Goudsche Courant, zondag 30 april 1871

mtËBÊÊiÊmÊÊmssuBÊ 1 kiclil ii f etrst r M liaiT vrrpliwt i it iif vnn dat go iiit ii 1 i bip ml 1 UI tX 11 ii b rolkc no iita C aa aiioden tot on ii rw ziju iir iü gehouden tot o eiieenteraad is geil van de 63 gel tiR cht stond als d jiii yiülfcn wioor 1 loof de Rot 11 IIo land hebben bc iiiliie der vacature de r heer J Drost Zi dHolland bt I der eersten Dius af edcn zal plaats fci d bij het besluit licpalde verkiezing l diiE geschiedt en aan S en zulks door pil dairtoe to bezigen cr n 1 vtlen tcrgoen dc beweging tot in It kiesrecht inleliiif iij namelijk ora in t i ircik vfui al de c g iin oordeel eii zab n e ne kenze ar 1 ing t oordeel der sympathie en t he I is vau geneesmiddel lieel ondoel eii census de Jen Ivor welke men stepijü il wordt 3i de itrbetereu dan I ni 76 der p ndwet ioncole lervorming vau kiesr üht roepon die ippij ki nnen g irekend uilger en hen weren bui n hen en geen luik hl gron ben dan moet wet te doen len volgenden wezih Nederlander in het vtjlle genot clitei en niet be P ciesrelht uitgesloten loten ilmaol beneden den i lanig 1 die niet bi i iii of Raar niet dca 1 ir enm inkclknfchts laibeidfcrs ambaohts cekl toners en iii I zijn van meesters Icgerloor arbeiden j rrkclijje arndu sturen of il het jaar voor zerslijs en vastgesteld eW rdc n ilif ir 1 estichten van Ie an lacht op het cent iKs wimnnede vcn g rel Nederland leze m it wordt tot I ll m aiulclijke ruil 1 nei l iar ian perk cii de i l iM he cen dan n gtilden niet cent nes alleen te er Mivi iiiliL cr middel 11 liopiv Ir dat te lie oovL j Inter als zij iiC lli kkeii slecht ren einde kotiicn Waiincd hel Hcl ii chi g iiivernemeut kennis ontvangt mui de reden waarom de tweeeentinips f tukkcii i lai nL crs worden gesteld zal zij die moet liillijkeii i liiiis toch veriliciicii de smokkelaar o i cikcu gulden ivi cents ge ii onbelangrijke w iiht wanneer men de zaken in het groot drijftr Se rt tnec jaren worden de stecnen op do f ibriek van u firma Hassclo Zn te Ziitfen gebakken in overs van ecne bijzondere min kostbare constrnetie Deze o ens besparen brandstof geven minder afval van fabi kaat en worden in uitirlijk vijf dagen gestookt i steenen zelvo zijn hard en deugdzaam jboiiige ot tiunbiii ani bl U Ji 1 htuUcu gcii A in accoord te treden met do hecren Ilassclo om ook hunne ovens op bovenbedoelde wijze in te richten De Staatscourant beval een verslag van den Nederl consul te Melbourne waar n omtrent den handel tusschen Nederland en zijne koloniën en Victoria het volgende wordt medegedeeld Met leedwezen wordt opgemerkt dal in ISiiU de handel tusschen Niiderland en deze kolonie allerbelangrijkst i i afgenomen Wanneer men van de aanvoeren uit Nederland en zijne koloniën in 18 i9 ten bedrage van £ 30 170 nog aftrekt de goedereu van vreemden oorspr iim via Nederland verzonden bedragende te zaïiioii i lfi 2 J3 bclcomt n ani het geringe cijfer vau £ l i J17 u Ncderlandhche producten rechtstreeks verzonden llrt is waar dat het artikel kaarsen die thans over Kugelaiul vcrsoliei pt worden niet in de e opgaaf voorkomt maar dit was evenmin het geval in de vroegere opgaven