Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1871

1871 Wocjisdag i Atei N 1044 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleniieblad voor Gouda cg öiBslrekeii uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEKDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOÏE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Dc aansfaaiidc verkiezing voor de Provinciale Staten Nog eenige dagen en de stembus zal weder gereed worden gezet om de namen van hen te ontvangen die door hunne medeburgers het meest geschikt worden geacht om hunne belangen in de gewestelijke staten te vervullen Die belangen zyn zeer gewichtig en t is dus niet meer dan natuurlijk dat men ernstig nadenkt voor men de briefjes invult Er zijn er echter nog velen die nieeneu dat de Provinciale Stoten van weinig beteekcnis zijn in het organisme van den staat die liet lidmaatschap daarvan houden voor een bijzonder gewenscht eerepostje omdat daaraan bjjna geene lasten verbondtn zijn en deze nieening dwaling mogen wij wel zeggen is meermalen van invloed geweest op de verkiezingen gewoonlijk is de opkomst der kiezers bij vacatures in do Provinciale Staten nog veel geringer dan anders Het is wenscliolijk dat dit ophoude en vi villen trachten daaraan bevorderlijk te zgi v or een korte schots te geven van den werkkring dier stateu Die werkkring is drieledig In de eerste plaats zijn do staten do vertegenwoordigers van de geheele provincie en moeten zjj de belangen der provincio en van hare ingezetenen h den Koning en de Algcmeeno Staten voorstaan Zij hebben de zorg voor en het beheer over de provinciale geldmiddelen de beschikking over de eigoiidommen der provincie het recht om provinciale wegen gebouwen werken en inrichtingen te doen aanloggen on do macht om ouder s Konings goedkeuring reglementen en verordeningen voor het belang hunner provii cie vast te stellen In do tweede plaats zijn zij belast met do uitvoering van een aantal wetten en koninklijke be ïluiton hetzij uit kracht van de wet lict ij tengevolge van s Konings wil Zoo zijn aan haar opgedragen de uitvoering van wetten en besluiten regelende vereeniging en splitsing van gemeenten onderwijs l ehalve wat op rijksscholen gegeven wordt armbestuur nijverheid i u het bijzondere bestuur van den waterstaat alzo loezifiit over alle wegen walcriMi watcrwcrlien iiti iNc liappi ii drodgninKiimi ri rn iudykiiigen Ook de iiitwicring dei wctU ii op de schutterijen en de nationale militie is haar opgedragen In de derde plaats eindelijk zijn die staten de kiezers voor de Eerste Kamer en dat dit deel niet het minst gewichtige van haar werkkring is zal vooi lederen kiezer die het gewicht van die bt C ekking begrijpt duidelijk zijn Zal het noodzakelijk verband dat tusschen de Eerste en Tweede Kamer moet bestaan bevestigd worden dan moet er zooveel mogelijk overeenstemming van zienswijze aangetroffen worden tusschen deze beide declen der wetgevende macht zij moeten niet vijandig over elkander staan maar vriendsclmppelijk naast elkander saniouwerken Dat verband zou volkomen zijn wanneer de burgers oowel de leden der Eer ste als der Tweede Kamer kozen maar nu dat niet het geval is moet do kiezer bij de verkii iing voor leden der Provinciale Staten niet angstvallige zorg nagaan op welke wijze hij de overeenstemming kan bevorderen lil t verliand bevestigen Waar de beide deeleu dor volksvertegenwoordiging eendrachtig samenwerken moet do kiezer zich wel wachten die eendracht te verstoren in tegendeel hij versterke haar waar die eendracht mocht ontbroken trachtte hjj haar to doen totstandkomen dofir zijne keuze voor de Tweede kamer doch ook door zjjne keuze voor do Provinciale Staten de kiezers der Eerste Kamer Zoo heeft dc kiezer op beide doelen der Staten Generaal invloed die met verstand aangewend niet anders kan strekicen dan tot heil van den staat d i tot heil Tan allen d i tot heil van iedereen Zijn wij er in geslaagd door dezo korte schets eenig denkbeeld te geven van den gewichtigen werkkring der Provinciale Stateu dan moeten wij ook nog vermelden dat een groot gedeelte van al die verschillende werkzaaiiiheden niet door het collego zelf worden verrioht niaur door oen uit zijn midden gekozen iielriam de Jedeputoerde Staten Daardoor toch wordt het gewic i der Provinciale Staten verhoogd en dus dl e ingst lling der kiezers in deze verkiezhi en no meer gevorderd want de gekozeiun dragen een groot gedeelLc van hun taak op enkelen Iniiiiier over Hoe zullen dan Ie eilr iu i ci de S aten iiiliii zijn van den Milliijveit uaniiecr liiin Kuv it ilc l ruMiui de Staten door slechts een gering gedeelte der kiezers zijn gekozen i Eon getrouwe opkomst der kiezers b do verkiezing van 9 Mei hopen w dus later to kunnen vermelden Het staatkundig leven begint ook in dit district wakker te worden niets zou oDs aaugenamer ziju dan te ondervinden dat datieven reeds wakker is want dan boloven WO ons veel goeds ook van al de verkiezingen die in dit jaar nog zul en volgen In één opzicht is de keuze der kiezers in dit district niet moeilijk Ook al werd h geen candidaat gesteld door veroenigingen en particuliere personen toch zou de iudividueele ingenoineuheid met Mr A A van Bkiioen IJzbnDOOiiN er toe leiden dat de taak vóór zes jaren hem op de schouders gelegd thans andermaal hem werd opgedragen Hij vervulde haar waardig hjj vervuUo haar lang Doch wat de beide andere vacatures betreft zal wellicht onder de kiezers menigeen zuchten Keus baart aiKjsl want tis voor hem die niet gewoon is zich altijd oj de hoogte te houden van de behoeften des lands nioeiHjk een zelfstandige keuze uit te brengen Zoo moeilijk is t toch niet dat het onmogelijk wordt Wanneer men slechts nagaat al wat we hierboven schreven dan ligt de gevolgtrekking voor de hand dat overeenstemming tusschen de ledea der Provinciale Staten bijna nog van meer belang is dau in jindero collegiën En waar byna iedereen er dar onwederstaanbaar toe gedreven wordt om den Heer i A v Beugen IJzennooKN te stemmen daar zal ook de keuze niet moeilijk zjjn omtrent de personen die met hem afgevaardigd moeten worden Geesti erwantm van den Heer van Bkhgkn Ukknuookn die eischt ons belang te kiezen wank wat beteekeut zjjue benoeming als ai t goede dat hij doen kan al t nuttige dat hij tot stand kan brengen onmogelijk wordt gemaakt door tegenstanders gelijktijdig mut hem gekozen V Neen de ingenomenheid met zijne persoonlijkheid moet óók blpen uit do keuze der beide andoren En wie zullen we dan beter kiezen dan do beide andere candidaton der liberale kiosvereouiging Niet omdat zij van die ven eniging do candidaten zijn maar omdat zjj naar waarlioid kiilliieii e i lit woidcn eer giNcIiiKle li ik U oor de l i oviui iiilc i luli ii Ie lillen ijn