Goudsche Courant, zondag 7 mei 1871

W ii iiii m i MH l In i I I 1 ppwiiPUWP 1871 Xoiulag 7 Md N 1046 GOUDSCHE COURANT Nieuws CD Advcrlcnlieblad voor Gouda en Oinslreken Do uitgave dezer C ourant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJD G In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pnjs per drie maanden is f 1 7i franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonimcrs VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel Aaneengesloten Het is geen gunstig bewjjs voor de politieke ontwikkeling m dit distriet dat oo vole gemeenten Imn 011 cn man op dou vooigrond dungen nu de verKuviiis in vooi do l roMiicialo Staten aan li cmlo ijii W e vMllen gannic gelooven dat oppiiliost en H opperbcfl en C ook op K rl est nndon ijn voor do betrekking maar als nu A eenigc steinmeu en B eenigc stemmen en C ouk e ni o stemmen kri f t dan küii t wil oeiib gilmiun d it I die alli s behalve oppeibcst i on die door de voorstander an A B en Cdloisloi ht it wordt geacht d in kon t wel eens gcbouicii dut D do man word die met do niiostc stemmen wegliep Wanneer de lilionleii dt overwinning willen behaion d in i oiti ii i ich van alle persoonli ke quccstien weten lo te maken dan moetim ij aldus redenoerou Hoewel A en B eer geschikt zoudon ipi uilen we hen voor dit maal thuis lioiidon en niedowerkeu oai te benoemen die we wel minder giaag hebben dan A of B maar toih oneindig liever dan D Z j moeten zuh aiiiieeiisluiten dan alloen kunnen zij althans aanspraak maken op de overwinning zondoi opott ering geen zegepraal Doch waar verdooldhoul heerscht kan o de overwinning geen aanspraak gemaakt worden daar de nederlaag dan aan eupn lmld te wijten IS Dus aaneengesloten Maar waarom dan juibt do drie caiididaten der liberale kiesvereeniging gt nomen en met een der andere libeiale caiididaten Omdat dü oorsten i cteuiid door diio vi ii i inging die overal in tdis ri than iiMi i lm i ii lui li meerdere kans van slagen hibliin dan uiiili ren die door enkele porsoiu n iiit een ol andi r deel van t district worden nanbivohn Wil driikki 11 dus alli II dii ili proxuKidi liiiisli iuding nensilieii bestuurd Ie loii iii e u luiiiii 11 1 n VI i i II 1 st II du ui v iinuH 11 j u UI t de tliniH lil I 1 iikIo i c i ii li iiiiimig ttiss lil II tlo Ittide Kil UI 1 il 1 t ill u I M lil 1 1 il op lul liail uu j 1 Ij t 11 1 1 I li i i II II ui kiezing voor t lidmaatschap der Prov Staten hunne stemmen uit te brengen op de Heeren i lr A A van Bergen IJzendoorn aftredend lid Burgemeester van Gouda ïi 1 1 van Kooten oudffid dor Provinciale Staten van Overijsol Controleur der rijksbelastingen te Gouda on A iiJiljir 8lz Grondeigenaar en Fabrikant te Rietveld on voor do buitengewone vacature ay o ni Hl I IK sn MUI II rrn don Hoor li M iiü kooien ByiTENLAND7 IJullenlainlsiii Overziclit IKt bi II nii fnri minlt iiidir mrrVttiiudip uor ill ii iHirt it Uil fort N is fjiliiel om siiuilil lU al ildiv i m 1111 hivi iii stirm blootstiiii Itit fort icliut no tl rii r i ii ili luiiiHi miiii li r van oorloi hult iilri il iiilir nrli imiitiir o i tl In 11 111 il c uil oo oiibtlitfili floiuiimtu brengt als il e aii iü April Ook iiuri s ttordt bosehotiii bij Xiiiilly eii Asuu ris lil hou It min lic wuiir ijilRclu pomtiin W r n uil iiiii iniiifr UI I oiubriuvski i luet bcvcstijifd iiitijfi uilii 1 luj IS UI l arijs ten j i komen ll t fort ViiimiiKS ilftt il lor d roiiiinune mniineu bivct IS molt ijii f nnii U veriniiultreu ttn tvol i vnii dl opmtrkiiigfii der rrmsisclii militsire lioit lm l i irrii tatit viin j iiirail liisertt li PnrijB is goluU il door lie uistilluij mui len eomit van nlgi uu lil Hil i ii mt 5 II lil u bistiduilo m mit ili must uilf i itrikti iiiuht hiklioil hjvtii alli uit in tl iti n lil ciiiiiim sus iloor do coniiu uu Inioiriul livi iiR hu ft de oommuni bi paald ilnl tnri luien iillii II door