Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1871

MMi UW 1871 Woensdag 10 Mei N 1047 GOÜDSCHE COURANT ieaws en idvftrli nlieblad voor Gouda en Omstreken je uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG PU VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave iii den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENÏIËN worden geplaatst van 1 5 regels ïv 50 Ceu sn iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Noniraers VIJF CENTEN De inzending van advortentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave S O lï TJTT E R IJ BEKENDMAKING BURGEMEESTER eii WETHOUDERS van Gouda Gezii ii lie Wet op do Scluitterijeii van den 11 April 1827 Slaatsl lad n 17j alsmede de Rei lemeiitaire bepalingen vourkomeiidc ui het Staatsblad van den 21 Maart 1828 u i In aanmerking nemende dat het tijdstip gcnadeid is waarnp behoori te worden oïei e uan tot het Inschrijven vour de Sehutteri jkc dienst Hebben goedj ev ouden a m de Inifraetencn Kennis te geven dat een ieder ui de termen der wet vallendr verpligt is zieli voor de üienstdoeiide Schutterij to doen msohrijven Dat tot de mschnjmnij zitt ng al worden gehouden in het Kaadh iis dezer Gemeente op Maandag den 22 Mei aanstaande van des voorniuldags tin tot des namidd igs r ni ure Dat de büveii einchle Wet ten aau ien dir Art 1 Ieder Ingezeten van het Rijk die op den 1 Januanj van elk ja ir ïijn 2riste janrsiaUijn ingetreden en zijn 34ste met voltnidigd il hebhen zal ingevolge de bepalingen de er Wi t daaitiie opgeroepen ijnile verpligt we en do Sehutti rlijke dienst uit te oefenen Art 2 Als Ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing de er Wet beselio iwd a Alle Nederlanders binnen het Rijk hun gew onverblijf houdende b Alle vreemdelingen binnen het Rijk woonachtig wilke hun voornemen om zich d uirtevestigen zullen hebben aan den dag gelegd hetzij dooreene uitdrukkelijke verklanng het ijdoor het werkelijk overbrengen van den zet lvan hun vermogen en de hoofdnuddeleu vanhun bestaan De tijdelijke uitoefening van een bediijf of lundwerk in eeiiige ondergeschikte biti ekkmg gelijk die van leerling knecht enz ka i up zieli elve met lieschüuwd worden als een bewijs itu het voornomen om zich in dit Rijk te vostigui Alt 6 Elk jaar voor den eristen Jniiij zullm de Ingezetenen welke op den eer ti ii bmnirij an het jaar hun 25ste jnar aii ondcidon uilen zijn ingetreden zonder uiidorseheid uf ij vermeeuen mogten al of met tjt de vrij i steldm of uitgoslotenen te behooren vcrpligt zijn zich bij het bestuur der gemeente iii welke zij wonen vtor de Schutterij te doen inschrijven Art 7 Zij die in meir dan eene genioonte him gewtton virblijf honden of don zetilvan hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de InschriJMiig verpligt iju biuiKU die gemeente alwaar eene dienstdoende Schutterij iiauwtzig is Ibjrfldien in die MTselullende gemoonteii alleen dienstdoende of mIIiou ni hmb Sehulliriji u hestinn uilen zij zieh doen uisohnjMii iii ih i mu ute alwaar ZIJ voor de persmu 1 In l i l iig iju inmcet l igeu en de ambtinaren in die gi iiieeiiti ilwaiii ij iiuihlsludvi verpligt zijn hun verblijf Ie hiUKlcn Art b l ie van hunnen oiidi idoni lon oldoeii l bewijs geven zullen door lu I pi mIsi lijk In l uur orden iimesehrm n 11 UU dis ilfs mill I iiin iiniiidiid dl In UI i11h ld M iK II 111 1 II II 11 ï iu ijiuu jiustni oiuliidoiii n iilir te d n blijk ii Wordende dioutengevoige alle Ingezetenen welke in de termen van gemelde artikelen vallen dat zijn zij welke den