Goudsche Courant, zondag 7 mei 1871

mIIiI III cl Kil ih i nildi 11 111 ïfiNili o ii t lliii 11 11 nii uu iiiliiili ki Mild lii II iml i ii i I ii nl I 11 kl II 11 I iMi md 11 0111 dooi i iiIli li icliii I 111 lU I li k 1 liilcr ov i btidt tl kiimiin IfJlMflllIl C II liu I lic 11 Uiil jjij 11 btickcii v iii nwi land wnnr pj licdilH tniilicii uwc f c lool C ootin te kic iii lifbl dcu niLC st nvoriyivoi i cii trjiwc um de kerk di ourkiui j tdt dut doit ii ii vromen piclsdienstijvir ppr 1111 iii on dnt dmven iiuin doili dat pj bij tnid in dit I md tnssehon coiH niitie pn e ii oitlio dosc l ruicstiuit tc tn de Ubtralui loh bij de ceisteu U uiet bi do laatslPu votgt is onstntkuii dif en uwe f odiilieii t ui fevur liruif n en ai u clhcht eenmaal dipp biiomvn dopli d in 7al tht louw zoo als iiroiilijk ti laat koniin llK JSi lEiaA fHbe U 1JU1 1U4L Oiidfst dl liellitbbcrij iler daudduius nuy mem d m eU eprrte flaiti de mii ii k re kent n fjetiu jrfn fiiPt ailpMi 11 iele inii ipVvrietnigingPTi dio in het Itvui zi rotiKii ru lai ook de gpestilnft die c nlgtmeeii bej l uit oju oïii ral wiur nu itk uitgevoerd wordt tcpiiiHoürd te zijn Zoudig 11 had het korpo 11 11 I ü 1 eli r dd fol itlerij 7iph weder bereid getioK huim n inpdcbnro crs cpp genoeglijk uur te veisi kiTeu pii wij moitiii t meerdie wplwilltndhcid hiddgiu omdat wij weten dut het voor die iiiciisdipii welke op de gewone daa pn iii de wepk drukke bizij heilen hebben een ware opolleung is noji ele7e tiuv vin hiumeu euiij o i viijen tijd af te oudinen W i ini iii hm da moor on7en welmeeneiidin d iik i ii h ipen el i ij douda s burgers nog menij Tiiigenimi uur des ondi s mogen ver ahaireii lu dit hit publiek dooi hm e opkomst bewijzen 1 1 elt d it ZIJ het op peijii stelt üe stukken weiden ofschoon zonder il leiding van een kapel meester viij goed uit e oerd echttr hopen hij èn om de f oeilc verstiudtiouding onder het korps èn om de iiog betere rtsuUitcn du wij mogen venvachten mdicn er leu bekwaam man aan he t hoofd staat dat ei in de e vaeatuie spoedi d loor len worden Burger 11 ke Stand lUiciuiK 2 Met ItLiuiiili oideis J M Jii er iii M V vnii Lcciiucn Kufl tl ouiIlib 11 tlüitpn ms eii K Mcclit Maiu MiuLii 1 Jühaiiiin ouilerfi Jl bpruijt cii J t Biicliiiir 4 Cüinilib Jncobua oideis J un elir Moijn en Gibbuii beoitve iütli Mjk ouijers G I llain mcr en M J Ilolluiili i OM IUIiFN Mil V llïuk hm vr nu J lï isterberg Gl j é Hl lie l V C Min luligerloo 4b j W 11 illenis 11 il I 11 liiiitmoii 1 j 6 ra A Uilllju huMr VTU A ilcber 4U j 4 M blippci lil el j 11 1 loltt 1 j 1 111 R Visser WLil H l urit tei 8J j Gimwi i Mci A lioist tn 11 Wijjcls 1 den Kut tl M M ut I l uoüp til b iliiiiibiit 11 eimui u en 1 vin 1 in cn G Likcr dd en 1 Hik il il Hlok 11 J UI licnucn I Hon tinaii en U iiiioiis Cl Kei Lr tu G iiihaik W vnii d n Ikoik tn J lil i itluin POKKSN EPIDEMIE an 2 t e zimpu f 2 Van wilki ei 2S omiI leu ijn X ADVEaTSMTiÈn ifo Sta VA i 40 JarigoECHÏVEREEWIGING E VAN S 1 1 J DS JONG i I I N D bMirs fljNsnHstaH I Gmida 5 Mei 1871 AIV 8UKS vAi DAlNÏZIG Haven niinHt de Seieie te it Ui UMj Maandag Lappeiulag en wegons verplaal ing der affaire FINAÏ K USTVRllROOP van MAI UFACTUilE lot spotprijzen waaronder boliooreu Paarsclip Katoenen 10 et Japonatoffen 15 et 8 4 genbt Ldken e n telme y 1 40 Buckskuig met galons 