haar tl i kuiiuen wordiii t reditp i ti ld Waaricliijnluk hiift du Inilftf bipiiiu b Irrkking op hisirit du van ir i lu e vir Tijpiu bisi hiildiL d wordt oih it ir uist spriki vin mii Iu ui b iiueii Ih iinn tl f illi nu i iu d Mijs d i b t fut Is Ui Il I I II Mll ll I II I I I II l llll I I lllll Mill kk I ll I Isi 1 I l l k lil il I p Il II 1 llll 1 11 I ril iilpli I II l 1 I V h I Slim k h 11 I I 11 11 1 ld 1 I dl i 11 1 lil lm 11 111 I il i uu I 1 1 II i UI dl 11 i jksilaj w lor ecu van die redt voeringen i lioudui die df uuid iclit van geheel Europa tot ii h tukkiii Hl sIiKg ecu tl ru blik op de ooriaküii van den al gilooimi oorlog m dultle mule dat ruds lil Ibdti de Fransche gi ant hora een soort van ulliuiatum had tir band gisteld waarbij aan l iuistn de kiu c eid gilatm om Maintï af tcstium of onmiddellijk oorlog tovoinn Bismarck weigirde in toen trok dü Iransibe rigiering rijn eisohtirug ich verschiuliiido ichlir de iiklc dis Kcutrs Misse icii dolt i5isia irek di Fraiwihe natie een dienst lilt dive onthulling Nieum Bjiiapartislisihi kuiperijiii vtrtoonm leh hur ui daar en vooral te Virsullts hu km uu ijii nut liebbin dat Klankrijk 11 ig 11 s jr M iii wordt op de laighuil der vorui ri inii iiiv ir hit 2Üjarin lang htt hooi I t i o v i 1 hu ft ii gansebe politiükc ladilooshtnl dis oiidin kii iii tiu It door dat voorval aan htt lielit lloe iliiMig Il tigi invoordigi txbtuid III Iruikrijk ook is nooit nioit bet ir in tocstcmmi n icb iilir oiidir lul oude juk te klommen or l liisinirik luiikli ook nog uil opmerking omtniit dl Iriiisi lii iki i ilii di ii it virg te Nirsiillts wil tl 1 llll 1111 UI 111 11 llij irkendi dit dl El as UI L tliiriiigm miiiig s iiipa Jiii liadd n voor Units lil uid waar m ij huns ondanksmi diel uitunkiii M i ir n ij iilleu nog iiiie viruidoruig 111 die givindluid beliviii i idi hij vooral ten givolge van ili gi inu iiti lii i viijhtdeii die hij leh loorsult hun ti verhiniii Ou e Uiiitsehi witten idlin iin mur gemu iiti liiki in ptisuoidijke vrijheid dm de iTausJieii b ittin I i ui dm grond der aak strijdiii lU ei luuMine inaiiiun werkelijk voorieii bigiiisel iiatiuirli k allei u de veistuidigt kern vau dl biwtgingvoor hitgiiu de l ruiKiselie stidiordening hun guft Uit warm on neer ijn woorden Mtrk irdige irkenning uit den mond ecus oherpiiniugen stutsinaus van hit bitrekkelijk goed richt dir untivrulen l inj i iiaaiR Verdir gal de riikskanseliir eiiiig liclit ov r de pogiiigtu dir neutrali iiiogi ndhedi n gidiirenili den oorlog om een vir tlijk tot stiiid ti bringen doch du door hui irin af iwi7e i Zoo dicidehij mede dat door di iiiutralui imt wa vooigistild bitiling vnu oorlogskiintui en ontnunteliug du vistu eu latir dl Mrliilliii v ui dm El is m Jjothar igui t t imumtialin sin it Utido oplos iiigi n ware i Bisiiiarek onvolduiude loor ikoiiu n omdat ZiudDiiitsch laud moot virduligd wonliii tegui het muiv ilUiido l raiikri k lul liiuknjk dis kii us Dl Italinauselie sm lal hu ft nut 105 tigcn 20 stinunm de et langiuonuu onilriiit ilt waarborgen aan dm pms ti virluiim lm suiator die idle inmuigiiig VIII lm lit iii ikui an godsdiuist vtil dim iipluuuli II llll lul b 4iiim 1 iin ili vrije kirk in ihri trijen laiif li biuslit i ili hm igliaui hal uu uu i il 1 11 I i isl ld luirbij de kiiiiiiiklijki 1 1 luiiiiii I t hl I iiiliaaidigui au bis ebuppelijki muidi nu iilm af isiluift wiid De Beiiaal liiifl bi il miili daidiiig volliard tn tttmudi nu ut V rniii i ii Ui stiiiiiiiiu 111 II lniiiilii waarbij lut En I Ni lil pi ili llll ut lil 1 lllll lil llll du me iint tax lllll uu iiiiiululi il UI s I hiifi iiedgikeiiid hl III h I II II I I I i I 1 1 I ml II II i 1 1 liiK Ik lij1 i II I I lllll llll I uu il lil iixl mill IS lan ilidsi uu UI liM liislii llll II II uut ii iimeiilin Il I II tl I II I I i mill lllll tuin ij ilij II ilir lil I i I lulu di illdt urn