Goudsche Courant, zondag 30 april 1871

Ijftl 1 BEKROOND I 1865 i I O P O ïï T O KZILVESEN MËDAILL £ i FEnSTE KLASSS I BEKROOND I 1867 i P A R IJ 8 9S m imoNZEN MEDAILLÏ ssisei siieigKiisssiisiss Belang e r i g t De voortreffelïke uitlcomsten wcIké net gtoiuiii dor £ Jiu idi ciie Anti RIieumatischc Wpi l vo Watten ï 25 en 50 et het pak Deunennaaldeii Olie a 40 en 80 et de flescb aan duizonde lijders van Jicht en Sheumatiek heeft opgeleverd liettegenstaande alle andere geueesmiddelea te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande dc póts alsook de zoo alom beroemde Waldwol Gezond heids Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jiolit en Hheumatisohe aandoeningen Schmidtsche BORSTBONBONS a 30 et de doos zynde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFËRNADEL POMADE ii 00 et de flaeon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Uheumatisehe hoofdpijn zwakheid der hoofdzcnuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Arlikelen volgens prijscourant Hoot d Agent voor Nederland M J C HAM Utrecht Te GOVDA Mej de Wed BOSMAN 1 j uiJi 1 Alpfm L VAROSSIEAU Z Boskoop i GOUDKADE Ilarmelen W G KUllVLRS Haier wou k Mej J GAARKEUKEN Muutfoort J A JACOBI Ottdewattr J van LIEFLAND Roelofiareudvcen II NADERMAN Rotterdam Wed P de KOSTER Schoonhoven Wed WOL F en ZOON Woerden Gcb PFENNING Wouhrugge A DE WILDE IJKiehtein S B MOLLE En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPóT bij M J C HAM Utrecht i op voorstel var Jeu hr i Kist wordt bcölotcu datdcrnaii ztcfa ToorboIiDudt iet rüuli a rulks too allen tijdo te kuD nen opzeggou r its V diyn lo voren op ojegoodc Ken verzoek van den scbuttcrRraad tot af en ovorachrgTÏng van post u op de bogrootmg der koeten van do dd schutterij d onstjaar 1870 wordt goedgekeurd Do hoer an Gennep wordt benoemd tot lid der commia ie bclaat met het ontwcrpen van vurordoningcn togen wier OTortredii g straf ia bedreigd Do k van Gennep en Post Drost worden benoemd tot ambtCiiaren van den burgerlijken stand D hoor G Pnnco wordt herbenoemd tot lid der commissie van adraiuiBtratto voor do bank van Iccning Tot librymeestor wordt herbenoemd dr D Terpatra Tot leden van het bureau van etemopneming ter verkiezing Tan leden voor de prov staten de hh Braggnar en Post cJ en tJ V V va dr h Ceuoep jn Kc V Machtiging wordt verleend tot uitvoering zonder resamtie waarna do vergadering eindigt Burgerlijke Stand GebokiN 26 April Gurrit ondcra L Verhoef cü N van LeeuHCQ Bnrcudma ouders B vaa der Ileij cu J B Snel OvEiiLFiiFN 27 April H C OorisBOD B w A Uroekhi jzeii huisvr van G J bik tt j 5 m J G vaa Dam 2 j Om M S Jaspcrb 3 w FOEEEN EPIDEVIE Van 22 tot 38 April aangetast 11 Vroegere opgaven 73 Te zaïuen 84 Van wdke er 24 overleden zijn ABVERTEMTIEN J 0 W Ter BRUGGEN Je CU A V La LAU Gouda 28 April 1871 RECEPTIE Zondag 7 Mei Ondertrouwd A D VAN DE WEG MET N HOOGBNDIJK Ouderkerk a d IJssel 28 April 1871 Heden overleed te Amsterdam onze geliefde Zuster en bfhuwdzuster JAC0J5A WILHELMmA CHAMPURY geb v Leent A C OOSIJN Gouda L J M C08IJN 26 April 1871 gcb v Leent Voor de vele en hartelijke blijken vandeelnoming ondervonden gedurende de ziekteec bij het overlijden van mijn geliefden ZoonFREDERTGUS AUCiLSÏINUS van LAKEltVELD BLANKEN betuig ik mijnen oprecliteudank Vit ader