Goudsche Courant, vrijdag 5 mei 1871

WMW mm ie li l f Hfi 00 i i irf rdfff r ai 1 ftsWilllwi ni i i v il yk gen Vnoi hit oii inhlik IS ir woui unmi liijii hjkhnd diit d ii ksrniil leh ilf ld lü iiiii dien en in ili il nut ijn iiitdinkM lijk j ilins lil il lu 11 iii 11 In üeU ic IS nog stieds hüM debat tiisseliin de onii 1 b idin in ili i i uieeiiili n over de hi r n i I kiesMit Mibij de m iiisti r ei Ie mul huil ijdilijk to siliounti i in einili lijk QVin inimr al ij 1 il V mus hiblicn ougi iige dlndi n oiiilu de wi rkliedi n l nils geliad In liet Ln ilwlii pdrleiniiit h d disuissie m de zittina van M iandag 7eer levindiggeweist De heer Smith heeft eeni nutie vooigistild airliij di ir meerdering vin de inkoinstinbelasting ds ont nlig en onbillijk werd viioordeeld De ndmaara tui gunste van hel gouverniinent verdedigden d ii maat regil als oninisbuir om de verdediging dta la nis te verzekeien De hier Mansfield deed opmerken dat hit sleehts een tijdelijke maatregel is en dat de belasting over eeuige jaun kon worden vermin derd Van ijne zijde lieett de heer jladstuiie den tones heiiniurd dat het liberile kabintt de belastingen uiit 6 en de schuld met 10 nu hoen heeft verminderd De motie Smith is imt 3ii i tegmüSO stemmen vcrwoipen en de verhooging der belasting op het inkomen goedgekeurd P R A N K R IJ K Decorrespoudentun uit Parijs na 27 April s avonds schijnen er geer meerveizondi n ti lubben kun nen worden beliel eu mets b langrijks omtrent den strijd voor de forten en i allen De laatst ontvan gen iiumniers van de Temps en de SiMe geven nog uitvoerige vt rslugcn o a van den strijd om het fort Issv om Vanvrcs en Jloulmemx De fempH is van meining dat de Vers idlanen met oordeel volgens een goed overlegd pi in te werk gain v iart genover de gefedereeiden het weldra zullen mott n opgeven De 6iècle die ze gedee dijk uit de otGciense bla den der oommnne ovenuemt is evinvvel nog vol mededeehugen van miitregileu dii fe nomen worden om den tegenstind vooit te zitten en van het orga niseeren van nieuwe veldbataiUons der lat garde Blijkens het Journal Ojluiel vin Versilles is de m irkks de Bouillc tot g aut in S nnje benoemd Verder is bepaald diil het hof van cassitie in ciiinineele iakeu voorloopig te Versailles al i telen jmdat bij die kamer oiiderscluidpiie spoodeischende jkeii aanhingig zijn en ij door ovirnncht wordt verhindeid te Pirijs te ver iiUren Men zegt dat het iWeiwirk der ministenen van hetwelk de coimnnne geld heeft doen si lan aan de munt sliehts 500 000 fr hieft oji li vi rd Zeven aehtstin van de vviirde van dit livenverk wia trou wens gelir eii lu de buitengewoon fr uiie artistieke bi vverkinj De heerui de Bioglie Walloii n iipui oiipheb bm bi de iiit vcig een voor t I iii liuid botnf fuide de anienstelliiig van dtn oppersten raad voor hel opinbiir ondiiwijs tot tjil n uijli ili orgniuki wet op het oiiderwijh vin I duit ISiO al her zien ijn De l ini elie cornsp vm de Diiily Vt i buiclitti Vrijd unioipUi dit liim iinbuiililv ii hit niiii slim vaii oirli was tit i niu ii d uis twilk iingtloof V uiili jiirsooii d 11 Il Vjiril ti Nogeut snr Mirue tn Kiiipp kanon had gi iin door de l uusui aan de tioipui van Veriullis igiviii die hit iii de richtuig van Choisy h Hoi virvoenhn Is il hcfi lliieis lul lelt dnifile liuihuien on niiii ili Low IJ en luiiui In