Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1871

t 1 If II III uitI II lit g 1 VM 1 I liiil i r I I III 1 1 I id I 111 11 II t w IId 1 Ml n 11 mi I 11 111 idi 111 111 I It Il ll ll III U 111 1 I II 1 1 II 11 I 111 ikt I ll 1 I ll i I 1 1 I III I II I b V 111 I h I i I I VI 1 ll n I iii 111 I s Its 111 I I I 111 I 1 I W l 1 I 11 I 1 11 1 I 11 h 111 t 1 hit I I I I 1 1 I I I iIk u irdl soliK imdif di I iiipii I 1 t 1 ulli in lundlottif i piiipi null 111 III Hot wi nil In van ifnviardigdm I 1 VI nil id ili id m dp oiiddimairsvii liilki ii k 11 1 i niKiun ijn d 11 iiiiddd van di d ii li ii I d pn ti liipio m om liet liialKiKl V ill I 11 pkbi eil te ojip len in mithi ehtdoor te drijvi n I e Jgenct Havci niddt iit Vir nllps o a dat do minist r van oorlog am d komiiiand i dm dtr divisKii 1 01 lirdiv 11 111 di d iintmitntin heeft lom witPii dat ij illi vujniUi d 1 iips ii iia dm opsi ind V in I liijs g voimd koiidcn outbiidm l i rninisti v ii In menl ikiii licpft ib aldieling diiikpirs tltfinituf alg sp iaft bij zijn diparti iieiit De hid I onvii Quirtitr hteft kennm gevtii ditvoor t erst smds den oorlog over m ms van hi t vv fen naar hit oost n des rijks kitoen n is vervoiid lietgdii em tipivm was vm heileviiig tlir indiistiie in t van dm I anjschtu opstand virwijderde depu tementi n ue corrtspondmt van do Daili News te Versailles gtlooft met d it di hoop van den hertog d Audnfliet Pasquier en d Intren Iloehir en rstancelin op cpn fusie der legilmiisten en Orleanistcn spoed g virwi mlijkt al wordm Wat lUir i i voorn imdijk in dm wig staat is b t iiitiigeeien van de lioohlpi sonpn dtr verschillende pirtijen om idi ingeval lit pretmdtnt op den liriiiBehen troon inoeht k mien by voorbaat van de besti betrekkingen m postm te vir ikirtn Het volgi iuIq is onth end lan do corrpspondcntii ii der Inricpendanci geditierd nit De on sehijnt l g n het blauw d s hemels tiekenen eh missa s vm j g groen af door de groote boomen vheg n en iingen tie vogdo hit grome rastipjt IS gtsphakpird met tbn mdm middiifjis vrouwen lUm iin dm kant a i boschjis blonde en blo7inde kiiidirtn sjithn in de Imm Li oiidertiisschen te niit din di pi kalmte en v in dezen vietlo 11 den van ll nil g ur dotnliokkdi d impkring worden de dotfe galinen gehoord v m bit kanon liet ia hier nu het noimale gedruisoli men spiingt er niet meer van op Zoo IS VtrsiiUis van hit park g n Voeg dairbij dat di b iiduriiidi biPieude m j ctnil viouwm die oji sloddi ittm in hei wait gckked ijn dal de miiiudi du iw i lan twee de ijlanen door indeltn lut Juut nat OJJicul m niet aanteekeniiigm vüoi iene tsontvviijiin onderden iim dngen En gem Itvendige gispiekkm onddweg Te Virsii lts IS ledertin in di eUde medung Men zou üv ri iiis aan gem ifvnjkmde opinie lucht durven given Ovii vu oming te sprikm is verbodm te birvpn 1 wtren dat men de liedm na iie overwinning nut moet tloodsehieieii wordt voor oprüerii e t lid gehouden iistiren toen ik in de rue de ic termm een Pnrijsph blad gpkocht had dat ttgen de et mm me oppO itie voirt dacht ik dan ook bij niij zelvm Sap pirloot als een k uit hur tegm de v ergadei mg iets dergelijks durfde schrijven als nm te Parijs tigen de eoininune drukt Wat zou er met den schuldige gibtui en Dl lue des r sermin ict fontiu van Versailles is Pin biiid l irgicliti strait die van den Boulevard de roi 11 UI htt pah is Itidt en aan welks boven ind lelit I 1 inwerk Int standbidd vm L diivijk XIV t gtii den nemtl afstepkt als een hiiipisilie schim Hechts dnaivoor vindt men de biiinpupliits Iings wdki mpn in de vergitler aal komt Lan s dit stilten vv uli i de wandtliars tii prat IS dngdijks talrijkei livdiivel 7ijn 7IJ ei nog niet oo talrijk ais op tlm Jiuuleiard dtt Italun Ie Piii s