Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1871

d MR MMtf riU3 v n Hour Ij M van KoorHN ln ill Ihimi ijii l ikükking licni in Ovrvijsrl rni wihiii iIii iU luaiiwi i s iu dl stiiU ii iui diil v l l l l d j looiul dat hij i eu wiinii hart on im ii i urd ii Imd voor de aan lieiu toovürtronwdc bidaii i ii oo kennen ook wij idlou li in dii in di l iatste jaren in dit gidioole district mot hein omgingen Wij allen weten te waiirdeeren al t goede dat lieui kenmerkt al t goede dat liij in dit district reeds heeft tot stand gcjbraeht on ij vorhc iii ons reeds in tvooruit ieht dat de naam van L M v n Kuotkn zegevierend uit de stombus zal te voorschijn komen Do lieer A Knijff Ui te Rietveld moge iu eeu groot gedeelte van t district misschien minder bekend zijn hij verdiende t toch te wezen en zoo hij t niet is dan moet dit toogeschroven worden aan zijne beKcheidenheid die hem tevreden doet zijn met eene mindere jihiat s dan waarop zijne vele verdiensten aanspraak maken Is hij echter de aangewezen man geworden om het oen of ander tot stand te brongen dan staat zijne bescheidenheid hem niet in den weg oin krachtig op den voorgrond te treden en met energie te handelen ücze karaktertrekken die hem zoo gunstig iu t d iglicht stellen tegenover anderen wier zucht om de eersten te zijn doet dcukeu aan den goeden ouden tjjd toen boeren cii burgers onder den plak zaten van enkele landheereu maken dan ook dat hij in de omstreken van Woerden die ook tot dit di itrict behooreu als op de handen gedragen wordt Hij is bemind door zijne tegenstanders zouder dat hij die liefde ooit heeft gekocht door verloochening z ner begrippen Mochten de keuzen op dezen vallen dan zouden we het een voorrecht voor dit district noemen dat zulki flinke mannen het in de staten dezer provincie vertegenwoordigden buitenlawdT BuUciiliindsch Ovcr lclil Verandering in den alguiieruen tjcbtoul aii l raiikrijk vnlt er niet op te iiipil i i Do f iiicii op de zuidzijde worden bosciiotcn Zniiilaijjiaclil liclilnn de Versnillimi ii icli nii otin niaal l aü liet l i tccl hi t park en de bcgruat p nats te Iksv l aar dit kerk hof op sleobts 200 meters afstand van liet fort lp y verwijderd is ïvae l t men spdedi de veniveniig vaii liet fort elf Men ni lakt icli onder di eomnuiiienmnnen dan ook reedi meer en me r i eime i aam met liet denkbeeld dat de zuiderlorti ii yiiileu moeten worden ontriiimdi men is daaroin reed l e laelit op het inrichten van een tuee le linie aii di fi iisit a ui de poorten van Jrk uis en Vaiigirard Oe inuoiiers der nabijijek ji en ijk u beginnen even ah die van ontaiartr te verh ii en om liet ijoiiiljanleineiit te ontgaan I e niin ster llnfaiire lieeft bij de iialioiiale verxa dering een wi ts oorstel ingedu ml Hiianii alle in beslag geiionii U einemlommen wolden virM iai l onviTVVeenidlia ir te zijn oodut zij leii alli n t ijde ilour de eigenaars kunnen worileii op euselit Wijdi is wordt daarbij viorgeslelil Ie bepalen ilat alle perso1 11 ileeliieim iide laii de in 1 i in ming of vcrnietli iiig van ollieieele sliikken in de ti i men der strafwet vallen ive mioisI Hen zijn iirni iit verklaard Van de zijile iler vrijnn t i 1 iars ie l avij i l i 1 11 ile naiigekonilimle demonsl i i ir pla ils geluiil ij