Goudsche Courant, zondag 7 mei 1871

Sü l Jf i E y i irdorff werd het I eeu Ojinmissie Jjl 1 itraaj c i tegen jf i leu dut liet ver li verschillende veel tijd vinnen i ediende motin van de Duitsche verzekering van 1 was verworpen i t J ii n aWD r ij vestigen op die liberalen iA ons fn dé kamer en I amontanen anticli tot een mon d dat ook onder Kan echter de ge eene coal tie ge Anddeelen Er is t iil T er nuancceriiig 1 heeft een vuriger 1 irdheid en voor I ent de toepassingt tijdige van een 1 ld van richting aBH er dan oindat uti3 zioh vereenigen 1 n om de toepase Terzekeren sprake jener vereeniging plijke overtuiging P n mannenj die allen Sne zelfde politieke lït n onsterverbond e denkwijzen geheel n ïugspunt hebben P er ond tusschèn con II ultramontanen kie ors op aan de il f deel te nemen 1 Vaderland heeft rov Staten Zij idiin en IJzendooru ill oge Gz te Moor rken dat de oonr 1 giusel van iinamV 1 m iiltlinus voor i bB C Langernk 1 lezers zullen zijn achter zijn naam omdat het niet lU Waarom hij met I pt 1 wc niet het 1 frcwecst lan verdriiagzasraI dat de oonscri a conservaticven als I nire den heer mr Il Bcaiididaat stellen itnanr maar be tf volgende adver iil icnde de annonce n didaat is gesteld ia s van wijlen den h heeft de eer te n t kan laten welS 11KLL NG andere candJlehoort niet zqn ii ii Toorgrojii te t in wier bestuur hft orgel trappen ri leiiile stati U gr r crii iiiil en iil i il llnd iiiit hei ft 11 I aeht ocinl I 1 II piiiviiieiiili tli fejifr iniiiiiiini SS ten gehouden Het is te hopen iliil door deze ouverdraiii anm liamlelH ijze vmi den luer Liiybeii e s de oogen van vele geiiioeilelijlse kiithoUeken eiuilelijk zullen opeiigiuui en luer te lande eveiiiils iii liel ie de katholieken uilen eigeri u om als otemiiiaehiiies ran de geestelijklieid en haren aanhang te liaudeleii M A Ct In 1e zittingen van Donderdag en Vrijdag ijn L Ie tweede kamer de berustslagingcn gevoerd over liet 2 lioofdAiik der itiiatsbegrooting buit zaken Het debat liep over dj missie in China de Luxeuiburgfiehe sehulil maar vooral over het gezant sohap teiRome De heeren Bcrgmann van Nispen ca Verheijen verdedigden het behoud dier missie waarin zij t iH ivig p de r n isi in io veimoiingen onuergteund worden door conservatieven en aiitirevoluti ouairen De heeren Jonckbloet eu Creinera gaven van liberale z jde belangrijke adviesen doch de lil ilen warea wel gezind op deze halfjaarlijkscho bo rooting deu post te behouden De minister verdedigde dien op de onzes inziens zeer verkeerden grond dt t de ophtffing van het gezantschap te llome velen oizer land enoóton de katholieken zoude grieven en krenken Behoort er dan op staatskostcn eeu vertegenwoordiger der kotliolieken bij den paus onderhouden te worden De debatten die geheel beheerseht werden door het vooruitzicht der a s verkiezingen liepen Uit op eeAe aanneming van het geheele hoofdstuk met ali emeene stemmiin Men schrijft on uit T nngerak i Moi Met 18 tegen 2 slenimBii is beslist dat het beroepen v4n predikanten en licnoemen van ouJeilingen en diakenen grlureude do eerstvolgende tien jaren althans door de temgeréchtigde mauslidmatcn dezer gemeente moet plaats hebben Te Amsterdam ia door burg en weth naar aanleiding van een d r hel raadslid JiigBrged iau voorstel betreffende de kermis aan deu gemeuiitemad voorgesteld tot de geleidelijke afschafli ig der kermis te besluiten tut ls75 ingisloteu zal iij beperki zijn tot een ueek en nii 1 7 T worden iifgtsehaft Vermits de zor voor vermaak niet behoort tot de taak van het openbaar gezag en het gemeentebestuur bij de kennis niet liiiiidelend en organiseerend optreedt zijn geen audere volksvurmaken van gemeentewege voorgcsteiu Deze zijn aan particuliere vêreènigingeu overgelaten Bij deu