dui ilfdoopui iiailit niui d ilm mdilijke fortui zn lil 1 buiiilunlei ld lm vin ili km min ir biotm dl r ejiiiiniiii v as Uondud g door iiii bom du Viiidl men bii tui uiilit i ld Dl viiili 1 1 Uk 1 1 d 1 oininiiiii ui v lu li ti iitnal 0 111 k III siUeiK lolir Di mr p vunuliti dit dit lul 11 viiiuii il iiiit lul imiostiiK v m OOI log I 1 1 I iiiris OU b jiroivui de tidiii lUr e im imiiii tl 111 I 1111 l i iilli iniisp lult in bi lul luidi vin diii 1 1 i 11 i I lil lil I iiiiinuM bij buil il al i n vv iiibij I g 11 1 iiiiiiii 11 n p IS nu tl vnii i nul liii ii niiili r bi iuiiliii lil liiiiii II lu il Hiiilui isiild en bipulil il il r i 111 II istii tin hiiiiiii I op u lili 111 1 i lm I II llij lm II o ik il il lil I lub ilii u 1 iili k Hl b Sille 1 11 I I i 1 im II Luk M N I is il V 11 mi M t il 1 1 1 pi 1 lil k 11 h II I M 11 SI lil Ilse I ld lis 1 lil il r i u i II II d iiii I I 11 lil I V mr d II 11 II IK i i ain De goiiviriiiiii du Inv iliileii giinnil Miitmipiiv IS gl 11 II l uit l i dm iiitiii stil 1 dl l laii uiiriii Ie I iri s VS I II 1 lil r 11 I ml i ii iii i ilt il van U il iiO p 1 1 11 II 111 I 11 iii I 1 gibiik aan kiur van pij m ol iliankm lle hjiii vujnm ijn uit il hiii in lil den omtrek in bisla genoniin ui het lloti I Bristol bevat geen enkelen leaoh wijn ale of porlir meer Van tyd tot tijd vvordui ondereen of iiuder v oorwe idsel kliiiii pluiuli nii tui ondiriionim Oulangs hdft men den kii erlijkm liniimwiiikil op de Place Valois geplunderd terwijl de ver mtwoorelelijke beslnnrder en d linnenuisters wirden giainstierd Kort daal op heeft minde woning van inmrseh ilk Canrobert nit e Iragui Zijn beeltuiis ud virbrand en de ki i 1 I a II f Il l artikeleii van ini vrouw Cmrolii rt en hare ineubdm naar zijne vvonin ht n overbrengen De o i lenn di r comiiime zijn gehiel nieuw gekleed Sommige troipui dragen unifo mui dn in het l ahis Royal 111 beslag zijn genomen ioodat voor de troepen van VersnUes een bijzonder onderscheidingsteekeu no xiig zal worden oin vergissingen te voorkomen In Ie Siicle van 22 lezer leest men het vol gende In NeniUy zig men un het hoofd eener kompagnie len jeugdig trompetter van nauwelijks 17 jaren die dikwijls imcr dan 20 passen de tirailleurs vooruitliep en ich ds len tihl gamm de Pans gedroeg Toen gisteren zijii kompaguie iiii dm Boulevard Binoau een iiaii hit scheen verlitene barricade verken nen zon ging hij ivedi r vooruil eu beklom de barrieade toen hij plotseling door ongeveer 80 soldaten gevangen genomen en om geen s gnaal te kunnen geven terstond van zijn trompet beroofd werd In een oogwenk echter ontglipt hij zijnen vijanden richt zich op de barricide op en roept uit alle macht Gaat met verder I ik ben gevangen genomen I De sülditen die op deze wijze virraden waren gaven terstond vuur waardoor de kapitein en eemge manschappen getroffen werden doch alle overigen ontkwamen aan de hinderlaag en de vijandelijke kogels Van dezen stnjd maakt de dappere jongehng gebruik sluipt lil een huis klimt op het dak tot hij eindelijk weder ongedierd by de zijnei aankomt Zonder zijne moedige daad zou waarsehijnlijk de geheeh konipaguic verloren zijn ge eist BE L G I Men sehnjft uit Brussel dd 30 April Het debit over de beate vvij e waarop h oc enomen kieswithervoriniiig tot atind zit vvoid e brael t is geheel en al van zijn oirspronkeliji