lielilii n zicli 111 optuelil nul itle gestuikt doell 1 rileli IJ r Mis nr i u seliim i niil vertier te ga m Zij l onil lilir t i ueili iej erden Uil hiiii muiden naiir i rs ulli ar aaiili i e die aldaar dmi ook nudiii ordi ii iiiit ii Iluii ten gev iU e iiii den ui Iwcr r I iiim uiiddi ii ie Versailli s a muekomen liet ani a oord iii di ii lui r Tlie i a in d uf vieirdigdni m de r jnu Is ta u k eiil Iimoii p d it FiMiikrijk i Mi e iiiilnl ilie k in lul i nu 1 i ii e I Iu d tliie dl r e iniinune is luliaiuUd liet iorshl in ourbit dal aan de Imileid ni Urlu moi endludin een manifest zou worden ge ouden om Ie eiselieii dal de eoniinmu als oorlojjvoi remie pailij uorde erkend Uu lieer Jrousset heeft liieroj geaut ooid d il de deleg ilie oor buitenlandselie zaken lul a iusloi tl lijk ai hl Kiiropa in de aak van den biir eroiirloi als reeliter te sidlcn en Ie verzoeki u om eeu verdiel waardeor alleen li rausehen konden worden nitiolfen i eoinmune moet tot eiken prijs I lene liiiitenlaiiilsclu tnss elienkomst verniijdeu Het zou I trouueiis e ue dnaaslicid zj i de nelilen eener oorhigvoereiule paltij t i ken oor de eomi iune die hvc reeliteu reeds leitel jk bezit Nuiiiand kan haar of luare verdedigers eene enkele handeling ten laste l ggeii die inet liet oorlogsgebruik in strijd is De eommnne zal den strijd op loyale wijze vourlzettoa Zij al daartoe geeiie verki erde niiddeleii bezigen en niet zou maar kortweg de gevange ieu doen fusillcercii Met deze verklarii g van den heer Orous set heelt de commune zicli vereenuid Voorts ihiikeii eer allerlei gerneliten op van herstel der l jonapartes Jf er werkelijk bij so nnoueii een omki er ten gniiste der gevallen dyniftie laal gehad heeft aurscliijiilijker is het dat de teruggekeerde krijgsgevangenen allen onde aanh ingeis van Napoleon eu enkele te Vers iüles aimwezige creaturen van den onttroonden keizer z üoalr Pahkao dergelijke iraatjes verspreiden in de nueiiing daardoor Ie zaak liiiiis ineesteis te dienen In een uitvoerig artikel bespreekt de NunlTleul sc ie Allgemeiiie de onderhandelingen die aan den wapenslilsiaiid en de capituhitio an l arijs zijn vooralgeg iaii Het blad deelt eeiiige tot nu toe onbekende bijzonderheden mede Hismarek ei iohte eerst dat de nationale garde zou ontwapend worden maar de i raiisclie onderhandelaar z iide dat dit onmogelijk was Bismarck wees toen op de gevaren die er uit zouden kunnen voortspruiten wamie T de garde gewapend bleef maar van Frauseliu zijde werd genutuoord dit er hoogstens 40 000 man aan t mniten zouih n kuiineu slaan maar dat men er dan nog altijd 120 01 0 over hield om dezen in toom te houden liisnuuTk sleldi toen de mogelijkheid dat juift deze 40 1 00 energieke mannen zonden knnnen zijn i ii de 120 000 lafhartig cn besluiteloos maar de li rauaclie regeering atouil er op en verklaarile eerder te uiUon aftreden liin toe te even J it was natuurlijk voor voii ISismarck te lastig en daarom gaf hij 7 ijn toestemming De olerieale partij in Beieren is ijverig aan t werk om den koning over te halen met Döllinger te breken Men wil Z M doen 4iloo cn dat hij wanneer hij de tegenwoordige beweging in de kerk begiiiistigi het vertrouwen der geestelijkheid en vau het landvolk zal verliezen t geen trouwens