Do waarde van dit artikel via laigeland gedurende dit jaar verseh ept is belaiigrMk icnuiiulerd Zij zal lioogstcns slechts £ 10 1 111 liedra en ofsehoou het bedrag evenals in vnx gcre jaren niet met juistheid is op te ge en Hoe het ook zij oiiseUikkig valt de vermindcriig van den ha idcl t is sch ii Nederland en b e kolonie niet te ontkeiiiicii en ware hel niet dat het uitikcl jenever noir vo r ecne waai de van S 1 l l 8 in de invoeren voorkomt daii zou men tot do treurige overtuiging koineu dal de rcclit tri ekyciie haiulel tassolien Nederland en de ze kolome geiioi zaim heeft opgehouden Natuurlijk rijst b j ons a dadelijk de vraag op waaraan ino t dlr locgesclirevi woi deu V l hi dan is het ar ttti ord aan liet gem s an onderneiniiigsgeesl bij Ie i IcrlaiuKche iinlastricclen In plaats van zooals aiuliu natien doen nut ijvrr eu volhar ding eene markt voor Imnne producten te vestigen etellcn zij zich tevreden met een of hoogsiens twee proefnemingen welke in de meeste gevallen i iet andere dan ongunstig knnuen uitvallen en wel hoofd ak ilijk omdat de industrieel onbekend is met de behoefte dezer merkt en zijn fabrikaat dientengevolge niet aan do ver ischtcn voldoet Men verlieze hierbij niet uit het oog dat gebrek aim onderneinirigsircist onwillekeuris leidt tot de zucht om zich aan het oude te houden In deu teircinvoordii cn tijd van vooruitgang kan het niet anders of dit begiii cl moet tot onder ii g au Nederlands handel leiden yiilstanJ is aciileruitgang Wil Nederland zijn standpunt als een der perste hamlrlsv dkcu behouden dan wordl h t tijd dat de natie hare a iiidaclit niet alkrn op Java blijft vestisen het vc rdt l ji dat zij ook van andere 1 iiden de behoeften mcrt kennen dat zij hare iiidustfiedi met die behoeften i i hannoiiic lireiigl dat zij in den algemeenen vooruituaiiii doelt en dal zij wiar h t vermag have niedul iii ers tiaclit voorbij t cxeii Laat Nederland zii h de iijdcn li riun n i l cudo vreemdeling naar Holland ovcrkuam lot raLi i M n het HoUaiui clu liiiiid liet I tccliL he liuv c de Doorniksi lK la iji ii ii de l uKi lic lik j rodyc ten van Ncderlaiub elie ilidu Li e da i Ua uei cldberoi nid waren I Dat de liennncriiig aan die lijden Nedn laiuN indernemin js gei sl op nieuw aanvuic n aaiiinocdiire om niet ijver de hand aan iel rk te slaan De Nederl uk I lie natie z il al dan edcr groot word n en hare wcrcUiraetnrijen l i weder verrij en op de grondslü die hare vu ardine voorvaderen twee honderd jaren t elcdcn met zoovd l beleid moed en volharding tot eer van hun vaderland hclilicn geh gd Tegenovi r de c elmdiiH ijde staat cehter ook een lichtpunt namelijk de n tbreiduig an den handel tUBSclien Ja a en deze koloaic Het is K iar lat die haiulel in vergelijking vau dm handel uut andere tropische gewest nog viiji u el lielangrijker uitbreiding vatbaar is maar met deu i ii t vau voor uitgang die thans o i Jaia liem hl mag men liet 1 voor houden dat de liand cl tiissehi II licide kold men spoedig van grooter zijn zal en geiMclilig r omvang Door de lliaii ii i evii cr M I T ill dan vroeger is Java 111 ilf i h 1 i l lid er te io ln Cl i vcii dii 1 1 1 