i hti ig afgeuekm eu in uezen m strikking vobonrn outcUid het IS eep geregeld cwiegeveelit geviorden tua dien de doi triuairi pa fij en de jonge linkei jde wiuirbg ili reehtei ijde ais kimprer iter tooziit en haai innerlijke zelfvoldoening naiwelijks binnen de grenzen weel te houden Nog gister werd bijna de gehiele iltiiig opge0 01 aan de redevotringen viu de heeiui Deuieur en F re Oiban waaibij de eir te traJitle aan ti tooneii dit h h er lireie vroeger niet oo atkeerig van het algemeen stemref t was geweest als op den huldigen dag terwijl de loatsti tot ijn t enstindu3 lul verwijt riehttc van ijn redevoermgeii en denk beelden verjiinkt over te brengen en daarbij i it al zin siukkui te gelijk vuur ti jcveii om zoo het vuur zijiK tejeublanders tot zwijgen e bringen M lar de hei i Denicur is hardnekkig en geeft zich niet 11 lit gewonnen kien van gistilte uiterst bevvigilijk b gaafd met ein s herp ornui en ir koortsachtig ui ijn voor dl leht Il t e hl 1 am il ijn phrises em logica te i grondsl i du inu id uid dd iiiu m i genoemd w or lm Dm loiidirmdin J up Ier bood hij dan ook lil hl Ih Iti m tetmstand m ijn aanvallen en ri pliikm m Ie ine niiio n van de meddeden van de sti jikiule put jen waieii vcrd e d over de overwiiin iig In lul liuvoimings ontwerp V el daar spreekt men nanuihiks meerovir Volgens de eigen verkla ring V m d n heir Demeiir zd dat ontwerp met grooti iiK 1 dl rhi ui i iiigenomen worden Men beraadsl 11 i lu i ik mui om te bi riadslageu lil 11 I 1 1 lu itting pi k de heer llogier e 1 lutvüii I dit miliiilaiil ili iliu vin de gelieele bin iWuiu lil If giiiiii uiil wolden Wij iiuilm lu en dan ook wel eens cm munster w illi 11 hooii tl I 11 1 duo tu schm doctiiuair ii ui radicalin begint dm ook wirkdijk imtoiug Ie ordiii Niu mui vii ikeit il li ministir van justitu a s Diiisihi het woord voerm DUITSCIILAND Naai lil I ml Mindiii woiilt iiiii uli dil m sliiiiltiiii Iriikliti iii p null lil al o 1 Mil m dl l ii ii il hl null lu s ik lil liuml miibuil ilir ov nMiiiim m dooi Diiit elil luil op Iniilrtjk liliiill nul i ol plilili liud worden g plint 1 I iili k il dl I II ik nil t woi hug plant Il j il lU lull ir II II 111 n M 1 Aan ilwi mi II Ills 111 111 II nu il lil syiiili lil lie wnariligliinl woidui t I I kind 111 t I iiwoiir li liiiil v ii di kdrn Il r stedilijke regei ruig en di stuleliiigou van wie d ik I gpiili k iiit iiat tot Terliooging dir phchtuliud is dl kon lig binivms di lodiu van het kabinil de cniih ui mditiiire aut nit itm en uu menigte iiidere peis men iiitgiiioodi d om daarbij tigiurtOirili tl lui Dl liiiliii nil dervolksscholen 11 001 III gitil ulliti leu wirk aiin aandeel inde pleditighud nemiii dooi het ingui van vadirlandsche liedirin De miiuslir van oorlog heeft op 27 de ir op nu uw b vd vui om di tiru zuidiiig dir Frinsejie kriigsgivau mm iiudiilijk te staken alleen ten bdioeve vin ili LI is i rs m lothningprs die onder dl liedoeldi iinnochippin in Beieren geïnterneerd Hor hn a lugi trolfi n wordt em nit ondiringgemaikt Zij wordei allen zondu verdire tormaliteiten naar de provuKie teniggi onden Naar ik verniem heeft men in alle andere Duitsohe staten waar Fr Dsche troipui ijn geïnterneerd gelijke maatregelen verord nd op het oiitvangi n eener nansohrijviug deswege uil Berlijn De aanleiding tot de en maatregel moet hierin