zonder twijfel waar is Te Keulen zal een fonds gesticht worden ten bjhoeve van geestelijken die wegens het leerstuk worden geèxoommuniceerd Ze zullen da iruit ten minste voorhiopig tot ze iets anders gevonden hebben of tot de staat hen ui huu ambt hersteil worden onderhouden He Diensehe rijksdag zal zieh eerstdaags bezighouden met het wetsontwerp bitren eiule de nieuwe lege orsanisat e dat samengesteld is door generaal Uaaslolf De elfectieve dienst wordt in dit ontwerp bepaald op drie maanden en gedurende de drie volgende j reii zullen de manschappen gedurende 6 weken v ordcu vei eenigd in een kami De afaclieidiiiL tusfelien linieen reservetroepeii valt weg en alle batailloiis bchooren voortaan tot de linie Men bi rekent dat hierdoor een aanmerkelijke besparing zal worden verkregen op de begrooting van oorlog Hovimlidi zal men de seherpselmtuTsvereenigingeii in nauwer verband brengen met het leger o n door een aantal omlerolficieren bij de scherpschntterakorpseii tl di taeliiereii Men F R A N K R IJ K De volgende ipiasi geestiire sehi ts is outlei iid aan I de daiiliiin Ouder l die ideiiwi liladi n die legenwoovli in de straten van T lrijs ais paddestoelen op ehi II 11 IS er een dal zieh l JJfruiu ii noemt r linaiiilii dit sprrckt v iii Zi H is ei u eoiiiMiil iie w VrnjuiiniU u i oude taal oedeu siinak i eden slijl ui ill U ii iluid Voor de meest gewoao wel Il klu ui terwijl l liukweg zieh lulgeel t Voor t i hi I i f I innicti Cl I or rui vaii l asi lial llroir sel l isi liiil iiioii ri dn oen or aiii lieefl i om Il lil kn V 01 I IhIiii I llil dl 1 1 I il okioa 11 dii I I li il Hl 1 du laii ju 1 spi i 1 11 111 on loj lok ijii st I niil liebbeii i ii luul ir I 11 1 W I i l lud 1 j 1 11 ijl Om ei 11 or um Ir Ie li ii o uu 11 in u i i otluois ieni ud zijn D il een l i il 111 111 du bud u dienst is i i in niiin heifl IS Ir lii iiijprii lul kim er zelfs img door dal u ii mni lei aii den 1 w i den ol diiilin lang er eeu op i ab milt als hij zijn igeii in ieliten ziju eioen imlransliju iirefl Maar een orgaan en l asriial til 011 s I Men moil bit aardige kleine ventje zoo groen en zoo onbeduidend liebbi ii gekend om al I grappige van hel eonliasitr gmieteii lid i nigr waarin l asclial jrousri iiitaiunlfe was hel suit van zijn pantalon Nooit was iemand beter gehoord dan di e toekouistiii in ooie man Ik herinner mij dat b keizerlijke tailleur eeiis in veirukkiiig voor hem nederviel uitroept ude Welk een pautalon zeg uij kjc ji r u 1 t oiu r kregen hebt doch in dien tijd daelit hijTr nog liiet aan om de wereld te hervoruu n Hij was toen al zeer in zijn schik a s hij in eei eouraiilje van deu derden of vierden rang een honderd regels mocht plaatse i tegen een dubbeltje het stuk Hij leverde op bestelling kleine brochures die hein hondei d gulden ojibrachteii En zoo meer Overigens was hij zeer woelig zeer eer uehtig en eeu groot liefhebber van reelaines In t ca e dn Madrid en in de bmirt hurvau was hij zeer bekend Maar nooit dacht iemand er aan dat iet café de Madrid eens aan h raukrijk zijn meesters zou geven en dat die bierdriiikirs er een oi gaan op zouden gaan nahouden De strijd om l iirijs wordt hevig e aanval isvoornamelijk tegen de zuidelijke forten gei ieht die 01 der het bumbardemeut