Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1871

D U I T S C H L A N D Dl Il diMii iiii lil Min lli inii r v i In lulrii lirel l over den lueM nul in l r i iknjL iMim allijiUe Hirlijn en elders lul lunliruiip ili r gespn kkrii Men iie rkl op dal nn lii fiii iii k leli oiillioiideii In i fl iii d i i rle Hanwllen op iK Finiiselie re ei riiin en de Het tweede punt waarmede men ieli be iu houdt is het voorstel van den Duitsehen rijksila tot toekenning van reis en verblijfkosten aan de afgevaardigden in weerwil an den tegi iistaiid dien dit voorstel ondervond bij von Bismarck en derhalve ook bij den bondsraad Zal vraagt men die n otie een praetisch resultaat hebben Zoowel onibr ele rijksdagsleden als onder die va den bondsraad ig nu 11 niet ongeneigd eeu miililelweg in ts slaan Men il namelijk de rijksdagsledcn vrij verkeer toestaan op de Dnitsche spoorwegen Paa lee zegt de A ö n Zeil zou men bereiken wat m u onder vergoeding van reiskosten ver tait bij de 1 laldagen en provinciale dagen Vooral Noor de Men wijst op hei voorbeeld van Italië aar de volksvertegenwooidiiiers een vrijkaart hebben op de spoorwegen zoolang liii i iii iiidiiat duurt dit h 1 ft vooral dit voor dat de Mllks t lusoiinli i is meei ziek persoonlijk in betrekking kuiineu stellen lot hun kiezers De Duitselu regei iing heeft het niet in haar luaolit die vrijkaarten te vcrleeiien builen de staatspoorwegcii men meent echter dat de p irtieiiliere miat ehappijcn het voorbeeld der regi ring als eeu hulde aan het mandaat van volksvertegenwoordiger zoude i volgen De weigering van de Dnitsehe rigeeriiig 0111 het transport van Fr insehe krijusgeiaiureneii vnuit te it ten aarom dan ook de Fransehe sehejien van Hamburg üiivir ieht r zake ijii ti nigijeki erd 1 hoofdzakelijk veroor i ikt nul alluii door de wiiuige l eriidwillis lieid die nu 11 aii ëianseiie zijde betoond liecft teil iip ii lite vm de vrrdi oiulerliandelini en maar vooni k ul it nu iKel an de Duitsehe gevangenen nog nllijd u door Fr iiiknjk is uitgeleverd eveiiinin als de Duitsehe koopwuu dijsele pen waarvoor de 1 palingen ruds in de vii despielimuiairen waren opg uomm De redevoering door 0 i Bismaiek 111 den rijksdag eenige dagen geleden gel niden geeft gi iioeg a ini iiilichtiug wat men van de dagblad bcrichleu ovi r f ruggave van jMuhlliausi u of andere eoneessii s iiei fi te golooven Men tuijltll er niet a in dat de reis van den heer Dollfiis uit Wnhlhausen naar lierlijn om een ijziging van de vredespreliminaiiin te verkrijgen gel eel vergeefscli zal zijn Volgens de S ras i Zcit zal de DuiNelie laai cp de sehüh ii in den ril as binnewlawdT illl 1 i j i 1 I De llermit ei t d it ai iiiiH f mi ii tnu i n richiitinen ook bij de stinilms 111 Juni nscli di r n lodzaki lijkheid z il ijii Hor lehter il liil blad die samenwerking liet iintnoni il l iidl lloor vel melting v iii die In li 1 1 i biManildei len UI een ii itioii ili jiaitij 1 Ii 111 1 11 y Door ei 11 nioiisti I ibtiml van Jiuti Uioibi ckiiineii I vi iiiiiin Door lil aiin inierl III l i ili steiiih n op lut tuk aii il ij 1 k nel iiidi r i a Iiel aid dei II II il m dl p lil IJ u uil ui uilliii nut w i dl n iiiiit dl 1 II in II I n 11011 lie 111 li 1 iii lull iiniiisl in iboild 11 II II uli ke lilt lut i oi si i Il eiii I o i iiKis dm il I lioibeke t VI11 i i 1 lil do lil 11 i al ti i k MUI ijii kr ii liti i p r oüUli klii id 1II terke deiikkr ielit lei 11 allien I i king op liet stuk Min oiiib r ij ml Int lieugt ons nog te g 1 d van hel hluilje in lu t rid Mocht men dus van oiiservatievi zijde goed vinden ook ditmail o er ons Ie b selnkken ons in Ie deeleii eu on e mannen in e uiserv ilieven dos aks hit jinik der anti radiealen den volke te vertoonen dan rekene men onzerzijds niet op sainf werking niimr on ver et Kan men l i u i Uli L cn rui cuiservalieve katholieke en ladieali zijilr g d inden mi I algi lieele ter ijdistelliiig M iii lut oud eonii dn spel zich met iiauwge