be lre i Ut 1 M 1 t I m iilie werd overga lil die tot lYculia it 1 I iliit t l e iiididaat werd beiioi iiid niet ld 11 1 111 ii de lu r mr A A van BiJRGUi l ÏjSiJNL Oölil J af tredend ld on biirgeiii ester van joinla Voor de tweede vaeituve waren behalve de sedert overleden lieer J Drost Az die af muest treden naiibevoleii de hoeren T v d üreguon Az te Waddinxveenj A KiiijiT Hz te U etveldj L M van Kootcn te loiida Mefs iuaker te iouda A N Molenaar te Waddinxveen en mr M Parenu te Woerden Kr werd besl iteu dut de te kiezen emididaat z iwel zal gi Steld orden voor de n nodieke afirediii nis voor de buil enij u one wanneir ilaarvoor niig eene verkiezing wordt uitieselireven Do heer 1 Me seuiaker verzocht niet in aaninerking Ie komen n irieiis den lieer A N Molenaar wordt hot eirdc veizuelit Daarop li id over de iiiHSte anderen heren eeiiige diseussie plants en uerd vervolgens tot do steniii iiig overgegiuui 3ij df eei it teminiiig had vaw der aanbevoleiien de meerilorh i l erl regen evenmin bij de tw ede vrije sleiiiuii uaiirop eeiie lu rfi iiiiiiiiu werd ehoiulen tievbui i e be Ten li M van bvonleii en J v I 1 L e A lie til re ii l i t ieid i t verd benoeiiid r el M t reu I t iir iieii lieer L M van KCOTiiiJSI eoi tinlenr ilir rijtibelastingen te ionda Voor de derde laeatnre zullende nit s laii door de aftreding van den heer M Bi iloiii mui Vliet Miren lanlievolen de lieereii J d Uregnen A Wiiddinxveeu A A i van Itersrni te IJond i A Kiiijir llz te Hiitveld 1 l van Konten te iouda mr 11 J Kranenburg te iouda 1 Kroon te titnlwijk en mr M I areau te Woerden lie lieer A ti van Iterson verzocht niet in aiinmorkiiu Ie komen terwijl de heer L M van Kooteu iiutunrlijk van deze lijst werd afgenomen Na eenige discussie vol de de sl inniing ISij de eert e steniining hail niemand de vereiselite meerderheid doch bij een tivecdi vrije stemming werd benoemd met 2 stemmen de heer A KNIJFF Hz grondeigenaar U Kietveld Wij vernemen met genoegen dat de heer J v d Bn ggin z te W addinxveen die door mIoii ids candidaat voor de provinciale state in ilit dist net Werd begeerd thans candidaat is gesteld voor het kiesdistrict Alphiii De gemeenteraad ie liodegraveii lieet t ne verordening vastgesteld tot wering van de verdere verspreiding aii besmettelijkt ziekten nis kinderziekte m azclcn roodvonk enz en o a bepaald dat aan de huizen wiuar zieklige alkii v iii dien aard zieh voordoen dat oji i iie 111 lel oiig v illenile plaatn 2 il vernield worden d ür de Moord 11 k iiderzii kt mazelen enz uit die lini ee innen iillen geeiie kinderen de M linlrn nioi en b zoeken terwijl het aan liet gemeeiitiiii liuir zal vrMMaan die hiii en ti dm 11 oiitsmetten en alle Minrwerpen die seliadeiijk kunnen geacht worden ter verdere verspreiding van de liesincttiiig te Ncrnietigen znlleiide aan kennelijk oiivcrniogenden dnarvnor si li di lonsstrlling worden verstrekt verder is als vo iv org in iatre el ei n bcluit aiuigeiioineii aarliij bepaald is de verphelite viieein itie voor kinderen die de scholen lie oeken zoodi i in het vervolg gceiie kinderen op di seliolen zullen worden I i f el ileii die nut g vaecineerd zijn in iK Itiji iTL liiiim iiarin ilir m rord iiiiiL werd v i = l isleM u 1 en iiirstel lns irokeii en aiiii4 eiiuinen 10 oplmme vaii de s liooi vuur meer iiili i bi eiil iiii er oiidi nvijs i ii ml luii ii i In i terrein ae iler het lliiiiis in aiiiilioiiu zijnde ei i nli liiiis ei ll 1 lliiiilliiLiiil Ir lidn vi ll terllijlin lul ellieelltelu is li iii luiiar sehijiilijk i i Ie eidieid zul iii stian ter 1 I Miiiiie iii den nnd rwijzer e i diens gezin Het lai IIel iliii genoemd mi nslel ler tafe liriu lit as van o irdeil