raad is een adres ingediend tot behoud der kermis dat 35UU handteekenuigen draagt Te Groningen wordt de aandacht zeer bezig gehouJeu dcor hot volgende voorval d it bondag nacht plaats had Drie personen waren uit Scli ldwolde met een zedschuitje over het Sehildir ccr naar Appingadain gegaan Een daarvan was een bijzonder bekwaam schipper s Avonds laat zijn ze weer van Appingadam vertrokken s Morgens vrcegtij Ug kwam het sehnitjc aandrijven de eena passaf ier hing dood over het schuitje in het w ter de tweide zat dood daarin de derde ontbrak eu is nog niet teruggevonden De oorzaak van het gebeurde is men nog niet op het spoor Men meldt uit Wvhe Voor eenige diigeu is hier het hooi verkoeld voor ƒ 40 de ÖOÖ kilo s Een oiigehocrde prij i Alaar de oorzaal heeft hier weder ziju imliinrlijk gevolg Door deu grooten inkoop voor het buiteiüaiul ziju onze hooiverbouwers verleid geworden om liiiii product jii duur lo h te duur af te zetten Dit wtrkt nu te hunnen nad ele terug want door het tociieincid gebrek aan lioui en weide its de narde aii hun vee mmmerkelijk gidnald en verliezen zij thans aan de markt wat zij aim het hooiveld gewonnen hebben Het tegeiiwoordige p vaistige weder kan echter alles spoedig herstellen In de laatste nummoiB van den Kwrier oen te Deventer verschijnend nieuwsblad komen eeu paar goed geschreven hoofdartikels voor waarin eene sociale quaestie besproken h jrdt waarop onzes inziens wel de algemeene aandacht mag gevestigd worden Uitgaande van de stelling dat de werkman in staat gesteld moest worden mede te eoucurreeren en dat het kapitaal hem daartoe behulpzaam moest zijn wordt er eerst op gewezen dat alleen die werklieden welke door een goed gedrag door vlijt fn spaarzaamheid uitmuntnu en ti vens eenige algemeene kennis gepaard met bedrevinheid in hit door hun gekozen beroep opgedaini hl bbeii iloDi lilt k i itiiali nni ja moeien geholpui iorden omdat dit eene zedelijke verplichting en in het welbegrepen billing van hit kapitaal is nangezien dit alleen door den arbeid vrucht dragend wordt Vervolgens wordt aangetoond dat door het oprichten eeiier iim it i liiippii dit ilnel bin ikl ou kiiiiiu ii wordiii Kiiiuri k ipMili li 11 koiiili 11 leli vei eiiig ii om e II zeker uiii il t ik li ili ii die iii liiiii bedrijf oji gi voed eu doorkneed zijn de aoodigo gelden te verleeneii om ge aii eiilyk eene z lak op te richten wairvan een liiiniier het hoofd uitmaakt Hierdoor zouiliii M le llmke wiikliedeii geliulpen uonleii terwijl het kapit ial eene goede rente mi alHer ieii eu beter verzekerd zijn dan wanneer men het aan buitculandsche niogciiheden leende Als voorwaarden ivaarop het bcnoodigde kapitaal Joor de inaatsoliappij van voorschot verstrekt zou kunnen worden worden de volgende opgenoemd 1 De noodige werktuigen enz worden door de maatschappij van voorschot verstrekt en betaald die oveiieens wekelijks of maandelijks het arbeids loon uitbet ialt 20 ij die aan het lioofd der zaa staat n d net dagboek de maatschappy van voorschot Je overige boeken 3 De niaatsohappij van voornchot ontvangt alle gelden en doet alle uitgaven 4 De maatschappij van voorschot geniet procent voor hare bemoeiingen en als rente van het Kapitaal terwijl de overige winsten pondpondsgewijze onder de vereenigde werklieden verueeld vrorde Een gedeelte van de winst m0 t als onderhoud eu waarborgkapitaal blijven staan Dat er nog veel meer bepalingen gemaakt zouden moeten woAlen ligt in den aard bovcigenoeniden zouden echter genoegzaam zyu om het kapitaal te verzekeren Laatste Berichten Versailles 5 Mei ies oclUenda liet Journal OJiciel bericht dat Jules Favre en l ouyier Quertier gisteien naar Erankfort zijn vertrokken waarheen zich ook von Bismarck heeft begeven Het doel der conferentie is om