Goudsche Courant, zondag 7 mei 1871

r wm EF in51asll tö ie gaf ijg0 imn miimfm 9rm m mt m iï i ti M SiM i ii i i a n wm ii iH ii u iii iM i y E KIKZRnSVFJtKRMniiVr KONIHG EN VADERLAND in het Hoofdkiesdist iet OOUDA heeli voor de Verkiezing van drie Leden der Provinciale staten welke zal plaats hi biien IHngsdag den 9 Mei e k tot hai e Ca ndidaten benoemd en beveelt als zoodanig aan wit stembriefje do Ileeren i M BISDOM VAN VLIET V iVVANBEKGEKÏJzEKDCORN w Haastrecht te Gouda 3 G A m HOÜWENINGE Gz te Moordrecht en in plaats van den Heer J DROST Az te Moordrecht overleden ter tgdelijke vervanging tot Juli e k geel stembriefje mede den Heer O A vanHOUWENINaEGz te Moordrecht Voor het Bestuur Gouda 4 Mei 1871 E C LANGERAK p t Secr SCHOONHOVEN 5 Mei 1871 Eene menigte onzer Medekiezers van het Hoofdkiesdistrict Gouda z n voornemens op aanst Dingsdag den 9 dezer hunne stem uit te brengen op de Heeren M BISDOM VAN VLIET te Haastrecht Mr A A VAN BERGEN IJZENDOORN te Gouda en G A VAN HOOWENINGE Gzn te Moordrecht Zij verdienen de ondersteuning van al hunne Medekiezers als mannen van regtschapenheid en fl ver in bot volbrengen der pligten hun door hunne betrekkingen opgelegd Zij zijn onafhankelijke grondbezitters die goene gunsten behoeven te bejagen en niemand naar de oogen hebben te zien Zij hebben slechts de uitspraak van hun gezond verstand te volgen en gehoor te geven aan dsn raad van huu hart dat warm voor al wat goed is slaat Wij hebben daarom voile vrijheid dringend aan te bevelen 1 2 3 M Ilisdoin van Vliet te Haastrecht Mr A A Ilerg cn Uzcndoorn te 4souda Ci A van Houweninj e z te Moordrecht Laatstgenoemde voor den Heer A DROST Jr te Moordrecht overleden ook voor de tijdelijke vervanging en alzoo op hot witte etembrietje N 3 en mede op het gekleurde stembriefje J J LA iONDER Schoonhoven E C LANGERAK Oudowater D BR JONG Berg Ambaoiit J VERBÜRG JzN Stolwijk F J DUN IIARTOG Haastrecht G VERDOOLD Gouderak A VAN VVALSUM KzN Krimpen a d IJ W QUINT Berkenwoude P MORSMAN Krimpen a d IJ S SUIKER Ouderkerk a d IJ T DE BOON Gouderak J VAN VLIET Gouderak OjKMibare Veiliiniiig voor don tijd van zeven eerhtkomcnde en achtereenvolgende jaren van eene geheel NIEUW GEBOUWDE THEE P W TKOUSSÏÏLOT maakt attent op de goede kwaliteit der THEE van ƒ 1 20 ƒ 1 40 de 5 ons im THEE MAGAZIJN Oppert 6 248 Kolterdam ï en I41 3 bunder WEI HOOI of BOUWLAND gulogon en staande in deu Zuidplaspolder aan den Grindweg Moordrethi MoerlapeUe op ZATtJkDAG den 2 MKI 1871 des voormidd Vvs ton 11 ure 111 het Knadliuis te Zevenhuizen Nadfio inhclitingon ten kantore vnu deu Notaris A N MOLSNAAR te Waddinxveen Koninklijk Nedorlandseh en Wurtembergsch Hofleverancier NB Te Gc ida verkrijgbaar bij J J van UI a SAN DEN Banketbakker Botermarkt A 67 Ernser Pastilles IEMAND ec ni o uren daags overig heblipndc woiisohh ilie jiiarnc te licsfcden met hot B1 II1 III 1 N van Ucokon als aiulcrsinds I flr toi K iKlo s ilii uil riHio te uirossooroii 11 dor lotti r M l i do 1 kluuidolaars G B N COOK