dat luie prijz i nsHiianlig liet ondenvijs lip de iipenliiire soliool alllier iii i e zijn er wel liefelijk beleiel te bi stieit aan eene i elegen i d int orderwijs iii de Fransehe Duitsehe en Kni ii tileii daar Int a inli eriu van die Uden steeds uu er 1 11 nieei noodzakelijk wordt te i iiillen dat te Berg Ainliaclit en vooral te iiiiiier tol iiiin zi t vele handen werii ver ciian is Heder in vollen gang De solioollokalen nnderviiideii diiarviiii lui iiiideelig gevolg dat gedurende eeiiigo weken zeer vele pliuitseii op de banken ledig blijven Tol liiiru einei ster van Woerden is benoemd de li i r 1 Nolen in de plaats vaii den lieer J Muller die op verzoek eervol oiilsla en is l o C ii elle a il l lsel is door de striii ereelil i le lidiinten der llenorinde cemeente met 7 1 tegen 2ii uil iiiiKikt dat hel v iór vnr jaren gekozen kiese l i ir lie ioeiuing van predikiiiitea omlerUiigeii 111 i e i i val worden beliondon ii Il r i L van Oosten S iii el l v n den Ciliieiu 11 Zevender is lieieieiud t ii 11 r ln iiii i i l v ïii d ll kiiiMpeiii n e lid r o I I r 1 1 Door de politie alhier is 111 biiv iriii geinnn 11 een balk waaraan ijziren k ttii eii de diiiir ip rechthebbende kan zieh ter tcrugbekoining daarMoi aanIneld n liij den heer commissaris an pol tie Laatste Berichten Parijs 2 April des middagi De forten ha reiilon en Anbervilliers zijn sinds gisteren door de tiue en van Nersaillcs be zet De Dii ts liers raake i toebin i lseli n tot oiitriiimiiig van de andere forti n Zi o j it iiidan met i c werkelijke insluiting van Parijs een iiim Hh iim Hh algenKuikt zi n In dien zin zoo allhiiiis meldt de l éiité is er een o ereeiikonist gesliiti ntnsschen de nnitscliers en het gouvernement te Ver allles Hetzeifiie liiad deelt iiicde dat alle lreiii ii iiili iiideiiil leveii iiniddelen vo ir l iirijs gisteren Iiuiten d 11 kring der fortiOcatien zijn a ingehouden Pui ij 25 A iril dei awndn Kr wordt eene zwakke kaïioiinade vernomen aan den kant van Vanvres en lss De iuwon rs van NeuUly Ternes en yablonviiie nemen de wijk na ar l arijs De opstan deliuireii ijn ijverig bezig niet t opwerpen van nieuwe liiiiriei les en t herstellen der oude De voorpost der giiii erneineiitslroepi n is op 150 meters van de kerk van Neiiidy t olix l y at zal lid blijven van de commune Durassier de licvelhebber van de kannonneerlioiitei is v Tii zijn commando ontheven I i n adrs van do afgevaardigden vnn Lyon doet ei 11 lieriiep op de strijdende partijen De nationale vergadering wordt daarin aaiigema ind niet op gciield Ie vertrouwen en aan de commune wordt de ra ul gegfvi n niet buiten hare iHwoegdlieid te treden doel zieh te bepalen tot vordering van gemeentelijke reehtcn De zaak vm Parijs aldus heet t is die vm alle Kransclic steden De l riiiseii hebben hiirenton niet v rlatea Volgens ei ii gernoht hebben zich op het neutrale grondgebied zoowel troepen uit Versailles ab uit Parijs lirgoven met het oog op eene outrniming van het furt Saint Denis door de Pruisen Versailles 26 April s morgen 8 re Het vuur oiizi r batterijen tegen het furt Issy wordt zwak beantwoord Men gelooft dat het fort sjwedig door de opstandelingen zal worden ontruimd Inmiddels wordt over t algemeen het kniiouvnur tegen de forten voortgezet ten einde de reparatie der aldaar toege brachte sch ade te verliimlereii Onze pontimnicrB hebben cciie scliipbrag gelegd tuRsehen Puteaux en Neiiüly De nperatien worden krachtig voortgezet Shanghae 12 April Het Chineesch gorvemcnieiit heeft eene dc che aan do buiteidandBclie geziinten uitgevaardigd wa iriii hit verzoekt om opheffing der scholen voor jonge meisjes en afscliallin van alle onderwijs in China hetwelk