Goudsche Courant, zondag 30 april 1871

1871 Koiiditg 30 Ajiril N 1043 GOUDSCHE COURANT Nieuws eii Aiiverlenlielilau voer Geada r Omstreken Dn uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG on VRTJDAG In do Stad gescliiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ïi 50 Centen iedero regel meer 10 Ceubm GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomuiers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Bnltcniandsch Overzicht Den 2B April is de aanval op de communaman nen begonnen en wel aan de zuidzydc van de stad iJanga te voren had Thiers vergezeld van dun gcnermd MacMahon de positirn hunner troepen nagegaan en ook de werken van Jhatillun bezoelit die door de Pruisen aangelegd nn den Versaillaneu in hun aanval goeden dienst doen Toen stonden de regeeringstroepen tot dicht bij de kerk te Neuilly De Franschc regeering is vol hoop dat de aonval op Parijs waarvoor zoolang toetnireidseleu zijn gemaakt met goed Buocea zal word n bc krouud Zij verwacht spoedig d ontruiming van het fort Issy v aardoor de voorsteden Vnngirard en O renelle on de batterijen der inburgenten op Uillancoiirt en bij l ointdnJour onder het bereik van het geschut komen Het fort Issy heeft gruotendeeU het vuur reeds gestaakt de eerste parallel is voltooid en h t voor xn aanval op liet fort zoo gewichtige Mouliunux is door de troepen van Versailles bezet Het foroeereu van de wallou van Parijs zid geschieden bij de porfeNenilly tussohen Neuilly en Piiteaux is een sohipbrug geslagen naar f schijnt zonder tegenstand van ilu zijde der insurgenten on troepen ann te voeren aldus iMdrfsigd z dleu de insurgenten waarschijnlijk iii de stad terugtrekken en kan men indien de porte Neuilly bezwijkt een moorddadig straatgevccbt verwaclitcn achter de barricaden waaraan de insurgenttin zoovpjil zorg besleed hebben Het bericht van ontruiming der noorderforten door de Pruisen vim Varijs afkomstig heeft niet den minsten grond De Belgische binden bevatten het ofTicieel berielit dat op verzoek van de compagniL itn Nord de aanvoer Ier levensmiddelen en i teeukoleu n inr l arijs voorloopig moet worden gestaakt Alleen de steenkolen bestemd voor den lien t der mnatseliippij en du gascompagnie te l anjs zijn daarvan uitge onderd Te Florenet zet de senaat zijne bernadslagingeu over de waarborgen voor den piniB vuort De algemcene bcreadslagingen zijn gesloten en reeds zijn tien artikelen anngcnomen De pans he ft len heer d Harcourt in een bijzonder gehoor oiitvang Mi waarvan de ieuwe giraint gebruik gemaakt heeft om zijne geloofsbrieven t overhandigen De gezondheid van den kerkvorst kwam hem voor voldoende te zijn Te Buenos In den iJuit cheii rijk dan is liui voorstel van Schultze c 8 0111 verüoeding van reis en verllijfkosten te geven bij derde li ing met ISO legen lïs Blemmen imiigenonien Hij iniieiul ment de la jmling opgenomen dat de uet niet van toepassing is op de leden die in Maait l fri ku eii 7ijii Kiiidelijk is hit OosleurijUelie iiiiiii4eiie voor den dftir gekomen met zijn plannen LH intlireidiiig van de autonomie der hmddiigeii Ilil initiatief dir wetgeving wordt voor i e luiiddiigeii uitgebreid en de euntrüle over de wetten opt eili iinen aan ili ii rijksriuiil line waar ook de ver ekumg moge zijn vim gnuif Huheiittiirt dut lii ni irneli e ier iliiu de anhopi e pn Mii ii im il niinii ili il pi miiei di belaiitceii kiiii liiiiiti tl Mill lil III rlJ t i in dm anderen kant het bezwaar dat de stiuit sni ichine nog ingewikkelder wordt en de rijksraud welks werkkring door de delegation toch reeds zoo beperkt is van alle deelneming en invloed op de staatsaangelegenheden wordt beroofd Schoon Hohenwart overeenkomstig de grondwet den rijksraad laat bestaan naar do letter heft hij dit lichaam metterdaad op en laat het alleen een schijiibestaan Men we t dat het doel van de Duitsehconstitn tionecle party was den rykiraad op te heffen en hem tot het centriml regeeringspunt te maken door invoeiing o 8 van de directe verkiezingen Men is het hier ecliter nooit eens kunnen worden en ziet iiet zoogeimamdo liberale prograram i stuk voor stuk afgebroken fRANKSUK De berichten uit l ariji en Versailles ziju hoogiit onbeduidend wnt de krijgsverr chtingen amigaat U i eerstgenoemde stad wordt gemeld dat de trocpeu der regeoring sedert gisteron de forten C harenton oii Aubervillitrs hebben bez t en dat weldr i ten gevolge van eene met de Duilschers gealotene ove reeukomst de overige forten aan de Franschc troepen zouden worden overgegeven D iannede begint de insluiting der hoofdstad en de bewering dat ouder de blokkade de proviiiudeering van l arijs niet zou lijden zon reeds beschaamd zijn geworden omdat alle met leei oe it beladen treinen zijn aangehouden Dit be richt is in strijd met de verklaring viiu vorst Bisni irck in don üuitsehen rijksdag dat de beJjUuig van de