dat scheelt nog ved Aan dm hoik tUr strut la l aioisse hoepen leh dl kriiitenki ninpiPs op en veremigen eh de wi itiis in oinnibu sm die de rti igeis voor een ba it 1 n u Smil I nis pii St leiinam en terug brpii 1 I s il sti nt m de nabjhtid dti verguld in st n 1 twei 1 ijdi VI 11 iiitm Midi lilt t 11 sujoi lui iui iliind dl moei li k t it t 11 d Ovt 1 t i lit aphte stmi bi 1 II d 1 1 1 1 Il 1 1 ii tii 11 am op I de gcwoiK e Ui ituiuon w uit nun hd eens I nviil dl ii idiii dl 11 i op it vin lul et 1 1 1 111 Mil dl Itlll g V i si i t ll 1 I ll V I I 1 11 1 nu 11 V 111 ai i Itib Jii i i I I I 1 1 p I I D V II I 1 1 UI 11 11 iiit ili 11 j il 1 I I 1 V I 11 li dolt II M I I I I koo fe li 1 il 1 111 liiiiilit iiii I 1 ni 11 WüCldl 11 lilt I I U l l l llll I II IHlk uil dooi iii iiii 11 II il 11 i I I I 1 1 vliiiim hoviii alJK u sdu iii uh ui illi lot ik liokronipi iilieid k liobbon ii goli ludiu Voor lic dl IP üoch dat IS t eeiiigo nu t Do algemcpiio ergaderiiifi beiioeiiit de definitieve uandiu iteii i n uu n men we cei s a in dat i die op de eiga iuug waren werkelijk overtuigd eiden van de raierdero voortrollelykhe der gekozenen bij hen die uu t tegenwoordig waren Lsk m getii gtval die overtui ging bestaan en men krijgt tegenwerking waar meu op ondersteuning rekende t Was toch 70o n beste wie weet of t nog niet mogeli k ia hem er door te halen En in den regel worden dan de eenige kiezers of de vele kiezers of een onafhankelijke kiezer er voor gespannen om onzen burgemeester b v dat postje te bezorgen Verdeeldheid is daarvan t natuurhjk gevolg veïdeoldhe d die tot scheuring aanleiding geeft want de grieven by de stembus voor verkiezingen van den gemeenteraad of der provinciale staten opgedaan worden niet maar terstond op zjjde gebchoven als de vcikw ingcn voorde Tweede Kamer aan de orde zijn eu zoo wordt de persoonlgke qua3stie ook d ar waai zij anders minder heerscht van belangryken invloed Zoo wordt dt m rei niging die aansluiting ten doel heeft de ooi zaak van verdeeldheid tusschen hen die op staatkundig gebied wd overpenstenirae i maar die nog te weinig de byzondeie belangen voor de algenieene kunnen arhterstell ii om op de personen geen pcht te geven De liberale kiesvereeuiging moest aan dat localiteitsbogrip te gemoet komen m plaats vm het in de hand tt werken dooi hare tweetallen Zy kan dit op zeer eenvoudige wijzp doen nl door zioh alleen de verkiezingen voor de Tweede Kamei lot taak te stellen en de beide anderen over te laten aan plaatselijke veiocnigmgen dio dan alle persoonlijke quiBstien ui n kunnen schikken naar goedvinden maar die dan ook geheel onafhankelijk van de liberale kiesveieoniging daarmede niet meer mogen verward worden Heeft de l beralo kiesveieenignig geen ardere taak dan het bevorderen van goede keuzen in de Tweede Kamer dan k m zij ich au alle locale qUcBstien vryiiouJin want bij die verkiezingen komen die qu estieii niet oj den voorgrond lil distmtiu a s ton e U kan ij dliclit later ook nog nuttig erken bij de andeie verkie ingeu IJlijlt ij eehter op di u ingeslagen weg J3ÜÏTETJLAND 5ni n a s ii OM i ziclit lid lilt Ml 1 II l 1 11 I Hll l ll t I UIJSlil It II 1 I 11 i l 1 1 1 11 il 1 lil 1 il II 1 1 i i lm lil I 11 II il 1 II I I 11 i I 1 I iiuiii t 11 I i 11 1 1 ld 1 1 in lil 1 1 11 Il lil I 1111 I I 1 11 t il 1 1 U I 1111 UI d J H 1 1111 stl II II I t I 1 I M 11 il lil 11 11 I 1 III 11 iiiil d I iili 1 vmi I 11 hid 1 1 I I k 1 II I 1 kiiiiii n lili i 111 il it il lul L 11 111 t i iliiuii I 1 In dl V il 1 j lil t I I slii 1 II 11 1 1 I I I I 1 11 1 11 II 11 II 1 1 1 I 111 1 1 I ml il iih I 11 niiilili lli K lii dl iiiiini 1 1111 11 klif 1 i 1 I i 11 dn dim I il i i li I i i mil jii lind tiinil m r i il i i i iii quTstii