Goudsche Courant, vrijdag 5 mei 1871

Vrijdag 5 Md N 1045 1871 GOUDSCHE COURANT l ieuws en Advei ienlieblaij vööj Goada en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave lAA i Oosthovnn loeiïoorstelling dj en VlilENDun e Lier Beljfië eu er tweeden prfls a vouds 8 uur R G 40 Cents fhaji Rijnland ut Daarderboek DiiUlEMEADBN van het oepaalde in arti n he Reglement voor brengen ter kennisae A het Gaarderboek voor hl C I tot den 20 Mei oncBgen uitgesloten rütfrie van Kjjnland aggiu benevens uit I Uerieeute Secretariën ir districten en voor hnrerjiolder aangaat in ooiuf Bmaal werktuigen 1 1 t f Leeghmate en udei iu de gelegenheid i eu daartegen in te laiirb tevens uitgenoopiuie acht dagen na pus DÓr den 27 = Mei odjgo bewijsstukken agd 1 Vergadering in adta van R nland tl iE T loco DijkgraaJ i S Secretarie 1871 VVJfTHOUDERS van Jirin van den alhier d n Heer Dr N H ot stuiting van den fccrsciende pokken epi ïil le oed en de lijfklee It aaa do pokken over 1 E1T DE GRAAF ï TER te verbranden aajiwezig is hqt geval nua B der wet van 28 Lid i 125 te riemen en te doen lio 1 en JcürlBeederen d gebruikelijke wyze I nplikking ter openbare e 1 Jeplaatst worden in dei 1 Mei 1871 ItJioiders voornoemd De Burgemeester IN BKKG EX IJZENIJOO KN i A WETHOUDERS van erklaring van den skiaiJige den Heer Dr It tit stuiting van den ersc aeude pokken epide btï met toebehooren llM MINA VAN WIJN MLLEM VAN WIJN ii iiir tijdens f g aan de t gïu heeft en overleden oeiieren van dat kind aoavvezig is het geval inci 2 der wet van 28 la n 125 n on ontiiiddclijk door er I cmlc oürw T iKn nïs liool dpeluw en drie liiarüi zijnde over iH een kaïoonen dito katoenen bedlakens ai wit katoenen laken eruiaiitel i l lie gebruikelijke wjize i M ivkking ter openbare geplaatst worden in ilen HO April 1S71 fi i 11 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is f 1 75 franco per post f 2 Op de groaden ia ons vorig nommer aangevoerd bevelen wij voor de op 9 Mei a s te houden verkiezingen voor t Lidmaatschap der Provinciale Staten in t Hoofdkiesdistrict GOUDA aan de Heeren Mr A A van Bergen IJzendoorn aftredend lid Burgemeester van Gouda L i l van Rooten oud lid der Provinciale Staten van Overijsel Controleur der rijksbelastingen te Gouda en A Knijff llz Grondeigenaar en Fabrlekant te Rietveld en voor de buitengewone vacature GML STEMBRIEFJE den Heer L M van kooten Kennisgeving BUEGEMEESTEKcn WETIIOUDEUS vmi Gouda gevolg gevende aan de circuliiire vnn den heer commibsariB des konin j s de provincie Zuid Holland van den 6 April 18 Pro blad n i Brengen ter kennis van de veehouders dat by het uitbreken van de veepest in lielgiseh Limburg het gevaarlijk wordt geaclit vreemde kooplieden bij hun vee toe te laten omdat deze li t de besmetting overbrengen waarom zij in hun belang worden uitgenoodigd zoodanige van hunne stallen en weiden te weren Gouda den 2 Mei 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLKEVEK KOUTUIJN van BEUGEN IJZENDOORN De VOORZITTER van den Raad der Gemeente Gouda brengt ter openbare kennis Dat de verkiezing van DRIE lEDEN voor de Prmindale Staten vnn Zuid JIolland in plaats van de Heeren M BISDOM vav VLIET Mr A A VAN BERGEN IJZENDOORN en J DROST kz die met den eersten dingsdag der maand Juli aanstaande aftreden wit stembrief je zal geschieden op Dingsdag den 9 MeiMtX terwijl dienzelfden dag eene buitengewone verkiezing zal plaats hebben gnl slembrief je ter vervanging van den Heer T