eersten January 11 huii2 isti jaar zijn ingetriden of geboren werden in den j ire 1846 mitsgaders de zoodn geu tuaseheu de 24 en36jariii oud welke z aeri de laatst god iue oproeping in dato 3 Mei 1870 zich alhier mot der woon hebbeug vostigd op ïeroepeii t om zich op den hier bovengen elden dag op de uren en op de plaats ter iusehnjviug bepaald lau te melden zullende zij welke hieromtrent onverhoopt mop ten nalatig zijn niet te imn van wego het gciuecnte bestuur amOl hidve worden ingeschreven on bovondie i door den SchuHets Raad worden verwezen tot eciii gillboele terwijl dezulken oiid r Loting bij de Schutterij zullen ordeii ingelijfd ludien hit zal blijken d it er tijdens do ranuimde inichrijvinp gecne redenen iot iutduiün o rrlj ellmi ten hunnen aanzien bestonden V iirde ide eiiideliik digenen welke aan de imchrijinnj ni M ten voldorn verwittijjd dat zij bij gemelde i iH irnrifff moi ti n overleggen hun hnrijt van Gehnott iilliiide IJ voor zocMerrezij allui r ü eboreii zijii leli ter bi koniiug daarvan moeten vervoegen o d Secretarie de er genneiite van des voormiddags tien tot des nnnüddags ééii ure En zullen zij tevins verpligl zijn bij de inschrijving i p te gi veii hun naam en voornaam de slrae de tfyk en h t nimmer van het hiui hun beroi p benevens dat hunner ot deri Tlsiuede sedtrt wanneer ij ingezetenen dezer gemeente gewKSt zijn Goui A den 3 Mei 1871 Bnrocnicfiste en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOGLEEVERKORTtiUN van llERCiKN LlZl ADOORN Onze liberale klcsverceiilglng Reeds in ons vorig nommer wezen wij er op dat het n et de politieke ontwikkeling iu ons district nog volstrekt het ware niot is en wij staafden onze meening met het voorgevallene bij de thans afgeloopen verkiezing Uit elk hoekje van t district kwam een troepje aandraven met hun eigen oandidaatje dat het boste het voortreffelijkste candiJaatje was dat men ooit vinden kon Aangetoond waarom het de voorkeur verdiende boven anderen boven eerder genoemden geschiedde nimmer Het was eenvoudig een qu er tio van ersoneole sympathie geen qurestio van politiek Uit den aard dor zaak doet zieh dit meestal voor bjj de liberalen bij do andere partijen is men veel meer aaneengesloten of laten wo liever zeggen daar wordt de kudde oi gcslotun door clcricalo en conservatieve herders om vervolgens naar de stembus gedreven te worden In t nadeel der liberalen viiDViil is iil oo die bekrompen voorbelde oür eandid ilou uit eijjien kring de tegenpartij heeft er meermalen wellicht ook nu weer door gewonnen Diezelfde voorliefde kenmerlt ook ten deele de afdeeliugen der liberale kiesvereeniging W zijn in de gelegenheid geweest do tweetallen voor elke vacature in te zien en daarvan t volgende overzicht te maken u 13 = 4 It UT O É H II Cl m l r3 1 ma o a OO a a O O QJ O rH C5 f t S g o o o a rt c3 a a a g o CA 1 S S S Ü cd O d p ö rt M ca fi d te d 3 O d fe i d d c3 C9 d 3 o o 9 a 3 O O O m A II d cj d d d d d a O 0 Ja 6 r S 1 1 M d 1 i fe Ö T f1 d o O s ca A o H s O Men raoet in acht nemen dat de tweetallen waren opgemaakt voordat de Heer Drost 2 vacature overleed on dat er veel kans bestond dat hij caudiduat ou gestold zoodat toen die tweetallen gemaakt werden de voorziening in de V vacature van het meeste gewicht was omdat in goen geval het aftredend lid door de vereeniging eandidaat kon gt steld Voor die eerste vacature lui werd in de eerste plaats dom Stolwijk een StolKcr door Waddinxveen een Waddinxveciicr door ioudu een Oimwojiuar gi Lu en leiwiji Keeuwyk den Stolker