naam J VAN LAKERVELD BLANKEN Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij het voltrekken van ons huwelijk betuigen wij onzei welgniicendoii dauk Gouda W BEGEER 29 April 1871 G BEGEER Vmend Lledcrlafel AFOLLO en afdeeling Pames Zangyereeniging MAANi A i 1 MKI 1S7I len 7 ure in de Soclotcit ONS GENOEGEN Na allüop HAL Sociëteit OnsGenoegen Zaal Kunstmin HEL N ZONUACt 30 APRIL 1871 BUITENGEWONE Groote Solréc Musicale te geven door het gunstig bekende Franschc en Duitscha OperetteGezelschap van het Theatre Concert Universum uit Rotterdam onder Directie van den Heer N P J VERHEIJ Entree HH Leden met hunne Dames en Kinderen 25 Ct de persoon Niet Leden 49 Ct Jufvrouw BRAKEL op de Karnemelksloot verlangt om dadelgk in dienst te treden eene Dienstbode TIMHERHANSKNEGHT wordt gevraagd voor vaatwerk maar teven s PAKHUISWERK verrigtende Adres franco brieven Letter B bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda n eene KOEK en BANKETBAKKERIJ verlangt men zoo spoedig mogelijk ES JONGSTE BEDIENDE tegen hoog loon Adres met franco brieven onder letter W bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Uuipbauk te Gouda De rekening en verantwoording van het beheer over bovengenoemde inrichting in 1870 i goedgekeurd door het departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Alojimki n ligt van af MAANDAG 1 MEI gedurende 14 dagen ter inzage van do aandoolhouders vai s morgen negen tot s middags vier ure ten kanloii van don omniissiiria Ponningnieester W A ROIJAARDS louilii Druk von lliiiikrnuii UIT DE HAND TE KOOP op een der beste standen in de Korte Akkeren te Gouda een binnen twee jaren nieuw gebouwd HUIS met TUIN met een aangenaam uitzigt Een gedeelte der koopsom kan op hetzelve gevesiigd bleven Te bevragen bij deu eigenaar A SCIIOUTEN Cz aldaar Al die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de Nalatenschap vau MARIA VAN VLIET wed J vai ntu VLIST gewoond hebbende aan den Bleekerssingel te Gouda wordt verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór DONDERDAG 4 MEI 1871 ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Unlverseelc Toilet Zeep Van aangenanien geur en uit zuivere bestanddeelen zamengcsteld beantwoordt de JOHANN IIOFF CHE MALZZEEP aan alle vereischten eene fijne degelijke zeep zij verrijnt verfraait en krachtigt de huid verwijdert alle onreinheden s daauwwormen puisjes zomensproeten maakt de huid zacht en elastisch en werkt door hare rijke moiitgehalte ten gunstigst op het door zenuwenzwakte ontstane beven der handen Prijs 171 2 Ct 35 Ct enz bjj O stuks 95 Ct ƒ 1 05 enz Verkrijgbaar te Gouda hy 3 C VVN VllLUMINOFN CU de Wed A C SCHOUti n te Woerden bij Henei J v d Bbhg EMSER Pastilles uit de zouten van de koningWilhelmsbron helmsbronnen dë Ems weten aanbevolen tegen maag zuur oprispon slechte spij vertee 1U 1 1 f 8 brekkigo ademhalingen on graveel lu voorraad lil fcjili inl i rde doo pii met gebruik siianwijzing il 50 cents alleen oiivcrv ilscht te Gouda bjj 11 IU Kl S te li lhidam in alle ApotlioKcn Dl MI NMSntATlk v N 11 ItolSIlUO VNEN bn fff BSS == T inijdjdwta ïit w IJtli Cl iteli ï fcjK it piièpldjlistetiwulifa ftê r lèip f m yili E tl fc L ti HM PXe mktkéii kmmliif tii k vf $ tm wi I k Ujs mill 6 i Hi liitr pA imk ïtdufciiMaiitJiPrdwjiti kv mn kf h 4 s h n C