i ii lilt lil 1 nil uil 11 11 lilt 11 lil dat i oni tl nu lull I ki 11 Ui illi ik dl liiiilli iijitluii I til Cl n vm dl wijk Wl 1 il ir d ciiniiiiiin bi voli u die dam iil iivi n voorlfjant nul Ircn e miatrij eUu jegens di jxis Ami am i ouiinl ii ijii jji vallen do 11 VI il idsbi jiil ii n HUioiidiroA faliniire et Tc Vemps t art opiiatiin ifaim votnt 1 idir nidklinr iicei s lilt lort Issv wordt ii ii w i i lot i dat V lil itms dks o niiuui hnt im if rp t hciltKil t lijdin a het Miui dn Kr IS ii ik van oiuUilmnde iifren die 1 n doel Iidib 11 om vooi di bertomrs vm h v MoiitiüU en Von öi iraari k whijnt virzooiit te hebben Inles Fivrt te mo eii apri kei Daiiop l d e mit de voorn nui ti ond rhand iiirs tt Irii ivfort aan ikimen om inet dm rijk kiu ielier direct te onderlian delen Meu stelt icli veel goeds voor v n die sa meiikomst in het belanf lan eeuen npoidi ii vredi Bij de laitste veikitimfen in Iriiikrijk ijn de tmtliüiiduut 11 tdnjk geweest hitgttn eir bttreuuns wiardig it mar lut algimiiii riRultiat S gunstig voor dl vestigiiy eener libeialt rt publiek In enkele gemiditni elft op het plattdmd ijn er tl veellxtiekeuende stemmingen giwee t die biwijien dit ü dtnkbeeldcii dci Parijsclie eommune ie 11 ii n dts onder de boeren opgang maken maar dat 7ij i uit onder ngen In de meeste gemeenten hebbt n di g matigde republikeinsche bigmseleii di 7fge behaald De legitimisten 7ijn dan ook uit het veld gpsligeu j gevoelm dat op dit ooginblik al imeene virkie iiigcn met zulk een nautd hiuiiur gii stvir anten iii de int verg idt ring zoiidi u brengen ah er ui M lart ingtkomen 7i n toni uipt ah li itimisten miar ds VOO stindprs van dm vipde De ngeenng van di n hl r Thiers kan uit die sti niining di r gi moi d n n lutuwt kriclif oiitld len indin zij wijs f mop is te Il tteii op t minpn die nit jovptl groot tidm opgaiii om ook lut r ielit te virkrijgm dat di gfmu iitprailtii hun maires kil en SUdin boven de 20 000 uhn htbben dit rielit ni met Pp quxstie van lut stmiridit dir vrouwen is wedir lu het lai eihiii tt Londen bdnndeld na ir am If ling van lii f j mr ijks lit voorstel dis heirm Jacob Bright I e trnbtnn drenssii wiara n hit oiidirwoipm was biwij t dit de raak dve De 0 mstiliit oneele paitij in Oostmiijk is vooriiemeus om uh p i idies tot den kii ir ti wendtn met L war 11 t gm do hervurnun splanutu v in het klb net llohmwiit Vijf lolitieke legenstinders van tlm imiiist r ijn tot ecne eommissie van redactie vtiei ii d Riehbiner wiins vooisttl tmi tef eii over het ontvvern lenvoudig tot di oulo van den dig over te gun 111 hit his met m b hiudöling te nemen door 1 p m iu SS c ui ondei oek is migiionin heeft 11 t gin ontu ip ingednnd dit op duiete vtrkie ing 111 ujkiidlidm gegund is Di el tie oiminissu al ti OK rippiiteeien Miu tgt i it hit mini ti rie utt t m diripte verkie7ii n id ijp mlim ilc e d 11 giondsl sr kunaen ijn tot eene tiinsietie dm lit d sdijjdij belitnit in 0 st nnjk tliius lit iipii woi 1 nogbiioht dit het t mHOor 1 U uiselie mini t rie op t puiit is pints te ma ken vooi til ant el i eial kabiint d it t vpiis dp banden tussdun I luibcn en l neren iiinwii on nioitm tithdtn liteds vroe ii spi ik in n tt Mini ohm Mi dim dipigmden tnsis m Ildienlolie old a s toek iin t g inuustoi dooih 11 Id F R A N K R IJ K Dt binotnmi vm dm kul 1 llossil lol idd gi d 111 loiniunii voor ooi s iki ii hi ii Vii 111 lis J m 1 111 r I nil I UK I I 11 in Clulilt ludt 1 miir liilf VI Hvoiidi id lli I sdiijnt d itm 11 Ii J i li d In t in lit iii i I in i iis tt nil II 1 11 1 11 mils 111 w I II r d 11 V 111 il I u V 111 1 II 1 id h I i I 1 1 d it ijii 1 iKs l 1 e i I I I is lu I llddl HI I 11 II 11 I nil li I I 1 II 111 1 I 1 1 I I ti Di M I I 1 I V 1 lid I J l 11