1 40 8 4 ha fwol Merinos 50 et iwartroklcen Morele 277a i gekleurd Morée 40 et stukjes witte lappen van 10 el 1 70 5 4 v itte Diomet per stuk van 20 el t S75 5 4 rokken Damast 2 et 7 4 fijne Cassa 221 2 et G 4 half Linnen 20 et 5 4 zuiver GrasLnnen 20 et Iheedoekjes 7 et Daiaasie ïaLi tJ v u J 1 l t P iaiel 5 4 Beddebonten 15 ot alsmede eene grootj partij G 4 ViaamseTie Linnens voor welker solidiieit wordt geguarandeerd ecue groote sortenag ChJcs Doeken Fransche Bucksking zwarte en gekleurde Lakens zwarte Zijde en tot lage prijzen Stalen uilen met guge n worden Tevens 71I verkocht worden eene groote partq Goederen hootd akelijk bestaande m LAKENS BUCKSKINUS SATIN de LAINE voor Robes HÜISLLs NEN zwarte LUSTRE PAR MAT en afgepaste Tafellakens van af 75 et enz afkomstig van het gestrande stoomschip Wiiiim III bestemd naar de Middellandsche zee welke Goi deren opgeslagen zijn geweest in s Rijks entrepot en publiek verkocht door m i u aangekocht m de Nieuwe Verkoopzaal Ooftsingel te RoUerdam Voor de sohditeit dezer Goederen welke minstens 3t beneden de waarde worden verkocht wordt geguarandeerd AllbS wordt verVocht per 89 contimeter Na Maandag al voortgegam worden i den uitverkoop van alle voorradige Artikelen Komt ziet en ovoi tuigt U In de Distucts Vergidermg dir LIBLRALK KlËSVEliEENIGING voor Gouda en Omstroken van 26 April 11 zijn voor net Lidmaatschap def JProyinciale Staten yooi T IDIS TI T OT C3 OTJID A tot CANDIDA TEN der Vereenig g gtko m en worden ak zood mig eer aanbevolen R 1 i i f Al illKli IJlEiaöOïl Altreehnl Lid tü lOH I t m to Gouda Üid Lid der I iov htaton van Ovciijssel en Controleur van s Rijks Belastingen 3 A K N IJ F F H iiondeii eii ur en FabneLant te Ricli dd En 11 pkiats van wijlen J UL tOO L J Z ut oiidmhjk Siemhlkt L i i VAN SvOOTEi Ie f oiila JJot Di liuts Beshmr 1 LÜIJTEN M te UkUileik A N MOLENAAR te W mUunnen F MIJNLIEFF J to KnmiKU a d ITsid J H VAN SANTEN te Knmpen u d ld Dr W A TERWOGT te Amwintol L A DF VREUGT te Stolwijk Dl P Dfc WILDE te Remtoi l D LULIUS AN GOOR Vice Piob P GOLDEW VAGEN W v N ELDEN i Gouda J L TERWEN TIIIM Penningmeester G H WESTBROEK te SJwouhoven P V KNIJFF te Woerden Mr P J SNEL te Gouda Secretans De Kiezersvereeniging VREEST GOD EERT DEN KONING zelve geene Candidaten stellende voor de verkiezing v ii drie leden der Prov Staten in liet Iloofdkiesdiatnct Gouda op 9 Mei e k kan 7ioh het meest vereenigen met de Heorcn A A van BF M BISDOM van VOET Si Il Gaaiiio 70uile men een JONGEN van 15 jui li een netti liand sehnjft geplaatst zien K NT001 V rz loko zieh te vervoe euidei litt 1 e liij den Uitgever dezer 0111 1 it ITedcn ovcileod ons jongste kind WILHELMINA I1E Ulb i Tl slechts 14 dagen oud Gouda V Il VVILLKMSZ 3Moil871 W UlIil ltjdbZ lloNDEKüimi EcilXII I III Ijlt II If V De Heil en Vu viouw 1 V t l KINCÉ WWl NINK l tm iii uok imiiiuii weilcr i elsclio fiiiiilie liiiiiii 1 iipii ten d iiik voor de le lic w i i 11 u b 1 UI de iliiif l i de voltukkmg vin liuii b iw i k emdcuuudci Gou Ja j Mei 1371 G A van M elie 71J al 00 haren Medekiozers aanbeveelt Gou la 5 Mei 1871 V De lieer en Mevrouw PRINCE Tlk MiiMibiioH betuigen hunnen haiUhjlic n dank 1 voüi de vele bewijzen vau bel mgstilling bij het vij huvvtlijk un hun Zoou oiidnvondon geu lunj i Utuk vm IJii i cnat C HOOGENBOOM SrClU TAUIS j S