met Confiioiii en deChinoesclie leer in strijd is Voorts verlangt het dat de zendelingen uitgezonderd in de bij traetaai aaiigevïezcn liiivens zullen worden besclinnwd als hineesolie onderdanen wijders dut do vrouwen geeiie gndsdi ns oefeniii L eii meer zullen bijwonen H erbij eMie l de vel kim Jiu d it er Minrt ian wi jeiis liel enn iiirdeii van leemdelingeii ïeen M rgneding iil umileii i i geven alliii de lul nu toe liants g liad helilhiide inourden zullen IimI I ijii liet iiiil wooril der geziinten opdi e I 1 I11 e e iluy llji 1 kind Louden 211 Vpnl l e Kgvptiselie regeering lieel l ceiie liiiaiieieele openlie met hel liiinkiershilis Oppenheiin aaiigegaan lot inw i s snling van lie oude s hatkiatlions togen nieuwe die door de spoorwegen i cHiiarbi rgd zijn Brussel 2li April K hier officieel bekend gemaakt bericht zegt dal op aanvraag van het bestuur der N oonlerspi nrweg maatseliiippij of hot vervoer van steeiik den en leveniniidih leii naar Parys voorlonpi moet gest iakt worden lievesti eiid geantwoord IS doeli met iiitziiiidiring voor die stoenkoleu welke dienen tot gebruik van de locomotieven en voor de P irijsche giiR inaiilschapjiij Posterijen STAAT VAN BKIEVEN oEAimEsuiiEm a 4n ONBKKKNDKN ornEMAAKT ten iuireei k dek ge WEKiKKDE IIkIEVEN VEBZOMM N IN DE MAIIND M AKT 1871 WEi KE AN iii T Postkantoor AL lllEll KUNNEN WOKIIEN Ol iEVl KI EKl Van luutlti e van Ki Mmkrrk f Miiian Arnhem Tak en oudeiilierir s Iraveiiliage Heer ironingen C Min Z i ieil X sinluijk H l erdiek Utrecht Di nct iir ai lil stit on der slaat sponrwegeii Zwolle 1 r iker m t lila 11 Sii ntje ile Hiiiin Itodegrnven 1 S r iiie r lil en Mul i Van lirl li il iiei I 1 Vhonlon i eiila W Mol PiersUotterdain Wid Hlimi en Al de Z ilinakerii Htiv iren Wed Utreelit A i oiidriaan hiilpk te l kUrhrk Metzi Boskoop Van hel liiilpk tl Moordrecht W aii Wijk Potterdain niaiiiid liinuari 1 S71 naar Ihdlschland De lieelitb mk van Koophandel Hamburg iouoA den 2f April 1871 Do Directeur van het Postkantoor VAN KllüIJNR llaiiken 1 VVeipoort lu MARKTBERICHTEN Oonda 27 Ajiril Bij weinig liamlcl bleven d prijzen vast Tarwe Zeeiiw che puike f lï il f 12 85 Mindere ƒ 11 Tl ƒ n iO PoldiT ƒ 9 8r il ƒ 11 25 lioL e eiide ƒ 8 il ƒ 9 25 Nieuw t 7 75 i ƒ 8 25 er I Liii il n fierst r 5 ii 7 25 Puitenlanilsèiie ƒ t 50 ii ƒ 6 Haver korte ƒ 1 25 ƒ S s l l aiij e S sri H ƒ t O Hennepzaad 9 75 De veemarkt nut weinig aanvoer ofschoonde handel bij don aanvani der markt vlug was werd niet nlles vi rkocht Magere varkens en biggen met goeden aanvoer di handel ec iter traag Aangevoerd 22 partijen kaas ƒ 22 ii 24 Boter ƒ 1 00 i ƒ 1 2U Stand r Kijiihart en K Burgorlijko ïKuout N 27 A iiil Krijun uuitcrs vaii diT SliMit OVKiiiiiiKN 24 April M Sclirnvrsaitil huJÈvr vaa C TUD Dorp 7H j O M FuiiDioni 3 1 25 A G Uenbroük 41 j J J van Suit 11 j 8 m A Scheuk 8 j 8 m I Zorjt 2 j 2f M v u Kijk 3 j J J htrnvrr 19 j S ni ADVERTENTIËN Tot mijno dit pn IrocflieiJ overleed heden iwn eene plotsolingo ongesteldheid in den ouderdom van 59 jnren nijjn wiiarde echtgenoot de Uoer lOHANNlS DROST Adrianus7 00N in k ven lid dor Provinciide Staten van Zuidllollaiid i n Ilooghceniraiul van Schieland MooiinRKciiT M M G IJSERMAN 23 April 1871 Wed J UUÜST Az Ee ii jt kemiifycrin aiin familu en vrienden V lMen overleed de Heer JÖZINUS JOHANNES VAN SON in den ouderdom van bijna twee en zestig jaar f o i 25 April 1871 J J URAGGAAU Kr Test Voor dü velu eu hartelijke bljjkon von deelneming ondervonden geilurendo de ziokte en bij liet overlijden van iiiijii geliefden Zoon FüKDKHlCrs Aliil STlM S v n LAKERVKIil BLA NU KN lietui ik mijneti oprechten dillllM 7 lilli r iniari VA M I AKKUVKLU BLANKEN