Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1871

Openbare Verkooplng op MAANDAG 8 MEI 1871 des voormlddags ton 11 ure in het logement ïivoi i te Gouda van N M f ia i nclitiiig vim lil 1 1 ug viMi bcvi i s cu l oint ilu Join ep Piirijs Verscïieulcii leilni ti uia vim geiualisdo blmlen dii ill stai t van Uoiolmldinuif ijii gi htcld hebben lut Pnrijs de wijk i nonii ii Versailles l Mei Uit iet fort Issy is heden morfjeii de pnrlemeiit iire vlii uitgestoken Ken officii uit Vii o illis IS er heen iji Hinn om de voorwiiarden van eapilul itie vnst te stellen Burgerlijke Stand GlboulN 2S April Wlllcimiin uuJcrs S do Vet en J Boot Johnunn Mnria onilcis J TOn Ham en M Verhoef Juhniiiies ouJcrs G lloildijk cu W NcJerhof lohr icd lk C oiulcrs A vnn liet 20 Cnthirinn ouiiors 1 lii u r Ikaoin Joinnm ouikis P G Uodiji en W C Ver bcliut 30 1 I uw AIcXBoJcr ouders Mssclstrijn en C M Jonker A ljiniu i tmiiüis Aiillionius Man ouders A Sndleimin ui 1 M Joosttn liunardus ouders 1 Oiooncndal en J 1 van der klein üoindis ouders J Kater UI K Selioorl OvtuiLlitN 8 April C P ie Graaf 3 j 5 m 29 D tan der l u il 2 j 3 ra C de liuot 1 j 4 m 30 G M Snel 3 j O 111 1 Mei J de Jong 82 J J van der Wolf 3 7 m l J van Mr Wolf 1 j 8 m ABVEBTEMTIÈM J Bevallen van een Zoon C M T ISS15LSTEIJN J0NKEII Gouda 30 April 1871 Voor de vole on hartelijke blijken vaudeelneming ondervonden gedurende do ziekteen bij hel overli den van mijn geliefden ZoonFilEüKlUCUS aUUUSTINUS va LAKEllVE jÜ blanken betuig ik i iiinen oprechtendaiik Uit aller naam 3 VAN lakekveld blanken In eene KOEK en BANKETBAKKERIJ verlangt niPii zoo spoedig mogelijk liEN JOMGSTE BEDIENDE tegen hoog loon Adrea met franco brieven onder Letter W bij den Boekhandelaar A JRINKMAN alhier SCHÏLDERSir Een Heer zag gaarne voor komende werk iPamhcden waarmede hy belast wordt in Gouda n Omstreken welke roolc winsten afwerpt loor Schilders overgenomen togen billijke konilitiën welko ook uitbreiding aan hunne zaken even Adres letter L aan den Boekhandelaar J VERDOES te Rotterdam Provinciale SUUen Door vele KIEZERS in het District Gouda worden bijzonder aanbevolen voor het lidmaatschap der Provinciale Staten de Ileeren Mr A A van k m IJzciuloorn M üisüoiii van Vliet S A Muller Medekiezers De ondcrgeteekenden allen Kiezers in hot District Gouda bevelen aan hunne Medekiezers bijzonder aan voor hot Lidmaatschap der Provmcialo Staten den Heer Burgemeester van Hckcndorp JMugcruiijewcide en l apekop en Voorzitter van verschillende Polders Zij kunnen deze aanbeveling met de meeste vrijheid en gopasteii aimdrang doen op grond ZEil ich in verscliillonde omstandiglu den heelt doen ki iiiion als do belangen der liigczoteueu in ovoreoiistomiuing met t Rijks belang zeer te behartigen on voor to staan V 11 BU LA KI IS liRAOK V lIOOtiKNDOOHN N W HAARDENI$URO Il iih WIT l llOOdKNUOOM 1 llOütiKNIiOOM L MAKKllS T 111 lUDDEIt Een UUIS en ERb TUIN en SCHUUR aan de Turfmarkt H u 51 te Gouda kad sectie B nummer 1284 zipde in het Huis vier net hangen en geverfde kamers keuken zolder enz Te aanvaarden 30 Jun e k N 2 Een HUIS en ERF aan de Keizerstraat K n 182 en 182a te Gouda Bestaande het Huis uit twee afzonderlijke woningen als BENEDBNHUIS met drie kamers keuken zoiuei pluuts ui ek d gemeenschappelijke poort uitkomende aan den Raam en BOVENHUIS met twee kamers keuken zolder enz kad Foctie D nommers 301 en 1496 Verhuurd bij de week N 3 Een HUIS en ERF daarneven K u 183 ook uitkomende in de Karnemelksteeg kad sectie D nommer 302 Verhuurd bij de week N 4 Een HUIS en ERF aan der Korten Tiendeweg D n 86 te öon a kad sectie C nommer 145 Bevattende het Huis een zeer ruimen WINKEL en voorkamer daarneven binnenkamer en keuken en boven eene groote kamer kouken zolder enz Boven en benedenwonmg bij de week verhuurd N Een perceel uitmuntend RIETLAND gelegen ove Ie stad Gouda aan denüouderakschen dijk gemeente Gouderak strekkende tot halver IJssel kad sectieC nommer 079 groot 54 ires 20 Centiares Verhuurd tot voo jaar 1872 Alles breeder bij billetten omschreven en information ten kantore van Notaris Mr KISTte Gouda NB Tenzelfden Kantore zijn KAPITALENvan verschillende grLotte op HYPOTH E KK verkrijgbaar Het in Oostenrijk Amerika en Engeland gepatenteerde A NATHERIN MoNDWATEI van Dr J G POPP Pract Tandmeester te Weencn Bognerstraat 2 Dit Mondwater door de geëerde Weener geneeskundige faculteit goedgekeurd en door eene eigene 20jarige ervaring gestaafd behoedt voortreffelijk tegen eiken kwalijken reuk uit den mond bij verzuimde reiniging zoowel bij kunstals bij holle kiezen en wortels alsmede tegen tabaksreuk betiseenonovertreffelijk middel tegen ziek ligt bloedend chronisch ontsteekbaar tandvleesch scorbut in het bijzonder bij zeelieden tegen rheumatische en jicnt kicspijnen bij het loslaten en slinken van