zekere moeielijkheden uit den weg te ruimen die te Brussel gere en zijn bij het onderhandelen over den vrede Men hoopt up die wijze spoediger tot hot sluiten van het vredestractaat te geraken Uit particuliirc bron verneemt men dat sinds gist ren een zeer levendig kanon en geweervuur pla ats heeft in den omtrek van het fort Issy De pusitien der oorlogvoceiideii blijven dezelfde De troepen van Versailles maaoeuvreeren voortdurend om Issy geheel ie isnleerou Heden haddeu groote troepenbewegingen plaats Volgens berichten uit Parijs heeft de commune den politieken en ainbtsteed afgeschaft Het bericht dat de opstandelingen zioh weder van het station van Jhim irt ui andere pusitien zouden hebben meester gemaakt is uit de luciit ge repen Buenos AyreS lO April Het aant il sterfgevallen aan de gele koorts bedraagt 700 per dag Valparaiso 25 Maart Er had alhier heden eene aardbeving pkats dic evenwel geen schade veroorzaakte Vprsailles 6 Mei De vrijmetselaars van Havre en l Vcainp helibeii een adres v astgesteld waarin de eoniniune en het gouverneinent van Versailles in naam der menschheid gesmeekt worden de vijandelijkheden te sehorsen en onderhandelingen te opeuen Berlijn 5 Mei De heer von Bismarck is heden mCy de legatieraden Hucher en Hitzfeldt en den hvefie iecietaris artensleben n iar Frankfort vertrokk ii t 11 einde eene conferentie te hebben met lules J IV re VVeenon B Mei De miiüste president heeft heden bij de kamer van afgevaardigden een ontwerp iiigi iliend dat de autonomie van Gallicie regelt in den in van de bekende besluiten van den landdSf dier provincie Versailles f Mei rf avonds Het k iiionen geweervuur rondom Issy duurt voort Er i niets gewichtigs voorgevallen De nieuv e loging van de republikeiusche ligtie om eene sehikHi g t jbcvurken wordt beschouwd nis geenerl i v ins t i sligen te hebben Vergadering van den Geineentüraad Vnjdaj B Mei Tegenwoordig do heeren Tan Bergets IJ1 1 ii voorritter Kemy Luyten Braggaftr Weateit nati e oer Tnn jeunpp vnn Striiftten Koek en Post Drost De notulen der vorige vergodering orden er en en gearresteerd De Tooriilter deelt der vcrgstlering mtdo dat door liet overhjdeii van Slnppendel di geniecnte bitreliking van het overzetvLer aan den I lstl is komen te vaeeereii De tircr I ii len aclit het ii cr wensrhclijk dat an dcio ïijde der rivier ook eene gelegenheid voor de ovcrzettore betond om 7icti te onttrekken aan ind en weder Inf h ingekonu ii emc missive vao mej Vertluis liuiponderwij rns ann ile burgerhelioul voor mrisjes 7ieh fthiibevelt iide om 111 aaiirai iltiiig te lionan tut het tevi ns wa anieinen der vneruite bi freivking voor de liniidweiken aldimr Ter visie n urdl ili iii liet iii ipert beliell iide de tvvii sul intiinten voor de Vli iiilte lnllikkll p vim iiiilpiiiuli rwij t li e 111 de li iiidv erkeii ann de tnsacbenHi ti inl Hen adiii Innlf tut iianbiviliiig vau inej J C do Mouij r 3 De benoemiag In eene rol nJti vergntlerlng I o lit cr RciilidRor komt ter vrriiml ng Am de ordr is Het verzoek vao den ïicrr V A vin Steel om do toelage ind Ttijd aan zijne moeder locijpkenil te doen ovrrpann o ijiie büidc jongsto zusters nu het dfibrtoe betrekkelijk rapport vm lJur cu Weth Het rapport luidt dut de ecue zuftcr lud is SI jaar on de twcedt U jaar het advies om d nog beschikbare som ten behoede der jongste tn bcatod On eii dat aan dea Ie be iiocmeu voogd uit te keeren Da vergadering vereenigt rich met dit voorstel De heer Fortuyn Droogleevcr komt ter vergaderiag Tot lid der pU Bcboolcommisaie wordt benoemd de heer mr J C du Pui tot hulpünderwijzcrossen aan de burger school voor meisjes msj N Brain van Amersfoort er mej A Schouten alhier Lx huei Ifroogieever vraagi ó di raat V Cu plan ia om dit jaar geen kermis te doen houden