de lieiKKftiii dd cr uiarki 1 1 i 1 II r lm teil i 1 Kehl r zijn nog vch verbeterlimcii tot taud e breugen wii het ecu grooter aandeel in den handel met deze kolonie erlangen In vergelijking met Maur thia bevindt men dat dit land epn aanzienlijk voordeel g niul bovm ii i in de la r i i uifv ierreehten en in de mindere oiiko iten iu v i pjiing Op Mauritius bedraagi het uitvoerrecht slcehtj l s pet op Java dairentegen 3 i it De onkosten van verscheping zijn buiten verpakking Op Mau itius ii per ton I ava 10 Wenschelijk ware h dat ook hierin verandering kwam Op Manilla ziju de suikers zelfs geheel vrij van uitvoerreciitc i l i k ife te Jid r Gduc lijkt e lat Java beter in stiuat is om met vreemde koloniën te coucurreeren De onkosten van verieheping van rijst en kulRe zijn Onkosten van icrsi heping verscheept € l li ti p tou vrij 41 2 P i 9 pCt Hijst van Java Calcutta I l fi OJCotrie I Java l S 7 2 2 0 il p ewt eylon native verscheept Lnvob i VhN NedkiilaNü Jr Nrvi R De handil gedurende 1800 was van weinig b lang eu niettegeii laaiule de voorraad tot op i dU kelders in cntrepijt verminderd i scliijiieli speculni ten geen vertrouwen in het ailikel te hebben Men moet echter niet over het hoofd ien dat ih consumtie eu uitvoer van dit artikel scdcil de hiats e jaren allerbchuigrijksi verminderd is en ihiiis geen 5000 kelders per maand te bo en gaat teruijl in vroegere jaren consnnitie en uitvoer op circa l i ÜOU keldeis per maand geschat worden Het is aan ij i i n twijfel oaleihevig dat de enornu consmutie van bier zoowel r ls de prodeet e der locale branderijen het veriiruik vau jenever veel verminderd heeft We Nedi rlandsehe branders zullen ohter m t genoegen v r nemen d it al de hier gevestigde branderijen met ver lies gi U rkt hebben en men voorneuK US is de e ondern i iiiig op te geven De prijzen fluctueerden vsn 12 1 tot l l Jier gallon voor h t merk JllK 7 S Ihssehen en la d tot IH li voor 20 tlesscheii prr kehhr v in een inhoud va i gallons l ng lschc proef Aiideri n rk n als Olijfboiun VH B V enz werden s eehts spaar Jiam aangevoerd Kaaiïïih v He handel in dit artikel was belangrijk minder hetgeen hoofdzakelijk aon de toeneming van het gebruik van kerosene olie en gaslicht moot toegeschreven worden de prijzen niettegenstaande de innvoereri voor cenigen tij l verminderden guigen st eds aelit Tuit ïweeiuaal trachtte men door speculatie de prjzen te verhoogen maar de speculanten zagen ieh in hunne veruachting teieargcsteld l rij cii naren m het begin van het jiiivr ll i lper pond U ofsehoim later door de speenlauten de prijs Ml enigen tijd op lO a O d per pond werd i t liüuden vielen deze eeiiter op het laatst van hrt jaar lot op 10 4 d per pond roet weinig voormt iciit op spoedige verbetering daar de voorraad in entrepot veel te groot is namelijk 52 01 0 kisten biiiti n den voorraad waarop de rechten betaald zijn l Kindon s louda s eu paliuitiuc kaaisen waren gezocht en de ipialiteit handhaafih de reputatie dier imrkeii iMiAi HNFKKDK aiiKKM Gccn iianvcr in dit jaar ofschoon de prijzen gedurende de vijf eerste maanden t i rvi gi der hooge prijzen van ruwe suikirs alle h