Goudsche Courant, vrijdag 5 mei 1871

iS ër s Jfr rT ppipu w i r ili cl tij lieul worden lil t Dillen gepUnt I il Ann ilwi nu I ili rlie wnarilifijheid lii iil van dl leden i delingen van wie fi rhooging der plecli1 lodou ran het kaaiitonteiten en een tnoodia d om daarbij I n der volksscholen k aam aandeel in do 11 van vadcrlondschc ft op 7 dezer op I nding der Friinsehc ti staken alleen ten l aringers die onder Kciercn geïnterneerd 1 it ondering gemaakt I fbrmaliteiten naar ir ik verneem heeft tiiten waar Fransehe Ie maatregelen verorlansdhrijving deswege latregel moet hierin l mmtdl troepen welke Bsclien Seine en Loire r bij de vredespreliDoor de vereenigde door den keizer naakt ten einde het te stellen Parij te ilieid dat is depositie nkrijk mag daardoor resteld aak hierbij in aan 1 eid dat het Pransche rpliohtiiig heeft bennt Ircrwijlde terugzending Velen bevinden zich lan Frankrijk Men e thuis gevolgde wij i e en mei begint met der krijgsgevangenen i buitendien verre van r£cn te nnissel Men I daaraan wil men een uren dat de regeering thans gegeven er I woord worden gespro ftng zal vinden bestaat het vaste op de lange baan t AND pïcilurendi negen jaren h organist in de r e door ondirwijs en e noeid medewerking I j oeds heeft gesticht 1 welwillendheid de tilen kennen verlmit ïjiiig als oi uist in inst rd im f lilc hij in de zaal denoegeu v or het I rlafi l iVpoUo en iet het oog op de M uir programma Voor tenr in de laatste logachting en vrieud te vergadering van m haar ontstaan en everde hem treffende i ndsclian rachtig album met ingingen aangeboden rden bekroond door ► ti n koer f I ll eer t l i idt iiWud P t biedl is i w ns Hei likt AlLr N Bouw np don wog doi Kiiu tmin voort I Dut Vriond ohap V vor i 11 I ïliiiiis brengt ze U üoudii t ifsohcldswooril Gedenk ons en Vaarwel Uns TVij hopi ii 011 verwachten dat ook na s mans vertrek van liior beide vi roi iiii niigen kraelitig ziilliii voortstreven op den door hem gebaanduii wog en mo haren bloei vcrrekeron Met grool loi dwezoii hebben wij kennis genomen der aanbevüliiig tot lid dor Provinciale staten van den heer G A Muller Niet omdat wij hom geen T ion i d i oUogie nog veel minder omdiit wij hein die niet zouden toevertrouwen maar oiiulat als ieder mot ijri eigen candidaat iinnkonit du zegepraal aan de conservatieven die wel goed aaneengesloten zullen zijn al te beurt vallen kaïitoiireehtor opei l uir Gisteren word bot vonnis van den alllier uitgesproken in de zank van t opei lxuir mi nistcrie tegen de drie jongens die terecht stonden wegens het m vereeniging schieten met een vuurwapi ii Zoo als vroeger werd medegedeeld wns de eisch ƒ 2 B0 boete en drie dagen gevangenisstraf terwijl door den verdediger iler beklaagden voor twee ontslag van rechtsvervolging en voor don derde vrijspraak werd gevorderd J e kautonrooliter oordeelde hen echter allen schuldig aan t hun ton laste gelegde feit doch oordeelde liet wetboek van strafrecht ten deze niet toejKissclijk en veroordeelde hen mitsdien ov reeukorastig d verordening op de brandweer ieder in een boete van ƒ 1 of een dag gevangenisstraf en in de kosten Dinsdag avond werd door het corps officieren het kader oiiderofflcieren en het inu iekcorps der dd sehiitterij alhier on serenade gobriicht aan den heer VV n de Ijiingo bij gologenlieid van zijne benoeming tot Hi ijoor dier soluitlerij Hoewol het weder met l epaald gunstig kon worden genoemd was er tueli ooue groote inemn e op de been die zieh als altyd bij dergelijke feesten bijzonder amuseeide Naar nen verueomt is