DROST Az overleden en wel voor het tijdvak eindigende dien eersten Dingsdag Dat tot de inlevering ii r Sti mbricfjes voor beide verkiezingi U zal wor li n yilliiig Kcliciiiden in hi l raadhuis van des morgen J tut des namidibigs nrc dut de opening der Stembriefjes zid ge ieliiedcn tiT zelfder liial e up den ilaanianv l i n leii dag aaiivangeiuh ten J ure dat het Stiinbriefje seliriftrlijk ingevuld door l Mi kiezer in piTMiun iii dcSliinbii iiinel gi tiikiMi worden d it gi en ainbr Stembriil je dan dat liilHelk Viui het zegel der Hoofdplaatsen van het Hoofd en van het Onderkiesdistrict voorzien i mag worden gebruikt dat de iu het briefje in te vidleu personen duidelijk met naam en voornaam moeten worden aangewezen i dot het briefje niet ondcrtee end mag zijn en geene andere briefjes mag omv tten of zoodanige briefjes daaraan opzettelijk mogen zijn vastgehecht en voorts dat wanneer eenig kiezer zijn Stembriefje verloren of er g en mogt hebben ontvangen hij zieh tot bekonnng daarvan ter plaatselijke Secretarie m kunnen vervoegen Gouda den 2 Mei 1871 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Builciilandscii Overziclil Het fort Issy thans nagenoeg eeu puiidioop schijnt op het punt tezijn voor de Versaillanen te moeten unkken De onderhandelingen zijn afgesprongen en na een bloedig gevecht is het kasteel van denzelfden naam den commune mannen ontvallen Zoo hevig als nog niet gebeurd wa is er Zondag avond gestreden overal wijken de opstande igeu maar zij geven den moed niet op De eommu ie heeft bikcind gemaakt diit door bar icaden een tweede ringranur om de stad is gevormd Indien h t bericht van den Moniteur waarheid behelst dat namelijk Dombrowski met zijn staf te Asnières is gevangen genomen dan zonden de Parijzcnaars een gevoelige ned ilaag geleden he ben De aartsbisschop Dnrboy is in vriji 1 gestehl waarschijnlijk ten gevolge van den raad des Pruisischen generaals von Fabrice die met interventie driiigde Daarentegen is de bewerker van dien heilziuuen maatregel generaal Cluseret afgezet en door kolonel Hossel chef van den staf en oud kapiteiu der artillerie onder Bazaine vervangen De verkiezingen voor de openstaande zetels in de nat vergadering zijn ook volgens mededeelingen van den minister Picard uitgevallen in oonservatief republikeinschen geest dus over het geheel ginistig voor de tegenwoordige regecring Ongeregeldheden zijn uitgebarsten te Lyon en op enkele andere plaatsen doch naar het schijnt spo dig bedwongen De zucht om van de overdreven centralisiitie ontslagen te worden waaronder men zoolang gezucht heeft maakt dat in g heel Frankrijk de comnnnie raanneu meer sympathie vinden dan zij metterdaad verdienen Te zeer zoiKt men in Frankrijk zijn heil in voortdurende wijziging van het gouvernenumtcele stMsel zonder te bedenken dat de geest des volks moet hervormd worden zonder die veranderie p zal meer gemeentelijke vrijheid hoe gewenscht overigins ook liet baten Tc Versailles nog altoos geschrijf en gepraat over de rede van de I r de Kerdrel die te kw ulir iHir de geheime bedocliiiireii d r Irgitiinisteii lieift iloeii blijken door zi kuiiiiig igeziiule toespraak Men betreurt die algeini c als ei ii wapen te meiT in ihliiiiid der eoiiiiiiiiiic iiiaiineii Maar het is sleehls et 11 nieuw bewijs voor de ti lkeiis duidelijker wordfiide naarheid de natinnnle verunilering is bepaald iiioniireliaal giv ind doeli liaiidliaal t ile republiek door den driing der unistaiidif