Goudsche Courant, vrijdag 5 mei 1871

In da Distncts Vergadoring der LIUEKALE KIESVEHEENlliINU voor Gouda cii Omstrokeu van 26 April 11 zjjn voor het Lidmaatschap dei Proyinciale Staten yoof T IDISTK IOT C3 OTJIDJL tot CANDIDATEN der Verecniging gekozen on w rdon als zoodanig zeor aanbevolen 1 ffl A A VAN BERGEN UZENDOORN te Gouda Aftredend Lid 2 L M VAN KOOTEN te Gouda Oud Lid der Prov Staten van Overüssel en Controleur van a Rjjks Belastingen 3 A K N IJ F F H Grondeigenaar on Fabriekant te Rietveld En in plaats van wjjlen J UJrV OO L AZ afzonderlijk Slemhillet L M VAN KüOTEN te Gouda Ilet Districts Bestuur D LUIJTEN Mz te Li kerkcrk A N MOLEN AAE te li aadinxreen F MIJNLIEFF Jz te Krimpen a d IJtsel J H VAN SANTEN te Krimpen a d Lek Dr y V A TERWOGT to Amimrstol L A DE VREUGT te Stolwijk Dr P D WILDE te Reeuwijk Mr D LULIUS VAN GOOE Vice Pres P GOEDEWAAGEN W VAN ELDEN Gouda J L TERWEN C TIIIM Penningmeester G H WESTBROEK t Schoonhoven P C KNIJFF te Woerden P J SNEL te Gouda Secretaris DE KIKZERSVRKËËMeiING KONING EN VADERLAND in het Hoofdkiosdistrict GOUDA heeft voor de Verkiezing van drie Ledeu der Provinciale Staten welke zal plaats hebben Dingsda j den 9 Mei e k tot hare Candidaten benoemd en beveelt als zoodanig aan uiiL stembriefje de Heeren 1 M BISDOM VAN VLIET te Haastrecht 2 M A A VAN Bergen IJzendoorn te Gouda 3 G A VAN HOüWEiVIIVGE Gz te Moordrecht en in plaats van den Heer J DROST Az te Moordrecht overleden ter tjjdelijke vervanging tot Juli e k geel stemhritfje mede den Heer G A van HOU WENINaEaz te Moordrecht Voor het Bestuur Gouda 4 Mei 1871 E C LANGERAK p t Secr Hooghccniraadscliap BijiiJand DIJKGRAAF en HOOGIIEEMllADEN van RIJNLAND brengen by deze ter kennis van belanghebbenden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1870 op de Secretaiie van het Hoogheemraadschap ter inzage van hot algemeen al worden nedergeligd van 9 tot 23 Mei a s van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure en ddaar tegen 15 cents voor elk exemplaar verk ijgbaar zal zijn 2 dat de iiigelanden volgens art 1C5 van het reglement van 6 Julij 1857 Staatsbl u 90 hunne bezwi ren U gen deze rekening binnen acht dagen mulat die ter visie heeft gcloi cn en dus vóói 30 Mei aan de Vereciiigde Vergadering moeten hebben inge onden 3 dftt do Vereciiigdo Vcrgiuli iiiig op Dingsdag 30 Mei in hot openbaar zal overgaan tot de behandeling vun bovenbtdot ldi releniiig Djjkgraaf en lloogheeniraileii vfiu Rijnland GEVERS VAN ENDKdKKST ho DijLjraaJ W 0 DE BRIIIJN ivOl S Smchwls Leiden 20 Ajiril IH71 Dr Ctiantoniclanus OOGENWATER Dit oiiwiiHrileerbanr Oogenwnter is ceii van e peliikkijisie uitvihdingen der wereld hetzelve be il Ie krnclit om nlle oogen Ie kunnen verbeteren welke door den lijd ouderdom of andere omatiiiidi fhedPn li ilnide 7ijn nnn verzwakking nfmnlting prikkeling liilsiglieid blordroode en druipende oogen welke des nnclils loekleven zware jeukende drukkei Je en sUkende oogen door lang ingesp innen ieu of le en verslapping in de oog pieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud neer en die elke by een sterke Inclit of bij schel lieht niet goed kunnen zien al de e en meer andere ooggebitken worden door dit Oogen ater hersteld en waarborgt de ge onde oopi ii legen die gebreken en houdt e in stand zoodai men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verknjghan knjghanii CD Cis per flacon bij T A i VAN DKTII l iii lu J 1 V Kli l lMAKKR eii m 1 II KI l M wiisle wiigensliiiat lioticnkm Mej 1 A ri iiiii u ss Si lU iVihii Oosiniolenstraat 1 J JHOKNIIUIZKN k C I lrecht en neer bekende di pi ls in ons njk iMiila lil uk vjui A Uiiiikiiiuii Gouwe wjjk C n 7 j is door aankoop eigenaar geworden van eene aanzienlijke partjj dillerente poorten van Gas Ornamenten die hij voor 20 beneden fabrieksprijzen aflevert Blijft zich tevens aanbevelen tot het inkoopen van alle ANTIQUITEITEN KOOPMANSGOEDEREN en ONT AKJEN BRIEFWEGERS van 50 en 75 ents A QUAN T Men vraagt ten spoedigste in eene Olieslagerij EEN STOKER Adres franco aan het Bureau dezer Courant TE HUUR op een der beste standen EEN Bovenkamer met Slaapkamer zeer net gemeubeleerd Te bevragen onder letter T bij den Uitgever dezer Courant Compagnie BOUD E LA IS E to BORDEAUX Do ondergeteekende heeft de eer de ontvangst te berigten eener partij okshoofden BORDEAUX WIJN van het gunstig bekende merk CLOIS ÖAINT JEAN eigen aanbouw De regten inbegrepen a f 136 per okshoofd franco Amsterdam De onversneden wijnen als MEDOC a 65 c St JULIEN a 70 e St ESTÈPHE en ROUSSILLON a 75 c St EMILION en PAVILLAC a 80 c LA GRANGE a 90 c in kisten van 20 30 en 40 flesschen benevens diverse luerken CHATEAUX WIJNEN blijven alsmede dor attentie aanbevolen door G RöPCKE Klciwecf E n 94 Agent te Gouda NB Opgemelde prijzen zijn franco hoofdplaatsen rechten en flesschen inbegrepen Kisten met gecombineerde soorten tot proefneming voorradig voor Logementhouders en Koffijhuizen LA ROSE MEDOC ïi 23 per anker v n 45 flesschen OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING om contant geld op Mi ANDAG den 8 MEI 1871 djs voorra ten 10 ure aan do Bonwmanswoning bewoond door Akib van Le den aan den Grindweg van Moordrecht Moerkapelle binnen de Gemeente Zeveidiuizen van Levende Have BOUW EN MELKCVREEDSCHAPPEN en EEN TAKKENSCHELFT BRANDHOUT en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden Nadere inlichtingen ten kantore van den Noaris A N MOLENAAR te Wttd diiuev een Kissinger Pastilles uit do zouten van de Rakoczy te Kis i7igen van voor werking tegen traagheid der spijsvertee nngs orga nen bezwaarlijke ontlasting bleckzuclit bloedsgebrek hi niorrhoiden en neiging tot jielit en Her i iliiileiislieul i tiesi 11 l iistilles welke de cmt U uit een liter üiikiiey y beviit kust 50 et Depots te Gimda bij Apotlieker J 11 HOKI S te Rotjerdiiin in alle Apiitiieken KON liKIKIt MINhH WATEIt VliliZUNDINU