do heer S S Polak benoemd tot President van het Isruelitiseli Armbestuur De liotterdnmsche vereeniging Vrede en Vriendschap zal ainistaauden Ziiidag in t lokaal Nut en Vermaak eeiie liiiiteugowono toonoelvoorstelling geven waarbij de stukken znlleu worden opgevoerd die haai by de te Antwerpen eii Lier i eliüudou tooneelwedstrijden den eersten en tweo len prijs deden vurwervon zooals wij reeds vroeger inododeelden Het is te verwacliten dat ilc liefhebbers van t tooiiecl van de e gelegeiihe d gebruik uilen maken om hun kennis te veriueerileron aangaande de hoogte waarop de ve lorlaridselio kunst zich bevindt Te Rotterdam uioef dit ge elscliap don lof van do voornaamste acteurs en kenners hebben we j gedragen zood it het te voorzien is dat een geuot olle avond ons waclit Voor eoiiigen tijd mankten wij molding van de aanstaande feestiieriig van den te Mouifoort door ieder liemiiidon ho JU nidorwij er don licor robbonhof die goiliireiuli oen luiUc eeuw icli gowij 1 lieift onn de opvoediii der jeii d tot nuttige h don der mant schappij Dio feestviering groi p naar iiioii van Muntfoort sehnjft plaats jp 27 April 11 het was oen fofst waarin liefde van de yn d den toon aaiigiiT burgertrouw de hand reikte uan de reinste vriendschap der vele van ilders saanigovloeiden giaohto mannen die do verdiensten van den j ubelar s w isteu te wiiardeereu tirvvijl di jilielitiglieid van het t oi it nog werd verhoof l lui n de inspocti Ui van liit onderwijs namens M ileii koning onder i iie treffende kernaolitigo tuospraak don jnbolaris do zilveren medaille schonk 1 10 dag en ijiio genoegens znlloii bij de feestvierenden oouil biiiteii als binnen Moiitlbort in een ge ogend a iiidcnken blijven te moer d dion do Jiibehiris door tallooi e bewijzen van liefde diop getroffui gehoor hooft gegeven aan den algoini enen weiiscli om zich voornhnog met de opvoeding der Montfoortschc jeugd te blijven belasten predikant te Lemmer Oui i r bodiiuVt De heer 1 van lieerde heeft voor Ik t borm p naar Te Bodegraven is met 99 tegea 74 stemmen van lidinaloii dor Hervormde gemoeiito besloten dat liet beroepen van prcdikunli n en het beuoomi n vmi ouderlingen on di ikenen aan deii korkeraad il blijven opgedragen Te Zwammerdam is het elfde met eeiie iiioerdi r lieid van 7 iti iniiien bi loten Op don 2s gndiniig plaats van lul aldaar gevi di lonilti j lilt m lil kiiii Miui liii do Inor lil lulu I van Vlul iipi jiili il biji uki iiiil uk n i liarldijki 1 liKSin ink waarin hij de ijverige liemooiingon van lul llaa i eoliWeho eu iiilv iii hcnniieriug liraolil i n vooral lilt ter veigaderiiig t g iiwoordige d iniosoo iiuli bed inkto voor liaro jvirigo pertomilijke inedeWiikiiig zoowel tot liet vervaardigon van verlmnilluidih ion als van prijzen voor do loterij De ponniiigmoesler de hoor C den liaars tevens in plaats van wijlen don heer H L Vooixt als seorotiins fiingeerende braeht virslai uit over hel ifgelocpon jaar waaruit bleek dat het oonutij I i9 lodcm telt en de rekening sluit met om batig saldo van 23 72 dat in de Ocnidsehe spaarbank zal worden belegd om bij evontnoelc volksrampen in dr geraeento te worden gebruikt JH ui 01 en Insdom en d n auis T e vulgeuS roostor als leden van het bestuur moesten aftreden wurden herkozen Men schrijft van den Uijnkant Hot vee IS in de weiden hoofdzakelijk omdat er geen wiiitervoeder meer voorliandeu is echter met omdat de weiden vun gras zijn voorzien Dat begint nog maar zeur langzaam te ontspruiten Kr is wat veel regen gevallen die door vcrschoidone donkere dagen werd