ellii id tl bi perken tot den formeilin baud van icedi ri ij hc ien uleiiu der tftinderhedcn dan bestaat er on er ijds tegen sanicnwerking geen bedenking rraclisch komt dit hier op neer Bij de eer ile slemming elke iidnderheid haar eiijeii raudidaat II Bij heriiemming samenireriing der minderheden om eeu evenredig getal eandidaten van elke minderlieiil 111 dl kamer te brengen Z M heeft t l majoor kommandaiit der dieiistiloiiidi i liutterij alhier benoemd den hier W D de Iaiige tli iiis kapitein Na u ij veriitmeii zal heden auiiiil ongeveer half negen ian den iiieuwlienoemdeii m ijoor der dil seliuttinj alhier eeue sennndc norden gebraelit De kamer van koopliaudel en f dirieken te Schoonhoven helft lil hare crgaderiiig van den 26 de er met eenparige stemmen besloten hare adliesie Ie schenken aan het voorstel s Jacob s aan de weede kamer der Stat ipii De kamer nam in overweging d at de haven van Vlissingen de voorhaven v iii Middelburg eu de zeelunen bij iiitnenundheid 111 Nederland is meest geschikt Aoor zoodanige onderneming terwijl ijzeren stoonisehe ien van hi t grootste kaliber bij elk watergetij kuiiuen bimicnloopen zonder des lukis door ijs bi 1 iiimerd Ie on en heluelk nut j auihri h iMiis iiitl lut geval ia daarbij giuistii gelegen aan dm staatsspoorweg Vlissingeu Uoermonil en zou bedoelde liriig over den oceaan v ui uit Auiink i oM r Vlissingen den koristen weg vormen ua ii Diiilseliland Men nui nde dat deze onderneming al iiuH ht ij einige opoireringen van wege den staat Mirdereii liehalve i eu kosteloos vervoer der brieveniii ul hoogst beduidende vourdeeleu aan de staats S lorweglijn opIcMTei zal Te Oiiilewater weid mei 108 tegen 12 stemmen Ih I i i ii de beroeping van predikanten en benoeming vai o erlingen en diakenen aan den kerkcraad te b i vi i o diagen 1 l uislrecht is tot lid van den raad vei kozcn de 11 1 t den Kaars in plaats van dm ourleilen I wet naider Honckennan Eerlang al men tot de keiiz van een wethouder overgaan Uil Vumerstol meldt men Illl gi viilue van den buitengewoon lioogen walerst ind 111 de Lek lariloor bijna alle grienden en bii ti udijk hc landen onderstaan is de egenzaliuvissclienj Miorlonpig gi iti akt Di drijf of vl UHschuilen ittiu de aii i i eii el voort Dizer diigi 11 lad e n oppassend visselier aan deze N issi herij Vdri mn de long hel ongeluk s nachts o er boord Ie slaan en in de rivier te verdrinken zonder dal iju makker bij machte w is hem hulp te verleeucn Niet tegenstaan Ie men on iiiddelijk naar hit lijk ging Mssi heii heeft men iu t ecrs nabij de lloeksclie sluis gevoiuien en opgehaald Zaterdag zijn de algcmeene beraadslagingen over de ta itsbi groi ting an lut loopeiide jaar gieindigd Maandag is lioofdsluk II luiogi collegieii ni eenige discussie 1 r den werkkring van den rr ui van st ile aangenomen met algeineenr stemmm Ingekomen is een ontwerp tot intrekking van de irlikeleu H4 116 Code l énal en vervanging door a idere bepalingen De discussie over hoofdstuk buitenlani sche Zi kiii a iiige angeu De heer Diimbar dioiig a iu op de afsi liaHiiig van de missie te Koine al thans bij de volgende begrootiuL Door 1 eiii rii j andere sprekers erdeu veli rlei puiitin luliaiided zooals de missie v iii l liiiia de Liixeinburgsolie ctiii d de roeping onzer diplomatie en lledrn zal de ki nier in de sectim bijeenkomen Morgen na afloo ip het maken van nouiiiiatieii voor hel lidii aatschap au den hoogeii r iad a de bi luinih liiig van lut lioofdliik biiili nl iiiil c n iki n xmirt c i I orili i Koloaiëa o o a T I N D I E Dl k g Min i i uu IS dn 1 M i iit 1 in i ei k o h inden Te llit ma oiilen de toeboreidseli a 001 dl iiiit in st siiliii M niH u i i rcm ijikt 1 1 u pi igi iiin i MUI den pleelili in iiituehl is v istgistild De konuu di Inii pniiseii en eenige andere lii i ien zullin III lilt iioininn iiieiits holi l logieri li do 1111111 lirs de liMelliibliM v iii ili zi einaeht en eeu pa ir andere dij iiitaiissen 