iop op het welslagen eener onderneming gaven liioodsuiker was van 5 tot li s per pond A idrd flinipsiiikcr van t j tot S j d per pond in vaten of ki li ii van 224 pond iictto Mam rAC luuEN Kvenals in vroegere jaren werden deze geheel veronaelit aaind Geen aanvoer had er plaats nielt enstaaiide de handel mei Kngeland met ieder jaar toi neemt Het is minder bekend verhaalt 1 ü in het Nieuw iblad voor Jen Bmkhamlel dat Ie onlangs overledene koningin van Zweden aldaar als sohrijfBler naam br at i ider de Nom ite pinine van Jaiie V iieome gat zij eene Zweiidsehe vertaling van The labourers iti the Vincjard llit werkje maakte veil opgang en de opbrengst werd tot wehladige doeleinden gebruikt Laatsüte Berichten Parijs 7 A tril ïlit kiiiioiiv mr IS cit Icvtti li luii i imrl win Tri nrs d jcli h I hoiutnrili IIH M tt liiU tl IliiiiLj i forlrll IS liull ll t U lkklT P r t iivi i iii 11 iils llnlillr 1 lil Ai li i i Im M v ili lïc o i iti ji k u 11 UI 11 Ui I hl hlu ii d kh nojujcrbootcii dor t iiuli iiii ii oen Iicviü viinr copi i d Icocii Icu Moiif Vjili ricM Hr vcrbittcriiiii dir trijiJiidi n wurill n t r Volf ms K t n iii dccomluuuc uili chi icliji rappoii 7f U U ti do r irij ciiHars UOOO niaii loüdoii eii rkwi lstcii rn 3000 iiau gevaujicncn voiJünn lublx ii Versailles Ifi April lu do vor ra lering hcpft Ie hc iT Thiers viTkluard dat het fir thatis gcorfjanl ccrd is en dut krachtige o erati ii te eu het fort Issy ziüh ii aaii evaiig ii worden Ilij bctrourdo Idat strijd noodzjikelijk is tot herstel der nationale eenheid en der ware vrijheid Verder deed hij uitkomen dat hot recht aan di zijde is van de vertegenwoordigers des hinds llü vrdedi d de vergaüei i 1 he Mdc hij 7 eer vrijzinnig is en den ondergang van do republiek niet wensoht Zijne rede werd uitbundig toegejuicht Versailles 28 April 8 ure morgens Een detachement opstandelingen is op de vlucht geslagen df üfEeiereu ziju gevangen genomen 3 c batterijen van het fort Is y zijn bijna tot zwijgen gebracht De naderingswerken worden kraehtig voortgezet De dagbladen geven hun i ij al te kennen aan de rede die d heer Thiers gisteren heeft gehouden 7j i ktniren hot af dat de heer Kerdcl ontijdig do iiiou irohale qiurstio heeft opgeworpen IJrUfc SOl A ril De Efoile Beige verneemt u it Parijs dfit Mac Midion te lïoeon is aangekomen Het dorj fs y in een puinhoop verkeerd Na ir a inleidii g v ui het fiif il eereu van vier uatioiudc giirdi fe Verwiil es is in de coniinnne het voor t g da in oni een elijk lot te doen ondergaan aan den aart bi M hoj haiiday Dit voorstel is evenwel vau dl hand gewezen r OW York 27 April De dijk van den Mississippi is J S mijlen boven OrlcJiiis doorgebroken de lires is HO voi t lang De rivier is dalende on de tad bu ten evaar Vorgadoring vau doa Gemeenteraad Vriulag 28 April T L i Mwooriig dt hrcreii tiiii llrrgrn Uzendoorn voorzit te Ktiiiy Kist Priiici Wi stiTbuan liuchiirr llrooglccvür aii titiiinj van btra it iii Koek t ii Post Dro t IV iitiluUn lïiT vonye ïcrgndüriiig Hordou gcli cn en gcfi stnul ijii nij i k inf ii u iii ili ijiti iiu UI hcertii gulc p Hiaten di ci pioviiiciu luiiiil n li KikniHiig in