ZONEN to r r uit do zouten von de Koning Wilhm ms RotsuiiONNEN bereid door geneesheeren aanbevolen teguü niaagkwalen als catharre verslijming zuurvorming oprisping en slechte spijsverteoriiig Prijs van de geplnnd i rde doos tO ct inimr alloi U nnvorvalsolit voorbanden te nnn a W Ajiotli Ivor 11 BOEIW te Rolterdam i uil Apotheken De Administratie vau de Rotsbronnen vereeniging Vrede en Vriendschap van ROTTERDAM Bekroond niet den Eersten Prjjs en Gouden Medaille te Antwerpen in Augustus 1869 Iluitenjca ouc JT aom i tcaoföffltitt Heden ZONDAG 7 MEIlSVl inhet Lokaal NUT en VEÏIMAAR Oosthaven te Gouda PROGRAMMA Drama m 5 bedrijven naar het Fransch van Am Di has Met nieuwe dramatische Muziek van den heer H D £ Gkoot en nieuwe Costumes van den heer J DuKivou £ 1 Met dit Draau heeft de Vcreeniging den 3d pr a bfihaald ia den grooteo wedstrijd van Tooneelkunat lie Betj ie gehonden in den winter tan 1870 71 Tevens verden de twee Eeremedailles voor den beaten tooneelspeler en beste tooneelspeelster behaald door den heer P A van OMMEREN en oiej £ V£K DUIN beide io dit Drama mtdewcrkeude S De Debutant Ulyspel m 1 bcdr t naar het Frausch van CiUELts DiSiVoiJCR beide stukken no jit alhier veetoond Prijzen der Plaatsen 1 BANG 0 75 2 RANG ƒ 0 40 KINDEREN half GELD Van af heden zijn kaarten te bekomen en plaatsen k 10 Cents extra te bespreken aan het Lokaal AANVANG 8 UUR precies Het Bestuur P A VVIEBES Voorzitter S W V iN DEB STAAL l euuingmccster P A VAN OMMEKEN Secretaris BEREID VOLGENS HET aloude en oorspronkelijke recept Zy zijn ecD onfeilbaar genecemiddel voor GAL SLUM MAAGONGESTELUHEDEtï eu Slechle SPIJSVBRTKERING Zg versterken hft gestel verwekken EKTLU3T zuiveren liet BLOBD verdryven HOOPDI I IN en HUID UITSLAÜEN om verder uit Ie neideu is ounoddig daar dezelve bekend ziju nlloen waiirsokuive men Ieder om de ECHTE ie koopen Doosje 1 50 iiftlve doosje f 0 75 en kwartdoosjes ƒ O ST a Verkrijgbaar te Gouda 1 C Zeldcniijk Leiden T van Dorp HotUrdam S G Wulff C J W Soabillé niriM T P v d Bergh Amhew G J de Waal Aarlanderveen J de Jong Delft H PnlmeD t Gravenhage J v Roggen MJfjli vlVlt Ieder wordt gewaarschuwd voor de vele namaaksels het etal moet op de doosjea gegchreven zg de letters G C S iu het lak gedrukt Het merk als bereid zijnde volgens het al oude oniapronkclijke voorschrift WfinrSCnUWlflgt Men waHitozicb wel voor vele andere soorten die oniicr dfuielfden naam verkocht worden zij zijn bij niemand anders te verkrïjijen dan bij bovenstnandc Di pólhouders r =SK WX ï ioiun Vmrimtdrukkori van hP Een ieder wordt gewaarschuiH de ürbanUS Pillen by n iemand te Gouda te halen als bij den lieer J ZELDENKLIK op de Markt to p ij ittto J S il P rfllf f 4 til s kif IM til è iAj I mmmtr dl ïi nwlt UI M na iv 4 é io S misttfiluWsl tf 1 Ut llfBIt h l JiTBnjimi 4 ujinl it fcpilnmi ém llii m mp Biiii iii i i m it xia illtufia lit i lil fiscifjfli nii i a iiili wfbilfi Wtdtj iHijflièiiilt Hiwiiitónjut I p I kf Kiii ife B itUHh b v iK n Nu 1 It Hisi Vil bi j 7 It AI