liedeii ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzouderlpe Nomraers VIJF CENTEN De finane eele hulpmiddelen van de commune raken uitgepit Na eerst de spoorweg uiaatschnppijcn te hebben gedwn igen het deel aan Parijs uit de rijkseouponbelas dig naar hunne berekening toekomsiide vooruit te betalen heeft zij aan den gouverneur der bank een nieuw voorschot van zes millioen francs gevraagd dat deze tot nog toe geweigerd heeft De Kreu ieitH g zegt dat het bericht van Engelsche bladen i lat de onderhandelingen over het definitieve vredestraotnat die tot dusver te Brussel plaats hadden verder te Berlijn zullen gevoerd worden ongegrond is De Nrtrdd Allgitneitte Zeiluitg zegt dat b j de onderhimdelingeii te Brussel de Duitsohe gevolmachtigden overeenkonntig de vrejlespreliminairen hebben voorgesteld dat F iinkrijk in driemaandelijksche termijnen van den i Juni 1871 tot den 2 Maart 187 4 vijf honden miliioen in goud of in daaraan geeirenredigd papier zal bcti len Het tegenvoorstel van de Franschc gevolmachtigden strekkende om in drie jaren te beginnen met 1 Juli 1871 janrlyks een derde van een milliard in specie te betalen en de overblijvende vier milliard binnen een ruimeren tijd in schuldbrieven in vijf percent te converteeren zou Duitsehland door de kocrs variatiën met eene depreciatie van hel papicrengeld bedreigen Het voorstel is ook in strijd met het tractaat Gehikkiglijk egt genoemd blad heeft Pruisen door het bezetten van Fransch grondgebied geiioegzamen waarborg voor de uitvoering der vredespreliminairen Volgens berichten uit Munchen van den 27 April zon de koning van Beieren wel verre van zich de ZAïik van Ie heeren Döllinger en Friedrich niet verder aan te trekken steeds overtnigd zijn van de heillooze gevolgen die uit de onfeilbaarheids leer voor den staat kunnen voortaiffniten Op ver k van Döllinger zelf zou hij even fel niet in ojienbimr met de ultriimontanen willen breken Te Munclien lien het gerueht dat deaaitsbisschop voornemens zou zijn prof Friedrieh in het geestelijk boetegesticlit te Doril en op te sluiten indien hij weigerachtig bleef om het geestelijk gezag van den bisschop te erkennen De lleiersche geestelijkheid verzet zich openlijk togen het koninklijk gezag Aan den koning is volgens de bepalingen van het concordaat het reeht gegeven om over de publiiatie vau hi rderlijke brieven te beslissen De bisschop van Bamberg heeft het onfeilbaarheiilsbeEliilt van het conoilie in zijn diocese doen afkondigen ondanks het koninklijk besluit waarbij de vereischte toestemming geweigerd werd Aan het hof te Petersburg is onze kroonprins luisterrijk ontvangen Buiteulandsche bladen als de Indihendunce en verschil lende correspondenten brengen die reis in verband niet huwelijksplannen van den prins De toekomstige prinses van Oranje zou zyn de groothertogiii Maria Alexaudrowiia dochter van keizer Alexander en de bijna IHjarige nicht van onzen kroonprins De plannen vau het Oostenrijksehe ministerie Hoheiiwart worden v uitdiirend door de pers in koor verooi dc ild unsl tntioueele en liberale bladen zoowel al de orgiiuen m bet eentrnm zien daarin een terugkeer naar hit verlaten federatieve i telsel en t n ondergang der tegeiiwiuirdige eoustittitie Zelfs de T eelien de ontevreden Uoliemers verwerpen de et met toorn Men vniiint wat er uu woiden moet van iliyi U iniiiitregi l die bestiuid h ih uiu Int laiiil tu ri dihu en alle inalecinti iiteu onder éui liuedje te van