af cii ovcrRcIirijviug vini postenop de btigroütiiig NotÈf IJct glrllKllU l lnR ovnr 1870 dat gedrukt cu anti do led II al roiidmdttl l worden Voüils rMliilk ndc verslagen oier middelbaar en over Uger oiidervvija en de ïestithfcii vau wildadigheid eni dia vooi etu maand t r visie worden grltgd Keiie mit 9ivc n de pi hcliLMileuuuiiissie in e driide len tweetal Ier nanbcvtliim om ti voor ieii m dn bestaitiido vaealuiv vsi arop t l hiat l iJ di Idi mr dti Pui en mr V J Sntl llenoiiiiiiip in ecne volf eiidc verL aderiiig her t luiasjivf van mevr de W d de irave Snlvcrdn uitboofdn 9b iiaur a iiiaJaaud vertrek bedankeiidu als iegente vau debt ie gv Jmizen NutÜ KeiH irisiivu van di ii lieer V van Klden keniiiagi veiidi dat h J dü benoi iLiiii a iui Cinl als Cnrator der Jjatijnscho scholen Molif Eeiiige i ii ssi t viin eommiHsiun van ftrldadi lifid inzen demli Ie rekiiiiiig ov r IS uordeii geatdd in handen icinr runinu 3if bcstaaiidi nit du lib Jtemy vau ienin M eu v iii Stiaattn Sii wttnkn inpdirnd twet ïrietallen ter beiioeniInK daaru t van irtL C linijtonderwijzereBsfn aan du meisjesbrhiiol hesla ii ilc bet eirutu mt m j N lirntii A Scbonten en 1 3 van Kelitin ui btl Ueed nn j A h eliünt n 1 Al van Kebtiii tn A it Timaiis benoomiiig in eene volgende veign cr i vuoi itier detU linde dat op 11 deaer de boekeu endl ka 4 an den gemccnli u ilv mger zijn iiagrïieu en in ordo b voiidi n Mütif Aan de orde is ren voorstel van de commiabic van fabücage betnltViide de innbr ti diu vmi i t t i t sluisdiuren Hel bilrtft de aKiilii P ding vau Uj dnmibriiggen dio iui deit inuiatcii lasehiijvcr de Pruis Oranje op adviea lit r ruiniïU su van f i inr ifi wordt gegund voor f 4 tB4 en b t inli in u van twee slaisdcu n aan G Iniijnidijk voor 1050 Een voorstel van Burgemeester cii Welhonders tot wijziging d T veionb timg ngf lende de jaarwedden van het onder wijsciui p rnO ni en wel om bet bcdr ig di r btioldigiiig vun d 3 in b t verM li aan In btellen ln Qfdondeiwij erö en boordoiidi i wij n 3 g iijk Ie stellen niet dat der tegenwüord ge wat Hsbiteti om de jaarwedde bij vacature terug te biuigdi Ü l i maar men m tut dat dit in de gcgevcne Mii i iiiriij iM i oti tradui is on wordt het voorstel om dit bidiag vuoiKlutend op ƒ 1000 te btellen zondtr diacushir goidgckiurd Km oor8 el van B en W om de jaarwedde van de hulponderwijzeriB in Je vrouwelijke handwerken nau de burgeisLliuol voor nieiBjeu te vtilioogen van 60 tot ƒ T eu gilijk tl stelb n nut diu van de hnlpiimlerwij crea ami do tussehei flebool wordt nisgilijks gotdgrkeurd Ken lüoisttl van U en W betriüendo di te doene oproeping van Hoüieitniilen voor do betiekkiitg van büufdoudcrwij er au de arnienbebool wttaibij totiiling voor de wi8 knude v n i eble eu vour brt teekenen aanbeveling 7 al zijn Uu nou ret nkonivlig bisbili n liil adres viiii 1 11 Kok d i irbij ver oiknnle nau hem m l i bnuk al te sl inn 4 centimen grond geligiu aiii deu wn iiikatit voor ijiiu uoninf iiin ib ol ni il met bt t il i iiton bclrekki lijit i piiml i I dt loitimi oi iii iahinigÉ dio tn Ult in 111 ilii im1 n O uili treii li bt w illi u ttgeu ö eeiii pei 11 nlture mi