Goudsche Courant, vrijdag 28 april 1871

♦ lleill ll iMtIc ImI in ll ll Jl llfrilljriMl Icollijd T in riclit nnr ons jji liuid Zooiitjo AUY V W D S M1KNK 0 F SniKNK llKKMAN nu Oroot Gouda 25 April 1871 Voor do vülo bewjjzen van belangntal ling ondervonden bij de geboorto v n onzen Zoon betuigou wfl onzen welgeniecndcn dniik P VAN ESSEN M A AN ESSEN Gfiuda 24 Ap ril 187 1 Coi i b wuk VÊRKKNICilNO Vrede en Vriendschap van ROTTERDAM Bekroond met Jeu Eersten Prijs en Gouden Medaille to Antwerpen in Augustus 1809 Iluitfngcujouf Sfooiifclroorsti llinj op ZÖNDAQ 7 MEI 1871 in het Lokaal INILT ca VEIIMAAK Oosthavcn te Gowla P rograrniTia MPÏf MIN f Drama in 6 Uedr veu Dnar hut FranHrh van Aiix Pi mas m T Met dit Drama lieert de Voreenigiug den 2 prijs behaald in den grooten wedstrijd van Tooneelkuust te fJer Belgif gehouden in den winter van 1870 71 Tevens werden de twee Eereniedailles voor den bcstau tooueelspeler en bc tooneelspeelstcr behaald door den Heer P A VAN OMMKllEN en Mej E VERDUIN beide in dit drama medewerkende 2 De Debutant BliJ fpcl in wn Bcdnjf niini het Kiuiisih an CnAid m s IJlB dBIDK STUkkBN NOOIT AI IIIKK VKRÏOONJ Prijzen der Plaatsen 1 KANG 0 09 2 RANG f 0 40 Van af hedou zijn kaarten te bekomen en plaatsen ii 10 Cents extra te bespreken aan het Lokaal AANVANG 8 UUR pre ies Het IJestuur F A VVIEUES V wr tler S W VAN DKit STAAL Pennhigmecit T P A VAN OMMEREN f irrehms WORDT GEV1ÏAA JD EEN BOEKHOUDER die eenigo uren in de week dispoiiibe heeft om in een Winkel auk de boeken bij te houden Offerten fianco Uureau dezer Courant ouderletters H P Bij deze heeft do ondergetookende de eer te berigton dat bjj hem steeds verkrjjgbaar zijn differente soorten THE herkoniatig van de om zjjno Theeën zeer gunstig bekende firma JOH JOS STEUCIC il Zn to AmMerdum alsmede dat hij voortgaat met den verkoop van beste EAU DB COLOGNE a 1 50 per gewone flesch en beveelt zich tot het leveren van beide artikelen bij zijne liegiiiistigers voortdurend aan herinuereiide tevens dat hjj voor de firma S rERN C U Ilwirlm Agent zjiiide l est lling n aanneemt voor alle soorten aii MA ILLA T01 VVEN C M H TAP1 TEN LOOPERS en MATTEN waarvan bjj hem steeds stalen voorhandep ijn Gonda J C I DUTILll April 1871 ntii siraal Soci cl ei t Ons O oi lOOL on zaal KtINBTMIN HEDEN ZONDAG yO Al IHL 1871 BUITENGEWONE Groote Solrée IWiisicale te gevon door het gunstig bekende Fransckien Ihtitsehe OperetteGeteUrltap van het Theatre Concert Universum Uit Rotterdam onder Directie van don Hoor N P 1 VEIIHEIJ Entree HH Leden met hunne Dames en Kinderen ft r v i y V J n IC Ct S A van DËTH boven het IJzermagazjjn van den Heer C van BERKEL Kleiwg NEDBRLANDSCHE RHI JNSPOORWEGMAAKCLVPPIJ Openbare Veriiuring Do Notaris J A vaN dkn BROEK ie Zoetermccr zal t n Raadhuize aldaar op WOENSDAG 3 MEI 1871 a voormiddags 11 ure in het openbaar verhuren om te worden gehooid de BREMEN van den Spoorweg Gouda s Gravenhage Breeder bjj billetten omschreven liooglieemraadscimp Rijniand Openbare Besteding DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND zullen op Zaturdeg den 6 Mei 1871 des middags te 12 ure op het Geraeenlandshuis te Leiden bü enkele inschrijving besteden ovcreenkomfttifï het opgemaakt bestek en de algemeene voorwaarden Hot verrichten van eenige werken aan het stoomgemaal te Gouda in verband met do verandering van de schepraduren in pomiiraderen volgens het stelsel van OvbhMAius in een perceel De aanwijzing zal geschieden op Woensdag den 3 Mei des morgens ten twaalf ure aan het stoomgemaal te Gouda Hot bestek zal voor 25 cents de algemeene voorwaarden voor 25 cents en de gezegelde blanco inschrijvingsbilletten voor 21 cents verkrijgbaar zijn ter Secretarie vanRijnland tcLeideti Do inschrijvingsbilletten zullen ten elf ure van den