De voorzitter deelt roede dat bij het coUegie van B on W reeds meermalen do nuk besproken ia maar de tijd nog niet dringt De beer Buebaor ii met den heer Droogleever tbb oor deel dat men hierover spoedig dient te bcsliasep D bh Westerbaan Kook en Luiten meeuen dat dit 04g wel uitstel kan lijden Na korie discussie dient de heer Droogleever in het schrtf teliji voorstel om de ak in de volgende vergadering teV taftl te brcugen en wordt bjj stemming hiertoe met 7 to gen 5 iteuunen besloten Na machtiging tot uitvoering xondcr resumtie eindigt do vergadering INGEZONDEN V RIRKIEZINOEN ROÜMSCH CAÏHOLIEKEN EN NEDERLANDSCÏHE LIBERALEN Het Ib in nlle zaleen doch wel vooral bij d verk i ziiigen hoogst te betreuren dat nog velen onzC H C laudgeuooten 200 n slecht en geheel verkeerd begrip hebben wat eigenlijk liberaal vrijzinnig ft cms laud bedniiit wat inen daaronder te verstaan heeft en dat zij de zioh hier noemende liberftlen gelijk gaan etellen met de liberalen in Italië Frankrijk Helgié sii in meer uitnluitcnd R G staten In die landen in het toch eene geheel andere questi daar heeft men liberalen en olericalen en ziju de liberaler die jiartij welke zioh kant tegen de Geestelijklieid tegen t gezag der Kerk in on8 land is juist het omgekeerde daar zeggen de liberalen laat ieder gelooven wat hij verkiest en vrij in dat geloof 7ijn Wij eerbiedigen ten volle het geloif der K C en oo zij het blijven bestaan der wereldlijke macht van Z H deu l nus noodig oordeelen tot betere haiidliaving van zijn geestelijk gezag en diens onfeilbaarheid al dogma willen stellen wy i nllen voorzeker dn Innt ten zijn om hnn een stroo breed in de verwezenlijking dier denkbeel den in den eg te leggen Mij dunkt het jaar 1848 bij herziening der Grondwet en tja ir iSöS bij invoering der Bi sschoppelijice Hiërarchie heeft hiervan t dnidelijkst en klaarste ewijs geleverd Voor 1848 voor de liberah herziening der Grondwet haiH de orthodoxe Protctantsohe Geestelijkheid en hun aanhang bijna uitsluitend t gezag in hnnden en de R C konden en werden dan ook zooveel mojtelijk uit alle stiatsbetrckkingen geweerd Thans is dit geheel anders en alle onderscheid maken enkel om geloofs aken geheel v ggcvallen Onze R C landgeiiooten hebben zelfs zner veel aan de liberalen hier te lande te danken at de R O in Italic Fr inkrijk Belgife enz tegen de liberalen zijn en ze als vijanden beschouwen daar hebben zij van hun standpunt gezien volkomen gelijk in en zijn 111 hun volle recht dooh in ons hnd tegen de liberalen te zijn dat is ondermijnen het bolwerk itat zich tinischcn hen on Protestantsflii geestdri v rs heeft opgeworpen door zioh te vei enigen n t de iioneervntieven en orthodoxen bij de raogemainli iJervormde of Gereformcbrde Kerk i qi ïc haul di cnde om mede te werken tot de zioh T er oiitti mug 0I berooving hier te lande van dia reel ten eu rijhedcn voor de Kerk welken zij na lang tre n met lehidp der liberalen vorkrngen heb ben hecht n en vrijheden welken zij zelfs oms minder iel leii in uitsluitend R C staten Zoo ie liberale partij hier te lande eens het ongeluk xnocht overkomen van niet moer het heft in handen te htbbeii dan zal lil teneinde ongelukkiger alloop voor hen tengevolge hobbel dun wel voor d S liberalen zelven Zie maar eens hot lot der R C in Polen Hun zielsleven zal gusehonden verontrust en geketend worden Men wake en jrde hehler van gednchten terwyl het nog tijd i ie niet in lU Nederlandschi liberalen Aa Jtahiiu iJiL Belpi rhe en alle anderen liberalen welken i i 1 lie H Kerk i anieiigei4pHnnon en linren onderaan ziuiil n wem elii n Hit iju meer de iiiii ili le 11 liii i iire ilrijtVu 11 u i rmc de consiTviit ven I iilin bi l iote t iiiteii hoiine ijk he Il III ijl ciii lubben ij ook dllis 111 t werk