gevoelig lijden Toch verdedigt zich de krijgsmacht der gefedereerden met Zeldzame liardnekkiglieid en fle verbittering tnsschen Ie slrijdeiidcti wordt van uur tot uur grooter Destem van verzoening en toegevendheid is verstomd het zwaard moet besleeliten en de wra ik staat gereedde lauweren der zegepraal tot haar voordeel te gebruikeu l c leden der vrijmetselaarsloge die mede het hunne hebben gedaan om eene vredelievende oplossing tot btaiid te brengen hebben na het onthaal dat zij te Versailles gevonden hebben zich onvo irw aardelijk aan de commune aangesloten en verkhuard dat zij met hart en ziel l nrijs zullen helpen verdedigen Volgens de Mot d Ordre hebben de gefedereerden aan den kant van Neuilly eenig voordeel behaald eu ia Toulouse in opstand gekomen Dat de burgeroorlog menschenlevens vraagt is niet te ver onderen maar smartelijk is Int thans uit den mond der aanvoerders te vernemen dat allc ii van de zijde der gefedereerden reeds 9000 man aiui dorden cn gekwetsten zijn verloren De verliezen der geregelde troepen zijn nog niet in bijzonderheden opgegeven ma ar zullen wel niet kleim r zijl De heer Thiers heeft aan de nationale vei gadcruig officieel bericht gegeven van het begin der actieve oper iti n tegen het oproerig Parijs Hij betuigde de noodzakelijkheid te betreuren die de regeering drong geweld te gebruiken om de nationale eenheid en de ware vrijheid te handhaveu Nadrukkelijk bet 0g l hij dat het recht was aan de zijde der vertegenwoordiging die hij tegen de vele beschuldigingen welke haai waren voorgeworpen verdedigde liizoiideriieid drukte hij op de liberaliteit der vergagering welke haar voor elke samenspanning tegen de republiek beveiligde cn dit gedeelte van zijne redevoering werd niet weinig toegijuieht De strijd voor l anjs wordt nog voortdurendvoortgezet maar zonder nog tot ecu beslissing tekomen Zoowel over de operatien hij de zniderfortenals over die ten westen bij Neuilly zijn de beri litenweder als jcwoonlijk tegenstrijdig Parijsche berichtenspreken van Iu t terugdringen van de troepen vnnVeisailles bij i lamart i het afslaan van drie aanvallen door ie insurgeuten j overigens word erkenddat bet lort Issy veel geleden heett de verliezenvan de ins irgenten zouden echter zeer gering zijnjdrrhahe geen JOOU zuoals vrijdag werd bericht Uit het z vijgcn van het vuur van het fort Issy kanmen eeli er vrij zeker afkiden dat de positie daarhoogst uoeilijk wordt eu men niet in staat znl zijnaan e i storm weeisliind Ie bieden Du nbrow ski bericht dat hij bij Neuilly is aangevall 11 heeft moeten wijken mam later weer in zijn onde stellinger eeu oltensieve bonding heeft aangcII uueu Uit het bericht van de aankomst van Macidahou te liieon tegeno er oureelles aan de Seine zon men eelit r kunnen opuuikeu dat de aanval hier nog CU aaiivuni moet nemen en men zich voorloopig bi p ialt lot ei n ulilleriegeveelii Volgens di FJiiik lii lije lieefi men in de eoinnumc er aan gedaeiil om den aailsb eliop te Parijs te fusilliereu om i d ni rgeldmg te oi rnieii ovr de eMentie aii i naliouide gardi ii Ie ersaill S voor de e luiiuuui w is ili lailsbi eliop wa irseliiinlijk de eisoiiu ian Willi l uiiusl ei ju w us Ilij nadei e 1 1 rw iii Iu 1 l l men lul oi l lil lelitil ilgeweiell