bestedingsdag in de bus op het Gemeenlandshnis gestoken moeten zjjn Nadere inlu hting is te verkrijgen bjj den Ingeiiieur Hoüfdopzichter P MAAS GEESTBRANUS en den onder opzichter J D RIJK te Gouda Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rjjnland GEVERS VAN BNDEGEEST loco Dijkgraaf W O DE BRÜIJN KOPS Secretaris Malz Exlract Tegen Maagkwalcn gestoorde Spijsverteering zwnkto c i vermagering Malz Extracl Prijzen 1 flesch 45 CK O ü J 2 20 13 fl ƒ 4 fO De ledige flessclien worden ii 5 Ct iH rekend en t gen dien rijs steeds teniRgenomeii Di ImU te Gouda bjj J 3 v nVREUMINGEN te lyoerden bji HENRI J v o IIERG Urbanus Pillen borold volgens het aloude en echto Recept waarop men in het bijzoncior attent maakt ZiJD zeer nuttig in ongcsteldhedon der MAAO en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zy nijn uitmuntend tegen do OAL SCHEUPTE ia het RLOED en UITSLAG der HUID z lyn ZACHT LAXEUEND en SLIJMAFDRIJVENI Verzegelde doozen van 87 Va Cent en dubbsln doozen zyn verkrijgbaar by de hh Alhlasserdam M l unt Wz Amsterdam M Clóban C droog beiligo weg D 321 Benthttizen C den Boumetttar Bleittoijk S V d Kraols Bodei raven B Versloot Del t H W de Krugff Deventer Gebroed Timan Gouda h Schenk op d Hoogstraat s Oraveittttde W v d BooiD Uaastrecht K Oosterling Ijckkerkerk K den OuiUten TAmchoten B Kruithof ÏA yden J T Tcrburgh Haarlem hoekJBakkcrstocg Moordrecht G H l ost IieeuK k F Kaptein Itutterdam A v d Toorn Weste Wagenat Schoonhoven A Wollï Tiet A F Paassen Vtreoht F AUeiia op hot Steenw over d Don kerstr n 372 fToerden L Rug ten Zevenhuizen A l riiis Het depot dezer eChtO Urbanus Villen siodi zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda aUeen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instaiitelijk vcrzoeht wel attent te HiUen zijn dut door ons bij iiiemaud anders de UrbanuBVillen bereid volgens het onde en echte Recept in Dépöt zijn verkrijgbaar gesteld de hierboven opgegeven Sti Jen en jilaal eu dan bij de hierbuvevc enoemdi Ih jiothoudi ra In elk doosjp is een biljet voordien met de eiyenhandige nanmtcekcning van de vervaardigers Wed Keum n Zoon Apothekers welke Handleekening zich ook bevuidl ophet Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld ijjnWg verzoeken do gebruikers inüantelijk daar welop te letten en raden hun aan WOl tOO te ZiOU by wien men de Doosjes l illen haalt Alleen dieDoosjes waarin een biljet met onze Handteekeningis zich aan te schaffeu en zich te wachten voorhet gebruik van de vele namaaksels Bh BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevostigden geneeskundige den Heer Dr A ROMEIJN dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heorschende pokken epidemie noouig 18 om het bed met toobehooren waarop MARTINUS VAN LEEUWEN tijdens deze aan de pokken Ijjdende was gelegen heeft van welk bed met toebehooren cle jiersoon van LEBNDERT HBNDRICUS VAN LEEUWEN eigenaar is te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is hot geval bedoeld bij Art 09 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een stroozak vjjf dulen kussens en een met zeegras twee katoenen en een wollen deken twee lakens en een stel bedgordijnen Zullende dit besluit op de gebruikeiyke w ze door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebrngt en geplaatst worden in de ioiidsche Courant jodaan te Gouda den 26 April 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Itiirgemcester DliCXK Kl I II niUIM I IN ï IN limcKM MyUNDOnilN i iiiiiU Druk inij ll uiliunii door f Ink ltaiMilwliiatniM i iaiit te jjila J J ai l f w i pWè 4lli èKti u ll ifhiiinmrtiÉiiaMilaijsnÉl HiiBiiiKiiinèW Mi f 11 Ti it4iftm kiilli i ta fa imiujj n 1 s 1ijs16 Wal i t t b ld Wil n wtM v M Is te meuim w I W PKtata In B lé w ta 4 t l l rtfaw x Htki liiiftii M V 4 iiii s tt 1