eerste 500 millioeu francs nog geciie oiuniiming der forten zal ten gevolf hebben aangezien d iarvoor nog eene tweede voorwaa het sluiten van len definitieveu vrede werd veruiselu n de kaïiBi lier in de vertraging welke hel sluiten van dien vrede v in Fraii Mhe zijde ondervond een viiorteeken zag iliit v m zulk eene ontruinnng niet veel zou komen Het is dim de vraag of de deprche uit Parijs wel 700 onbepiuild vertrouwen verdient tenzij zich omstaiidiglieden hadden voorgedaan dn den ka iseUer tot andere gedachten hadden gebracht b v de a inneining van de leeniiig van 120 milliocn door den njksd og De forten zijn niet overgegeven De afgcvmirdigdcn van Lyon zijn te Parijs teruggekeerd en willen in vereenigmg met de republikeinsche ligne een manifest aan de beide strijdende partijen uitvaardigen De tijd van manifesten ia echter blijkbaar voorbij noch bij eommniie noch by de nationale vergadering van Versailles is daarvan iets goeua te verwachten De bewoners van Neuilly Ternes en S iblonvilie maken van de w apeiiichürsing gebruik om met pak en zak zieli biiineii Parijs te bergen De gefedereerden geven den strijd nog niet op maiir werpen voortdurend iiieuve banik iden op en herstellen de oude l y it heeft zich l iteii over eden om lid der commune te blijven De heer Picard heeft verklaard dat de regeering bij machte wm den opstand in Algerié te onilerdrnkken mi van dn maelit zou gebruik maken In lie zitting v m jl Zaterdag verklniirde de niiniiler Pieind dat de regeeriiig uer begaan was met den toestand der bevolking iin Neuilly Het hing vau de mviirgi iileii al dien te toen ojihonden De legeenng iiviil ens vv i i m lil orde dl diwiissie over het voorstel van den heer Ducuing betreffende de minnelijke overeenkomsten in handels en finanoisele zaken met het oog op rakingen vau betaling sedert 10 Juli 1870 en tot 30 Sept 18Ti voorgekomen of zullende voorkomen De commissie had dit voorstel door eeu tegenontwerp vervangen dat naeeuige discussie werd aangenomen De heer d AudilIct Pasquier interpelleerde daarop de regeering over de vrijli id der gemeentelijke verkiezingen die zijns inziens niet gewaarborgd was zoolang enkele maatregelen door de prefecten van 4 September genomen o a de instelling van wel dadigheidscommissiën in plaats van de bestaande burecleii en administratieii omdat deze van kerkdijken en religieusen aard en niet republikeiusoh genoeg waren niet waren ingetrokken De heer Picard antwoordde dat do vctgcving van het kcizerryk p dit pu it keraieu moest wonleil miuir dat door de prefo tcn onregelmatige besluiten waren genomm die vernietigt zxiuden worden De regeering zou trachten in ove eeubtemmiug met de vorgadermg te handelen Aarde orde was nu het wetsontwerp door d ooaimissie in de plaats gesteld van het voorstel des hecren Oscar de Lafayette betrefTcnde de verkicsbaarheid der prefecten en onderprefecten Het bepaalt dat die ambtenaren in afwachting van de organieke kieswet niet tot lid der nationale vergidering kunnen gekozen worden in de door hen bestuurde departemontea De kamer besloot tot de tweede overweging er van over te g aan Hetzelfde besluit werd genomen omtrent een wetsontwerp waarbij voorzien wordt in vcr uimen of stakingen gedurende en ten gevolge van den oorlog in uotarieele zaken voorgekoufon Vervolgens werd rapport uitgebracht over cci aantal petitien waarvan o a die waarbij tegen de benoeming en haiidlnving van generaal i ordone als divisie genoraal mulat hij drie correetionncele vonnissen wegen mifihandeliiig en oplichterij te zijnen aate had wordt geprotesteerd tot ceiiige discussie en tot het ophalen van enkele bijzonderheden uit den veldtocht van Garibaldi i anleiding giif Ver Miiden naar den minister van oorlog Verder waren er bij die de regeling van het algemeen atemrecht de niet bezoldiging vau het ambt van afgevaardigde ter n it verg de botaliiig der oorlügssolialting van 5 milliarden door middel van een loterij waarin de kroonjuweelen de paleizen en de bossehen vau den staat enz de prijzen zouden zijn de vernietiging der stemming van 1 Maart betrelTende do vervallenverklaring des keizers de reorganisatie des legers de invoering van vorplioht onderwijs het hechten van eenzwarten sluier mm de Fransehc vlag afkomstig van den heer Gregory Ganetco de afschüidiiig van Vomica van Frankrijk en een protest daartegtn ten onderwerphac den Kindrlyk ook was er een van de advocaat Gagnc te Parij die do vergadering smeokttc den koning van Pruisen tot president den graaf van Chambord of van Parijs en Napoleon III tot vicepreHidenten der universeele republiek van de tot ü n groot algemeen volk van broeders eii vriuudeu vercunigde volken te proplameeren De volgende zittiug wordt op Dinsdag 28 April bepaald r C 3 J DUIT8CHLAND iHeei l in Diiitsehliiiid eeu goeden indruk genmakl dut de Kl m sei lilijkui beg iinui te evea