worden gezocht vooreerst is 1 et aant d troepen welke de F ansehe regeering thans t jssclien Seine en Loire heeft staan V r boven het cii er bij de vredespreli miuaireu aan haar toegestaar Door de vereenigde Duitsche regeeringen of wi men door den keizer IS hierop een mt ondering gemaakt ten einde het Fransohe gouvernement in staat te stellen Parijs te bedwingen maar de eigen veiliglieid dat is de positie van de Duitsche troepen in Frankrijk mag daardoor aan geen gevair worden blootgesteld Ten andere komt nog een oor aak hierbij in aanmerking Men wiet met ekerhud dat het Fransche gouvernement mot aan zijn verplichting hei ft beantwoord ten aanzien van de onverwijlde terugxendiiig der Duitsche krijgsgevangenen Velen bevinden zieh nog m de zuulelijke streken van Frankrijk Men wil de Fransche regeeriiig op de thans gevolgde ij e den betiren wig doen opgaan en men begint met het bevel om de terug ending der krygsgevnngi nen te staken De veibondm regeeringen zijn buitendien verre van trvredm ov r den loop der zaken te Brussel Men dra lil r ovi rmatig en ook daura in wil men een eiiidi mikm Mocht het gebeur ii dat ileregeermg te VersiiiUis doof bhjft voor de thai s geven verm ing dan d lui ernstiger wooid worden gesproken 11 welk zonder twijfel ingang z 1 vinden Bij de vereenigde rigeeungen bi staat het vaste V lorneinen om die zaak niet op de linge baan te hUii schuiven 4 OoLnA 4 Mn De heer J A Vuheyui legeelurende negen jaren te ele er stede v erkzaam was als organist in de r e kelk op de Gouwe die verder door onder vijs en leiding luileistenning en onvermoeide medewerking op het gebied der toonkunst veel goeds heeft gesticht en door zijn yver kuiist m en welwillendheid de achting geniet van wie hen lenden kennen verlaat Goudi tengevolge zijner benoeu lUg als organist in de Mozesen Aaronskerk te Ainsterdim Zondag den 30 April 11 leidde hy in de zaal Kuiistmip der sociëteit Ons Genoegen voor het Inl t de repetitie van de liedu tafel ApoUo en il Daiiu Zaugviieeiuging met het oog op de gi iineiitUjki uitvoering van haar piogramma voor den 1 Mei Wird de verdienstelijke direoteui in de laatste I 111 door menig blyk van hoogaihting en vriendsell ip V el nst ook de 1 latste vergadering van bilde veieenigingen eiio a in hem ha ir ontstaan en hum bloei te danken hebben leverdi hem treffende blij 1 II van dankbaaiheid en vriendBchap Ouili r anderen werd hem een praehhg album met pi itntt n van de leden der vereenigingen aangeboden en dl h irtdykste toespriken werden bekroond door len volgenden beurt a ig Gij du ons joi den laatstcn koer By on e Jingcii leidt Nn ip de baan der kunst en eer U piiuls een werkkring huilt Ol t i g UI t pliehtig dsi II idhiied Ons illi r liulil I II wilt D it II 11 r ai iiK 11 dank U biedt I 11 iiiniiuir 1 viigri t èis Dl PlMIS md s I 1 II lu I 11 ut s Ie VI us wee W iir lilt lul hl U wiiikl U In I Il V 1 II po 1 mil i I iiiiê Wal hul 111 viui Il seViikt Brtttj t il HlllllIM It lupipuliitai H juk BI f J iiiJil il lll l M Ito tij s W ïïi fla li WiiijiW nwiv 1 J Ij 1 1 mu wr mluik feui W it IJl feta mkliiisitaWtaM ii ik Jr MÉéiirtrraMWiÏKilffli Wei a r w pkfjlumuilaiWiliitloW Hu x i jS oi fcnuimrtüteütwKriTOPtilliwiHji i i n iltliüiilméniéi jijil air r itJilitipttlffietlioèi tiMfo Hnt n i I WoitaBiïjènlpflMn Cff X H iiatite i u iT N Hl K Hi $ h