opgevolgd terwijl eene zachtere weersgesteldheid zoo die nu en dan zich doet gevoelen telkens door koude wordt afgebroken Maart was meer ziju naam van lenten aand dan April dien vta grasmaand getrouw Zoodru de dikke lucht plaats maakt voor zonneschijn ontstiuit weer de weiisch naar regen levenwekkende uitwerking doende op de wei en bouwlanden het teedere loof eii de bloesems van het geboomte versterkende Gaandeweg malen de poldermolens nog water uit Wij lezen in de Arnh Ct VVauneer men de politieke g steldheid dor Nederlandsclie natie lu het groot overziet merkt men drie hoofdrichtingen op namelijk je ne voo uitgaaude richting die der liberalen en twee in verschillenden zin togen de o neliting leagerende richtingen die der u tramoiilanen en die der proteetantsche orthodoxie ooals WIJ kortheidshalve de christelijkhistorische richting zullen noemen Inderdaad kan dit ook niet anders Die luit mede vooruit v il die meent dat men nu dj veel e ver op onbekende wegen en ongi baande paden is vooruitgedrongen moet achteruit willen Togen do partij der to ikomst staat de partij van het verleden eonseipiont over Het jammorlijkbto hguiir tusscheii de se scherp gedefinieerde rielitiugi 11 maakt dit troepje nog voor aai ts willende nocli aclitornourts durvende mtinucii dat zich den naam van lu lioudeudi partij liouft toei ikead Deie zoogiiiaaiude bohoadoiide pnitij die berustend en gelaten illos beliouilt ook wal zij uilt hebben en niet behouden wil geeft in hare hulploosheid rolkoiiiei de positie v in den man op het ijs terug die de waar cliuwiiig ontvangt lilijf niet stam dan ga je er dooi I en als je voortgaat ook en als je achteruit gaat ook en als je valt ook Elke richting IS mogelijk oehalve de stilstaande richting Door hot Utroelit elio stndonten corps is bejioten de ii leiitenfeesteii dit jaar wegens de heerschcnde lekto met te vieren Een voorstel om die feesten uit te stellen tot luiii IH72 werd verworpen Laatste Berichten Parijs 2 jMei avonds Eapportcn der ComI nine int kien dat de opstandelingen de troepen van Vors ul s i it de nositien in het pirk en het kerkhof van Iss hebben v ordreven Er zijn te Issy nieuwe Wil ken opgenorpon waardoor d positie krachtiger wordt d m ooit üombrowsky is heden namiddag te PaiiJH aangekomen Heden ochtend zijn er veel troepiii naar Nenilly gezonden Men verwacht een nieuwe i aauva der troepen van Versailles Heden viel er met veel voor Er loopt een gerucht dat de troopin van Versailles ooiiige meter terrein hebben gewonnen Do barriivuks in Parys tijn vervauuendoor kolossale aardenw erken De rente stjiid ter beurze op B2 15 genoteerd Italië 5fi De beurs wns betreVkolijk levendig Florence 2 Mei in den senaat had een levendig debat plaat over do waarborgen te geven aan Ion Paus Er weiden eeiiige amoiidcmonlen mg trokken en andere wnarinodd de mimstor t eens was goedgekeurd daarna werd het ontwerp aangenoinen met 1115 togen 20 steinincu Woonen 1 Mei De minister van onderwij heeft icli verklaard voor hit op eggen v iu het con unla it met Itoine daar de siaal ich zijn vo le re ht iiioi 1 viiurliolioiideu togoimver de praiïtische gevolge van Ie null ilb iailii iiNverklnniig Vorsaiiles Mn dn morgins Er liiell een liiiiH kaniiiivuiir ilaal i geluid onder dal het tot o lil lil aii Ijk II siiliaal lm t l gi li nl hl l aiij olii l laddi didiiidrii ti l mode van de i ii iM liiiig van liet furl l y met In I antwouril dn imp door Hossel gegevdi llij lioel l vi iklaui d dal imlu ii eene somnial ie aiidu in ial zoo onbesohofd inoolil luiden dl piiili UK iilaii