111 uu 11 hun intrek bij den resideiil van B i 1 1 op lul koiuiigsplein en de overige peisoiien vim het evolg lu een da irtoegehuurd huis op lie zelfdi pil n Heeds begint men daar eerebogen op te riehlen lai gs den eg door den stoet te volgen iedurendc B a 7 dagen zullen recejitien galaI diners een gala il in de Hiirmonie een vauxhal door de militaire sociëteit Concordia aan te bieden eeno matiiu e mus ale in den planten iii dierentuin groote militaire iiii loeuvres van de g arnizocnen van liijswijk Weltcvred ii en Meester ornclis een reusachtige optocht van nlanders volksspelen vuurwerk een tocht met de tn mway wagens naar Meester CorUilis en he bezoek van al wat Batavia belangrijks oplevert den tijd koiten en veraa igeiiainen Het is nu t bekend hoelang het viirstibjk bezoek z al duren Volgens het Bat UU heeft de regceritig 18 l f ü0 Ie goed gedaan voor de kosten verbonden aan de ontvangst van den koning van Siam Het aantal der gevangenen eu in onderwerpinggekomen volireliiigen van Wangkaiig is nu reeds aangegroeid tot ongeveer 350 zoodat de gevangenissente Mar abahan Bandjcrmassing en Martapoera volgepropt zijn In de re iilie Zuid en Oosterafdeeling van Borneo is naar ii beweett eeiie hevige epidemieonder lut fee uitgebroken dat in grooteu getale aande gevolgen der besmetting beznijkt Laatste Berichten Parijs 30 April 6 ure 1 avonds De kasematteii van het fort Issy zij gesprongen de muren die van schietgalen waren voorzien zijn in een puinliooji verkeerd 80 vau de 60 stukkei zijn gedemonteerd He garui oen van 300 man met 30 artilli risten het geza van den kommandant Megy niet Linger erkenneiide verklaarde dat het zich niet kon staande houden De helfl der kaponnen werd vernageld He gehi cle garnizoen heeft het fort verlaten Hil IS voor hel oogi iiblik gcabaudoimeerd liiseivt heeft het besluit genomen er nieuwe troepenmacht 111 en te enden De vengeurs van Parijs z ju uitgctrokkm bij Moulinanx heefteen eerste gevecht plaats gehad Van de l orte Maillot tot Asiiières is het hed i kalm De Pruisen dreigden te zullen vuren op pen esciidroii jagers dat uit Versailles de muiters nazette tit la Gareniic en ilc brug van het eiland St Denis v ildc passeeren Versailles 30 April s amndi Ben hevig kanonvuur wordt op verscliilleiide punten voortgezet Heden nacht werden ongeveer 1 50 krijgsgevangeiiea gema ikt en 10 Lanonnm vermeesterd Kijssel 1 Mei Bij de gemeenlelijkc verkiezingen heliben d republikeiiiselie kaïiilid iten de overwinning behaald Parijs 30 April De co iiinime hieft le arrestatie bevolen v iii giueraal Cbiseret dit voorloopig verv ingen word door Russil Parijs I Mei e iiinrijeiii ten S ure Volgons den ri du l eiiple is de arrest itie van Cliiseret door de 11 l o rende commissie bewilen en sedert door do ooinmnne zelve goedi eki iird Cecilia is benoemd tjt kommaiulant van het fort Issy Londen l Slei Lord Jr iuville heeft aan de leden vul de gemengde rommis sie te ï hiladelphia t lesleuiuiing verleend om nopens het resnitaa van hiiniieii iibi i t het geheim te bi waren til na de raliticatie van het li ietaat In liet li erhuis bnicht de heer Smith eene tnotio iiii strekkende om Ie verklaren dat een verhoogiiig valide iiikonisti ii b l isiing onnoodig on onbillijk is da ir ij viiornaiui li k drukken zon op Je min gigoede kla =i II Dl heer Slandsf i ld bepleitte eino tijdelijke M rhoogiiiu oiiiler beding dal iia eenige j ireii ei 111 r duelie voUen zou Parijs 1 Mei l i tei en avond heeft en verehiikkelijk geuiir1 11 kauonviiiir laie s di geheelc liiiie plaats gehad ui de poort M iillo lit aan li iifl iiaitre l de luillirijen der iiisiirgeiil ii biililirden er zond 1 o liiiMlen op los lils dergelijks IS sinds lut bi iii Min den liiii ero irloi nut beleefd Mill Mr ikiil ik l dl troepen mui ei s iilli s een ulgi iiiemen aaiiMiI dien en VorsaiHOS t Mm I d de prov nu oiilt liiielt il il de V rkiwlll l li i ll 11 pl ollkeiuscll bc loinli lull II i I 1 1111 nil II