het tandirleesch bijzonder op meer gevorderden ouderdom waardoor eene buitengewone gevoeligheid van hetzelve bij verwisseling van temperatuur ontstaat het dient tot reiniging der tanden evenzco is het een behoedmiddel tegen vervuiling in het tandvloescii eu bijzonder aan t bevelen bij loszittende tanden een kwaad waaraan zoovele serophuleuse personen plegen te lijd n het versterkt het tandvleesch en bewerkt eene vastere aansluiting aan de tanden het behoedt tegen kiespijn bij zieke kif zen tegen te groote tandsteenvorming hot geeft aan den mond ook eene aaiigoname frischheid en koelte zooraedeeenen zuiveren smaak daar liet de taajje shjm welke er in aanwezig is oplost en dit daardoor gemakkelijk wordt verwijderd en alzoo verbetering van den smaak te weeg brengt Prijs per flacon ƒ 1 75 TANDLOOÜ tot het zelf plomberen van holle Tanden pijis f 2 60 K k a p ANATHERIN TANDZEEP 1 50 Plantaardig TANDPOEDKR prijs 88 Cts ïe verkrijKeii te londa bij L Schenk winkelier op de lloopstrniii ijk A lü i te llollerdam bij F E v in S iiiten KolH npolli en A fieluppireijn C bl iaii e poreeleiiiwiiikel te Ilage bij J L F C SiiiibiJK i jolli Ie Levilen lin 1 Noorilijk Ie Ulreclil bij F loinla lil lil iiiu 1 Uiiiikiiiaii Lokaal NUT on VERMAAK Oosthaven Buitengewone TooneelvoorstolUng door do Voreeniging VREDE en VRIENDSCHAP te Antwerpen en to Lier Beljjië bekroond met den eersten en tweeden prfls ZONDAG 7 MEI 1871 s avonds 8 uur l R AN G 75 Cents 2 RAN G 4 0 Cents Uüoj liecinraadscliai lïijnland Kennisgeving omtnut het Gaarderboek DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND lettende op het bepaalde in artikel 155 laatste alinea van het Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisae van o lu nf i c obü if n uai l ei tjaardciboe voji het loopende jaar van den 6 tot den 20 Mei aanstaande dagelijks de Zondagen uitgesloten van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Rijnland te Leiden ter inzage zal liggen benevens tiittreksels daarvan op de Geraeente Secretariëa van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Ilaarlemmermeerpolder aangaat in de gebouwen van do stoomgemaal werktuigen de Cruquius de Lynden en de Leeghwater en zuiks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen wordende zij daarbij tevens uitgenoodigd die bedenkingen binnen acht dagen na de ter visie ligging en dus vóór den 27 Mei schriftelijk en met de noodige bewijsstukkeu gestaafd aan de Vereenigde Vergadering in te zenden Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland GEVERS VAN ENDEGEBST loco DljhjraaJ W G DE BRUIJN KOPS Secretaris Leiden 29 April 1871 BURGEMEESTER en WETHOUDERS Gouda gezien de verklaring an den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr N H üK KANTER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodigis om het beddegoed en de li f Ideederen gebruikt door het aan de pokken overleden kind van MIJNDERT DE GRAAF genaamd CORNELIS PIETER te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 69 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een stroozak een laken een schoudermantel en twintig stuks kinderkleederen Zullende dit besluit op de geVjruikelijke wjjze door afkondiging en aanplakking ter openbare keuuis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsche Courant Gedaan te Gouda den 1 Mei 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DltOOC l EliMj UyORTl l JN van H hROE IJZLNUOORM BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zwammerdam gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr J J VAN SON dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het bed met toebehooren waarop nu wvjlen WILHELMINA van WIJNGAARDEN dochter van WILLEM van WIJNGAAilDEN Schipper alhier tijdens zjj aan de pokken lijdende was gelegen heeft en overleden 18 alsmede eenige lijfskleederen van dat kind te verbranden Overwegende dat hior aanwezig is het geval bedoeld bij Art 09 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onl igenei in beslag to nemen in onmiddelijk door ver briMidi ly te doen vernietigen do voljiende voorwrpen alsem pluimen bed dito hoofdpeluw en drie dito kussens allen met de daarom zijnde overtrekken twee wolion dekens een katoenen dito een moltonnen dito twee katoenen bedlakens een wollen kinderdoken een wit katoenen laken eenig stroo eu een schoudermantel Zullende dit besluit op do gebruikcljjke wjjze door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt on geplaatst worden in do ioiidsiho Courant Ciodaan to ZiiHiiDinerdam don 30 April 1871 m lU nKl Iluiaemeiylir J IIOOGENDOORN 1 Welh P Si cr Mdi Lf fflWffl liderPivmdilim i Kl ü iitaii iif Mum ts BmÈ It i ai iiiiyu H i Épiir i UÉtullil Meld Il boiteDttm nctliin EWM Midsite lm m jJ niuiiiuuilBStiiCiBililtii tnWititiitiiiKiKj liim i i ƒ I KWllFmv Ni i H s XC