al wolden iI iikI o i lioli ii Dl liiHj iir gl dal do oiiiiiinniii ei uo di iH ohu van von dor J liauii oi ti uigon on daarop geantwoord hoofl Hol geruelil v iii hol iiflreihii van Mao Mahon is van allen grond oiilblool Parijs 3 Mei des munjnis Volgen benehten van do zijde der iiisiii gi uien lierkonulig hebben zij in don afgel opeii naelit len liovigen aanval gedaan op Ie troepen van Versailles Zij werden teruggoslagen Er had daarop een gevoohl jilaats van voetvolk in Usy De lioepoii van Versailles slaagden er m tot aan de mairie door te dringen maarwerJvu Il r j twc C A u ijde o ve volk verloren Ook te Nenilly is de infanterie sints gisteren avond herhaaldelijk slaags geweest Beide partijen hebben har Innen behouden De afbraak vau de Vondiune kolom is op 8 Mei bejiaald in tegenwoordigheid van leden van de commune en bataljons van de nationale garde Weenen S Mei De commissie tot onderzoek van de regeoriiigs voorstelleu betreffende de wijziging der grondwet heeft heden beraadehiagd over de daarin opg nomen bepalingen wiiariu het recht van initiatief op wetgevend gebied bij de landdagen wordt uitgebreid Na een langdurig debat werd met 18 tegeu 5 stemmen op voorstel van de hr Ueehb iiierbesloten ten aanzien van dat punt over te gaan tot de orde van den dag Verviers 3 Mei Alhier en te Stembert is het gedurende den nacht rnstig gebleven Tc Goee hebben ernstige oiilnsteii plaats gehad die tot lant in den naelit aanhielden De werklieden eischten meer loon oil meer vrije dagen hetwelk hun werd geweigerd Er heeft een gevecht plaat gehad waarin werklieden en geiidartnes gewond zijn Heden morgen werden de ongeregeldheden voortgezet Men vreest dat dit e ii verkeerden invloed op de werklieden te Verviers jil hebben Alle maatregelen van voorzorg zijn genomen EENNI3GEVING lUIRlJEMEESTEK en WETHOUDERS der gep oiite iouda gezien art 182 der wet van den 29 J inij l il Stadsblad n 85 brengen ter kennis van de ingezetenen dat bet uitvoerig en beredeneerd verslag van don toestand der gemeente in 1870 tor plaatsi hjke sooretane in druk verkrijgbaar is tegen bitaling van do tig eeiits GoniA den 4 Mei 1871 Bnrgoineester en Wethouder voornoemd l c S jviotiins ï p Hurgcmecster niinoiHjii rvKK rouri i in n hkuckn uzkmioorv MARKTBERÏciaTËN Gouda i Mei By weinig handel werd tut iets lager prij en iil gi geven Tarwe Zeenwselii puike 11 75 i ƒ 12 85 Mindere ƒ 11 il ƒ II Cl Polder ƒ y 75 ü ƒ 11 20 Rogge oude ƒ 8 25 i 9 Nieuwe 7 26 a S 40 Voer ÏB nfl ie st 6 25 a 7 2fi Bnitenland ehe ƒ 5 ii ƒ fi 75 Haver korte 4 25 ii 5 50 Lange 8 50 a ƒ + iO De vermarkt met weinig aanvoer het melkveewerd tot liooge jirij en vlug verkocht vmirkooijeagingen traag van de hand varkens en biggen veelaangevoerd de liaidvl zeer levendig Aangevoerd 22 paitgen kiuis vlug verkocht van ƒ 23 ii ƒ 25 Boter l Or a 1 24 ADVERTENT lfiN Bevallen van een Zoon E P W M WERNINK VAN L kkiiveld Blanken Waddhifjuvcen 1 Mei 1871 Bevallen aii eene Dochter J M Bl J Ul JT BücHNistt a m h 2 Mei 1K71 Wij lu tiiij i U onzen diiiik voor de bowij cn vuil lU cliiciniiii die wij bij het uverljjden van onze EclilL ciioote oii Dochter heblR U ontvangen Gouda A Mei 1871 niAlfLlKH Kapitein hN Van DlEltEN 0 vele 11 het lelde K liif eiiiKitc Mi lil vr iiiw AIJA l lJA AN j OINKI l K v N iiKi i MKI IÖ bctuiK ik biJ dc i ook liiuiiciis iiii iii K iinlert ii en BehuwdKiiidi i i ii niijiii 11 liiirli l k ii iiiiik doiida i Mci S7I e VAN DILIiKN bi wij cii vau deeliicniiiig iivi rlipb ii van nijjne ce Voor mij Ix tiionil yi l Mojitor Kwarticrmeester i U n